Zasady działania klubu (koła) Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

1. Cel i zakres opracowania

 • 1.1. Cel opracowania

  • 1) Zasady działania klubu (koła) mają na celu ułatwienie pracy podstawowego ogniwa organizacyjnego SITK. Umożliwiają zarządowi klubu i zarządowi oddziału sprawniejszą pracę na rzecz członków SITK.
  • 2) Działalność klubu (koła) opiera się na:

   • a) zaangażowaniu członków,
   • b) znajomości celów statutowych i środków działania,
   • c) własnych inicjatywach członków,
   • d) wykorzystywaniu w pracy dokumentów przekazywanych przez Zarząd Krajowy i zarządy oddziałów.
 • 1.2. Zakres opracowania

  • 1) Zasady działania klubu (koła), zwane dalej "zasadami", zawierają informacje charakteru pomocniczego. Ich wykorzystanie zależy od zarządu klubu (koła), organizacji jego działalności i stopnia zainteresowania członków określonymi formami pracy.
  • 2) Zasady obejmują uprawnienia i obowiązki członka, zadania klubu (koła) oraz zasady i formę organizacyjną jego pracy, jak również powiązania (podane w sposób syntetyczny) działalności klubu (koła) z zarządem oddziału.
  • 3) Opracowanie opiera się o Statut SITK, przyjęty przez XXIX Zwyczajny Zjazd Delegatów w dniu 21 kwietnia 2006 r. w Cedzynie k/Kielc i doświadczenia w pracy oddziałów i klubów (kół). Wykorzystano również niektóre zapisy VADEMECUM Pracy Koła, przyjęte przez Zarząd Główny SITK 17 grudnia 1985 r.
 • 1.3. Wyjaśnienie

  • Zgodnie ze Statutem podstawowym ogniwem organizacyjnym SITK jest klub, często zamiennie nazywany kołem. Klub jest pojęciem szerszym. Mogą w nim być zgrupowani członkowie nie tylko jednego zakładu pracy (instytucji). 

2. Uprawnienia i obowiązki członka SITK

 • 2.1. Członkowie dzielą się na zwyczajnych i wspierających
 • 2.2. Uprawnienia i obowiązki członka zwyczajnego

  • 1) Członkiem zwyczajnym może być:

   • a) osoba mająca wykształcenie wyższe lub średnie, która działa lub działała na rzecz transportu,
   • b) student wyższej uczelni, uczeń lub słuchacz szkoły średniej o kierunku związanym z transportem.
  • 2) Członek zwyczajny ma prawo między innymi do:

   • a) czynnego i biernego wyboru do władz SITK,
   • b) uczestniczenia w walnych zebraniach oddziału lub wyboru przedstawicieli na walne zebranie delegatów klubów,
   • c) udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowo-technicznych, kursach, wycieczkach krajowych i zagranicznych oraz innych imprezach kulturalno-towarzyskich,
   • d) korzystania z: 

    • tworzonych funduszy celowych,
    • pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
    • porad i pomocy, związanych z pracą zawodową lub naukową,
    • pomocy w zakresie ochrony zawodu i uprawnień inżynierów i techników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
    • lokali i urządzeń SITK zgodnie z obowiązującymi zasadami,
   • e) działania w komitetach (sekcjach) branżowych, komisjach, zgodnie z posiadaną specjalizacją i zainteresowaniem,
   • f) pomocy w uzyskiwaniu certyfikatu inżyniera europejskiego,
   • g) pomocy w przygotowaniu do egzaminu na uprawnienia budowlane,
   • h) ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy SITK lub specjalisty ośrodka rzeczoznawstwa i usług techniczno-ekonomicznych,
   • i) występowania z wnioskami i postulatami do władz SITK oraz wyrażania opinii i uwag w zakresie transportu,
   • j) otrzymywania wyróżnień,
   • k) noszenia odznaki SITK.
  • 3) Członek zwyczajny obowiązany jest do:

   • a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz,
   • b) regularnego opłacania składek członkowskich. W szczególnych przypadkach zarząd (prezydium) oddziału, może zwolnić członka z częściowego lub całkowitego opłacania składek,
   • c) udziału w działalności SITK,
   • d) przestrzegania etyki zawodowej,
   • e) dbania o wspólne dobro.
  • 4) Członka zwyczajnego przyjmuje zarząd oddziału (prezydium) na podstawie pisemnej deklaracji, zaopiniowanej przez zarząd klubu, po wniesieniu wpisowego, którego wysokość na dany rok ustala Zarząd Krajowy.
  • 5) Członek zwyczajny otrzymuje legitymację i odznakę organizacyjną SITK.
  • 6) Członkostwo zwyczajne ustaje w razie:

   • a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie zarządowi (prezydium) oddziału,
   • b) skreślenia na wniosek zarządu klubu przez zarząd (prezydium) oddziału na skutek wyraźnego naruszenia postanowień Statutu,
   • c) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego.
  • 7) Odnowienie członkostwa:

   • a) członek skreślony na skutek zalegania z opłatą składek może być ponownie przyjęty, z zachowaniem ciągłości stażu, po uregulowaniu zaległości finansowych, 
   • b) członek wykluczony może być ponownie przyjęty do SITK na warunkach nowo wstępującego, nie wcześniej niż po upływie 2 lat od daty wykluczenia.
 • 2.3. Uprawnienia i obowiązki członka wspierającego: 

  • 1) Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana statutową działalnością SITK, która pisemnie zadeklarowała poparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz SITK i została przyjęta przez Zarząd (prezydium) oddziału.
  • 2) Z członkiem wspierającym może podpisać odpowiednie porozumienie:

   • a) prezes oddziału,
   • b) prezes klubu. 
   • Porozumienie obowiązuje po zaakceptowaniu przez zarząd oddziału.
  • 3) Zakres i tematykę porozumienia ustalają odpowiednio członek wspierający i prezes oddziału lub klubu. 
  • 4) Przedmiotem pomocy ze strony SITK na rzecz członka wspierającego może być:

   • a) prowadzenie szkolenia pracowników, 
   • b) opiniowanie programów rozwoju,
   • c) reprezentowanie w sporach z urzędami terenowymi,
   • d) wykonywanie, w pierwszej kolejności, opracowań na zlecenie.
   • e) Członek wspierający (osoba prawna) działa w SITK za pośrednictwem swego przedstawiciela.
  • 5) Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

   • a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do zarządu oddziału (klubu),
   • b) wygaśnięcia porozumienia.
  • 6) SITK nie ponosi odpowiedzialności za działalność zawodową i gospodarczą członka wspierającego.

3. Zasady organizacji i pracy klubu 

 • 3.1. Zakres działania

  • 1) Podstawowym celem działania klubu, grupującego członków zwyczajnych, jest realizacja celów i zadań statutowych SITK.
  • 2) Klub stanowi forum wymiany doświadczeń kadry inżynieryjno-technicznej.
  • 3) Klub wykonuje zadania określone przez zarząd oddziału, w szczególności:

   • a) zrzesza i zawodowo integruje członków w obszarze swojego działania,
   • b) rozwija i wzmacnia wśród członków więzi koleżeńskie i stowarzyszeniowe,
   • c) zapewnia opiekę i ochronę interesów członków klubu, szczególnie emerytów i rencistów,
   • d) inicjuje i współorganizuje działania, zmierzające do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, kultury organizacyjno-technicznej oraz etyki zawodowej członków,
   • e) gromadzi informacje o wybitnych działaczach zawodowych i społecznych – swoich członkach do wykorzystania w Słowniku Biograficznym Techników Polskich,
   • f) organizuje imprezy naukowo-techniczne, w tym:

    • konferencje i sympozja,
    • narady, seminaria i odczyty,
    • wycieczki szkoleniowo-turystyczne,
    • konkursy, wystawy itp.,
    • zgodnie z obowiązującymi w SITK regulaminami i zasadami finansowymi.
  • 4) Obsługa finansowa imprez odbywa się poprzez biuro oddziału, w oparciu o zatwierdzony preliminarz kosztów. 
  • 5) Członkowie zgrupowani w klubie winni dążyć do podnoszenia jego roli i znaczenia.
 • 3.2. Rodzaje klubów

  • 1) Kluby są powoływane i likwidowane uchwałą zarządu oddziału.
  • 2) Do utworzenia klubu wymaganych jest co najmniej 5 członków.
  • 3) Kluby mogą działać jako:

   • a) Zakładowe, skupiające członków zatrudnionych w jednym zakładzie pracy,
   • b) Międzyzakładowe, skupiające członków z kilku zakładów pracy,
   • c) Terenowe, zrzeszające członków zamieszkałych na określonym terenie,
   • d) Uczelniane,
   • e) Szkolne,
   • f) Seniorów.
  • 4) Zasady tworzenia klubów

   • a) kluby zakładowe powstają z inicjatywy członków, zatrudnionych w danym zakładzie (instytucji) lub z inicjatywy zarządu oddziału. Skupiają wszystkich członków zatrudnionych w jednym zakładzie (instytucji) oraz byłych pracowników (emerytów i rencistów) wyrażających takie życzenie,
   • b) kluby międzyzakładowe powstają z inicjatywy członków lub zarządu oddziału. Skupiają członków z kilku zakładów pracy oraz byłych pracowników tych zakładów, w których nie ma klubów zakładowych,
   • c) kluby terenowe powstają z inicjatywy członków lub zarządu oddziału. Skupiają członków zamieszkałych na określonym terenie,
   • d) kluby uczelniane powoływane są z inicjatywy członków lub zarządu oddziału w wyższych uczelniach, które prowadzą specjalności transportowe lub związane z transportem,
   • e) kluby szkolne powoływane są z inicjatywy zarządu oddziału w szkołach średnich o profilu transportowym,
   • f) klub seniorów organizowany jest z inicjatywy zarządu oddziału. 
   • W oddziale winien działać jeden klub seniorów grupujący członków, którzy odeszli już na rentę lub emeryturę. Klub taki grupuje tylko tych członków, którzy wyrazili chęć dalszej pracy w klubie seniorów.
  • 5) Formy pracy w klubie:

   • a) w zakładach zatrudniających członków SITK o różnych specjalnościach mogą być organizowane grupy zawodowe, skupiające członków klubu według wykonywanej specjalności lub zainteresowań,
   • b) grupy działają w ramach klubu z zachowaniem następujących zasad:

    • - podział na grupy następuje zgodnie z potrzebami klubu i strukturą zakładu,
    • - powołanie i likwidacja grupy następuje uchwałą zebrania członków klubu,
    • - liczba członków w grupie nie może być mniejsza niż trzy osoby. 
 • 3.3. Organy klubu (koła)

  • 1) Władzami klubu (koła) są:

   • a) zebranie członków,
   • b) zarząd.
  • 2) Zebranie członków stanowi najwyższą władzę klubu (koła).
  • 3) Zarząd kieruje pracami klubu (koła).

4. Zarząd klubu (koła)

 • 4.1. Zadania Zarządu

  • 1) Podstawowym zadaniem zarządu jest zapewnienie realizacji planu pracy.
  • 2) Skład osobowy i zakres zadań członków zarządu określa prezes klubu.
 • 4.2. Zasady pracy Zarządu

  • 1) Zarząd prowadzi bieżącą działalność klubu (koła), w oparciu o roczne plany pracy.
  • 2) Klub (koło) reprezentują i podpisują korespondencję zewnętrzną prezes i sekretarz.
  • 3) Za działalność statutową i finansową klubu (koła)odpowiedzialność ponoszą prezes i sekretarz.
  • 4) Zarząd sporządza na koniec roku sprawozdanie finansowe ze swojej działalności i przedkłada je na zebraniu członków.
  • 5) Zarząd składa sprawozdanie zarządowi oddziału.
  • 6) Zarząd uzgadnia z zarządem oddziału ewidencję członków oraz składek członkowskich w IV kwartale każdego roku. 
  • 7) Zebrania zarządu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał i są protokołowane. 
 • 4.3. Szczegółowe zadania zarządu

  • 1) Do zadań organizacyjnych zarządu w szczególności należy:

   • a) realizowanie statutowych celów SITK na swoim terenie,
   • b) reprezentowanie swych członków, 
   • c) kierowanie pracą klubu (koła),
   • d) występowanie do zarządu oddziału z wnioskami o wyróżnienia członków, a w razie potrzeby ocena postaw członków klubu (koła), 
   • e) reprezentowanie klubu (koła) oraz interesów jego członków,
   • f) realizowanie uchwał zebrań ogólnych członków,
   • g) utrzymanie stałej współpracy z zarządem oddziału, w szczególności realizacja uchwał i wytycznych zarządu oddziału oraz zgłaszania oddziałowi dezyderatów i potrzeb klubu (koła),
   • h) stała, bieżąca kontrola wykonywanych uchwał,
   • i) zarządzanie majątkiem SITK, oddanym w administrację klubu (koła),
   • j) wyszukiwanie kandydatów na członków zwyczajnych,
   • k) zgłaszanie zarządowi oddziału wniosków o skreślenie lub wykluczenie członków zwyczajnych, w przypadkach przewidzianych statutem SITK,
   • l) zbieranie składek członkowskich i innych świadczeń finansowych oraz odprowadzenie ich do zarządu oddziału,
   • m) prowadzenie dokumentacji klubu (koła).
  • 2) Do zadań merytorycznych zarządu należy w szczególności:

   • a) pomoc w przygotowywaniu dokumentów i przebiegu postępowania na stopień specjalizacji zawodowej inżynierów i techników,
   • b) ochrona interesów członków SITK,
   • c) wnioskowanie o przyznanie wyróżniającym się działaczom klubu (koła) nagród rzeczowych, dyplomów, itp.,
   • d) propagowanie działalności SITK,
   • e) kolportowanie wśród członków prasy technicznej,
   • f) popularyzowanie wśród członków "informacji" zarządu oddziału i miesięczników Zarządu Krajowego.

5. Zebrania członków klubu (koła)

 • 5.1. Zebrania mogą być:

  • a) sprawozdawczo-wyborcze,
  • b) sprawozdawcze,
  • c) nadzwyczajne,
  • d) robocze.
 • 5.2. Sposób podejmowania uchwał

  • 1) Uchwały zapadają większością głosów (w razie równości decyduje głos przewodniczącego zebrania).
  • 2) Uchwały obowiązują wszystkich członków.
 • 5.3. Kompetencje zebrań członków klubu (koła)

  • 1) Do kompetencji zebrania sprawozdawczo-wyborczego, odbywanego co 4 lata, należy:

   • a) wybór zarządu klubu (koła) w ilości od 3 do 7 członków, przy czym osobno wybierany jest prezes zarządu klubu (koła) (w klubach liczących do 7 członków, skład zarządu może być ograniczony do 2 osób, pełniących funkcje: prezesa i sekretarza),
   • b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu z działalności klubu (koła) oraz ocena działalności poszczególnych grup klubu,
   • c) uchwalanie ramowego planu pracy klubu (koła) na okres kadencji,
   • d) uchwalanie rocznego planu pracy klubu (koła),
   • e) uchwalanie rocznego planu finansowego klubu (koła),
   • f) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi,
   • g) wybór delegatów na walne zebranie delegatów klubów (kół) oddziału, w ilości ustalonej każdorazowo przez zarząd oddziału. 
  • 2) Do kompetencji zebrań sprawozdawczych klubu (koła), zwoływanych raz w roku należy co najmniej uchwalenie:

   • a) rocznego planu pracy klubu (koła),
   • b) projektu rocznego planu finansowego klubu (koła).
  • 3) Do kompetencji nadzwyczajnego zebrania członków klubu (koła) należą sprawy wniesione do rozpatrzenia w trybie nagłym przez zarząd oddziału lub grupę członków klubu. 
  • 4) Do kompetencji zebrań roboczych członków klubu (koła), zwoływanych w miarę potrzeb, należy:

   • a) omawianie realizacji planu pracy,
   • b) rozpatrywanie spraw bieżących,
   • c) podejmowanie doraźnych uchwał związanych z pracą klubu (koła).
  • 5) W okresie między zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi członków, władzę w klubie (kole) sprawuje zarząd.
 • 5.4 Przeprowadzenie zebrań członków klubu

  • 1) W zebraniu mają prawo brać udział członkowie klubu (koła) z głosem decydującym, zaproszeni goście z głosem doradczym.
  • 2) Zebrania zwoływane są:

   • a) z własnej inicjatywy,
   • b) nadzwyczajne na żądanie zarządu oddziału lub na wniosek 1/3 liczby członków klubu.
  • 3) O terminie, miejscu i porządku dziennym zwyczajnego zebrania, zarząd powiadamia członków 7 dni przed zebraniem.
  • 4) Zwoływanie zebrania nadzwyczajnego: 

   • a) termin zawiadomienia powinien umożliwić członkom zapoznanie z tematyką i odpowiednie przygotowanie się,
   • b) o terminie, miejscu i porządku dziennym powinien zostać powiadomiony zarząd oddziału.
  • 5) Zebranie sprawozdawczo-wyborcze powinno przebiegać zgodnie z obowiązującymi zasadami zawartymi w załączniku.
  • 6) Uchwały zebrania nie mogą być sprzeczne ze Statutem SITK i obowiązującymi wytycznymi, wydanymi na jego podstawie przez Zarząd Krajowy i zarząd oddziału. W innym przypadku zarząd oddziału może zawiesić uchwały władz klubu.
  • 7) Każde zebranie jest protokołowane.

6. Zakres i zasady powiązania zarządu klubu (koła) z zarządem oddziału 

 • 6.1. Zasady działania zarządu oddziału

  • 1) Oddział jest terenową, samodzielną jednostką organizacyjną SITK, grupującą członków w klubach lub innych formach organizacyjnych.
  • 2) Najwyższą władzą oddziału jest walne zebranie członków lub walne zebranie delegatów klubów, wyłonionych na zebraniach klubów na zasadach każdorazowo ustalonych przez zarząd oddziału.
  • 3) Zwyczajne walne zebranie odbywa się co 4 lata. Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane z inicjatywy zarządu oddziału, na wniosek komisji rewizyjnej lub co najmniej połowy członków oddziału.
  • 4) Zarząd oddziału może wybrać spośród swoich członków prezydium, któremu określa zakres zadań i obowiązków.
 • 6.2. Zakres obowiązków i kompetencji oddziału, wynikających ze Statutu, a dotyczących klubów (kół) i członków

  • 1) Powoływanie i odwoływanie klubów (kół), komitetów (sekcji), komisji i zespołów roboczych.
  • 2) Udzielanie pomocy członkom.
  • 3) Przyjmowanie nowych członków oraz skreślanie i wykluczanie.
  • 4) W szczególnych przypadkach zwalnianie z częściowego lub całkowitego opłacania składek przez członka zwyczajnego.
 • 6.3. Zadania zarządu oddziału w stosunku do klubów (kół) i członków zwyczajnych

  • 1) Organizowanie imprez dla członków:

   • a) seminariów, konferencji, odczytów,
   • b) wyjazdów technicznych na budowy i obiekty, w których zastosowano nowoczesne urządzenia i technologie,
   • c) wyjazdów o charakterze techniczno-turystycznym integrujących środowisko.
  • 2) Co najmniej raz w roku organizowanie zebrań z prezesami i sekretarzami klubów (kół) dla omówienia i ustalenia m. innymi:

   • a) realizacji planu pracy oddziału,
   • b) wysokości składki indywidualnej i wpisowego, nie niższych niż przyjęte przez Zarząd Krajowy,
   • c) sposobu podziału i wydatkowania środków ze składek na działalność klubów (członków) i ogólną oddziału, 
   • d) dokumentowania właściwego wydatkowania przez kluby środków finansowych,
   • e) ustalenia terminów i sposobu opracowania sprawozdań i planów pracy wymagających dofinansowania przez oddział.
  • 3) Zadaniami zarządu oddziału na rzecz członków jest:

   • a) w oparciu o okresową analizę zaangażowania w pracy społecznej, przyznawanie członkom srebrnej odznaki SITK i tytułu seniora oraz występowania do Zarządu Krajowego z wnioskiem o przyznanie medalu imienia Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich, odznak honorowych indywidualnych oraz zbiorowych złotej i złotej z diamentem, tytułu zasłużonego seniora, statuetki "Ernesty", jak również innych okolicznościowych wyróżnień i medali,
   • b) organizacja pomocy i szkoleń dla członków ubiegających się o członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa,
   • c) organizowanie spotkań okolicznościowych,
   • d) wręczanie listów gratulacyjnych z okazji "okrągłych" rocznic stażu członkowskiego,
   • e) udzielanie zapomóg losowych i pośmiertnych,
   • f) odwiedzanie grobów ludzi zasłużonych dla SITK.
 • 6.4. Uprawnienia i obowiązki zarządu klubu (koła) w stosunku do oddziału

  • 1) Okresowe zgłaszanie zmian w ewidencji członków.
  • 2) Informowanie o planowanych odczytach i innych imprezach oraz niezbędnych środkach finansowych oraz składanie odpowiednich sprawozdań.
  • 3) Składanie wniosków o wyróżnienia stowarzyszeniowe i inne.
  • 4) Wnioskowanie o zapomogi losowe dla członków zwyczajnych i ich rodzin.
  • 5) Terminowe składanie sprawozdań rocznych.
  • 6) Systematyczne wpłacanie składek.
  • 7) Składanie na przełomie roku:

   • a) postulatów pod adresem oddziału,
   • b) planów działania na rok,
   • c) zgłaszanie potrzeb o dofinansowanie działalności statutowej.
 • 6.5. Obowiązki oddziału na rzecz członków klubu seniora

  • 1) Utrzymywanie stałego kontaktu telefonicznego i udzielanie pomocy w razie ich choroby.
  • 2) Organizowanie wycieczek dla członków i ich rodzin.
  • 3) Wręczanie listów gratulacyjnych z okazji okrągłych rocznic urodzin.
  • 4) Organizowanie uroczystych spotkań i fundowanie osobistych upominków.
  • 5) Świadczenie pomocy w przypadkach losowych członkom i ich rodzinom.
 • 6.6. Zasady współpracy zarządu oddziału z członkami wspierającymi

  • 1) Organizowanie spotkań szefów z zarządem oddziału:

   • a) z okazji uroczystości okolicznościowych (np. Nowy Rok, jubileusze oddziału i zasłużonych członków zwyczajnych),
   • b) szkoleniowo-turystycznych i kulturalnych.
  • 2) Organizowanie szkoleń dla pracowników, wg potrzeb.
  • 3) Wykonywanie zleceń na zasadzie pierwszeństwa przez oddziałowy ośrodek techniczno-ekonomiczny.
  • 4) Podejmowanie innych niezbędnych działań, zgłoszonych przez członka. 

7. Finanse klubu (koła)

 • 7.1. Źródła finansowania działalności klubu (koła)

  • 1) Wszystkie środki finansowe klubu (koła) gromadzone są na kontach oddziału.
  • 2) Środki pozyskiwane są z:

   • a) części składek wpłacanych przez członków klubu i członka wspierającego,
   • b) dodatkowych dobrowolnych wpłat członków klubu w oparciu o własną uchwałę,
   • c) dotacji przyznawanych przez zarząd oddziału, uwzględniających wpływ członków klubu na wyniki działalności statutowej i gospodarczej oddziału,
   • d) części zysków, ze zorganizowanych wspólnie z zarządem oddziału, imprez naukowo-technicznych.
 • 7.2. Zasady dysponowania środkami finansowymi

  • 1) Klub (koło)dysponuje:

   • a) częścią składek członkowskich, 
   • b) dofinansowaniem oddziału, zgłoszonym przez kluby (koła) na początku roku.
  • 2) Środki będące do dyspozycji klubu są przeznaczone wyłącznie na działalność statutową. 
  • 3) Wydatkowanie środków finansowych na działalność klubu (koła) następuje w oparciu o obowiązujące w SITK zasady i wytyczne zarządu oddziału, wyłącznie na podstawie dokumentów księgowych (rachunki, faktury), wystawionych na zarząd oddziału.