DLA AUTORÓW

Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania
w Transporcie Szynowym 2022

ORGANIZATORZY:
- SITK RP Oddział w Krakowie
- Politechnika Krakowska - Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
- Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
w Krakowie

Konferencja - NOVKOL'22
30 listopada - 2 grudnia 2022
HOTEL NOSALOWY DWÓR
RESORT & SPA ZAKOPANE

Streszczenie
Streszczenie należy przesłać w formie pliku tekstowego na adres email
konferencja.nowoczesne@gmail.com w terminie do 30.09.2022r. Liczba znaków tytułu 100, liczba słów streszczenia 300.
Przygotowanie tekstów do druku
- Tekst powinien być napisany w edytorze WORD czcionką Times New Roman o rozmiarze
12 pt, odstęp między wierszami pojedynczy, do rozpoczęcia akapitu stosować pojedynczy
„Tab”, a nie spacje.


- Nie należy stosować więcej niż jednej spacji między wyrazami i ręcznego dzielenia wyrazów.


- Ilustracje należy przesyłać jako oddzielne pliki: *.tif, *.pdf lub *.jpg (rozdzielczość 300dpi),
w odpowiednich miejscach w tekście należy zamieścić podpisy.


- Wzory matematyczne prosimy wykonywać w miarę możliwości w programie „mathtype”.


-Zamieszczenie materiału ilustracyjnego powinno spełniać wymogi prawa autorskiego (do
artykułu należy dołączyć oświadczenie).


- Wszystkie rysunki, fotografie i tabele powinny mieć numer i odpis.


- Rysunki, wykresy i tabele powinny być przygotowane w technice czarno-białej.


- Prosimy Autorów artykułów o podanie stopni i tytułów naukowych, afiliacji (miejsce pracy),
adresu pocztowego, telefonu, adresów mailowych.


- W przypadku, gdy jest więcej niż jeden Autor, w przypisie do polskiego tytułu należy
określić procentowy wkład Autorów w publikację.


- Pełny tekst nie powinien przekroczyć 16 stron wraz z tabelami, zdjęciami i rysunkami.


- Na początku artykułu należy zamieścić streszczenie i słowa kluczowe (minimum trzy). Na
końcu artykułu należy podać tytuł artykułu, streszczenie oraz słowa kluczowe w języku
angielskim.


- Artykuły nie mogą zawierać cech i elementów komercyjnych.


- Pliki mogą być spakowane przy pomocy programów RAR lub ZIP
Artykuły przygotowane do wygłoszenia na konferencji, po dokonaniu recenzji, zostaną
opublikowane w Wydawnictwie Oddziału SITK RP w Krakowie i wręczone uczestnikom w dniu
rozpoczęcia konferencji.


Do publikacji przyjmujemy również artykuły w języku angielskim.
Organizatorzy zapraszają młodych inżynierów w wieku do 35 lat do przygotowania i
wygłoszenia referatów. Najbardziej innowacyjny, oceniony i wybrany przez Komitet
Naukowy zostanie nagrodzony przez Organizatorów.


Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres e-mail: konferencja.nowoczesne@gmail.com


Do pobrania: FORMATKA