DLA AUTORÓW

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO
W MIASTACH I AGLOMERACJACH

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Pełne teksty artykułów przygotowanych do wygłoszenia na konferencji, po dokonaniu recenzji,
zostaną opublikowane w Transporcie Miejskim i Regionalnym.

Sposób przygotowania tekstów do druku znajduje się na stronie internetowej TMiR.

Artykuły do publikacji proszę przesyłać na adres e-mail: petezet.sitk@gmail.com

© Copyright 2024 SITK RP ODDZIAŁ w KRAKOWIE - All Rights Reserved