TEMATYKA

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO
W MIASTACH I
AGLOMERACJACH PTZ’2023

ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale Katedry Systemów Transportowych w Politechnice Krakowskiej

TEMATYKA KONFERENCJI

1. Innowacyjne rozwiązania dla transportu zbiorowego (pojazdy autonomiczne, elektryczne,
hybrydowe)
2. Bezpieczeństwo w transporcie zbiorowym (zmiany prawne dotyczące kontroli trzeźwości,
rozwiązania techniczne)
3. Dostępność transportu zbiorowego (przestrzenna, informacyjna, czasowa, gałęziowa)
4. Jakość transportu zbiorowego (jakość przewozów w umowach, badania jakości przewozów)
5. Doświadczenia, wyzwania, możliwości i kierunki rozwoju kolejowych przewozów pasażerskich
6. Konkurencyjność międzygałęziowa w przewozach pasażerskich (pod kątem np. KDP/lotnictwo)
7. Zintegrowane węzły przesiadkowe
8. Intermodalne podróże pasażerskie (P+R, K+R, B+R)