DLA AUTORÓW

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM NOVKOL'23

ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale Politechniki Krakowskiej – Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A, Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie

STRESZCZENIA I ARTYKUŁY

Zgłoszenia, streszczenia i artykuły oraz całą korespondencję związaną z zagadnieniami
naukowymi prosimy przesyłać na adres: konferencja.nowoczesne@gmail.com

Streszczenie należy przesłać w formie pliku tekstowego na adres email w terminie do 30.09.2023r.
Liczba znaków tytułu 100, liczba słów streszczenia 300.

PRZYGOTOWANIE TEKSTÓW DO DRUKU

Tekst powinien być napisany w edytorze WORD czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 pt,
odstęp między wierszami pojedynczy, do rozpoczęcia akapitu stosować pojedynczy „Tab”, a nie spacje.


- Nie należy stosować więcej niż jednej spacji między wyrazami i ręcznego dzielenia wyrazów.

- Ilustracje należy przesyłać jako oddzielne pliki: *.tif, *.pdf lub *.jpg (rozdzielczość 300dpi),
w odpowiednich miejscach w tekście należy zamieścić podpisy.

- Wzory matematyczne prosimy wykonywać w miarę możliwości w programie „mathtype”.

- Zamieszczenie materiału ilustracyjnego powinno spełniać wymogi prawa autorskiego (do
artykułu należy dołączyć oświadczenie).

- Wszystkie rysunki, fotografie i tabele powinny mieć numer i odpis.

- Rysunki, wykresy i tabele powinny być przygotowane w technice czarno-białej.

- Prosimy Autorów artykułów o podanie stopni i tytułów naukowych, afiliacji (miejsce pracy),
adresu pocztowego, telefonu, adresów mailowych.

- W przypadku, gdy jest więcej niż jeden Autor, w przypisie do polskiego tytułu należy
określić procentowy wkład Autorów w publikację.

- Pełny tekst nie powinien przekroczyć 16 stron wraz z tabelami, zdjęciami i rysunkami.

- Na początku artykułu należy zamieścić streszczenie i słowa kluczowe (minimum trzy). Na
końcu artykułu należy podać tytuł artykułu, streszczenie oraz słowa kluczowe w języku
angielskim.

- Artykuły nie mogą zawierać cech i elementów komercyjnych.

- Pliki mogą być spakowane przy pomocy programów RAR lub ZIP

Artykuły przygotowane do wygłoszenia na konferencji, po dokonaniu recenzji, zostaną
opublikowane w Wydawnictwie Oddziału SITK RP w Krakowie i wręczone uczestnikom w dniu
rozpoczęcia konferencji.

Do publikacji przyjmujemy również artykuły w języku angielskim.

Organizatorzy zapraszają młodych inżynierów w wieku do 35 lat do przygotowania i
wygłoszenia referatów. Najbardziej innowacyjny, oceniony i wybrany przez Komitet
Naukowy zostanie nagrodzony przez Organizatorów.


Wysłanie zgłoszenia, streszczenia i artykułu nie jest jednoznacznie ze zgłoszeniem uczestnictwa w
konferencji. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji prosimy dokonać zgodnie z warunkami
uczestnictwa.

Do pobrania: formatka

© Copyright 2023 SITK RP Oddział w Krakowie - All Rights Reserved