TEMATYKA

Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania
w Transporcie Szynowym 2022

ORGANIZATORZY:
- SITK RP Oddział w Krakowie
- Politechnika Krakowska - Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
- Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
w Krakowie

Konferencja - NOVKOL'22
30 listopada - 2 grudnia 2022
HOTEL NOSALOWY DWÓR
RESORT & SPA ZAKOPANE

Tematyka

Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji
infrastruktury szynowej oraz taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy, w tym:

1.

Inwestycje kolejowe w nowej rzeczywistości gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej, w tym inwestycje związane z transformacją energetyczną w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a także w celu zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych (w tym elektryfikacja linii kolejowych).

2.

Dostosowanie infrastruktury liniowej i punktowej transportu kolejowego w Polsce do potrzeb przewozowych związanych z europejską integracją Ukrainy, a także stan infrastruktury kolejowej w Ukrainie i perspektywy jej odbudowy.

3.

Doświadczenia z przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych i rekomendacje dla perspektywy 2021-2027, w tym: efektywność zrealizowanych inwestycji, modyfikacje założeń wynikające ze zmiany otoczenia i nowych prognoz, ocena jakości zastosowanych materiałów i systemów.

4.

Rola CPK w rozwoju rynku przewozów kolejowych w Polsce. 

5.

Najnowsze modele projektowania, realizacji i zarządzania infrastrukturą, w tym BIM, Asset Management.

6.

Zagadnienia związane z infrastrukturą kolejową (nawierzchnia, obiekty inżynieryjne, w tym tunelowe, srk, energetyka, telekomunikacja, informatyka) w szczególności stosowanie najnowszych osiągnięć technologicznych i materiałowych przy jej budowie, rozbudowie, remontach i utrzymaniu, w tym zagadnienia związane zasadami zrównoważonego rozwoju, LCA (analiza cyklu życia).

7.

Certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych wynikających z interoperacyjności.

8.

Rozwój procesów utrzymania i nowoczesnych rozwiązań w maszynach i urządzeniach do utrzymania infrastruktury na zmodernizowanych liniach kolejowych.

9.

Rozwój transportu szynowego w aglomeracjach i poprawa dostępności w regionach, Program Kolej Plus.

10.

Kolej XXI wieku – możliwości finansowania zewnętrznego prac badawczo-rozwojowych i innowacji.

11.

Cyberbezpieczeństwo w transporcie szynowym.

12.

Problemy z przygotowaniem kadry do realizacji zadań w transporcie szynowym tj. kształcenie na poziomie szkół średnich i wyższych oraz uprawnienia budowlane (projektowe i wykonawcze).