free bootstrap templates


DLA AUTORÓW

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI
INFRASTRUKTURY ROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW

STRESZCZENIE

Streszczenie należy przesłać w formie pliku tekstowego na adres email pbuczek@pk.edu.pl w terminie do 20.12.2019r. Liczba znaków tytułu 100, liczba słów streszczenia 300.

PRZYGOTOWANIE TEKSTÓW DO DRUKU

- Tekst powinien być napisany w edytorze WORD czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 pt, odstęp między wierszami pojedynczy, do rozpoczęcia akapitu stosować pojedynczy „Tab”, a nie spacje.

- Nie należy stosować więcej niż jednej spacji między wyrazami i ręcznego dzielenia wyrazów.

- Ilustracje należy przesyłać jako oddzielne pliki: *.tif, *.pdf lub *.jpg (rozdzielczość 300dpi), w odpowiednich miejscach w tekście należy zamieścić podpisy.

- Wzory matematyczne prosimy wykonywać w miarę możliwości w programie „mathtype”.

- Zamieszczenie materiału ilustracyjnego powinno spełniać wymogi prawa autorskiego (do artykułu należy dołączyć oświadczenie).

- Wszystkie rysunki, fotografie i tabele powinny mieć numer i odpis.

- Rysunki, wykresy i tabele powinny być przygotowane w technice czarno-białej.

- Prosimy Autorów artykułów o podanie stopni i tytułów naukowych, afiliacji (miejsce pracy), adresu pocztowego, telefonu, adresów mailowych.

- W przypadku, gdy jest więcej niż jeden Autor, w przypisie do polskiego tytułu należy określić procentowy wkład Autorów w publikację.

- Pełny tekst nie powinien przekroczyć 16 stron wraz z tabelami, zdjęciami i rysunkami.

- Na początku artykułu należy zamieścić streszczenie i słowa kluczowe (minimum trzy). Na końcu artykułu należy podać tytuł artykułu, streszczenie oraz słowa kluczowe w języku angielskim.

- Artykuły nie mogą zawierać cech i elementów komercyjnych.

- Pliki mogą być spakowane przy pomocy programów RAR lub ZIP

Artykuły przygotowane do wygłoszenia na konferencji, po dokonaniu recenzji, zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowo-Technicznych Oddziału SITK RP w Krakowie i wręczone uczestnikom w dniu rozpoczęcia konferencji.

Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres e-mail: pbuczek@pk.edu.pl

ZAŁACZNIK: formatka

Adres

Siostrzana 11
30-804 KRAKÓW

Kontakt

Email: krakow@sitkrp.org.pl                    
Telefon: +48 12 658 93 72