DLA AUTORÓW

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST,
METROPOLII I REGIONÓW

STRESZCZENIE

Streszczenie należy przesłać w formie pliku tekstowego na adres email pbuczek@pk.edu.pl
w terminie do 29.02.2024r. Liczba znaków tytułu 100, liczba słów streszczenia 300.

PRZYGOTOWANIE TEKSTÓW DO DRUKU

> Tekst powinien być napisany w edytorze WORD czcionką Times New Roman o rozmiarze
12 pt, odstęp między wierszami pojedynczy, do rozpoczęcia akapitu stosować pojedynczy
„Tab”, a nie spacje.
> Nie należy stosować więcej niż jednej spacji między wyrazami i ręcznego dzielenia wyrazów.
> Ilustracje należy przesyłać jako oddzielne pliki: *.tif, *.pdf lub *.jpg (rozdzielczość 300dpi),
w odpowiednich miejscach w tekście należy zamieścić podpisy.
> Wzory matematyczne prosimy wykonywać w miarę możliwości w programie „mathtype”.
> Zamieszczenie materiału ilustracyjnego powinno spełniać wymogi prawa autorskiego (do
artykułu należy dołączyć oświadczenie).
> Wszystkie rysunki, fotografie i tabele powinny mieć numer i odpis.
> Rysunki, wykresy i tabele powinny być przygotowane w technice czarno-białej.
> Prosimy Autorów artykułów o podanie stopni i tytułów naukowych, afiliacji (miejsce pracy),
adresu pocztowego, telefonu, adresów mailowych.
> W przypadku, gdy jest więcej niż jeden Autor, w przypisie do polskiego tytułu należy
określić procentowy wkład Autorów w publikację.
> Pełny tekst nie powinien przekroczyć 16 stron wraz z tabelami, zdjęciami i rysunkami.
> Na początku artykułu należy zamieścić streszczenie i słowa kluczowe (minimum trzy). Na
końcu artykułu należy podać tytuł artykułu, streszczenie oraz słowa kluczowe w języku
angielskim.
> Artykuły nie mogą zawierać cech i elementów komercyjnych.
> Pliki mogą być spakowane przy pomocy programów RAR lub ZIP

Artykuły przygotowane do wygłoszenia na konferencji, po dokonaniu recenzji, zostaną
opublikowane w Wydawnictwie Oddziału SITK RP w Krakowie i wręczone uczestnikom w dniu
rozpoczęcia konferencji.

Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres e-mail: pbuczek@pk.edu.pl

Załącznik: formatka

© Copyright 2024 SITK RP Oddział w Krakowie - All Rights Reserved