O NAS

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP powołane zostało w 1946 roku i nawiązywało do tradycji międzywojennych organizacji technicznych. Stowarzyszenie jest organizacją naukowo – techniczną działającą na rzecz transportu, przede wszystkim dla dobra swoich członków.

Celem powołania Stowarzyszenia było rozwijanie techniki w dziedzinie inżynierii lądowej, komunikacji i transportu, reprezentowanie kadr inżynieryjno – technicznych wobec władz państwowych i związkowych, podwyższanie kwalifikacji zawodowych tych kadr, ochrona zawodu, organizowanie pomocy koleżeńskiej.

SITK opiera swoją działalność na dobrowolnej, społecznej pracy członków. Do prowadzenia swojej działalności może zatrudniać pracowników, prowadzi działalność gospodarczą, umożliwiającą finansowanie celów statutowych.

Nasze Stowarzyszenie działa w ramach Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Krakowie, która integrując środowiska techniczne w Polsce stanowi płaszczyznę dobrowolnych porozumień 22 oddziałów branżowych stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Cele statutowe SITK obejmują działalność na rzecz rozwoju transportu, działalność naukowo-techniczną, informacyjno-edukacyjną, kulturalną, w zakresie ochrony zabytków transportu i upamiętnienia ich twórców. Podejmowane są prace dla dobra członków, w szczególności: umacnianie środowiska technicznego transportu i utrwalanie poczucia więzi zawodowej, wypracowywanie i utrzymywanie wysokiej rangi zawodowej inżynierów i techników transportu oraz kształtowanie wśród nich właściwej etyki zawodowej, pomoc członkom w pogłębianiu i aktualizacji wiedzy technicznej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz uzyskiwanie certyfikatów i uprawnień, reprezentowanie i ochrona interesów członków, popularyzowanie twórców techniki transportowej, kultywowanie historii techniki transportowej.

W Stowarzyszeniu prowadzone są prace na rzecz postępu i rozwoju transportu, przede wszystkim w zakresie zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych transportu. Formułowane są opinie, postulaty i wnioski, wynikające z potrzeb harmonijnego rozwoju wszystkich dziedzin transportu, szerzenia wiedzy i kultury technicznej w społeczeństwie. Poprzez wyrażanie opinii w ważnych kwestiach dotyczących problematyki transportu SITK pełni rolę zbiorowego eksperta.

Krakowski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji rozpoczął swoją działalność 5 września 1946 roku. W tym dniu odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków, w którym udział wzięło 167 osób – członków założycieli, na którym dokonano wyboru władz Oddziału.

Warto nadmienić, że Oddział w Krakowie był jednym z dziewięciu powstałych w 1946 roku, w większych miastach w Polsce, Oddziałów Stowarzyszenia.

Pierwszym przewodniczącym Oddziału SITK RP w Krakowie był kol. Adam Kmita – dyrektor Kolei Państwowych w Krakowie. Obszarem działania było wówczas województwo krakowskie i rzeszowskie. Najważniejszymi na owe czasy zadaniami były szkolenia oraz zapoznawanie się z najnowszymi osiągnięciami nauki.

Od lutego 1949 roku siedziba Stowarzyszenia znajdowała się w budynku Domu Technika przy ul. Straszewskiego w Krakowie.

Zarząd Oddziału na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2004 roku podjął decyzję o zakupie nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Biura Oddziału i na miejsce spotkań członków Oddziału. Zakupiona posesja to dwukondygnacyjny, samodzielny budynek mieszczący się przy ulicy Siostrzanej 11 w Krakowie, w pobliżu zbiegu ulic Bieżanowskiej i Wielickiej. Do nowej siedziby Oddział przeniósł się w dniu 19 maja 2004 roku.

W 2006 roku Oddział w Krakowie obchodził 60-lecie swojej działalności. Z tej okazji została przygotowana okolicznościowa Monografia pod tytułem „Od Karpat po Andy”.

Rok 2016 to rok szczególny dla Stowarzyszenia. Był okazją do świętowania kolejnego Jubileuszu, tym razem 70-lecia. W Roku Jubileuszowym Oddział przygotował kolejne okolicznościowe wydawnictwo: Monografię Oddziału za lata 2006 – 2016 pod tytułem „Przeszłość dla Przyszłości”.

W całym okresie działalności do Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia przynależało ponad 6500 osób, obecnie ilość członków w naszym Oddziale wynosi około 470 osób, skupionych w 14 kołach lub klubach. Reprezentują oni branże transportowe: drogową, kolejową, komunikację miejską, lotniczą i samochodową. W Oddziale znajdują się też grupa osób spoza tych branż, ale również związanych z transportem. Sporą grupę stanowią studenci Politechniki Krakowskiej, głównie kierunku transport.