STATUT uchwalony przez XXXIII Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK RP dnia 19 maja 2022 roku w Warszawie

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
STATUT

SPIS TREŚCI

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział II CELE SITK I SPOSOBY ICH REALIZACJI

Rozdział III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Rozdział IV FUNKCJE HONOROWE

Rozdział V WŁADZE SITK

Rozdział VI TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SITK I ICH STRUKTURA

Rozdział VII WŁADZE ODDZIAŁU

Rozdział VIII SEKCJE I KOMITETY

Rozdział IX MAJĄTEK I FUNDUSZE SITK

Rozdział X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rozdział XI POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE


Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
[Podstawy ustroju Stowarzyszenia]

 

 1. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (w skrócie SITK RP, używające również skrótu SITK), jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych, działającą na rzecz transportu i dla dobra swoich członków.
 2. SITK działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. Siedzibą władz jest st. Warszawa.
 3. Działalność SITK i wszystkich jego organów jest jawna
 4. SITK posiada osobowość prawną i jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń oraz rejestru przedsiębiorców
 5. W SITK działają oddziały jako jednostki terenowe, funkcjonujące w oparciu o niniejszy statut. Oddziały mają osobowość prawną.
 6. Warunkiem nabycia przez oddział osobowości prawnej jest podjęcie przez Zarząd Krajowy SITK uchwały o utworzeniu oddziału oraz uzyskanie przez ten oddział wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 7. SITK może być członkiem naukowych, technicznych i gospodarczych organizacji krajowych oraz międzynarodowych.
 8. SITK może być założycielem lub członkiem spółek prawa handlowego oraz fundacji realizujących między innymi cele określone w niniejszym statucie.
 9. SITK używa pieczęci z napisem „Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Zarząd Krajowy”. Zarządy oddziałów używają pieczęci o treści wynikającej z § 39 ust. 3.
 10. SITK posiada sztandar, odznakę organizacyjną oraz logo SITK, jako znak zastrzeżony. Oddziały mogą również posiadać sztandary lub proporce i własne logo.
 11. SITK posiada domenę internetową sitkrp.org.pl, papier firmowy z logotypem Stowarzyszenia i danymi teleadresowymi, ujednolicone adresy mailowe z domeną sitkrp.org.pl oraz ustalony kolor logo, papieru firmowego i innych druków stowarzyszeniowych. Decyzją Zarządu Krajowego wzór papieru firmowego może być okresowo wzbogacany napisem lub symbolem okolicznościowym.
 12. Zarząd  Krajowy  SITK  ma  stronę  internetową  z  adresem  sitkrp.org.pl,  używa  adresu zarzad@sitkrp.org.pl oraz adresów mailowych imiennych w formacie: imię.nazwisko@sitkrp.org.pl.
 13. Oddziały SITK posiadają adresy stron internetowych:  miasto.sitkrp.org.pl, adresy mailowe miasto@sitkrp.org.pl oraz adresy mailowe imienne: imię.nazwisko@sitkrp.org.pl, papier firmowy zgodny ze wzorem papieru firmowego ustalonym przez Zarząd Krajowy.

§2
[Zatrudnianie pracowników, działalność gospodarcza]

 1. SITK opiera swoją działalność na dobrowolnej, społecznej pracy członków. Do prowadzenia działalności SITK może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.
 2. SITK może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków SITK.

§3
[Odznaczenia]

 1. SITK przyznaje:
  1. za zasługi dla Stowarzyszenia odznaki honorowe indywidualne oraz zbiorowe: srebrne, złote i złote z diamentem,
  2. za wybitne osiągnięcia w technice transportowej: medale imienia Aleksandra i Zbigniewa   Wasiutyńskich, statuetki imienia prof. Czesława Jaworskiego, statuetki imienia inż. Józefa Nowkuńskiego oraz statuetki branżowe,
  3. za wyróżniającą działalność na rzecz SITK i transportu: nagrody w formie statuetki ERNEST, Medal imienia Henryka Komorowskiego
  4. tytuły seniora i zasłużonego seniora SITK,
  5. odznakę Przyjaciel Zabytków Transportu na wniosek przewodniczącego Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu,
  6. inne okolicznościowe wyróżnienia i medale.
 2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień wymienionych w pkt. 1 określają regulaminy uchwalone odpowiednio przez Zarząd Krajowy i Zarządy Oddziałów.
 3. Oddziały mogą ustalać własne wzorce okolicznościowych statuetek oraz regulaminy ich przyznawania.

 

Rozdział II CELE SITK I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§4
[Cele statutowe]

Cele statutowe SITK obejmują:

 1. Działalność:
  1. na rzecz rozwoju transportu, ochrony środowiska oraz technik informatycznych IT,
  2. promującą innowacyjność w transporcie i komunikacji,
  3. naukowo-techniczną,
  4. informacyjno-edukacyjną,
  5. wydawniczą,
  6. kulturalną,
  7. integrującą członków i sympatyków SITK,
  8. w zakresie ochrony zabytków transportu oraz upamiętnienia ich twórców,
  9. na rzecz arbitrażu i mediacji,
  10. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Prace dla dobra członków SITK, w szczególności:
  1. umacnianie środowiska technicznego transportu i utrwalanie poczucia więzi zawodowej,
  2. wypracowywanie i utrzymywanie wysokiej rangi zawodowej inżynierów i techników transportu oraz kształtowanie wśród nich właściwej etyki zawodowej,
  3. pomoc członkom w pogłębianiu i aktualizacji wiedzy technicznej, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz uzyskiwaniu certyfikatów i uprawnień,
  4. reprezentowanie i ochronę interesów członków oraz innych osób, instytucji i firm współpracujących ze Stowarzyszeniem, wobec innych osób, środowisk, instytucji i firm,
  5. popularyzowanie techniki transportowej, technik informatycznych oraz innowacyjności w tym zakresie oraz ich twórców,
  6. działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
  7. zgłaszanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród państwowych, samorządowych i resortowych.
 3. Prace na rzecz postępu i rozwoju transportu oraz innych technik komunikacji, przede wszystkim w zakresie:
  1. zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych, formułowanie opinii, postulatów i wniosków, wynikających z potrzeb harmonijnego rozwoju wszystkich dziedzin transportu,
  2. szerzenia wiedzy i kultury technicznej w społeczeństwie.
  3. infrastruktury komunikacyjnej przyjaznej dla osób niepełnosprawnych
  4. zagadnień związanych z ochroną środowiska
 4. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących problematyki transportu.
 5. Kultywowanie historii techniki transportowej i jej twórców

§5
[Sposoby realizacji celów]

SITK realizuje swoje cele poprzez:

 1. propagowanie i wspieranie wynalazczości i innowacyjności,
 2. współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i zagranicą,
 3. współdziałanie z administracją rządową oraz samorządami: terytorialnymi, zawodowymi i gospodarczymi,
 4. współpracę ze środowiskami naukowymi i uczelniami oraz szkołami,
 5. prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej oraz przeprowadzanie egzaminów osób podnoszących kwalifikacje zawodowe, w tym w zakresie bhp i p-poż. oraz współpracę przy opracowywaniu i opiniowaniu programów i metod nauczania w ramach wewnętrznych systemów potwierdzania kwalifikacji i umiejętności określonych odrębnymi regulaminami,
 6. prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności: wydawanie czasopism, książek, zeszytów naukowo-technicznych, materiałów konferencyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych oraz innych publikacji,
 7. organizowanie: kongresów, zjazdów, targów, konferencji, narad, sympozjów, seminariów, szkoleń, odczytów, konkursów – stanowiących między innymi element podnoszenia kwalifikacji pracowników transportu,
 8. współpracę z zakładami pracy i uczelniami w zakresie szkolenia i praktyk pracowników i studentów,
 9. opracowywanie, w miarę potrzeb i możliwości, okresowych raportów o stanie i perspektywach rozwoju branż, reprezentowanych przez SITK,
 10. organizowanie lobbingu środowiska na rzecz celów Stowarzyszenia,
 11. prowadzenie orzecznictwa i doradztwa technicznego oraz świadczenia usług: projektowych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych oraz nadzorów technicznych z zakresu: kolejnictwa, drogownictwa, transportu miejskiego, mostownictwa, obiektów inżynierskich, inżynierii ruchu, lotnictwa, transportu morskiego i żeglugi śródlądowej, ochrony środowiska i bhp w transporcie, technik informatycznych i innych dziedzin reprezentowanych przez SITK,
 12. działania na rzecz gospodarki energetycznej w transporcie, w szczególności z zakresu racjonalizacji zużycia energii i paliw oraz stosowania odnawialnych źródeł energii,
 13. czynny udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych związanych z transportem,
 14. nadawanie uprawnień rzeczoznawcy SITK i organizowanie pracy rzeczoznawców,
 15. pełnienie funkcji eksperta zbiorowego,
 16. zakładanie i prowadzenie klubów, sekcji, kół i komitetów,
 17. finansowanie nagród za osiągnięcia naukowe, techniczne i organizacyjne,
 18. organizowanie wyjazdów techniczno-turystycznych krajowych i zagranicznych,
 19. utrzymywanie kontaktów koleżeńskich i współpracy członków, zapewniających integrację środowiska,
 20. organizowanie pomocy koleżeńskiej, w tym pomocy materialnej w trudnej sytuacji życiowej i losowej członków i ich rodzin,
 21. działalność marketingową,
 22. pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową,
 23. prowadzenie arbitrażu i mediacji,
 24. przystępowanie do postępowań prowadzonych z udziałem członków Stowarzyszenia.

 

Rozdział III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§6
[Formy członkostwa]

Członkowie SITK dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.

§7
[Członkowie zwyczajni]

 1. Członkiem zwyczajnym SITK może być:
  1. osoba mająca wykształcenie wyższe lub średnie, zaangażowana zawodowo lub naukowo w sferze celów SITK,
  2. student wyższej uczelni, uczeń lub słuchacz szkoły średniej o kierunku związanym z transportem i celami SITK.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd właściwego oddziału SITK na podstawie pisemnej deklaracji.. Zarząd oddziału decyduje również o przyjmowaniu wpisowego.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, członka zwyczajnego może zarekomendować do SITK Zarząd Krajowy. W takim przypadku Zarząd Krajowy, w porozumieniu z właściwym oddziałem, wskazuje temu członkowi jednostkę organizacyjną Stowarzyszenia, w której będzie realizował swoje prawa i obowiązku z tytułu członkostwa.

§8
[Prawa Członków zwyczajnych]

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz SITK,
 2. korzystania z tworzonych w SITK funduszy, przeznaczonych w szczególności do dofinansowywania wyjazdów technicznych, szkoleń, wypłaty zapomóg członkom itp.,
 3. korzystania z pomocy SITK w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
 4. występowania do władz SITK z wnioskami i postulatami oraz wyrażania opinii i uwag w zakresie transportu,
 5. ubiegania się o uprawnienia nadawane przez SITK,
 6. noszenia odznak SITK,
 7. uzyskiwania pomocy SITK w sprawach objętych celami Stowarzyszenia.

§9
[Obowiązki Członków zwyczajnych]

 1. Członek zwyczajny SITK obowiązany jest do:
  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz,
  2. regularnego opłacania składek członkowskich,
  3. udziału w działalności SITK,
  4. przestrzegania etyki zawodowej,
  5. dbania o wspólne dobro.
 2. W szczególnych przypadkach Zarząd Oddziału może zwolnić członka częściowo lub całkowicie z opłacania składek.

§10
[Ustanie Członkostwa zwyczajnego]

 1. Członkostwo zwyczajne SITK ustaje w razie:
  1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do właściwego zarządu oddziału;
  2. skreślenia  przez  właściwy  zarząd  oddziału  na  skutek  naruszenia  postanowień  statutu,   prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia lub w przypadku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia;
  3. skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres jednego roku;
  4. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Arbitrażowego SITK;
  5. śmierci.
 2. Członek skreślony na skutek zalegania z opłatą składek, może być ponownie przyjęty z zachowaniem ciągłości stażu, po uregulowaniu wszystkich zaległości finansowych.
 3. Członek wykluczony może być ponownie przyjęty do SITK na warunkach nowo wstępującego, nie wcześniej niż po upływie 2 lat od daty wykluczenia.

§11
[Członkowie Honorowi]

 1. Członkostwo honorowe jest godnością nadawaną, na podstawie Regulaminu, członkom zwyczajnym, szczególnie zasłużonym dla SITK.
 2. Członkostwo honorowe, na wniosek Zarządu Krajowego, nadaje Zwyczajny Zjazd Delegatów.
 3. Członek Honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.
 4. Członek Honorowy ma prawo:
  1. do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Krajowej na jej zaproszenie, w uroczystych spotkaniach organizowanych przez wszystkie ogniwa SITK, bezpłatnie w jednej, w ciągu roku, imprezie organizowanej przez Zarząd Krajowy lub oddziały SITK (konferencje, seminaria itp.), po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem.
  2. do otrzymywania bezpłatnej prenumeraty – według własnego wyboru – jednego z miesięczników wydawanych przez SITK.
 5. Koszty udziału Członków Honorowych w posiedzeniach i innych spotkaniach, na które zaprasza Zarząd Krajowy SITK lub deleguje właściwy oddział, są pokrywane odpowiednio przez Zarząd Krajowy lub właściwy terenowo oddział, którego jest on członkiem. Koszty przejazdów pokrywa oddział.
 6. Członkostwa Honorowego, na wniosek Sądu Arbitrażowego SITK, może pozbawić Zjazd Delegatów.

§12
[Członkowie wspierający]

 1. Członkiem wspierającym SITK może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana statutową działalnością SITK, która pisemnie zadeklarowała wsparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz SITK.
 2. Członków wspierających SITK przyjmuje Zarząd Krajowy lub zarząd właściwego oddziału SITK na podstawie pisemnej deklaracji zgłaszającego się.
 3. Członek wspierający, który jest osobą prawną, działa w SITK za pośrednictwem swego przedstawiciela, który ma również prawo do udziału odpowiednio w Walnym Zjeździe Delegatów lub zebraniu członków/delegatów oddziału na zasadach ustalonych odpowiednio przez Zarząd Krajowy lub zarząd oddziału.
 4. Prawa i obowiązki członka wspierającego określa umowa zawarta między członkiem wspierającym a Zarządem Krajowym lub właściwym zarządem oddziału.
 5. Stowarzyszenie może reprezentować członka wspierającego w sprawach zewnętrznych dotyczących działalności członka wspierającego.
 6. SITK nie ponosi odpowiedzialności za działalność zawodową i gospodarczą członka wspierającego.

 

Rozdział IV FUNKCJE HONOROWE

§13
[Prezesi Honorowi]

 1. Funkcje honorowe SITK:
  1. Prezes Honorowy SITK,
  2. Prezes Honorowy Oddziału SITK,
 2. Godność Prezesa Honorowego SITK na wniosek Zarządu Krajowego nadaje Zwyczajny Zjazd Delegatów byłemu Prezesowi SITK, który jest Członkiem Honorowym i pełniąc funkcję Prezesa SITK przez co najmniej dwie kadencje, w sposób szczególny przyczynił się do rozwoju SITK.
 3. Godność Prezesa Honorowego Oddziału na wniosek Zarządu Oddziału nadaje Walne Zebranie Członków/Delegatów Oddziału SITK byłemu Prezesowi Oddziału SITK, który jest Członkiem Honorowym i pełniąc funkcję Prezesa Oddziału przez co najmniej dwie kadencje, w sposób szczególny przyczynił się do rozwoju oddziału.
 4. Liczba Prezesów Honorowych SITK i Prezesów Honorowych Oddziałów SITK jest nieograniczona.
 5. Osoby posiadające dotychczas godność Prezesa Honorowego Seniora SITK i Prezesa Honorowego Senior Oddziału uzyskują godność Prezesa Honorowego SITK i Prezesa Honorowego Oddziału.

§14
[Uprawnienia i obowiązki Prezesów Honorowych]

 1. Prezesi Honorowi SITK:
  1. są członkami Rady Krajowej,
  2. mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Krajowego z głosem stanowiącym.
  3. uczestniczą w Zjeździe Delegatów z głosem stanowiącym
 2. Prezesi Honorowi SITK:
  1. wspierają władze w działaniach na rzecz rozwoju SITK,
  2. przewodniczą uroczystym spotkaniom w SITK,
  3. występują jako arbitrzy w spornych sprawach między członkami Zarządu Krajowego a prezesami oddziałów.
 3. Prezesi Honorowi Oddziału:
  1. są członkami Rady Krajowej,
  2. mają prawo uczestniczyć w zebraniach zarządu właściwego oddziału z głosem stanowiącym,
  3. przewodniczą uroczystym spotkaniom w oddziale,
  4. występują jako arbitrzy w sprawach spornych pomiędzy członkami zarządu oddziału.

 

Rozdział V WŁADZE SITK i ORGAN DORADCZY – RADA KRAJOWA

§15
[Struktura władz]

 1. Władzami SITK są:
  1. Zjazd Delegatów,
  2. Zarząd Krajowy,
  3. Krajowa Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Arbitrażowy.
 2. Organem doradczym Zarządu Krajowego jest Rada Krajowa.

§16
[Kadencja władz]

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 2. Funkcję Prezesa SITK można pełnić przez dwie kolejne kadencje. Pełnienie funkcji Prezesa przez okres krótszy niż ½ kadencji nie zalicza się do kadencji w rozumieniu tego punktu.

§17
[Rezygnacja, odwołanie władz]

W trakcie trwania kadencji członkowie władz krajowych i oddziałów mogą:

 1. złożyć rezygnację z pełnionych funkcji, którą przyjmuje organ, w którym pełnili funkcję,
 2. zostać odwołani z ważnych powodów przez organ, w którym funkcjonują, przy czym odwołanie może nastąpić po akceptacji bezwzględnej większości członków organu odwołującego, w głosowaniu tajnym.

§18
[Sposób podejmowania uchwał]

 1. Uchwały władz podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem postanowień, na podstawie których wymagany jest inny sposób głosowania.
 2. Uchwały dotyczące spraw osobowych (wybory, odwołania), podejmowane są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W klubach i kołach dopuszcza się możliwość głosowania jawnego.
 3. Przepis szczegółowy może określać inny sposób podejmowania uchwał.
 4. Uchwały i decyzje władz i organów SITK mogą być głosowane przy użyciu środków technicznych (w tym również do porozumiewania się na odległość) zapewniających prawidłowość głosowania.
 5. Każdy z organów Stowarzyszenia ustanawia szczegółowy regulamin swojej działalności.

 

Zjazd Delegatów

§19
[Zadania i kompetencje]

 1. Najwyższą władzą SITK jest Zjazd Delegatów, zwoływany przez Zarząd Krajowy.
 2. Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. Zwyczajny Zjazd Delegatów ma charakter sprawozdawczo-wyborczy i odbywa się co cztery lata.
 4. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów może być zwołany z inicjatywy Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej połowy delegatów oddziałów na Zwyczajny Zjazd Delegatów.
 5. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Krajowy w terminie sześciu miesięcy od daty zgłoszenia wniosku; obraduje on nad sprawami, dla których został zwołany.
 6. Sposób prowadzenia obrad Zjazdu Delegatów określa regulamin uchwalony odpowiednio przez Zwyczajny Zjazd Delegatów lub Nadzwyczajny Zjazd Delegatów.

§20
[Termin, miejsce i porządek obrad]

 1. O terminie, miejscu i propozycji porządku obrad Zjazdu Delegatów decyduje Zarząd Krajowy, po zasięgnięciu opinii Rady Krajowej.
 2. Zarząd Krajowy zawiadamia zarządy oddziałów o Zjeździe Delegatów, nie później niż na 30 dni przed ustalonym terminem Zjazdu.
 3. Materiały rozpatrywane na Zjeździe powinny być wysłane jego uczestnikom z głosem decydującym, nie później niż 15 dni przed terminem Zjazdu.
 4. Wnioski o włączenie do porządku obrad Zjazdu Delegatów spraw nie objętych porządkiem ustalonym przez zwołującego Zjazd, powinny być zgłoszone najpóźniej 7 dni przed terminem Zjazdu.
 5. W przypadku zaistnienia szczególnych warunków na terenie kraju (np. stan epidemii lub inny stan nadzwyczajny), Zarząd Krajowy może podjąć decyzję o przeprowadzeniu obrad Zjazdu w trybie zdalnym lub hybrydowym.


§21
[Uczestnicy Zjazdu Delegatów]

W Zjeździe Delegatów biorą udział:

 1. Z głosem decydującym:
  1. delegaci wybrani przez walne zebrania członków/delegatów w oddziałach spośród członków zwyczajnych; ich mandaty są ważne przez całą kadencję,
  2. członkowie Zarządu Krajowego i ich zastępcy, którzy nie biorą udziału w głosowaniu o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu,
  3. prezesi oddziałów,
  4. członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  5. przewodniczący Sądu Arbitrażowego,
  6. Członkowie Honorowi.
  7. Kandydaci na Członków Honorowych, którzy zostali zweryfikowani przez Zarząd Krajowy. Mają oni prawo brać udział w głosowaniach po nadaniu tytułu członkostwa honorowego przez Zjazd.
 2. Z głosem doradczym – osoby zaproszone przez Zarząd Krajowy.

 

§22
[Wybór delegatów]

 1. Sposób wyboru delegatów na zjazd i zastępców delegatów w oddziałach jest następujący:
  1. wybierany jest 1 delegat na każde rozpoczynane 150 członków w oddziale, według jego stanu na koniec roku poprzedzającego zjazd,
  2. zastępców delegatów wybiera się w liczbie, zaokrąglanej w górę, połowy liczby delegatów z oddziału, jednak nie mniej niż jednego zastępcę delegata.
 2. Zasady odpłatności za udział w zjeździe określa każdorazowo Zarząd Krajowy.

§23
[Sposób podejmowania uchwał]

Uchwały Zjazdu Delegatów, z wyjątkiem przypadku określonego w §68, są podejmowane zwykłą większością głosów – w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

§24
[Prezydium]

Obradami Zjazdu Delegatów kieruje prezydium, wybierane każdorazowo przez Zwyczajny Zjazd Delegatów lub Nadzwyczajny Zjazd Delegatów z grona delegatów, w składzie: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego oraz dwóch sekretarzy.

§25
[Kompetencje]

Do kompetencji Zwyczajnego Zjazdu Delegatów należy:

 1. rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Sądu Arbitrażowego, za minioną kadencję
 2. udzielenie, na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu za okres kadencji,
 3. wybór Prezesa SITK, 8 do 10 członków oraz 2 zastępców członków Zarządu Krajowego,
 4. wybór 5 członków i 2 zastępców członków Krajowej Komisji Rewizyjnej,
 5. wybór 7 członków Sądu Arbitrażowego,
 6. podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
 7. uchwalanie programów działania,
 8. uchwalanie stanowiska i rezolucji w ważnych sprawach dla SITK i transportu,
 9. uchwalanie „Ramowego Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu Krajowego oraz Członków Zarządów Oddziałów”,
 10. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego, oraz godności Prezesa Honorowego SITK
 11. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu SITK,
 12. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Krajowego,
 13. rozpatrywanie odwołań od decyzji Sądu Arbitrażowego.

Zarząd Krajowy

§26
[Zadania i kompetencje]

 1. Zarząd Krajowy jest organem wykonawczym SITK, który kieruje działalnością Stowarzyszenia i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przed Zjazdem Delegatów.
 2. Do kompetencji Zarządu Krajowego należy:
  1. dokonywanie czynności prawnych w imieniu SITK,
  2. reprezentowanie interesów SITK i jego członków na zewnątrz,
  3. przekazywanie do jednostek szczebla centralnego opinii dotyczących aktów prawnych, z wykorzystaniem również propozycji przygotowanych na szczeblu oddziałów i sekcji branżowych,
  4. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania SITK,
  5. przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu   Krajowego
  6. tworzenie i likwidacja oddziałów,
  7. dokonywanie okresowej analizy działalności oddziałów,
  8. powoływanie i likwidowanie: krajowych sekcji, komitetów, komisji i klubów,
  9. powoływanie na okres kadencji przewodniczących krajowych: sekcji, komitetów, komisji, klubów i kół oraz redaktorów naczelnych czasopism wydawanych przez Zarząd Krajowy,
  10. wybór przedstawicieli SITK do organizacji naukowych, technicznych i gospodarczych,
  11. przyznawanie odznak honorowych oraz innych wyróżnień i nagród SITK, zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
  12. występowanie do Zwyczajnego Zjazdu Delegatów SITK z wnioskiem o nadanie godności Członka Honorowego, Prezesa Honorowego SITK i Prezesa Honorowego Seniora SITK,
  13. wnioskowanie do Rady Krajowej o opinie dotyczące ważnych dla SITK zagadnień,
  14. ustalanie minimalnej wysokości składek członkowskich i wpisowego, po zasięgnięciu opinii   Rady Krajowej
  15. podejmowanie uchwał w sprawach nabywania albo zbywania majątku lub obciążenia majątku nieruchomego, będącego w dyspozycji Zarządu Krajowego,
  16. tworzenie spółek i przystępowanie do spółek już działających na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych.
  17. zarządzanie majątkiem własnym, dysponowanie funduszami SITK oraz zaciąganie w imieniu SITK zobowiązań,
  18. podejmowanie decyzji o przystąpieniu SITK do krajowych lub międzynarodowych organizacji, o tych samych lub podobnych celach działania i wyznaczanie swoich przedstawicieli do ich władz na okres kadencji,
  19. przygotowanie materiałów na Zjazd Delegatów i opracowanie projektu programu działania na następną kadencję,
  20. przyjmowanie wzorów dokumentów organizacyjnych jednostek Stowarzyszenia,
  21. rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oddziału o skreśleniu członka,
  22. tworzenie i likwidacja innych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,
  23. wspieranie działalności statutowej oddziałów.
 3. Uchwały Zarządu Krajowego podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków. Przy równowadze głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. Głosowanie może być przeprowadzone w formie elektronicznej.
 4. Zasady pracy Zarządu Krajowego określa regulamin przyjęty uchwałą Zarządu Krajowego.
 5. Zarząd Krajowy zobowiązany jest do opracowania regulaminu prowadzenia spraw finansowych na bieżącą kadencję, zatwierdzanego w trybie uchwały.
 6. Zarząd Krajowy kontroluje zgodność działania wszystkich struktur organizacyjnych ze statutem SITK.
 7. Posiedzenia Zarządu Krajowego powinny odbywać się co najmniej 10 razy w roku.

§27
[Skład Zarządu Krajowego]

 1. Zarząd Krajowy składa się z: Prezesa, Sekretarza Generalnego oraz 8 do 10 członków, z których dwóch pełni funkcje wiceprezesów. W posiedzeniach Zarządu Krajowego mogą również uczestniczyć (bez prawa głosu) zastępcy członka Zarządu Krajowego.
 2. Kandydatów do Zarządu Krajowego mogą zgłaszać:
  1. ustępujący Zarząd Krajowy
  2. Rada Krajowa,
  3. uczestnicy Zwyczajnego Zjazdu Delegatów z głosem decydującym.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Krajowy wybiera wiceprezesów i Sekretarza Generalnego.
 4. Zarząd Krajowy może powierzyć funkcję Sekretarza Generalnego i jego zastępcy członkowi SITK, posiadającemu stosowne kwalifikacje i doświadczenie do jej pełnienia. Zastępcę Sekretarza Generalnego Zarząd Krajowy wyznacza w miarę takiej konieczności, nadając mu stosowne uprawnienia.
 5. Sekretarz Generalny odpowiada za realizację ustaleń i zadań  podejmowanych przez  Zarząd Krajowy.
 6. Członkowie Zarządu Krajowego mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Zasady dotyczące otrzymywania wynagrodzeń określa Zjazd Delegatów w Ramowym Regulaminie Wynagradzania.
 7. Obsługę merytoryczną i organizacyjną Zarządu Krajowego prowadzi Biuro Zarządu Krajowego.
 8. Zakres obowiązków Sekretarza Generalnego i Dyrektora Biura ustala Zarząd Krajowy.
 9. W umowach z członkiem Zarządu Krajowego oraz w sporach z nim – Stowarzyszenie reprezentuje członek Krajowej Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Zjazdu Delegatów.

§28
[Reprezentacja SITK]

Zarząd Krajowy, przy wykonywaniu czynności prawnych i finansowych, reprezentują działający łącznie Prezes i Sekretarz Generalny lub dwaj inni członkowie Zarządu Krajowego, każdorazowo działający na podstawie upoważnienia Zarządu Krajowego podpisanego przez Prezesa i Sekretarza Generalnego.

§29
[Uzupełnianie składu]

 1. W przypadku ustąpienia Prezesa SITK, w okresie między Zjazdami Delegatów, jego funkcje przejmuje jeden z członków Zarządu Krajowego, wybrany na posiedzeniu Rady Krajowej.
 2. Ustępujący Prezes SITK pozostaje do końca kadencji członkiem Zarządu Krajowego.
 3. W przypadku ustąpienia członka Zarządu Krajowego w czasie trwania kadencji, Zarząd Krajowy uzupełnia swój skład osobą wybraną na zastępcę członka, według kolejności uzyskanych głosów.

Krajowa Komisja Rewizyjna

§30
[Zadania i kompetencje]

Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. prowadzenie kontroli i ocena działalności Zarządu Krajowego,
 2. zgłaszanie na zebraniach Zarządu Krajowego uwag i wniosków w sprawie jego działalności,
 3. zatwierdzanie rocznego sprawozdania i bilansu Zarządu Krajowego,
 4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu przez Zjazd Delegatów,
 5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w przypadku podejmowania przez Zarząd Krajowy uchwał sprzecznych z postanowieniami statutu lub obowiązującymi przepisami.
 6. wskazywanie swojego przedstawiciela do reprezentowania SITK w czynnościach prawnych pomiędzy SITK a członkiem Zarządu Krajowego.

§31
[Wniosek o zwołanie posiedzenia Zarządu Krajowego]

 1. Krajowa  Komisja  Rewizyjna  może  wnioskować  do  Prezesa  SITK  o  zwołanie  posiedzenia Zarządu Krajowego z podanym przez nią porządkiem obrad.
 2. Posiedzenie Zarządu Krajowego zwołane na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej powinno się odbyć w ciągu 14 dni.

§32
[Skład]

 1. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. W przypadku ustąpienia członka Krajowej Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnia ona swój skład osobą, wybraną na zastępcę członka, według kolejności uzyskanych głosów.
 3. Krajowa Komisja Rewizyjna za swoją działalność jest odpowiedzialna przed Zjazdem Delegatów.
 4. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach krajowych SITK.
 5. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Krajowej Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu Krajowego oraz zespołach roboczych SITK z głosem doradczym.
 6. W posiedzeniach Krajowej Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć bez prawa głosu zastępcy członka Krajowej Komisji Rewizyjnej.

 

Sąd Arbitrażowy

§33
[Zadania i kompetencje wewnątrz SITK]

 1. Przedmiotem rozpatrywania Sądu Arbitrażowego w ramach materii dotyczącej działalności SITK, są sprawy zaistniałe na tle naruszenia przez członków SITK Statutu Stowarzyszenia i uchwał władz, norm współżycia społecznego wewnątrz SITK lub etyki zawodowej członków.
 2. Sąd Arbitrażowy rozpatruje także wnioski Zarządu Krajowego dotyczące niezgodności działań struktur organizacyjnych SITK ze Statutem.
 3. Sąd Arbitrażowy, w ramach kompetencji określonych w ust 1 i 2, rozpatruje podległe mu sprawy w pierwszej instancji.
 4. Od orzeczenia Sądu Arbitrażowego jako pierwszej instancji, przysługuje odwołanie do Zjazdu Delegatów.
 5. Rozstrzygnięcie sprawy w drugiej instancji przez Zjazd Delegatów jest ostateczne.

§34
[Zadania i kompetencje zewnętrzne]

 1. Sąd Arbitrażowy w ramach kompetencji zewnętrznych, pełni rolę stałego sądu polubownego i arbitrażowego, z siedzibą w Warszawie, działającego przy SITK, którego zadaniem jest niezawisłe i bezstronne rozstrzyganie sporów oraz prowadzenie postępowań pojednawczych pomiędzy podmiotami zewnętrznymi.
 2. Sąd Arbitrażowy jest właściwy do rozpoznania sprawy pomiędzy podmiotami, które wyraziły wolę poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego.
 3. Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym w zakresie określonym w ust. 1 i 2 jest odpłatne.
 4. Szczegółowe zasady postępowania przed Sądem Arbitrażowym i wysokość opłat związanych z  prowadzeniem postępowania, określa Regulamin Sądu Arbitrażowego, uchwalany przez ten sąd na posiedzeniu pełnego składu jego członków stałych.

 

§35
[Skład]

 1. W skład Sądu Arbitrażowego wchodzi 7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają:   przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Sąd Arbitrażowy ma prawo włączać do składów orzekających w zakresie działalności polubownej do dwóch osób spoza składu Sądu Arbitrażowego SITK.
 2. Sąd  Arbitrażowy SITK  z  tytułu  swej  działalności  ponosi  odpowiedzialność  przed  Zjazdem Delegatów. Odpowiedzialność Sądu Arbitrażowego SITK, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy treści wydanych orzeczeń. W zakresie wydawanych orzeczeń Sąd Arbitrażowy jest organem niezawisłym.
 3. Członkowie Sądu Arbitrażowego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach krajowych SITK,

 

Rada Krajowa

§36
[Zadania i Kompetencje]

 1. Rada Krajowa stanowi organ doradczy Zarządu Krajowego.
 2. Do zadań Rady Krajowej należy:
  1. opracowywanie opinii do spraw przedkładanych przez Zarząd Krajowy, odnoszących się do problemów SITK i jego działań kierunkowych,
  2. inspirowanie nowych form działalności SITK,
  3. przekazywanie Zarządowi Krajowemu opinii do spraw wnoszonych do Rady Krajowej przez zarządy oddziałów,
  4. przygotowywanie opinii dotyczących wniosków kierowanych przez Zarząd Krajowy na Zjazd Delegatów.
  5. wybór Prezesa SITK w przypadku ustąpienia Prezesa wybranego przez Zwyczajny Walny   Zjazd Delegatów SITK
 3. Rada Krajowa opracowując opinie dotyczące tematów problemowych, może w porozumieniu z Zarządem Krajowym, powoływać ze swego grona zespoły. Koszty z tym związane pokrywa Zarząd Krajowy.

§37
[Skład]

 1. W skład Rady Krajowej z głosem stanowiącym wchodzą:
  1. Prezes SITK,
  2. Prezesi Honorowi SITK,
  3. przewodniczący Sądu Arbitrażowego,
  4. przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  5. prezesi oddziałów,
  6. Prezesi Honorowi Oddziałów   oraz z głosem doradczym:
  7. członkowie Zarządu Krajowego,
  8. przewodniczący krajowych sekcji, komitetów, klubów oraz komisji,
  9. redaktorzy naczelni czasopism SITK,
  10. członkowie SITK zaproponowani przez Zarząd Krajowy w liczbie nie większej niż 5 osób.
 2. W przypadku niemożności uczestniczenia w zebraniach Rady Krajowej:
  1. prezesa oddziału – może zastąpić upoważniony przez niego inny członek zarządu oddziału,
  2. Przewodniczącego Sądu Arbitrażowego – może zastąpić zastępca Przewodniczącego Sądu Arbitrażowego lub wyznaczony przez Przewodniczącego członek Sądu Arbitrażowego,
  3. Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej – może zastąpić zastępca Przewodniczącego lub wyznaczony przez Przewodniczącego członek Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 3. Rada Krajowa, na pierwszym zebraniu po Zjeździe Delegatów, wybiera ze swego grona na okres 2 lat prezydium w składzie: przewodniczący i dwóch zastępców przewodniczącego. W okresie czteroletniej kadencji do prezydium można wybrać członka Rady Krajowej tylko jeden raz. Do Prezydium Rady Krajowej nie mogą być wybierani członkowie i zastępcy członków Zarządu Krajowego.
 4. Przewodniczący lub działający z jego upoważnienia zastępca przewodniczącego Rady Krajowej uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Krajowego z głosem doradczym.
 5. Prezydium Rady Krajowej w porozumieniu z Prezesem SITK, ustala termin i porządek dzienny zebrania Rady Krajowej.
 6. Zwołujący zebranie Rady Krajowej ustala dwa terminy. W pierwszym terminie zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał (opinii) przy obecności co najmniej 50% osób wchodzących w skład Rady Krajowej. W drugim terminie, który należy wyznaczyć 30 minut później w tym samym dniu zebranie jest władne do podejmowania decyzji bez względu na ilość obecnych.
 7. Zebrania Rady Krajowej odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
 8. W przypadku wystąpienia stanów nadzwyczajnych zebrania Rady Krajowej mogą odbywać się w trybie zdalnym lub hybrydowym.

 

 

Rozdział VI TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SITK I ICH STRUKTURA

§38
[Tworzenie oddziałów]

 1. Oddziały są podstawowymi, samodzielnymi jednostkami terenowymi SITK.
 2. Oddziały SITK powołuje Zarząd Krajowy w formie uchwały.
 3. Zarząd Krajowy w uchwale określa m.in. majątek oddziału, siedzibę oddziału oraz jego nazwę, która w pierwszym członie brzmi: „Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej”, a w drugim członie może być związana z terenem, w którym działa – np. „Oddział ……………….. w…………………….”. Oddział może używać skrótu: „SITK (SITK RP) Oddział w …………………….”.

21

§39
[Likwidacja oddziału]

 1. Oddział może zostać zlikwidowany na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków/Delegatów oddziału lub uchwały Zarządu Krajowego, która może być podjęta wyłącznie w sytuacji gdy oddział trwale zaprzestał działalności i nie przeprowadził likwidacji we własnym zakresie.
 2. W przypadku likwidacji oddziału przez Zarząd Krajowy jest ona przeprowadzana przez likwidatora ustanowionego przez Zarząd Krajowy. Likwidator przeprowadza wszelkie czynności likwidacyjne aż do wykreślenia likwidowanego oddziału z Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. W przypadku konieczności prowadzenia likwidacji oddziału przez Zarząd Krajowy może on czynności likwidacyjne sfinansować w pierwszej kolejności z przychodów z likwidacji majątku likwidowanego oddziału lub obciążyć nimi solidarnie członków zarządu likwidowanego oddziału. W przypadku sfinansowania jakichkolwiek kosztów likwidacji oddziału środkami własnymi Zarządu Krajowego dochodzenie ich zwrotu solidarnie od członków Zarządu oddziału jest obowiązkowe.
 4. Mienie pozostałe po likwidacji oddziału przechodzi na własność SITK – do dyspozycji Zarządu Krajowego.

§40
[Tworzenie klubów, kół, sekcji, komitetów i komisji]

 1. Zarządy oddziałów dla realizacji celów statutowych i zaspokojenia zainteresowań członków mogą tworzyć kluby, koła, sekcje, komitety i komisje.
 2. Do utworzenia i działania klubu, koła, sekcji, komitetu lub komisji, wymaganych jest co najmniej 5 członków.
 3. Kluby, koła, sekcje, komitety i komisje mogą być terenowe, branżowe, międzybranżowe, międzyzakładowe, zakładowe, seniorów lub inne.
 4. Kluby, koła sekcje, komitety i komisje nie posiadają odrębnej osobowości prawnej.

 

Rozdział VII WŁADZE ODDZIAŁU

§41
[Struktura władz oddziału]

Władzami oddziału są:

 1. Walne Zebranie Członków/Delegatów Oddziału,
 2. Zarząd Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

Walne Zebranie Członków/Delegatów

§42
[Zadania i kompetencje]

 1. Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zebranie Członków/Delegatów Oddziału, zwoływane przez zarząd oddziału.
 2. Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków/Delegatów Oddziału należy:
  1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  2. udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału,
  3. wybór władz: prezesa oddziału, 2 – 15 członków zarządu oddziału i 2 zastępców członków zarządu, 3 – 5 członków Komisji Rewizyjnej Oddziału i 2 zastępców,
  4. wybór delegatów i ich zastępców na Zjazd Delegatów SITK na okres kadencji,
  5. nadawanie i pozbawianie godności Prezesa Honorowego Oddziału na wniosek Zarządu Oddziału
  6. uchwalanie kierunków działalności merytorycznej oddziału,
  7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu oddziału.
 3. Do kompetencji nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków/Delegatów Oddziału należy rozpatrywanie spraw, dla których to zebranie zostało zwołane.

§43
[Termin, miejsce i porządek obrad]

 1. Walne Zebranie Członków/Delegatów Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków/Delegatów Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub co najmniej połowy członków oddziału.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków/Delegatów Oddziału, Zarząd Oddziału zawiadamia nie później niż 14 dni przed terminem zebrania.
 4. Wnioski o włączenie do porządku obrad Walnego Zebrania Członków/Delegatów Oddziału spraw nie objętych porządkiem ustalonym przez zarząd oddziału, powinny być zgłoszone najpóźniej 7 dni przed terminem zebrania.

§44
[Uczestnicy Walnego zebrania członków/delegatów oddziału]

W Walnym Zebraniu Członków/Delegatów Oddziału biorą udział:

 1. z głosem decydującym:
  1. delegaci – członkowie klubów i kół – na zasadach ustalonych przez zarząd oddziału,
  2. członkowie zarządu oddziału i ich zastępcy, którzy nie biorą udziału w głosowaniu o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału,
  3. członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  4. Członkowie Honorowi SITK z terenu działania oddziału.
  5. przewodniczący kół (klubów) z terenu działania oddziału
 2. z głosem doradczym: osoby zaproszone przez zarząd oddziału.

§45
[Sposób podejmowania uchwał]

 1. Walne Zebranie Członków/Delegatów Oddziału jest władne podejmować uchwały w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwałę w sprawie wystąpienia do Zarządu Krajowego o rozwiązanie oddziału może podjąć Walne Zebranie Członków/Delegatów Oddziału większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków/delegatów oddziału.
§46
[Prezydium]

 1. Obradami Walnego Zebrania Członków/Delegatów Oddziału kieruje prezydium wybierane przez to zebranie.
 2. W skład prezydium wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz.
§47
[Regulamin obrad]

Sposób prowadzenia obrad Walnego Zebrania Członków/Delegatów Oddziału określa regulamin, uchwalony przez to zebranie.

Zarząd oddziału

§48
[Zadania i kompetencje]

Do obowiązków i kompetencji zarządu oddziału należy:

 1. reprezentowanie interesów swoich członków,
 2. kierowanie działalnością oddziału,
 3. współdziałanie z administracją rządową szczebla wojewódzkiego, innymi, organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami itp.
 4. współdziałanie z Zarządem Krajowym w kształtowaniu jednolitej polityki i wizerunku SITK,
 5. wykonywanie postanowień i uchwał Zjazdu Delegatów, Walnego Zebrania Członków/Delegatów Oddziału i Zarządu Krajowego,
 6. powoływanie i likwidacja: kół, klubów, sekcji, komitetów, komisji i zespołów roboczych,
 7. powoływanie na okres trwania kadencji przewodniczących kół, klubów, sekcji, komitetów, komisji i zespołów roboczych, jeżeli nie ukonstytuują się one we własnym zakresie na pierwszym posiedzeniu, zwołanym nie później niż w terminie 14 dni od rozpoczęcia kadencji,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich, nie niższych niż przyjęte przez Zarząd Krajowy,
 9. gospodarowanie majątkiem własnym, a także majątkiem SITK w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Krajowy,
 10. tworzenie spółek i przystępowanie do spółek już działających na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r, – Kodeks Spółek Handlowych.
 11. przekazywanie Zarządowi Krajowemu informacji ze swojej działalności,
 12. przekazywanie Zarządowi Krajowemu, przygotowanych przez członków oddziału, opinii dotyczących projektów aktów prawnych dla administracji szczebla centralnego,
 13. zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków finansowych oddziału,
 14. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 15. udzielanie pomocy członkom,
 16. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków/Delegatów Oddziału,
 17. wybieranie na okres kadencji przedstawicieli do organizacji naukowo-technicznych i innych szczebla regionalnego, oraz do krajowych jednostek organizacyjnych SITK,
 18. przyznawanie odznak i wyróżnień honorowych SITK dla swoich członków zgodnie z obowiązującymi regulaminami
 19. wnioskowanie do Zarządu Krajowego o przyznanie złotych i złotych z diamentem odznak   honorowych oraz innych wyróżnień oraz o nadanie godności członka honorowego SITK dla swoich członków na podstawie obowiązujących regulaminów,
 20. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do regionalnych organizacji naukowo-technicznych i gospodarczych, o ile jest to zgodne z celami statutowymi i nie zagraża jedności organizacyjnej SITK,
 21. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających SITK,
 22. kontrolowanie opłacania składek.

§49
[Skład zarządu oddziału]

 1. W skład zarządu oddziału wchodzą: prezes oddziału, wiceprezesi, sekretarz i pozostali wybrani członkowie zarządu.
 2. W posiedzeniach zarządu oddziału z głosem stanowiącym mają prawo uczestniczyć również Prezesi Honorowi Oddziału.
 3. Zarząd oddziału jest odpowiedzialny za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków/Delegatów Oddziału.
 4. Członkowie zarządu oddziału mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Zasady dotyczące otrzymywania wynagrodzeń określa Ramowy Regulaminie Wynagradzania, o którym mowa w § 25 ust. 9.
 5. Zarząd oddziału zobowiązany jest do opracowania regulaminu prowadzenia spraw finansowych na bieżącą kadencję, zatwierdzanego w trybie uchwały.
 6. Zaciąganie zobowiązań finansowych i majątkowych oddziału odbywa się na podstawie uchwały zarządu oddziału.
 7. W umowach z członkiem zarządu oddziału oraz w sporach z nim – SITK reprezentuje członek komisji rewizyjnej oddziału, wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik, powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków/Delegatów Oddziału.
 8. Zarząd oddziału może wybrać ze swojego grona prezydium określając jego skład i zadania w regulaminie.

§50
[Regulamin pracy zarządu oddziału]

 1. Posiedzenia zarządu oddziału powinny odbywać się co najmniej 4 razy w roku.
 2. Zasady pracy zarządu oddziału określa regulamin przyjęty uchwałą zarządu oddziału.
 3. W przypadku wystąpienia stanów nadzwyczajnych zebrania zarządu oddziału mogą odbywać się w trybie zdalnym lub hybrydowym.

§51
[Uzupełnienie składu zarządu oddziału]

 1. W przypadku ustąpienia prezesa oddziału, w okresie między walnymi zebraniami członków/delegatów oddziału, jego funkcję przejmuje jeden z członków zarządu, wybrany przez zarząd oddziału, po konsultacji z przewodniczącymi sekcji, komitetów, komisji, klubów i kół. Ustępujący prezes oddziału staje się do końca kadencji członkiem zarządu oddziału.
 2. W przypadku ustąpienia członka zarządu oddziału w czasie trwania kadencji, zarząd oddziału uzupełnia swój skład osobą wybraną na zastępcę członka, według kolejności uzyskanych głosów.

§52
[Reprezentacja Oddziału]

Oddział przy wykonywaniu czynności prawnych i finansowych reprezentują: działający łącznie prezes i sekretarz lub działających łącznie dwóch członków zarządu oddziału, w tym wiceprezes, działających na podstawie upoważnienia zarządu oddziału, podpisanego przez prezesa i sekretarza.

§53

 1. Przynajmniej raz w roku, w którym nie odbywa się Walne Zebranie Członków/Delegatów, powinno odbywać się zebranie przewodniczących sekcji, komisji, komitetów, klubów i kół z członkami zarządu oddziału.
 2. Na zebraniu z przewodniczącymi sekcji, komisji, komitetów, klubów i kół zarząd oddziału przedstawia sprawozdanie z działalności rocznej.

 

Komisja Rewizyjna Oddziału

§54
[Zadania i kompetencje]

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 1. przeprowadzenie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 2. występowanie do zarządu z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonej kontroli,
 3. zatwierdzanie rocznego sprawozdania i bilansu zarządu oddziału,
 4. przedkładanie nadzwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków/Delegatów Oddziału umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał zarządu, sprzecznych z postanowieniami statutu lub obowiązującymi przepisami,
 5. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi przez Walne Zebranie Członków/Delegatów Oddziału,
 6. wskazywanie swego przedstawiciela do reprezentowania oddziału w czynnościach prawnych pomiędzy oddziałem a członkiem zarządu oddziału.

§55

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo wnioskować do prezesa oddziału o zwołanie zebrania zarządu z podanym przez nią porządkiem obrad.
 2. Zebranie Zarządu Oddziału zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału powinno się odbyć w terminie 14 dni.

§56
[Skład]

 1. W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału wchodzi 3-5 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego i sekretarza.
 2. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej Oddziału w czasie trwania kadencji uzupełnia ona swój skład osobą wybraną na zastępcę członka, według kolejności uzyskanych głosów.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału za swoją działalność jest odpowiedzialna przed Walnym Zebraniem Członków /Delegatów sekcji, komisji, komitetów, klubów i kół.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach oddziału.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu oddziału oraz zespołów roboczych.

 

Rozdział VIII SEKCJE, KOMITETY, KOMISJE, KLUBY I KOŁA

§57

 1. Zgodnie z zainteresowaniami członków i celem prowadzenia działalności merytorycznej Zarząd Krajowy powołuje sekcje, komitety, komisje, kluby i koła, nazywane dalej krajowymi jednostkami organizacyjnymi, zaś zarządy oddziałów mogą powołać sekcje, komitety, komisje, kluby oraz koła, nazywane dalej jednostkami organizacjami oddziału, które są odpowiednio zespołami doradczymi Zarządu Krajowego i zarządu oddziału.
 2. Zadaniem krajowych i oddziałowych jednostek organizacyjnych jest prowadzenie działalności naukowo-technicznej i opiniodawczej w reprezentowanym obszarze zainteresowania. W szczególności do zadań jednostek organizacyjnych należy:
  1. inicjowanie i udział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów programów dokształcania inżynierów i techników,
  2. organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, itp., stanowiących element dokształcania kadry czynnej zawodowo,
  3. organizowanie wyjazdów techniczno-turystycznych,
  4. przygotowanie programów oraz inicjowanie szkoleń i stażów dla inżynierów i techników umożliwiających uzyskanie określonych uprawnień.
 3. Odpowiednio  krajowe  jednostki  organizacyjne  ułatwiają  Zarządowi  Krajowemu,  jednostki organizacyjne oddziałów – zarządom oddziałów, wypełnianie funkcji zbiorowego eksperta i tworzenie lobbingu środowiska na rzecz transportu.
 4. Krajowe jednostki organizacyjne pełnią funkcje wiodące w swoim obszarze zainteresowania i współpracują z odpowiednimi sekcjami oddziałowymi na zasadzie partnerstwa.

§58

 1. Członkami krajowych jednostek organizacyjnych są przedstawiciele oddziałów oraz specjaliści z danego obszaru zainteresowania. Koszty dojazdu i zakwaterowania swoich przedstawicieli pokrywają oddziały.
 2. Przewodniczący krajowych jednostek organizacyjnych są członkami Rady Krajowej z głosem doradczym.
 3. Przewodniczący jednostek organizacyjnych oddziału mogą, na zaproszenie prezesa oddziału, uczestniczyć w posiedzeniach zarządu oddziału z głosem doradczym.
 4. Zakres i organizację jednostek organizacyjnych określają regulaminy zatwierdzone, odpowiednio przez Zarząd Krajowy i zarządy oddziałów.

§59
[Struktura władz]

Władzami krajowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych oddziałów są:

 1. zebranie członków,
 2. zarząd.

§60
[Zebranie członków]

 1. Zebranie członków jest najwyższą władzą sekcji, komitetu, komisji, klubu i koła,.
 2. Do kompetencji zebrania członków należy:
  1. uchwalanie kierunków działania,
  2. rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań z działalności ich zarządu,
  3. wybór członków zarządu,
  4. wybór delegatów na walne zebranie delegatów oddziału.
 3. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członka zarządu, zebranie członków wybiera nowego członka zarządu.

§61
[Zwoływanie zebrania członków]

 1. Zebranie członków zwołuje przewodniczący, zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku zebrania, nie później niż 7 dni przed terminem zebrania.
 2. W Zebraniu członków z głosem decydującym biorą udział wszyscy członkowie, z głosem doradczym – zaproszeni goście.

 

§62
[Skład zarządu]

Zarząd jednostki organizacyjnej składa się co najmniej z przewodniczącego i sekretarza.

§63
[Zadania i kompetencje zarządu]

Do zadań zarządu jednostki organizacyjnej należy:

 1. realizowanie statutowych celów SITK oraz zadań określonych przez Zarząd Krajowy, zarząd oddziału, zebranie członków/delegatów oraz zaleceń komisji rewizyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania etyki zawodowej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz dbanie o rozwój techniki,
 2. reprezentowanie swoich członków, zgłaszanie wniosków do Zarządu Krajowego lub zarządu oddziału w sprawach przyjmowania i skreślania członków, zbieranie składek członkowskich, inicjowanie form pomocy członkom, składanie sprawozdań z działalności na zebraniach członków i okresowo Zarządu Krajowego lub zarządowi oddziału,
 3. składanie wniosków i postulatów w sprawach naukowo-technicznych transportu oraz działalności stowarzyszeniowej,
 4. składanie do zarządu oddziału wniosków o przyznanie odznaczeń i tytułów honorowych SITK i NOT dla członków jednostki organizacyjnej,
 5. przedstawianie komisji wyborczej kandydatów do władz oddziału.

 

 

Rozdział IX MAJĄTEK I FUNDUSZE SITK

§64
[Składniki majątku]

 1. Majątek SITK stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek SITK powstaje z:
  1. wpisowego i składek członkowskich,
  2. dochodów z majątku SITK,
  3. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
  4. dochodów z własnej działalności statutowej i gospodarczej,
  5. dywidendy z tytułu uczestnictwa w spółkach,
  6. ofiarności publicznej,
  7. lokat bankowych,
  8. wykupionych przez SITK obligacji Skarbu Państwa.

§65
[Podział majątku]

Majątek SITK składa się z majątku własnego SITK oraz z majątku własnego każdego z oddziałów.

§66
[Zarząd majątkiem]

 1. Majątkiem własnym SITK zarządza Zarząd Krajowy.
 2. Majątkiem własnym oddziału zarządza Zarząd Oddziału.

§67
[Regulamin prowadzenia spraw finansowych]

 1. Szczegółowe zasady gospodarowania majątkiem własnym SITK określa Regulamin prowadzenia spraw finansowych przyjmowany przez Zarząd Krajowy zgodnie z § 26 ust.54.
 2. Szczegółowe zasady gospodarowania majątkiem własnym oddziału określa Regulamin prowadzenia spraw finansowych przyjmowany przez Zarząd Oddziału zgodnie z § 49 ust. 4.

 

Rozdział X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§68
[Zmiana statutu, rozwiązanie stowarzyszenia]

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania SITK podejmuje Zjazd Delegatów, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. Projekt uchwały o rozwiązaniu SITK musi być przekazany delegatom wraz z zawiadomieniem o Zjeździe Delegatów.
 3. W przypadku rozwiązania SITK, likwidacja następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a majątek pozostały po uregulowaniu zobowiązań, zostaje przekazany na cele określone uchwałą ostatniego Zjazdu Delegatów.

 

Rozdział XI POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

§69
[Zasady przejściowe i dostosowujące]

 1. Dostosowanie regulaminów, wynikające z przyjętych zmian w statucie SITK, dokonują we własnym zakresie odpowiednio władze krajowe i oddziałowe SITK.
 2. Postanowienia dotyczące kadencji obowiązują od wyboru kolejnych władz następujących po wejściu w życie Statutu SITK.

§70
[Przepis derogacyjny]

Traci moc Statut Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej przyjęty w dniu 17 maja 2018 r.     32

§71
[Wejście w życie]

Statut SITK wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia i obowiązuje od daty jego rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powiązane treści / related