Strona 7 « SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO – TECHNICZNEJ „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM” w 2013 r. | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO – TECHNICZNEJ „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM” w 2013 r.

W dniach 04 ÷ 06 grudnia 2013 roku w Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane odbyła się dwunasta edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”.

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie przy udziale: Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP, Politechniki Krakowskiej – Katedry Infrastruktury Transportu Szynowego i  Lotniczego, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli:

Andrzej Massel – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Krzysztof Dyl – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Adam Wielądek – Honorowy Przewodniczący UIC

Andrzej Gołaszewski – Prezes Honorowy SITK RP Senior

Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego  

Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski

Remigiusz Paszkiewicz – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Komitet Naukowy konferencji sprawowali:

prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch (Instytut Kolejnictwa)

prof. dr hab. inż. Roman Bogacz (Politechnika Krakowska)

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika Krakowska)

prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (Politechnika Krakowska)

prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek (Politechnika Śląska)

prof. dr hab. inż. Władysław Koc (Politechnika Gdańska)

prof. dr hab. inż. Marek Krużyński (Politechnika Wrocławska)

prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka (Politechnika Krakowska)

prof. dr hab. inż. Łucjan Siewczyński (Politechnika Poznańska)

prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska)

prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik (Politechnika Warszawska)

prof. dr hab. inż. Wiesław Zabłocki (Politechnika Warszawska)

dr inż. Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa)

 

Patronat Medialny nad konferencją objęli:

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

KURIER KOLEJOWY

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

DROGI

 

Komitet Organizacyjny pracował w następującym składzie:

Przewodnicząca                         Józefa MAJERCZAK

Sekretarz organizacyjny             Janina MROWIŃSKA

Członkowie                               Marek BŁESZYŃSKI

                                               Jerzy HYDZIK

                                               Teresa JASZCZYSZYN

                                               Sergiusz LISOWSKI

                                               Joanna MITIS

                                               Karol NĘDZA

                                               Stanisław WALIGÓRA

                                               Józef WIECZOREK

                                               Włodzimierz ŻMUDA

                                              

Tematyka konferencji:

 1. Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu i eksploatacji infrastruktury kolejowej i taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy.
 2. Nowoczesne modele zarządzania infrastrukturą(środkami trwałymi)- prognozowanie, budżetowanie.
 3. Nowoczesne systemy diagnostyki i analiz danych (zintegrowana analiza stanu, wczesne ostrzeganie, prognoza stanu- trendy).
 4. Uwarunkowania formalno-prawne, organizacyjne i ekonomiczne dla rozwoju transportu kolejowego, w tym kontrakt wieloletni, kształcenie kadr.
 5. Innowacyjne technologie, racjonalizacja zewnętrznych i wewnętrznych uregulowań organizacyjnych i prawnych dla usprawnienia realizacji kolejowych projektów inwestycyjnych w nowej perspektywie 2014 – 2020.

 

W konferencji wzięło udział około 370 osób. Uczestnicy konferencji to przedstawiciele: spółek Grupy PKP S.A., Uczelni, Instytutu Kolejnictwa, firm projektowych, produkcyjnych i wykonawczych z Polski, Czech, Niemiec, Austrii, Hiszpanii i Szwajcarii zajmujących się problematyką wdrażania nowych technologii na kolei.

 

Swoją obecnością rangę konferencji podkreślili:

 • Adam Wielądek – Honorowy Przewodniczący UIC
 • Ignacy Góra – Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego
 • Mariusz Szałkowski – Prezes Stowarzyszenia inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie

 

Na konferencję przygotowano zeszyt naukowo-techniczny nr 3 (102)/2013 (526 stron) zawierający 38 artykułów recenzowanych oraz 4 artykuły nierecenzowane.

 

Artykuły recenzowane drukowane w zeszycie naukowo – technicznym:

 • Henryk Bałuch - Determinanty oceny skuteczności modernizacji linii kolejowych
 • Mirosława Bazarnik - Znaczenie rozpoznania procesów degradacji betonu w odniesieniu do obiektów infrastruktury kolejowej
 • Roman Bogacz, Włodzimierz Czyczuła - Analiza wybranych efektów dynamicznych w torze kolejowym
 • Przemysław Brona, Robert Kruk - Poprawa stanu infrastruktury do przewozów intermodalnych w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020
 • Mariusz Buława, Krzysztof Semrau - Niezawodność systemu rozjazdowego – wybrane zagadnienia
 • Tomasz Czauderna, Michał Maniowski - Analiza podatności sprzęgła 4-cięgłowego stosowanego w niskopodłogowych tramwajach
 • Józef Gawlik, Piotr Gibas, Marek Nowak - Wybrane problemy diagnostyki obiektów infrastruktury kolejowej
 • Igor Gisterek - Innowacyjne konstrukcje krawędzi peronowych
 • Krzysztof Grochowski, Juliusz Karolak - Ograniczenia funkcjonalne urządzeń srk w zakresie kontroli świateł zabraniających i ochrony bocznej
 • Sławomir Grulkowski, Jerzy Zariczny - Metodyka oceny ryzyka na etapie budowy i eksploatacji kolejowych nawierzchni bezpodsypkowych
 • Sławomir Grulkowski, Jerzy Zariczny - Przegląd badań diagnostycznych szyn z zastosowaniem prądów wirowych
 • Przemysław Ilczuk, Wiesław Zabłocki - Koncepcja metody lokalizacji balis na liniach wyposażonych w system ETCS
 • Lucjan Janas - Ocena parametrów dynamicznych kratownicowego mostu kolejowego
 • Arkadiusz Kampczyk - Aktualne problemy w kontekście obowiązujących regulacji prawnych zarządcy narodowej sieci kolejowej
 • Arkadiusz Kampczyk, Michał Strach - Koncepcja zastosowania techniki RFID w inwentaryzacji elementów infrastruktury transportu szynowego
 • Kazimierz Kłosek, Bartłomiej Kuszka - Problemy lokalizacji wybranych fragmentów linii AGC-AGTC na obszarach objętych wpływem intensywnych oddziaływań górniczych
 • Władysław Koc, Piotr Chrostowski - Uniwersalny program komputerowy do projektowania zmiany kierunku trasy
 • Władysław Koc, Piotr Chrostowski, Katarzyna Palikowska - Odtwarzanie przebiegu trasy kolejowej o złożonym ukształtowaniu geometrycznym
 • Julian Kominowski - Koncepcja oceny jakościowej układu pojazd – tor na podstawie odpowiedzi dynamicznej pojazdu
 • Zbigniew Leszczewicz, Agnieszka Warda, Tomasz Barszcz, Piotr Kohut, Sławomir Mikrut, Jarosław Przywieczerski, Krystian Pyka, Tomasz Sitkowski, Regina Tokarczyk, Tadeusz Uhl - Wykorzystanie mobilnego skaningu laserowego do pomiarów skrajni linii kolejowej i kodyfikacji linii kolejowych
 • Jerzy Makała - Modernizacja infrastruktury kolejowej według formuły DBO – szansa czy zagrożenie
 • Jacek Makuch, Adam Popiołek - Torowisko tramwajowe w przekroju ulicy dwujezdniowej
 • Renata Maleda - Symulatory pojazdów szynowych dla maszynistów w procesie dydaktycznym w wybranych krajach europejskich
 • Radosław Mazurkiewicz - Infrastruktura kolejowa i jej wykorzystanie w korytarzu CETC na terenie województwa dolnośląskiego
 • Mateusz Motyl, Artur Babiak - Aktualny przebieg procesu homologacji nowo budowanych pojazdów kolejowych w Polsce
 • Wojciech Oleksiewicz, Cezary Kraśkiewicz - Rozwój konstrukcji i układu geometrycznego torowisk tramwajowych, jako istotny element postępu w miejskim transporcie szynowym
 • Witold Olpiński - Czynnik ludzki jako przyczyna wypadków kolejowych
 • Elżbieta Pilecka - Teledetekcja jako metoda monitorowania infrastruktury kolejowej
 • Jacek Stanisz - Możliwości rozpoznania zagrożenia osuwiskowego na podstawie obserwacji zmian ciśnienia porowego w ośrodku geologicznym
 • Grzegorz Stencel - Analiza procesu dopuszczania do eksploatacji typów budowli w świetle zmian do Ustawy o transporcie kolejowym
 • Andrzej Surowiecki, Michał Zieliński - Numeryczne modelowanie stanu odkształcenia podkładu kolejowego w zmiennych warunkach podparcia na podsypce
 • Kamila Szwaczkiewicz - Obliczenia robót ziemnych przy modernizacji linii kolejowych
 • Kazimierz Towpik - Zwiększenie konkurencyjności transportu szynowego poprzez ograniczenie jego oddziaływań na naturalne środowisko
 • Małgorzata Urbanek, Aleksandra Pawlak-Burakowska - Modelowanie strefy połączeń podkładów wzdłużnych w nawierzchni LONGASF
 • Andrzej Uznański - Pomiary satelitarne w wyznaczaniu współrzędnych punktów kolejowej osnowy geodezyjnej
 • Andrzej Wilk, Piotr Chrostowski - Analiza krzywizny toru kolejowego w aspekcie wymuszonych przemieszczeń poprzecznych
 • Andrzej Żurkowski - Nowoczesne metody organizacji kolejowych przewozów międzyaglomeracyjnych

 

Artykuły nierecenzowane drukowane w zeszycie naukowo – technicznym:

 • Michał Gołos, Artur Wolaniecki - Stabilizacja podtorza kolejowego przy użyciu georusztu heksagonalnego (trójosiowego) na przykładzie realizacji przebudowy linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa – Gdynia – LCS Gdańsk
 • Dariusz SybilskiNawierzchnia kolejowa z warstwami asfaltowowymi
 • Jan Szczęsny, Martyna Jakimowicz, Andrzej Kwiatkowski, Marcin JankowskiOd pomiarów do realizacji – nowoczesne technologie w procesie regulacji osi torów
 • Karol TrzońskiWykorzystanie technik światłowodowych w kolejnictwie

 

Wystąpienia niepublikowane, wygłoszone na konferencji

Włodzimierz Czyczuła

Wstępna informacja nt. badań nawierzchni przy przejeździe pociągu Pendolino

Ewelina Kwiatkowska

Obciążenie podtorza kolejowego od pojazdu szynowego typu Pendolino – badania terenowe

Marek Pawlik

Wyzwania prawne, w tym związane z bezpieczeństwem przy wprowadzaniu do eksploatacji pociągów z sygnalizacją kabinową i o podwyższonej prędkości jazdy

Zbigniew Szafrański

Racjonalny zakres inwestycji w infrastrukturę kolejową

 

Artykuły zostały wygłoszone w VI sesjach merytorycznych, którym przewodniczyli:

Ø  prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik (Politechnika Warszawska)

Ø  prof. dr hab. inż. Władysłąw Koc (Politechnika Gdańska)

Ø  dr hab. inż. prof. PP Łucjan Siewczyński (Politechnika Poznańska)

Ø  prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch (Instytut Kolejnictwa)    

Ø  dr hab. inż. prof. PŚ Kazimierz Kłosek (Politechnika Śląska)

Ø  dr hab. inż. prof. PW Marek Krużyński (Politechnika Wrocławska)

 

ZłOCI SPONSORZY KONFERENCJI:

 

Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.

SPAW-TOR Sp. z o. o. Spółka Komandytowa

      

OFICJALNI SPONSORZY KONFERENCJI:

Ø    Geotronics Polska Sp. z o.o.

Ø    HOBAS System Polska Sp. z o.o.

Ø    Innotech Sp. z o.o.

Ø    Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA Sp. z o.o.

Ø    Przedsiębiorstwo Usługowo – Techniczne GRAW Sp. z o.o.

Ø    ThyssenKrupp GfT Polska Sp. z o.o.

Ø    Track Tec S.A.

Ø    ViaCon Polska Sp. z o.o.

Ø    voestalpine Polska Sp. z o.o.

Ø    Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych STRUNBET Sp. z o.o.

Ø    Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych SANEL Sp. z o.o.

 

SPONSORZY KONFERENCJI:

Ø    ASTE Sp. z o.o.

      Ø  Biuro Inżynierii Drogowej „DROTEST” Józef Judycki, Jacek Alenowicz Sp. J.

Ø    GEOPLAN

Ø    Keller Polska Sp. z o.o.

Ø    Produkcja Elementów Złącznych "CONNECTOR" Spółka Cywilna

      Ø  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe RAMATECH – INSTAL s.c.

Ø    RAIL TECH PAPLA Sp. z o.o.

Ø    Stalchemia Marcin Wojtaszek

Ø    TINES SPÓŁKA AKCYJNA

Ø    TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.

Ø    VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.

Ø    Zöllner Polska Sp. z o.o.

 

W ramach konferencji firmy zaprezentowały swoje osiągnięcia i wyroby w formie prelekcji oraz stoisk wystawowych.

Oprócz części merytorycznej konferencji, organizatorzy zadbali również o wypoczynek uczestników. W pierwszym dniu zorganizowano uroczysty wieczór w restauracji hotelowej a drugiego dnia kolację koleżeńską w regionalnej karczmie Sałasie Holnym.  Organizatorzy zapewnili też uczestnikom wycieczkę turystyczną z przewodnikiem do Doliny Strążyskiej.

 

 

Opracowała Janina Mrowińska

Sekretarz Organizacyjny Konferencji

 

Komisja wnioskowa pracowała w składzie:

Przewodnicząca – mgr inż. Ewa Świniarska - (PKP PLK S.A. Centrala)

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika Krakowska)

prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt (Uniwersytet Szczeciński)

mgr inż. Sergiusz Lisowski (Politechnika Krakowska)

mgr inż. Stanisław Waligóra (PKP PLK S.A. Centrala)

 

WNIOSKI XII KONFERENCJI NAUKOWO – TECHNICZNEJ

„NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA

W TRANSPORCIE SZYNOWYM”

 

 1. Od kilku m-cy trwają prace Forum Inwestycyjnego. Wypracowane wnioski z prac tego Forum należy uwzględnić na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.
 1. W ramach przygotowań do modernizacji, należy przeanalizować przebieg trasy E-65 na obszarach objętych szkodami górniczymi. W szczególności odcinek linii kolejowej nr 149 w okolicach Knurowa i Szczygłowic.
 1. Plany prac modernizacyjnych na terenach szkód górniczych należy realizować w szerszej współpracy z instytucjami właściwymi ds. górnictwa i geologii.
 1. Należy rozważyć modyfikację harmonogramu przystosowania linii CMK w celu możliwie szybkiego wdrożenia prędkości 250 km/h na odcinku 150-180 km.
 1. Należy opracować kryteria w celu wypracowania metody oceny skuteczności modernizacji linii kolejowych. Ocena skuteczności modernizacji winna odnosić się nie tylko do modernizowanej linii, ale również do układu obszarowego.
 1. Dalsze rozwijanie zagadnień wykrywania wad kontaktowo-zmęczeniowych szyn powinno przyczynić się do optymalizacji działań prewencyjnych, które ograniczą wzrost liczby pęknięć.
 1. Należy dążyć do ujednolicenia standardów technicznych dotyczących bezpieczeństwa kolei, w tym dokonać ujednolicenia przepisów i instrukcji obowiązujących w podmiotach rynku kolejowego.
 1. Bezpieczeństwo transportu szynowego wymaga, aby wykorzystanie symulatorów w procesie szkolenia jak i doskonalenia zawodowego osób prowadzących pojazdy szynowe, stało się w najbliższym czasie, nieodzownym elementem procesu dydaktycznego.
 1. Uzyskanie postępu w miejskim transporcie szynowym wymaga szerszego ujęcia problematyki dotyczącej infrastruktury tramwajowej w programach kształcenia inżynierów kierunku budownictwa komunikacyjnego, zwłaszcza w specjalnościach związanych z drogami szynowymi.

     Celowe jest kontynuowanie Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie” jako formy wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów dotyczących szerokiego spektrum bieżącej problematyki w transporcie kolejowym.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.