Regulamin corocznego konkursu organizowanego przez Oddział SITK RP w Krakowie na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla szkół wyższych Krakowa

 1. W Konkursie mogą brać udział inne Uczelnie, jeśli praca dotyczy tematyki transportowej Miasta Krakowa i Małopolski.
 2. Pracę do konkursu może zgłosić jednostka dyplomująca Uczelni lub dyplomant.
 3. Do nagrody można zgłaszać prace, które zostały obronione w okresie od 01.01. do 31.12 poprzedniego roku.
 4. Zgłoszenie pracy powinno zawierać:
  • nazwę uczelni, wydziału,
  • nazwisko i imię autora,
  • tytuł pracy dyplomowej,
  • nazwisko i imię promotora,
  • datę obrony,
  • opinię promotora,
  • egzemplarz pracy dyplomowej.
  • infrastruktura transportu;
  • procesy transportowe;
  • pojazdy samochodowe i szynowe;
  • transport a ochrona środowiska;
 5. Zgłaszane prace należy przekazywać do Biura Zarządu Oddziału SITK RP – Kraków           ul. Siostrzana 11 – do 15 marca roku następnego.
 6. Nagrody za  prace dyplomowe będą przyznawane w dwóch kategoriach: prace dyplomowe na studiach I i II stopnia w grupach tematycznych :
 7. W każdej kategorii i grupie tematycznej mogą być przyznawane nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia. W przypadku małej liczby zgłoszonych prac nagród może być mniej.
 8. Przewodniczącym Kapituły Konkursu jest Prezes Zarządu Oddziału. Członkowie Kapituły Konkursu corocznie są rekomendowani przez Przewodniczącego Kapituły Konkursu i akceptowani przez Zarząd Oddziału. Członkowie Kapituły Konkursu nie mogą być  pracownikami uczelni.
 9. Członkowie Kapituły pełnią funkcje honorowo.
 10. Każda praca jest oceniana niezależnie przez dwóch członków Kapituły. Łączną ocenę stanowi suma tych dwóch ocen.
 11. Podstawowe kryteria oceny prac są następujące:
  • aktualność zagadnienia stanowiącego przedmiot pracy,
  • możliwość praktycznego wykorzystania wyników pracy lub jej poszczególnych elementów,
  • stopień trudności, złożoności zagadnienia będącego przedmiotem pracy,
  • kompleksowość zagadnienia,
  • stopień przygotowania pracy do jej wdrożenia,
  • sposób prezentacji tematu, oryginalność oraz nowoczesność metodologiczna przyjętego rozwiązania,
  • innowacyjność  rozwiązań
   Formularz oceny stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 12. Kapituła Konkursu proponuje przyznanie nagród i wyróżnień w ilości zależnej od liczby zgłoszonych prac.
 13. Propozycje Kapituły Konkursu podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału.
 14. Laureaci w poszczególnych kategoriach zostaną wyróżnieni dyplomami i nagrodami rzeczowymi a promotorzy nagrodzonych prac zostaną wyróżnieni dyplomami.
 15. Wręczenie przyznanych nagród i dyplomów odbędzie się na uroczystym spotkaniu organizowanym przez Zarząd Oddziału z promotorami i dyplomantami w miesiącu czerwcu każdego roku.

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Oddziału SITK RP w Krakowie w dniu 17 kwietnia 2023 roku.