POLITYKA PARKINGOWA W MIASTACH 2015

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie

Zakład Transportu Politechniki Krakowskiej

Zakład Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej

 

Zapraszają do udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej

POLITYKA PARKINGOWA W MIASTACH

MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI

Miejsce obrad: Politechnika Krakowska,
Pawilon Konferencyjno-Wystawowy „KOTŁOWNIA”

ul. Warszawska 24 w Krakowie

Termin: 16-17 listopada 2015 r.

PROTEKTORAT HONOROWY KONFERENCJI

JM Rektor Politechniki Krakowskiej,
prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK

Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP,
prof. dr hab. inż. Janusz DYDUCH

 

KOMITET NAUKOWY I PROGRAMOWY KONFERENCJI

Przewodniczący

dr hab. inż. Andrzej SZARATA, prof. PK – Politechnika Krakowska

Sekretarz naukowy

dr inż. Tomasz KULPA – Politechnika Krakowska

Członkowie

prof. dr hab. inż. Jacek KRAWIEC – Politechnika Śląska

dr hab. inż. Wiesław STAROWICZ, prof. Politechniki Krakowskiej

dr hab. inż. Lidia ŻAKOWSKA – prof. Politechniki Krakowskiej

dr hab. inż. Kazimierz JAMROZ – Politechnika Gdańska

dr inż. Janusz BOHATKIEWICZ – EKKOM, Kraków

dr inż. Mariusz DUDEK – Politechnika Krakowska

dr inż. Tomasz DYBICZ – Politechnika Warszawska

dr inż. Andrzej KRYCH – Politechnika Poznańska

dr inż. Waldemar PARKITNY – Politechnika Krakowska

dr Sjoerd STIENSTRA – Stieverk, Holandia

mgr inż. Jan FRIEDBERG – konsultant

Celem Konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie uwarunkowań funkcjonalnych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych systemów parkingowych:

 • Nowoczesne systemy zarządzania parkingami
 • Systemy sterowania informacją o dojazdach do miejsc parkingowych
 • Aspekty techniczne parkingów
 • Parkingi kubaturowe (w tym podziemne) – uwarunkowania lokalizacyjne, techniczne i organizacyjne
 • Projektowanie i organizacja ruchu na parkingach
 • Wpływ parkingów wielkopowierzchniowych na funkcjonowanie obsługującego układu komunikacyjnego
 • Metody wyznaczania potencjałów ruchotwórczych obiektów parkingowych
 • Standardy parkowania
 • Uwarunkowania prawne związane z funkcjonowaniem systemu parkingowego
 • Ocena działania stref płatnego parkowania
 • Efektywność, organizacja poboru opłat
 • Park & Ride w świetle krajowych i zagranicznych doświadczeń

Streszczenie

Streszczenie należy przesłać przez formularz Coffee (systemcoffee.pl) lub w formie pliku tekstowego na adres email mgr inż. Urszuli Dudy (ududa@pk.edu.pl) w terminie do 21.06.2015r. Liczba znaków tytułu 100, liczba słów streszczenia 300.

Przygotowanie tekstów do druku

 • Tekst powinien być napisany w edytorze WORD czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 pt, odstęp między wierszami pojedynczy, do rozpoczęcia akapitu stosować pojedynczy „Tab”, a nie spacje.
 • Nie należy stosować więcej niż jednej spacji między wyrazami i ręcznego dzielenia wyrazów.
 • Ilustracje należy przesyłać jako oddzielne pliki: *.tif, *.pdf lub *.jpg (rozdzielczość 300dpi), w odpowiednich miejscach w tekście należy zamieścić podpisy.
 • Wzory matematyczne prosimy wykonywać w miarę możliwości w programie „mathtype”.
 • Zamieszczenie materiału ilustracyjnego powinno spełniać wymogi prawa autorskiego (do artykułu należy dołączyć oświadczenie).
 • Wszystkie rysunki, fotografie i tabele powinny mieć numer i odpis.
 • Rysunki, wykresy i tabele powinny być przygotowane w technice czarno-białej.
 • Prosimy Autorów artykułów o podanie stopni i tytułów naukowych, afiliacji (miejsce pracy), adresu pocztowego, telefonu, adresów mailowych.
 • W przypadku, gdy jest więcej niż jeden Autor, w przypisie do polskiego tytułu należy określić procentowy wkład Autorów w publikację.
 • Pełny tekst nie powinien przekroczyć 16 stron wraz z tabelami, zdjęciami i rysunkami.
 • Na początku artykułu należy zamieścić streszczenie i słowa kluczowe (minimum trzy). Na końcu artykułu należy podać tytuł artykułu, streszczenie oraz słowa kluczowe w języku angielskim.
 • Artykuły nie mogą zawierać cech i elementów komercyjnych.
 • Pliki mogą być spakowane przy pomocy programów RAR lub ZIP

Materiały do publikacji prosimy przesyłać przez formularz Coffee lub na adres email mgr inż. Urszuli Dudy (ududa@pk.edu.pl) w terminie do 15.09.2015r.

Artykuły przygotowane do wygłoszenia na konferencji, po dokonaniu recenzji, zostaną opublikowane w zeszytach naukowo-technicznych SITK RP Oddziału w Krakowie i wręczone uczestnikom w dniu rozpoczęcia konferencji. Każda publikacja w Zeszycie Naukowo-Technicznym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Krakowie seria: materiały konferencyjne zgodnie z aktualnym wykazem czasopism punktowanych opublikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 31 grudnia 2014 roku (część B) posiada 4 punkty.

Załączniki: Konferencja Parkingowa 2015 – formatka, Konferencja Parkingowa 2015 – formatka (word)

zgłoszenie tytułu referatu wraz z krótkim streszczeniem

21.06.2015 r. przedłużono do 31.07.2015r.

komunikat o akceptacji zgłoszonych tematów

30.06.2015 r.

nadsyłanie pełnych tekstów referatów i komunikatów

15.09.2015 r.

recenzja zgłoszonych referatów i ich uzupełnianie

15.10.2015 r.

zgłoszenie uczestnictwa w konferencji

06.11.2015 r.

przesłanie opłaty za udział w konferencji

06.11.2015 r.

Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić z organizatorami

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Koszt udziału 1 osoby w konferencji wynosi 970 zł + VAT 23%.

Kwota ta obejmuje koszty:

 • udziału w konferencji z symultanicznym tłumaczeniem
 • posiłków: obiad w dniach 16 i 17 listopada, uroczystej kolacja w dniu 16 listopada, przerw kawowych,
 • wydania zeszytu naukowo-technicznego zawierającego komplet referatów,
 • spaceru z przewodnikiem po Krakowie.

OPŁATA NIE OBEJMUJE KOSZTÓW NOCLEGÓW

Organizatorzy dokonali wstępnej rezerwacji noclegu w Hotelu Ibis Kraków Stare Miasto ul Pawia 15 oraz Hotelu Ibis Budget Kraków Stare Miasto ul. Pawia 11. Uczestnicy mogą zarezerwować nocleg we własnym zakresie w podanych hotelach w promocyjnych cenach na hasło "Konferencja Parkingowa". Wykaz hoteli

W przypadku udziału 2 osób z tej samej instytucji możliwe jest negocjowanie opłaty konferencyjnej w wysokości 5%, W przypadku udziału 3 i więcej osób z tej samej instytucji możliwe jest negocjowanie opłaty konferencyjnej w wysokości 10%.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Zgłoszenia na konferencję należy przesyłać zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej: http://www.sitk.org.pl/ w zakładce zgłoszenia. Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest wypełnienie formularza zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty 970 zł netto + VAT 23% za osobę na konto SITK RP Oddział w Krakowie, 30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11, Bank PEKAO S.A. nr 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do 31 października 2015 roku.

Cennik wystąpień, usług reklamowych i wystaw na konferencji „Polityka parkingowa w miastach”

Formy prezentacji Firm:

 • stoiska wystawowe,
 • prelekcje promocyjne,
 • reklamy i oferty handlowe w wydawnictwie konferencyjnym.

Zgłoszenie udziału:

Firmy zainteresowane udziałem w części komercyjnej konferencji proszone są o wypełnienie i nadesłanie załączonej Karty zgłoszenia udziału w programie komercyjnym do 3 tygodni przed terminem konferencji.

Ceny netto

roll-ap w sali konferencyjnej

500,00 zł

1 m2 powierzchni wystawowej w budynku konferencyjnym

250,00 zł

1 minuta prelekcji promocyjnej

110,00 zł

1 minuta promocyjnego filmu video

110,00 zł

1 strona B5 reklamy lub oferty handlowej w wydawnictwie konferencyjnym (zeszyt naukowo-techniczny):

 • czarno-biała

400,00 zł

 • kolorowa

800,00 zł

 • reklama na okładkę

do negocjacji

materiały reklamowe dla uczestników

500,00 zł

sponsoring

kwota wg uzgodnień

Do powyższych cen należy doliczyć należny podatek VAT w wysokości 23 %.

Firmy, których wpłata z części komercyjnej ogółem wyniesie powyżej 2500,00 zł netto będą przez organizatorów traktowane jako oficjalni sponsorzy konferencji. Złoty sponsor to Firma, której wpłata ogółem z części komercyjnej wyniesie powyżej 8000,00 zł netto. Złoty Sponsor konferencji ma gwarantowaną możliwość wystąpienia w pierwszym dniu konferencji. Reklama tej Firmy zostanie dodatkowo zamieszczona bezpłatnie w następnym wydanym zeszycie naukowo-technicznym. Wykaz złotych sponsorów będzie zamieszczany przez rok od daty konferencji w każdym zeszycie naukowo-technicznym wydawanym przez SITK RP Oddział w Krakowie.

Możliwe są indywidualne negocjacje warunków udziału w części komercyjnej.

Potwierdzenie udziału:

 • Firmom, które prześlą kartę zgłoszenia, organizatorzy przekażą telefoniczne potwierdzenie z przyjętym zakresem udziału w części komercyjnej konferencji oraz prześlą fakturę.

SEKRETARIAT KONFERENCJI

SITK RP Oddział w Krakowie, ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
tel. 12 658-93-72, fax: 12 659-00-76, e-mail: anna.bujak@sitkrp.org.plhttp://krakow.sitkrp.org.pl

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący

mgr inż. Andrzej KOLLBEK – Wiceprezes SITK O/Kraków

Sekretarz

mgr Janina MROWIŃSKA – SITK O/Kraków

Członkowie

dr inż. Aleksandra CIASTOŃ-CIULKIN – Politechnika Krakowska

mgr inż. Urszula DUDA – Politechnika Krakowska

mgr inż. Sabina PUŁAWSKA – Politechnika Krakowska

mgr inż. Beata TOPORSKA – SITK O/Kraków

Krystian BANET – Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych PK

Anna BUJAK – SITK O/Kraków

Sylwia ROGALA – Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych PK