TEMATYKA

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM NOVKOL'23

ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale Politechniki Krakowskiej – Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A, Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie

TEMATYKA KONFERENCJI

Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji
infrastruktury szynowej oraz taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy, w tym:


1. Realizacja inwestycji kolejowych obecnej perspektywy, plany i zakładane efekty realizacji
przedsięwzięć ujętych w KPK do roku 2030 (z perspektywą do roku 2032) oraz Strategia
Rozwoju Infrastruktury Kolejowej na okres do 2050 roku.

2. Programy inwestycyjne w aktualnym otoczeniu gospodarczym Polski i Unii Europejskiej, w tym przedsięwzięcia związane z dekarbonizacją transportu szynowego i rozwojem kolei opartej o odnawialne źródła energii (farmy wiatrowe, fotowoltaiczne, technologia wodorowa) oraz ochroną środowiska (drgania, hałas).

3. Zamierzenia dotyczące rozwoju infrastruktury oraz przewozów osób i ładunków na wschodniej
granicy Polski i Unii Europejskiej (relacje polsko – ukraińskie).

4. Rola CPK w rozwoju spójnej sieci linii kolejowych w Polsce.

5. Programy cyfryzacji transportu szynowego wspomagające zarządzanie infrastrukturą kolejową, w
tym szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

6. Zagadnienia związane z infrastrukturą kolejową m.in.: nawierzchnia, obiekty inżynieryjne, w tym
tunelowe, srk, energetyka, telekomunikacja, informatyka, geoinformatyka, w tym stan i plany
wdrożenia systemu ERTMS, plany wdrożenia systemu zasilania prądem przemiennym 25kV
50Hz dla kolei w Polsce – wymagania i możliwości zasilania z krajowej sieci
elektroenergetycznej.

7. Certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych wynikających
z interoperacyjności.

8. Nowoczesne rozwiązania w taborze kolejowym, w tym rozwój technologii wodorowej, innowacje
w maszynach i urządzeniach do utrzymania infrastruktury na zmodernizowanych liniach
kolejowych.

9. Rozwój transportu szynowego w aglomeracjach i poprawa dostępności w regionach, w tym
doświadczenia w oparciu o realizowane infrastrukturalne inwestycje kolejowe (węzeł:
warszawski; krakowski; łódzki); Program Kolej Plus.

10. Kolej XXI wieku – prace badawczo-rozwojowe i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.

11. Cyberbezpieczeństwo w transporcie szynowym.

12. Potrzeby zmian w przygotowaniu kadry do realizacji zadań w transporcie szynowym tj.
kształcenie na poziomie szkół średnich i wyższych oraz uprawnienia budowlane (projektowe i
wykonawcze).

© Copyright 2023 SITK RP Oddział w Krakowie - All Rights Reserved