NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM 2016

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale:

 • Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP
 • Politechniki Krakowskiej – Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego
 • PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
 • Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie

zaprasza do udziału w XV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej:

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM

Konferencja odbędzie się w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2016 roku

w Hotelu Mercure KASPROWY ZAKOPANE

Patronat Honorowy objęli:

 • Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa
 • Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
 • Józef Pilch – Wojewoda Małopolski  
 • Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego  
 • Adam Wielądek – Honorowy Przewodniczący UIC
 • Andrzej Gołaszewski – Prezes Honorowy SITK RP Senior
 • Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
 • Mirosław Pawłowski – Prezes Zarządu PKP S.A.
 • Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.                                 

 1. Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji infrastruktury kolejowej i taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy.
 2. Podsumowanie perspektywy 2007 – 2013 i stan zaawansowania prac perspektywy 2014 – 2020.
 3. Rozwój transportu szynowego w aglomeracjach.
 4. Certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych..
 5. Nowoczesne modele zarządzania infrastrukturą (asset management).

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 • prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch (Instytut Kolejnictwa)
 • prof. dr hab. inż. Roman Bogacz (Politechnika Warszawska)
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika Krakowska)
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (Politechnika Krakowska)
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek (Politechnika Śląska)
 • prof. dr hab. inż. Władysław Koc (Politechnika Gdańska)
 • prof. dr hab. inż. Marek Krużyński (Politechnika Wrocławska)
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka (Politechnika Krakowska) 
 • prof. dr hab. inż. Łucjan Siewczyński (Politechnika Poznańska)
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska)
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik (Politechnika Warszawska)
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Zabłocki (Politechnika Warszawska)
 • dr inż. Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa)

Streszczenie

Streszczenie należy przesłać w formie pliku tekstowego na adres email konferencja.nowoczesne@gmail.com w terminie do 01.09.2016r. Liczba znaków tytułu 100, liczba słów streszczenia 300.

Przygotowanie tekstów do druku

 • Tekst powinien być napisany w edytorze WORD czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 pt, odstęp między wierszami pojedynczy, do rozpoczęcia akapitu stosować pojedynczy „Tab”, a nie spacje.
 • Nie należy stosować więcej niż jednej spacji między wyrazami i ręcznego dzielenia wyrazów.
 • Ilustracje należy przesyłać jako oddzielne pliki: *.tif, *.pdf lub *.jpg (rozdzielczość 300dpi), w odpowiednich miejscach w tekście należy zamieścić podpisy.
 • Wzory matematyczne prosimy wykonywać w miarę możliwości w programie „mathtype”.
 • Zamieszczenie materiału ilustracyjnego powinno spełniać wymogi prawa autorskiego (do artykułu należy dołączyć oświadczenie).
 • Wszystkie rysunki, fotografie i tabele powinny mieć numer i odpis.
 • Rysunki, wykresy i tabele powinny być przygotowane w technice czarno-białej.
 • Prosimy Autorów artykułów o podanie stopni i tytułów naukowych, afiliacji (miejsce pracy), adresu pocztowego, telefonu, adresów mailowych.
 • W przypadku, gdy jest więcej niż jeden Autor, w przypisie do polskiego tytułu należy określić procentowy wkład Autorów w publikację.
 • Pełny tekst nie powinien przekroczyć 16 stron wraz z tabelami, zdjęciami i rysunkami.
 • Na początku artykułu należy zamieścić streszczenie i słowa kluczowe (minimum trzy). Na końcu artykułu należy podać tytuł artykułu, streszczenie oraz słowa kluczowe w języku angielskim.
 • Artykuły nie mogą zawierać cech i elementów komercyjnych.
 • Pliki mogą być spakowane przy pomocy programów RAR lub ZIP

Artykuły przygotowane do wygłoszenia na konferencji, po dokonaniu recenzji, zostaną opublikowane w zeszytach naukowo-technicznych SITK RP Oddziału w Krakowie i wręczone uczestnikom w dniu rozpoczęcia konferencji. Każda publikacja w Zeszycie Naukowo-Technicznym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Krakowie seria: materiały konferencyjne zgodnie z aktualnym wykazem czasopism punktowanych opublikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 23 grudnia 2015 roku (część B) posiada 5 punktów.

Organizatorzy zapraszają młodych inżynierów w wieku do 35 lat do przygotowania i wygłoszenia referatów. Najbardziej innowacyjny oceniony i wybrany przez Komitet Naukowy zostanie nagrodzony przez Organizatorów.

Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres e-mail: konferencja.nowoczesne@gmail.com

Załącznik: FORMATKA

Warunki Termin

zgłoszenie zamiaru przygotowania artykułów i przesłanie streszczeń

01.09.2016 r.

nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do recenzji dla uzyskania punktów ministerstwa NIEPRZEKRACZALNY

01.10.2016 r.

akceptacja artykułów po recenzji

01.11.2016 r.

nadsyłanie pozostałych tekstów artykułów i komunikatów

30.10.2016 r.

zgłoszenie uczestnictwa

10.11.2016 r.

przesłanie opłaty za udział w konferencji

10.11.2016 r.

pisemne zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w konferencji

20.11.2016 r.

wysłanie komunikatu nr 2

20.11.2016 r.

Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić z organizatorami.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Odpłatność za udział 1 osoby w konferencji wynosi 1350,00 zł netto + VAT 23%

Kwota ta obejmuje następujące koszty:

 • wyżywienia (od obiadu 30 listopada do obiadu 02 grudnia),
 • noclegów z 30.11/01.12 i 01/02.12 (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych). Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1 – osobowym za dodatkową opłatą 300 zł netto + VAT 23% /osobę/za 2 doby,
 • wieczoru regionalnego,
 • kolacji koleżeńskiej,
 • transportu na trasie Kraków – Zakopane (tam i powrót),
 • wycieczki technicznej
 • wydania zeszytu naukowo – technicznego zawierającego komplet artykułów.

Przy uczestnictwie z jednej firmy minimum 10 osób istnieje możliwość negocjacji rabatu.

Konferencja odbędzie się w Hotelu Mercure KASPROWY ZAKOPANE ul. Szymaszkowa, 34-500 Zakopane. Hotel Mercure KASPROWY ZAKOPANE położony jest na malowniczej Polanie Szymoszkowej – w sąsiedztwie całorocznego wyciągu krzesełkowego oraz kąpieliska geotermalnego.

Do dyspozycji uczestników konferencji bezpłatnie:

 • basen kryty
 • sauna fińska
 • fitness
 • czytelnia
 • przechowalnia sprzętu sportowego
 • business corner – z dostępem do komputerów i internetu
 • chillout corner – miejsce do wypoczynku przy lekturze ciekawej prasy
 • guest relation corner – na spotkania biznesowe przy kawie
 • internet dostępny w każdym pokoju oraz w części konferencyjnej i ogólnodostępnej,
 • parking niestrzeżony

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA (pocztą, faksem lub e-mailem lub on-line – karta zgłoszenia na naszej stronie internetowej: http://www.sitk.org.pl) oraz dokonanie wpłaty 1350,00 zł netto + VAT 23% za osobę na konto SITK RP Oddział w Krakowie, 30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11, Bank PEKAO S.A. nr 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do 10 listopada 2016 roku. Na przelewie prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji lub numer faktury VAT.

O ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji prosimy powiadomić Komitet Organizacyjny pisemnie na adres Oddziału do dnia 20.11.2016 r. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwy zwrot kosztów uczestnictwa.

Załącznik: KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Formy prezentacji Firm:

 • stoiska wystawowe i handlowe,
 • prelekcje promocyjne,
 • reklamy i oferty handlowe w wydawnictwie konferencyjnym.

Zgłoszenie udziału:

Firmy zainteresowane udziałem w części komercyjnej konferencji proszone są o wypełnienie i nadesłanie załączonej karty zgłoszenia udziału w programie komercyjnym w terminie do 3 tygodni przed terminem konferencji.

roll-up w sali konferencyjnej

1000,00 zł.

1 m2 powierzchni wystawowej w budynku konferencyjnym obok sali konferencyjnej

500,00 zł.

1 m2 powierzchni wystawowej w budynku konferencyjnym w pozostałej lokalizacji

350,00 zł.

1 minuta prelekcji promocyjnej w 1-wszym dniu konferencji

220,00 zł.

1 minuta prelekcji promocyjnej w 2-gim dniu konferencji sesje przedpołudniowe

150,00 zł.

1 minuta prelekcji promocyjnej w 2-gim dniu konferencji sesje popołudniowe

110,00 zł.

1 minuta promocyjnego filmu video w 1-wszym dniu konferencji

220,00 zł.

1 minuta promocyjnego filmu video w 2-gim dniu konferencji sesje przedpołudniowe

150,00 zł.

1 minuta promocyjnego filmu video w 2-gim dniu konferencji sesje popołudniowe

110,00 zł.

1 strona B5 reklamy lub oferty handlowej w wydawnictwie konferencyjnym (zeszyt naukowo-techniczny):

czarno – biała

400,00 zł

kolorowa

800,00 zł
reklama na okładkę

do negocjacji

1 stoisko mikrokomputerowe do prezentacji programów i systemów wraz z zamieszczeniem ich opisu w wydawnictwie konferencyjnym (2-3 strony)

600,00 zł.

materiały reklamowe dla uczestników

500,00 zł.

sponsoring

wg uzgodnień

Do powyższych cen należy doliczyć należny podatek VAT w wysokości 23 %

Firmy, których wpłata z części komercyjnej ogółem wyniesie powyżej 2500,00 zł netto będą przez organizatorów traktowane jako oficjalni sponsorzy konferencji.

Złoty sponsor to Firma, której wpłata ogółem z części komercyjnej wyniesie powyżej 8000,00 zł netto. Złotym Sponsor konferencji ma gwarantowaną możliwość wystąpienia w pierwszym dniu konferencji. Reklama tej Firmy zostanie dodatkowo zamieszczona bezpłatnie w następnym wydanym zeszycie naukowo-technicznym.

Wykaz złotych sponsorów będzie zamieszczany przez rok od daty konferencji w każdym zeszycie naukowo-technicznym wydawanym przez SITK RP Oddział w Krakowie.

Możliwe są indywidualne negocjacje warunków udziału w części komercyjnej.

Potwierdzenie udziału:

Firmom, które prześlą kartę zgłoszenia organizatorzy przekażą telefoniczne potwierdzenie z przyjętym zakresem udziału w części komercyjnej konferencji oraz prześlą fakturę.

Witamy w automatycznym systemie zgłaszania uczestnictwa w konferencji:

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM 2016

Proszę wypełnić wszystkie pola i wysłać formularz

Adres e-mail

Imię i nazwisko

Stanowisko / Tytuł naukowy

Telefon

Numer Ewidencyjny Członka Izby Budowlanej
w przypadku braku wpisz BRAK

Dane Instytucji zatrudniającej
nazwa, adres, telefon

Zgłoszenie referatu na temat (tytuł)

Dane Płatnika (nazwa, adres, nip)

Opłata rejestracyjna za udział w konferencji

Należność za uczestnictwo zobowiązuję się przekazać na konto: SITK RP Oddział w Krakowie, BANK PEKAO S.A. nr rachunku: 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do 10.11.2016 r.

 Zgłaszam rezerwację na bezpłatny przejazd autobusem z Krakowa do Zakopanego w dniu 30.11.2016

 Zgłaszam rezerwację na bezpłatny przejazd autobusem z Zakopanego do Krakowa w dniu 02.12.2016

UWAGA !!! Formularz nieaktywny, ponieważ konferencja się już odbyła

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie

ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków

tel: (12) 658-93-72, (12)658-93-74, fax: (12) 659-00-76,

e-mail: krakow@sitkrp.org.pl lub janina.mrowinska@sitkrp.org.pl

Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres e-mail: konferencja.nowoczesne@gmail.com

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodnicząca

Józefa Majerczak

Sekretarz organizacyjny

Janina Mrowińska

Członkowie

Marek Błeszyński

Anna Bujak

Jerzy Hydzik

Teresa Jaszczyszyn

Sergiusz Lisowski

Zbigniew Marzec

Karol Nędza

Stanisław Waligóra

Józef Wieczorek

Włodzimierz Żmuda