Transport Miejski i Regionalny

Transport Miejski i Regionalny jest miesięcznikiem kompleksowo poruszającym problemy transportowe w miastach różnej wielkości. Przedstawia i upowszechnia najnowsze poglądy specjalistów oraz krajowe i zagraniczne rozwiązania techniczno-organizacyjne.

Zagadnienia omawiane w miesięczniku obejmują wszystkie dziedziny transportu miejskiego, są to m. in.:

  • zarządzanie transportem w miastach i regionach,
  • organizacja i zarządzanie ruchem drogowym,
  • zarządzanie transportem zbiorowym,
  • zmiany w przepisach prawnych,
  • rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szczególne miejsce zajmuje tematyka dotycząca najsłabszych uczestników ruchu drogowego, a więc pieszych, w tym osób niepełnosprawnych oraz rowerzystów, a także ochrona środowiska przed ujemnym wpływem transportu.

Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Adres redakcji:
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków

tel./fax 12 658 93 74
e-mail: tmir@sitkrp.org.pl
Strona w Internecie: https://tmir.sitk.org.pl