Regulamin dofinansowania członków SITK biorących udział w imprezach organizowanych przez Oddział w Krakowie obowiązujący od lutego 2001 r.

 1. Zarząd Oddziału SITK każdorazowo na wniosek organizatora imprezy w zależności od możliwości finansowych podejmuje uchwałę o prawie danej imprezy do dofinansowania oraz określić wartość minimalnej dopłaty.
 2. W przypadku uznania imprezy jako dofinansowanej ze środków SITK O/Kraków Zarząd Oddziału kieruje się następującymi kryteriami:

  1. dofinansowanie przysługuje członkom SITK z minimum dwuletnim stażem, którzy mają opłacone składki członkowskie co najmniej do miesiąca w którym składany jest wniosek,
  2. każdy uprawniony członek SITK ma prawo do dofinansowania maksimum dwóch imprez w ciągu roku kalendarzowego,
  3. prawo do dofinansowania imprez nie sumuje się i jest rozpatrywane oddzielnie dla każdej imprezy oraz nie może być przenoszone na następny rok kalendarzowy,
  4. minimalna dopłata do imprezy nie może być mniejsza niż roczna składka zwyczajnego członka SITK w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych,
  5. wysokość dofinansowania winna być zróżnicowana w zależności od aktywności w działalności bieżącej Oddziału, przy czym najwyższe dofinansowanie nie może przekroczyć dziesięciokrotnej wartości minimalnej dopłaty,
  6. ocenę stopnia aktywności członka SITK kwalifikuje Zarząd Oddziału, a w przypadku członków Zarządu Prezes Oddziału,
  7. w przypadku ograniczonych środków finansowych pierwszeństwo przysługuje członkom SITK aktywnie uczestniczącym w działalności stowarzyszenia (pełnienie funkcji stowarzyszeniowych, uczestnictwo w komitetach organizacyjnych konferencji, opracowywanie ekspertyz i projektów, organizowanie imprez stowarzyszeniowych, wspieranie pozyskiwania środków finansowych na rzecz Oddziału ,inne uczestniczenie w pracach Oddziału i Koła Zakładowego),
  8. wniosek z danymi imprezy, listą uczestników oraz propozycją wielkości dofinansowań do poszczególnych osób zgodnie z zapisem pkt.2e,  należy składać na formularzu, który jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 3. Zarząd Oddziału w przypadkach szczególnych może jednorazowo zatwierdzić inne kryteria dla dofinansowania indywidualnych  kosztów imprezy stowarzyszeniowej
 4. Decyzje Zarządu Oddziału w sprawach dofinansowań są ostateczne.
 5. Dokumentację dofinansowań oraz roczne sprawozdanie dla Zarządu Oddziału przygotowuje sekretariat Oddziału.
 6. Regulamin został zatwierdzony przez zarząd oddziału w dniu 19 lutego 2001 r.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2001 r.