Zeszyty Naukowo-Techniczne

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie.

Seria: Materiały Konferencyjne Czasopismo wydawane od 2002 roku jako kontynuacja tytułu Zeszyty Naukowo- Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie wydawanego od 1994 roku

Numer ISSN 1231-9155

Redaktor naczelny
dr inż.]olanta Żurowska (SITK RP Oddział w Krakowie) jmzur@pk.edu.pl

Sekretarz redakcji
mgr inż. Danuta Schwertner (Politechnika Krakowska) danuta.schwertner@sitkrp.org.pl

Rada Naukowo-Programowa

 • Prof. PK, dr hab. inż. Lidia Żakowska – przewodnicząca (Politechnika Krakowska)
 • Prof. Andrea Benedetto (UniRomaTre, Włochy)
 • Dr Christine Chaloupka (FACTUM, Austria)
 • Assoc. Prof. dr Olja Čokorilo (University of Belgrade, Serbia)
 • Dr inż. Andrzej Gołaszewski (niezależny konsultatnt)
 • Mgr inż.Andrzej Kollbek (GDDKiA Oddział w Krakowie)
 • M.Sc.Eng Yvette Ramos (Swiss Engineering, Szwajcaria)
 • Prof. Ralf Risser (FACTUM, Austria)
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Krawiec (Politechnika Śląska)
 • Assoc. Prof. dr Karel Schmeidler (Brno University of Technology, Czechy)
 • Prof. David Shinar (Ben Gurion University, Izrael)
 • Mgr inż. Mariusz Szałkowski (MPK, Kraków)
 • Prof. dr hab. inż. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska)
 • Prof. Andrew P Tarko (Purdue University, USA)
 • Dr inż. Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa)

Redaktorzy Tematyczni

 • prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska – transport miejski)
 • prof. PK dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika Krakowska – transport kolejowy)
 • prof. PK dr hab. inż. Janusz Chodur (Politechnika Krakowska – transport drogowy)
 • dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin (Politechnika Krakowska – problemy mobilności)

Redaktor językowy
mgr Agata Mierzyńska (Urząd Miasta Krakowa)

Streszczenia w języku angielskim
dr inż. Zofia Bryniarska (Politechnika Krakowska)

Adres Redakcji

ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
tel./fax 1265893 74

Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków

Deklaracja o wersji pierwotnej czasopisma: Główną wersją czasopisma jest wersja papierowa.

Pełne wersje artykułów są dostępne w wersji elektronicznej na stronie: http://www.sitk.org.pl/zeszyty-naukowo-techniczne/

Bazy indeksujące artykuły

Baza BAZTECH – http://baztech.icm.edu.pl/
Baza Index Copernicus – http//indexcopernicus.com/

Informacje dodatkowe

 • Za wydrukowane artykuły autorzy nie otrzymują honorarium. Za treść i formę ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada.

Materiały konferencyjne
ROK TYTUŁ NUMER
2021 Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym – NOVKOL 2021 2(123)/2021
2021 NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW NOVDROG’21 1(122)/2021
2020 Nowoczesne technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym – NOVKOL 2020 2(121)2020
2020 Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów – NOVDROG’20 1(120)2020
2019 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym 2(119)2019
2019 Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów – NOVDROG’19 1(118)2019
2018 Kolejarze polscy dla niepodległej Ojczyzny. 3(117)2018
2018 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Cześć II: Sterowanie ruchem kolejowym, Transport szynowy. 2(116)2018
2018 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Cześć I: Droga kolejowa 1(115)2018
2017 170 lat kolei w Krakowie 3(114)2017
2017 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część II: TRANSPORT SZYNOWY, STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM 2(113)/2017
2017 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część I: DROGA KOLEJOWA 1(112)/2017
2016 Stowarzyszenia i Organizacje NGO dla zrównoważonej mobilności. 4(111)2016
2016 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część I: DROGA KOLEJOWA. 3(110)2016
2016 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część II: TRANSPORT SZYNOWY, STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM. 2(109)2016
2016 140 lat kolei w Nowym Sączu. 1(108)2016
2015 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym Cześć II Sterowanie ruchem kolejowym, Transport szynowy 3(107)2015
2015 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym Cześć I Droga kolejowa 2(106)2015
2015 Polityka parkingowa w miastach 1(105)2015
2014 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym 2(104)2014
2014 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu 1(103)2014
2013 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym 3(102)2013
2013 Drogi Kolejowe 2(101)2013
2013 Polityka parkingowa w miastach 1(100)2013
2012 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym 3(99)2012
2012 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu 2(98)2012
2012 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu 1(97)2012
2011 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym 158
2010 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie 154
2010 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu 153
2010 Kompleksowe badania ruchu. Teoria i praktyka. Doświadczenia miast polskich 152
2010 Projektowanie rond – doświadczenia i nowe tendencje 151
2009 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie 149
2009 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu 148
2009 Projektowanie i zarządzanie drogami-zasady, dobre praktyki, efektywność 146
2009 Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym 144
2009 XXII Małopolskie Dni Technika 143
2008 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia – prawo, projektowanie, wykonawstwo 141
2008 Problemy transportu związane z organizacją Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 140
2007 Zarządzanie jakością pasażerskiego transportu zbiorowego 137
2007 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie 136
2007 Technika w transporcie. Historia i zabytki 135
2007 Polityka parkingowa w miastach 134
2007 Inwestycje w drogownictwie – przygotowanie, realizacja i nadzór 133
2006 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie 132
2006 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia – prawo, projektowanie, wykonawstwo 131
2006 Dzieje i perspektywy kolei w Nowym Sączu 130
2006 Wybrane problemy funkcjonowania systemów transportowych w rejonie Tarnowa 128
2005 Zabytki transportu – potencjał kulturowy i turystyczny 125
2005 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie 124
2005 XX Małopolskie Dni Technika 123
2005 Zabytkowe obiekty techniki transportowej 122
2005 Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego 121
2005 Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego 120
2005 Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce 119
2004 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie 117
2004 Zarządzanie ruchem na drogach – prawo, projektowanie, wykonawstwo 115
2004 XVIII Dni Technika w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie 114
2004 Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce 113
2004 Polski przemysł i zaplecze naprawcze transportu kolejowego w warunkach konkurencji na europejskim rynku kolejowym 111
2004 Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 110
2003 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie 109
2003 Regulacje prawne w Unii Europejskiej w zakresie publicznego transportu pasażerskiego 108
2003 Polityka parkingowa w miastach 106
2003 XVII Dni Technika w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie 105
2002 Integracja systemów zarządzania przedsiębiorstwami komunikacyjnymi z uwzględnieniem wymogów norm ISO 103
2002 Nowoczesne technologie i systemy usprawniające zarządzanie w transporcie kolejowym 102
2002 Problematyka powodziowa w mostownictwie 101
2002 Historia i ochrona zabytków w transporcie 100
2002 Aktualne osiągnięcia budownictwa mostowego w Polsce 97
2002 XVI Dni Technika w oddziale południowo-Wschodnim GDDP w Krakowie 96
2002 Koordynacja działań różnych służb w sytuacjach nadzwyczajnych zdarzeń na drogach 95
2002 Problemy związane z zarządzaniem pasem drogowym w świetle obowiązujących przepisów prawnych 93
2002 Badania procesów przewozowych wspomagające zarządzanie transportem zbiorowym w miastach 92
2001 Finansowanie drogownictwa i przygotowanie inwestycji 91
2001 Polityka transportowa państwa na lata 2000-2015 dla zrównoważonego rozwoju 90
2001 Projekt połączeń kolejowych Kraków-Muszyna/Zakopane 89
2001 Bezpieczeństwo na drogach 88
2001 Nowoczesne metody zarządzania pasażerskim transportem zbiorowym 86
2000 Miejsce diagnostyki infrastruktury kolejowej w nowej strukturze organizacyjnej kolei 84
2000 Aktualne problemy zarządzania drogami 83
2000 Referaty Kongresu „Transport 2000 81
2000 Metoda budowy baz danych o drogowym ruchu miejskim. Poradnik metodyczny 80
2000 Polityka parkingowa w miastach 79
2000 Problemy ochrony zabytków komunikacyjnych 78
2000 Problemy osuwisk w budownictwie komunikacyjnym 76
2000 Materiały Seminarium Targów Drogownictwa Drogpol’2000 75
1999 Obsługa klientów PKP z wykorzystaniem systemu kierowania przewozami i zarządzania (SKPZ) 74
1999 Kompleksowe Badania Ruchu w Katowicach i Siemianowicach Śl.-synteza wyników 73
1999 Problemy techniczne i jakościowe związane z eksploatacją torów kolejowych 72
1999 Ochrona zabytków i muzealnictwo w komunikacji 69
1999 Informatyka w Przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe 68
1998 Komputerowe systemy kierowania ruchem na sieci kolejowej PKP 65
1998 Nowe technologie w utrzymaniu ulic 63
1997 Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP 57
1997 Konstrukcja i eksploatacja autobusów komunikacji miejskiej zasilanych gazem ziemnym 54
1997 Osiągnięcia i problemy transportu wewnątrzzakładowego 53
1997 Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym 52
1996 Metody oceny i kontroli funkcjonowania komunikacji zbiorowej 50
1996 Rozwój komunikacji a ochrona dziedzictwa kulturowego 48
1996 Utrzymanie komunikacyjnych obiektów inżynierskich 46
1996 Problemy transportowe zwiazane z organizacją zimowych igrzysk olimpijskich w 2006 roku 45
1996 Problemy transportu i inżynierii lądowej w działalności naukowej i technicznej krakowskiego środowiska SITK 43
1995 Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP 41
1995 Polityka transportowa w miastach środkowej i wschodniej Europy w okresie transformacji 35
1994 Współpraca PKP z bocznicami kolejowymi 34
1994 Polityka transportowa w miastach Środkowej i Wschodniej Europy w okresie transformacji 32
1994 Obsługa komunikacyjna w obszarach zurbanizowanych w Polsce 30
Monografie
Rok Tytuł Numer
2012 Wybrane zagadnienia historii zabytków transportu 160
2010 Wyniki badań systemów publicznego transportu zbiorowego w wybranych miastach 155
2009 System dopłat do publicznego transportu zbiorowego w komunikacyjnych związkach komunalnych w Polsce-Monografia 147
2006 Od Karpat po Andy – Monografia Oddziału SITK RP w Krakowie 1996-2006
1999 Inżynierowi Ernestowi Malinowskiemu w setną rocznicę śmierci
1996 Mieczysław Barbacki.1000 lat krakowskich dróg – dzieje i uwarunkowania rozwoju systemu komunikacji w Krakowie 43
Wydawnictwa Różne
ROK TYTUŁ NUMER
2014 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK RP w Krakowie w kadencji 2010-2013 158
2011 Na transportowym szlaku – zbiór wybranych tekstów piosenek 157
2010 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 2006-2009 150
2008 Wiersze Władysława Dobrzańskiego 139
2006 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 2002-2005 126
2002 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1998-2001 94
2000 Kolejarz z uśmiechem 85
1999 Na transportowym szlaku II – zbiór wybranych tekstów piosenek 66
1998 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1994-1997 59
1998 Marian Szeliński. Oddział krakowski Stowarzyszenia inżynierów i techników komunikacji w latach 1946-1995. Zarys działalności 58
Archiwum
Rok Tytuł Numer
1994 Współpraca PKP z bocznicami kolejowymi 34
1994 Działalność Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie w atach 1990-1993/sprawozdanie kadencyjne/ 33
1994 Polityka transportowa w miastach Środkowej i Wschodniej Europy w okresie transformacji 32
1994 Obsługa komunikacyjna w obszarach zurbanizowanych w Polsce 30
1993 Problemy zarządzania transportem 29
1993 Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym 28
1993 Ochrona zabytków techniki, przemysłu i sztuki inżynierskie 27
1992 Informatyka w kolejnictwie 24
1992 Informatyka w kolejnictwie 23
1992 Transport i budownictwo komunikacyjne w problematyce naukowej i technicznej krakowskiego środowiska SITK część II 22
1992 Transport i budownictwo komunikacyjne w problematyce naukowej i technicznej krakowskiego środowiska SITK 21
1992 Problemy mostownictwa w rejonie krakowskim 20

PROCEDURA RECENZOWANIA PUBLIKACJI

 1. Każda publikacja przesłana do Redakcji drogą elektroniczną lub pocztową podlega procedurze recenzowania (dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki zatrudniającej Autora) i ocenie językowej (redaktor językowy). Recenzentów wyznacza Redaktor Naczelny po zasięgnięciu opinii redaktorów tematycznych.
 2. W przypadku wykorzystywania w publikacji zaawansowanych metod statystycznych publikację ocenia również redaktor statystyczny.
 3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 4. W doborze recenzentów stosuje się model, w którym autor i recenzenci nie znają swo­ich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
 5. W szczególnych przypadkach niemożności dostosowania się do powyższej zasady (wąska problematyka artykułu, brak dużej liczby potencjalnych recenzentów) recenzent pochodzący z tej samej jednostki będzie podpisał deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów będzie się uznawać zachodzące między recen­zentem a autorem:
  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 6. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji bez zmian, dopuszczenia artykułu do publikacji po uwzględnieniu uwag zawartych w recenzji lub jego odrzucenia.
 7. Zasady kwalifikowania publikacji do druku w wyniku recenzji:
  • oryginalność publikacji w zaproponowanej metodzie rozwiązania problemu, w zastoso­waniu nowych ujęć teoretycznych problemu lub w przedstawieniu interesującego syn­tetycznego spojrzenia na pewną dziedzinę badań,
  • poprawność terminologiczna zastosowana w publikacji,
  • poprawność stylistyczna i językowa publikacji,
  • trafny i wystarczający dobór literatury,
  • właściwy dobór materiału ilustracyjnego.
 8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie będą ujawniane w kolejnych numerach czasopisma; lista recenzentów będzie podana do publicznej wiadomości raz w roku.

ZJAWISKO GHOSTWRITING

Zjawisko ghostwriting występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Zjawisko guest authorship (honorary authorship) występuje wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem lub współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting i guest authorship Redakcja Zeszytów Nauko­wo-Technicznych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Krakowie wdraża poniższe rozwiązania:

 1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność będzie ponosić autor zgłaszający opracowanie.
 2. Redakcja, począwszy od numeru 1/2012, wyjaśnia w Informacji dla Autorów, że ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów na­ukowych itp.).
 3. Redakcja wymaga od Autorów informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie in­stytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

PRZYGOTOWANIE TEKSTÓW DO DRUKU

 • Tekst powinien być napisany w edytorze WORD czcionką Times New Roman o roz­miarze 12 pt, odstęp między wierszami pojedynczy, do rozpoczęcia akapitu stosować pojedynczy „Tab”, a nie spacje.
 • Nie należy stosować więcej niż jednej spacji między wyrazami i ręcznego dzielenia wy­razów.
 • Ilustracje należy przesyłać jako oddzielne pliki: *.tif, *.pdf lub *.jpg (rozdzielczość 300dpi), w odpowiednich miejscach w tekście należy zamieścić podpisy.
 • Wzory matematyczne prosimy wykonywać w miarę możliwości w programie „mathtype”.
 • Zamieszczenie materiału ilustracyjnego powinno spełniać wymogi prawa autorskiego (do artykułu należy dołączyć oświadczenie).
 • Wszystkie rysunki, fotografie i tabele powinny mieć numer i odpis.
 • Rysunki, wykresy i tabele powinny być przygotowane w technice czarno-białej.
 • Prosimy Autorów artykułów o podanie stopni i tytułów naukowych, afiliacji (miejsce pracy), adresu pocztowego, telefonu, adresów mailowych.
 • W przypadku, gdy jest więcej niż jeden Autor, w przypisie do polskiego tytułu należy określić procentowy wkład Autorów w publikację.
 • Pełny tekst nie powinien przekroczyć 16 stron wraz z tabelami, zdjęciami i rysunkami.
 • Na końcu artykułu prosimy o zamieszczenie streszczenia artykułu i kilku słów kluczo­wych (minimum trzy) oraz tłumaczeń tytułu artykułu, streszczenia i słów kluczowych na język angielski.
 • Artykuły nie mogą zawierać cech i elementów komercyjnych.
 • Pliki mogą być spakowane przy pomocy programów RAR lub ZIP
 • Tekst proszę dostarczać w postaci pliku na CD lub mailem.

CZAS PROCEDOWANIA MANUSKRYPTÓW:

 • Średni czas, w jakim przeprowadzana jest wstępna ocena manuskryptu wynosi 10 dni.
 • Średni czas, w jakim przeprowadzana jest recenzja manuskryptu wynosi 35 dni.
 • Średni czas, w jakim publikowany jest artykuł wynosi 60 dni.

Wykaz Recenzentów: 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 20182019, 2020, 2021

Powiazane tresci