Zeszyty Naukowo-Techniczne

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie.

Seria: Materiały Konferencyjne Czasopismo wydawane od 2002 roku jako kontynuacja tytułu Zeszyty Naukowo- Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie wydawanego od 1994 roku

Numer ISSN 1231-9155

Redaktor naczelny
dr inż.]olanta Żurowska (SITK RP Oddział w Krakowie) jmzur@pk.edu.pl

Sekretarz redakcji
mgr inż. Danuta Schwertner (Politechnika Krakowska) danuta.schwertner@sitkrp.org.pl

Rada Naukowo-Programowa

 • Prof. PK, dr hab. inż. Lidia Żakowska – przewodnicząca (Politechnika Krakowska)
 • Prof. Andrea Benedetto (UniRomaTre, Włochy)
 • Dr Christine Chaloupka (FACTUM, Austria)
 • Assoc. Prof. dr Olja Čokorilo (University of Belgrade, Serbia)
 • Dr inż. Andrzej Gołaszewski (niezależny konsultatnt)
 • Mgr inż.Andrzej Kollbek (GDDKiA Oddział w Krakowie)
 • M.Sc.Eng Yvette Ramos (Swiss Engineering, Szwajcaria)
 • Prof. Ralf Risser (FACTUM, Austria)
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Krawiec (Politechnika Śląska)
 • Assoc. Prof. dr Karel Schmeidler (Brno University of Technology, Czechy)
 • Prof. David Shinar (Ben Gurion University, Izrael)
 • Mgr inż. Mariusz Szałkowski (MPK, Kraków)
 • Prof. dr hab. inż. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska)
 • Prof. Andrew P Tarko (Purdue University, USA)
 • Dr inż. Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa)

Redaktorzy Tematyczni

 • prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska – transport miejski)
 • prof. PK dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika Krakowska – transport kolejowy)
 • prof. PK dr hab. inż. Janusz Chodur (Politechnika Krakowska – transport drogowy)
 • dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin (Politechnika Krakowska – problemy mobilności)

Redaktor językowy
mgr Agata Mierzyńska (Urząd Miasta Krakowa)

Streszczenia w języku angielskim
dr inż. Zofia Bryniarska (Politechnika Krakowska)

Adres Redakcji

ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
tel./fax 1265893 74

Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków

Deklaracja o wersji pierwotnej czasopisma: Główną wersją czasopisma jest wersja papierowa.

Pełne wersje artykułów są dostępne w wersji elektronicznej na stronie: http://www.sitk.org.pl/zeszyty-naukowo-techniczne/

Bazy indeksujące artykuły

Baza BAZTECH – http://baztech.icm.edu.pl/
Baza Index Copernicus – http//indexcopernicus.com/

Informacje dodatkowe

 • Za wydrukowane artykuły autorzy nie otrzymują honorarium. Za treść i formę ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada.

Materiały konferencyjne
ROKTYTUŁNUMER
2021Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym – NOVKOL 20212(123)/2021
2021NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW NOVDROG’211(122)/2021
2020Nowoczesne technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym – NOVKOL 20202(121)2020
2020Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów – NOVDROG’201(120)2020
2019Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym2(119)2019
2019Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów – NOVDROG’191(118)2019
2018Kolejarze polscy dla niepodległej Ojczyzny.3(117)2018
2018Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Cześć II: Sterowanie ruchem kolejowym, Transport szynowy.2(116)2018
2018Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Cześć I: Droga kolejowa1(115)2018
2017170 lat kolei w Krakowie3(114)2017
2017Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część II: TRANSPORT SZYNOWY, STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM2(113)/2017
2017Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część I: DROGA KOLEJOWA1(112)/2017
2016Stowarzyszenia i Organizacje NGO dla zrównoważonej mobilności.4(111)2016
2016Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część I: DROGA KOLEJOWA.3(110)2016
2016Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część II: TRANSPORT SZYNOWY, STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM.2(109)2016
2016140 lat kolei w Nowym Sączu.1(108)2016
2015Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym Cześć II Sterowanie ruchem kolejowym, Transport szynowy3(107)2015
2015Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym Cześć I Droga kolejowa2(106)2015
2015Polityka parkingowa w miastach1(105)2015
2014Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym2(104)2014
2014Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu1(103)2014
2013Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym3(102)2013
2013Drogi Kolejowe2(101)2013
2013Polityka parkingowa w miastach1(100)2013
2012Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym3(99)2012
2012Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu2(98)2012
2012Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu1(97)2012
2011Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym158
2010Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie154
2010Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu153
2010Kompleksowe badania ruchu. Teoria i praktyka. Doświadczenia miast polskich152
2010Projektowanie rond – doświadczenia i nowe tendencje151
2009Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie149
2009Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu148
2009Projektowanie i zarządzanie drogami-zasady, dobre praktyki, efektywność146
2009Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym144
2009XXII Małopolskie Dni Technika143
2008Odwodnienie dróg i ulic a ekologia – prawo, projektowanie, wykonawstwo141
2008Problemy transportu związane z organizacją Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012140
2007Zarządzanie jakością pasażerskiego transportu zbiorowego137
2007Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie136
2007Technika w transporcie. Historia i zabytki135
2007Polityka parkingowa w miastach134
2007Inwestycje w drogownictwie – przygotowanie, realizacja i nadzór133
2006Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie132
2006Odwodnienie dróg i ulic a ekologia – prawo, projektowanie, wykonawstwo131
2006Dzieje i perspektywy kolei w Nowym Sączu130
2006Wybrane problemy funkcjonowania systemów transportowych w rejonie Tarnowa128
2005Zabytki transportu – potencjał kulturowy i turystyczny125
2005Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie124
2005XX Małopolskie Dni Technika123
2005Zabytkowe obiekty techniki transportowej122
2005Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego121
2005Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego120
2005Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce119
2004Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie117
2004Zarządzanie ruchem na drogach – prawo, projektowanie, wykonawstwo115
2004XVIII Dni Technika w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie114
2004Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce113
2004Polski przemysł i zaplecze naprawcze transportu kolejowego w warunkach konkurencji na europejskim rynku kolejowym111
2004Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego110
2003Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie109
2003Regulacje prawne w Unii Europejskiej w zakresie publicznego transportu pasażerskiego108
2003Polityka parkingowa w miastach106
2003XVII Dni Technika w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie105
2002Integracja systemów zarządzania przedsiębiorstwami komunikacyjnymi z uwzględnieniem wymogów norm ISO103
2002Nowoczesne technologie i systemy usprawniające zarządzanie w transporcie kolejowym102
2002Problematyka powodziowa w mostownictwie101
2002Historia i ochrona zabytków w transporcie100
2002Aktualne osiągnięcia budownictwa mostowego w Polsce97
2002XVI Dni Technika w oddziale południowo-Wschodnim GDDP w Krakowie96
2002Koordynacja działań różnych służb w sytuacjach nadzwyczajnych zdarzeń na drogach95
2002Problemy związane z zarządzaniem pasem drogowym w świetle obowiązujących przepisów prawnych93
2002Badania procesów przewozowych wspomagające zarządzanie transportem zbiorowym w miastach92
2001Finansowanie drogownictwa i przygotowanie inwestycji91
2001Polityka transportowa państwa na lata 2000-2015 dla zrównoważonego rozwoju90
2001Projekt połączeń kolejowych Kraków-Muszyna/Zakopane89
2001Bezpieczeństwo na drogach88
2001Nowoczesne metody zarządzania pasażerskim transportem zbiorowym86
2000Miejsce diagnostyki infrastruktury kolejowej w nowej strukturze organizacyjnej kolei84
2000Aktualne problemy zarządzania drogami83
2000Referaty Kongresu „Transport 200081
2000Metoda budowy baz danych o drogowym ruchu miejskim. Poradnik metodyczny80
2000Polityka parkingowa w miastach79
2000Problemy ochrony zabytków komunikacyjnych78
2000Problemy osuwisk w budownictwie komunikacyjnym76
2000Materiały Seminarium Targów Drogownictwa Drogpol’200075
1999Obsługa klientów PKP z wykorzystaniem systemu kierowania przewozami i zarządzania (SKPZ)74
1999Kompleksowe Badania Ruchu w Katowicach i Siemianowicach Śl.-synteza wyników73
1999Problemy techniczne i jakościowe związane z eksploatacją torów kolejowych72
1999Ochrona zabytków i muzealnictwo w komunikacji69
1999Informatyka w Przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe68
1998Komputerowe systemy kierowania ruchem na sieci kolejowej PKP65
1998Nowe technologie w utrzymaniu ulic63
1997Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP57
1997Konstrukcja i eksploatacja autobusów komunikacji miejskiej zasilanych gazem ziemnym54
1997Osiągnięcia i problemy transportu wewnątrzzakładowego53
1997Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym52
1996Metody oceny i kontroli funkcjonowania komunikacji zbiorowej50
1996Rozwój komunikacji a ochrona dziedzictwa kulturowego48
1996Utrzymanie komunikacyjnych obiektów inżynierskich46
1996Problemy transportowe zwiazane z organizacją zimowych igrzysk olimpijskich w 2006 roku45
1996Problemy transportu i inżynierii lądowej w działalności naukowej i technicznej krakowskiego środowiska SITK43
1995Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP41
1995Polityka transportowa w miastach środkowej i wschodniej Europy w okresie transformacji35
1994Współpraca PKP z bocznicami kolejowymi34
1994Polityka transportowa w miastach Środkowej i Wschodniej Europy w okresie transformacji32
1994Obsługa komunikacyjna w obszarach zurbanizowanych w Polsce30
Monografie
RokTytułNumer
2012Wybrane zagadnienia historii zabytków transportu160
2010Wyniki badań systemów publicznego transportu zbiorowego w wybranych miastach155
2009System dopłat do publicznego transportu zbiorowego w komunikacyjnych związkach komunalnych w Polsce-Monografia147
2006Od Karpat po Andy – Monografia Oddziału SITK RP w Krakowie 1996-2006
1999Inżynierowi Ernestowi Malinowskiemu w setną rocznicę śmierci
1996Mieczysław Barbacki.1000 lat krakowskich dróg – dzieje i uwarunkowania rozwoju systemu komunikacji w Krakowie43
Wydawnictwa Różne
ROKTYTUŁNUMER
2014Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK RP w Krakowie w kadencji 2010-2013158
2011Na transportowym szlaku – zbiór wybranych tekstów piosenek157
2010Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 2006-2009150
2008Wiersze Władysława Dobrzańskiego139
2006Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 2002-2005126
2002Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1998-200194
2000Kolejarz z uśmiechem85
1999Na transportowym szlaku II – zbiór wybranych tekstów piosenek66
1998Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1994-199759
1998Marian Szeliński. Oddział krakowski Stowarzyszenia inżynierów i techników komunikacji w latach 1946-1995. Zarys działalności58
Archiwum
RokTytułNumer
1994Współpraca PKP z bocznicami kolejowymi34
1994Działalność Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie w atach 1990-1993/sprawozdanie kadencyjne/33
1994Polityka transportowa w miastach Środkowej i Wschodniej Europy w okresie transformacji32
1994Obsługa komunikacyjna w obszarach zurbanizowanych w Polsce30
1993Problemy zarządzania transportem29
1993Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym28
1993Ochrona zabytków techniki, przemysłu i sztuki inżynierskie27
1992Informatyka w kolejnictwie24
1992Informatyka w kolejnictwie23
1992Transport i budownictwo komunikacyjne w problematyce naukowej i technicznej krakowskiego środowiska SITK część II22
1992Transport i budownictwo komunikacyjne w problematyce naukowej i technicznej krakowskiego środowiska SITK21
1992Problemy mostownictwa w rejonie krakowskim20

PROCEDURA RECENZOWANIA PUBLIKACJI

 1. Każda publikacja przesłana do Redakcji drogą elektroniczną lub pocztową podlega procedurze recenzowania (dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki zatrudniającej Autora) i ocenie językowej (redaktor językowy). Recenzentów wyznacza Redaktor Naczelny po zasięgnięciu opinii redaktorów tematycznych.
 2. W przypadku wykorzystywania w publikacji zaawansowanych metod statystycznych publikację ocenia również redaktor statystyczny.
 3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 4. W doborze recenzentów stosuje się model, w którym autor i recenzenci nie znają swo­ich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
 5. W szczególnych przypadkach niemożności dostosowania się do powyższej zasady (wąska problematyka artykułu, brak dużej liczby potencjalnych recenzentów) recenzent pochodzący z tej samej jednostki będzie podpisał deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów będzie się uznawać zachodzące między recen­zentem a autorem:
  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 6. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji bez zmian, dopuszczenia artykułu do publikacji po uwzględnieniu uwag zawartych w recenzji lub jego odrzucenia.
 7. Zasady kwalifikowania publikacji do druku w wyniku recenzji:
  • oryginalność publikacji w zaproponowanej metodzie rozwiązania problemu, w zastoso­waniu nowych ujęć teoretycznych problemu lub w przedstawieniu interesującego syn­tetycznego spojrzenia na pewną dziedzinę badań,
  • poprawność terminologiczna zastosowana w publikacji,
  • poprawność stylistyczna i językowa publikacji,
  • trafny i wystarczający dobór literatury,
  • właściwy dobór materiału ilustracyjnego.
 8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie będą ujawniane w kolejnych numerach czasopisma; lista recenzentów będzie podana do publicznej wiadomości raz w roku.

ZJAWISKO GHOSTWRITING

Zjawisko ghostwriting występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Zjawisko guest authorship (honorary authorship) występuje wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem lub współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting i guest authorship Redakcja Zeszytów Nauko­wo-Technicznych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Krakowie wdraża poniższe rozwiązania:

 1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność będzie ponosić autor zgłaszający opracowanie.
 2. Redakcja, począwszy od numeru 1/2012, wyjaśnia w Informacji dla Autorów, że ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów na­ukowych itp.).
 3. Redakcja wymaga od Autorów informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie in­stytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

PRZYGOTOWANIE TEKSTÓW DO DRUKU

 • Tekst powinien być napisany w edytorze WORD czcionką Times New Roman o roz­miarze 12 pt, odstęp między wierszami pojedynczy, do rozpoczęcia akapitu stosować pojedynczy „Tab”, a nie spacje.
 • Nie należy stosować więcej niż jednej spacji między wyrazami i ręcznego dzielenia wy­razów.
 • Ilustracje należy przesyłać jako oddzielne pliki: *.tif, *.pdf lub *.jpg (rozdzielczość 300dpi), w odpowiednich miejscach w tekście należy zamieścić podpisy.
 • Wzory matematyczne prosimy wykonywać w miarę możliwości w programie „mathtype”.
 • Zamieszczenie materiału ilustracyjnego powinno spełniać wymogi prawa autorskiego (do artykułu należy dołączyć oświadczenie).
 • Wszystkie rysunki, fotografie i tabele powinny mieć numer i odpis.
 • Rysunki, wykresy i tabele powinny być przygotowane w technice czarno-białej.
 • Prosimy Autorów artykułów o podanie stopni i tytułów naukowych, afiliacji (miejsce pracy), adresu pocztowego, telefonu, adresów mailowych.
 • W przypadku, gdy jest więcej niż jeden Autor, w przypisie do polskiego tytułu należy określić procentowy wkład Autorów w publikację.
 • Pełny tekst nie powinien przekroczyć 16 stron wraz z tabelami, zdjęciami i rysunkami.
 • Na końcu artykułu prosimy o zamieszczenie streszczenia artykułu i kilku słów kluczo­wych (minimum trzy) oraz tłumaczeń tytułu artykułu, streszczenia i słów kluczowych na język angielski.
 • Artykuły nie mogą zawierać cech i elementów komercyjnych.
 • Pliki mogą być spakowane przy pomocy programów RAR lub ZIP
 • Tekst proszę dostarczać w postaci pliku na CD lub mailem.

CZAS PROCEDOWANIA MANUSKRYPTÓW:

 • Średni czas, w jakim przeprowadzana jest wstępna ocena manuskryptu wynosi 10 dni.
 • Średni czas, w jakim przeprowadzana jest recenzja manuskryptu wynosi 35 dni.
 • Średni czas, w jakim publikowany jest artykuł wynosi 60 dni.

Wykaz Recenzentów: 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 20182019, 2020, 2021