STATUT STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(po XXIX Zwyczajnym Zjeździe Delegatów

w dniach 20 – 22 kwietnia 2006 roku w Cedzynie koło Kielc)

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (w skrócie SITK RP, zwyczajowo używające skrótu SITK), jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych, działającą na rzecz transportu, przede wszystkim dla dobra swoich członków.

2. SITK działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami; siedzibą władz jest m. st. Warszawa.

3. SITK posiada osobowość prawną i jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru stowarzyszeń, w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

4. W SITK działają oddziały jako jednostki terenowe, funkcjonujące w oparciu o niniejszy statut, które posiadają osobowość prawną.

5. SITK może być członkiem naukowych, technicznych i gospodarczych organizacji krajowych oraz międzynarodowych.

6. SITK używa pieczęci z napisem "Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Zarząd Krajowy w Warszawie". Zarządy oddziałów używają pieczęci o treści wynikającej z § 34 ust. 3.

7. SITK posiada sztandar, odznakę organizacyjną oraz logo SITK, jako znak zastrzeżony. Oddziały mogą również posiadać sztandary lub proporce i własne logo.

§ 2

1. SITK opiera swoją działalność na dobrowolnej, społecznej pracy członków.

Do prowadzenia swojej działalności może zatrudniać pracowników.

2. SITK prowadzi działalność gospodarczą, umożliwiającą finansowanie wydatków statutowych.

3. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata.

4. Funkcje: prezesa SITK, przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej, prezesa oddziału i przewodniczącego oddziałowej komisji rewizyjnej można pełnić kolejno przez dwie kadencje.

5. Uchwały władz podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

6. Uchwały dotyczące spraw osobowych (wybory, odwołania), podejmowane są w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W klubach (kołach) dopuszcza się możliwość głosowania jawnego.

§ 3

1. SITK przyznaje:

 1. za zasługi dla Stowarzyszenia odznaki honorowe indywidualne oraz zbiorowe: srebrne, złote i złote z diamentem,
 2. za wybitne osiągnięcia w technice transportowej medale imienia Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich,
 3. za wyróżniającą działalność na rzecz SITK coroczne statuetki "Ernesty",
 4. tytuły seniora i zasłużonego seniora,
 5. inne okolicznościowe wyróżnienia i medale.

2. Zasady przyznawania wyróżnień wymienionych w ust. 1 ustala Zarząd Krajowy.

Rozdział II

CELE SITK I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 4

Cele statutowe SITK obejmują:

1. Działalność:

 1. na rzecz rozwoju transportu,
 2. naukowo-techniczną,
 3. informacyjno-edukacyjną,
 4. kulturalną,
 5. w zakresie ochrony zabytków transportu i upamiętnienia ich twórców.

2. Prace dla dobra członków, w szczególności:

 1. umacnianie środowiska technicznego transportu i utrwalanie poczucia więzi zawodowej,
 2. wypracowywanie i utrzymywanie wysokiej rangi zawodowej inżynierów i techników transportu oraz kształtowanie wśród nich właściwej etyki zawodowej,
 3. pomoc członkom w pogłębianiu i aktualizacji wiedzy technicznej, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz uzyskiwaniu certyfikatów i uprawnień,
 4. reprezentowanie i ochronę interesów członków,
 5. popularyzowanie twórców techniki transportowej.

3. Prace na rzecz postępu i rozwoju transportu, przede wszystkim w zakresie:

 1. zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych transportu i formułowanie opinii, postulatów i wniosków, wynikających z potrzeb harmonijnego rozwoju wszystkich dziedzin transportu,
 2. szerzenia wiedzy i kultury technicznej w społeczeństwie.

4. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących problematyki transportu.

5. Kultywowanie historii techniki transportowej.

§ 5

1. SITK realizuje swoje cele poprzez:

 1. utrzymywanie kontaktów koleżeńskich i współpracy członków, zapewniających integrację środowiska,
 2. organizowanie pomocy koleżeńskiej,
 3. wspieranie działalności wydawniczej,
 4. propagowanie i wspieranie wynalazczości,
 5. współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i zagranicą,
 6. współdziałanie z samorządami: terytorialnymi, zawodowymi i gospodarczymi,
 7. prowadzenie działalności szkoleniowej i przeprowadzanie egzaminów osób podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz współpracę przy opracowywaniu i opiniowaniu programów i metod nauczania,
 8. wydawanie czasopism, książek, zeszytów naukowo-technicznych i innych publikacji,
 9. organizowanie: kongresów, zjazdów, konferencji, narad, sympozjów, seminariów, odczytów, konkursów, stanowiących między innymi element podnoszenia kwalifikacji pracowników transportu,
 10. organizowanie wyjazdów techniczno-turystycznych, krajowych i zagranicznych,
 11. zakładanie i prowadzenie klubów technika,
 12. finansowanie nagród za osiągnięcia naukowe, techniczne i organizacyjne,
 13. tworzenie funduszy stypendialnych, udzielanie pomocy koleżeńskiej itp.,
 14. współpracę z zakładami pracy w zakresie szkolenia i praktyk nowo przyjętych pracowników,
 15. organizowanie pracy rzeczoznawców,
 16. opracowywanie, w miarę potrzeb i możliwości, okresowych raportów o stanie i perspektywach rozwoju branż, reprezentowanych przez SITK,
 17. pełnienie funkcji eksperta zbiorowego,
 18. organizowanie lobbingu środowiska na rzecz transportu,
 19. prowadzenie orzecznictwa i doradztwa technicznego, oraz świadczenia usług: projektowych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych oraz nadzorów technicznych z zakresu: kolejnictwa, drogownictwa, mostownictwa, obiektów inżynierskich, transportu miejskiego i drogowego, inżynierii ruchu, lotnictwa, ,zeglugi i innych dziedzin reprezentowanych przez SITK,
 20. działania na rzecz gospodarki energetycznej w transporcie,
 21. czynny udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych związanych z transportem, celem ochrony praw członków SITK i interesów transportu,
 22. pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową.

2. Przedmiotem działalności SITK wg Polskiej Klasyfikacji Działalności są:

 1. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
 2. badania rynku i opinii publicznej np. poprzez konsultacje społeczne,
 3. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 4. projektowanie budowlane, urbanistyczne i technologiczne,
 5. prace geologiczno-poszukiwawcze i geodezyjno kartograficzne,
 6. działalność wydawnicza,
 7. badania i analizy techniczne,
 8. organizacja targów i wystaw,
 9. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

1. Członkowie SITK dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających.

2. Członkowie SITK zrzeszeni są w:

 1. oddziałach,
 2. filiach (przedstawicielstwach) terenowych,
 3. klubach (kołach).

§ 7

1. Członkiem zwyczajnym SITK może być:

 1. osoba mająca wykształcenie wyższe lub średnie, która działa lub działała na rzecz transportu,
 2. student wyższej uczelni, uczeń lub słuchacz szkoły średniej o kierunku związanym z transportem, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 3 p. 2 i 3 Prawa o Stowarzyszeniach.

2. Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd (prezydium) oddziału, na podstawie pisemnej deklaracji i po wniesieniu wpisowego, którego wysokość określa Zarząd Krajowy.

§ 8

Członek zwyczajny ma prawo między innymi do:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz SITK,
 2. korzystania z tworzonych w SITK funduszy przeznaczonych w szczególności do dofinansowywania wyjazdów technicznych, szkoleń, wypłaty zapomóg członkom itp,
 3. korzystania z pomocy SITK w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
 4. występowania z wnioskami i postulatami do władz SITK oraz wyrażania opinii i uwag w zakresie transportu,
 5. ubiegania się o uprawnienia nadawane przez SITK,
 6. noszenia odznak SITK.

§ 9

1. Członek zwyczajny SITK obowiązany jest do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz,
 2. regularnego opłacania składek członkowskich,
 3. udziału w działalności SITK,
 4. przestrzegania etyki zawodowej,
 5. dbania o wspólne dobro.

2. W szczególnych przypadkach zarząd (prezydium) oddziału może zwolnić członka z częściowego lub całkowitego opłacania składek.

§ 10

1. Członkostwo zwyczajne SITK ustaje w razie:

 1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie zarządowi (prezydium) oddziału,
 2. skreślenia przez zarząd (prezydium) oddziału na skutek wyraźnego naruszenia postanowień statutu,
 3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego.

2. Członek skreślony, na skutek zalegania z opłatą składek, może być ponownie przyjęty z zachowaniem ciągłości stażu, po uregulowaniu wszystkich zaległości finansowych.

3. Członek wykluczony może być ponownie przyjęty do SITK na warunkach nowo wstępującego, nie wcześniej niż po upływie 2 lat od daty wykluczenia.

§ 11

1. Członkostwo honorowe jest godnością nadawaną członkom zwyczajnym, szczególnie zasłużonym dla SITK.

2. Członkostwo honorowe, na wniosek Zarządu Krajowego, nadaje Zwyczajny Zjazd Delegatów.

3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.

4. Członek honorowy ma prawo:

 1. do uczestniczenia: w posiedzeniach Rady Prezesów na jej zaproszenie, w uroczystych spotkaniach organizowanych przez wszystkie ogniwa SITK, bezpłatnie w jednej, w ciągu roku, imprezie organizowanej przez Zarząd Krajowy lub oddziały SITK (konferencje, seminaria),
 2. do otrzymywania bezpłatnej prenumeraty – według własnego wyboru – jednego z miesięczników wydawanych  przez SITK,
 3. aby wniesiona przeciwko niemu sprawa była rozpatrywana przez Krajowy Sąd Koleżeński, tak jak w przypadku członków władz SITK.

5. Członkostwa honorowego, na wniosek Krajowego Sądu Koleżeńskiego, może pozbawić Zwyczajny Zjazd Delegatów.

§ 12

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana statutową działalnością SITK, która pisemnie zadeklarowała poparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz SITK i została przyjęta przez zarząd (prezydium) oddziału.

2. Członek wspierający (osoba prawna) działa w SITK za pośrednictwem swego przedstawiciela.

3. Prawa i obowiązki członka wspierającego określa umowa zawarta między członkiem wspierającym a oddziałem.

4. SITK nie ponosi odpowiedzialności za działalność zawodową i gospodarczą członka wspierającego.

§ 13

1. Godność Honorowego Prezesa może być nadana byłemu Prezesowi SITK, który jest członkiem honorowym i pełniąc funkcję Prezesa przez dwie kadencje, w sposób szczególny przyczynił się do rozwoju SITK.

2. Godność Honorowego Prezesa nadaje Zwyczajny Zjazd Delegatów, na wniosek Zarządu Krajowego. Wniosek winien być poparty przez nie mniej niż połowę oddziałów, reprezentujących co najmniej 50% członków.

3. Byłemu prezesowi oddziału SITK, który jest członkiem honorowym, walne zebranie członków może nadać godność Honorowego Prezesa Oddziału, jeżeli pełniąc tę funkcję przez dwie kadencje w sposób szczególny przyczynił się do rozwoju oddziału.

4. Godność Honorowego Prezesa Oddziału SITK nadaje walne zebranie na wniosek zarządu oddziału, poparty przez prezesów klubów (kół), reprezentujących co najmniej 50% członków oddziału.

5. Godność Honorowego Prezesa SITK oraz Honorowego Prezesa Oddziału może pełnić jednocześnie tylko jedna osoba.

6. Godność Honorowego Prezesa – Seniora SITK może otrzymać Prezes Honorowy posiadający tę godność przez 2 kadencje w trybie określonym w punkcie 2 niniejszego paragrafu. Liczba honorowych prezesów seniorów jest nieograniczona.

7. Propozycja nadania godności Honorowego Prezesa SITK nowemu kandydatowi może być rozważana łącznie z wnioskiem o nadanie dotychczasowemu Honorowemu Prezesowi godności Honorowego Prezesa – Seniora SITK.

§ 14

1. Honorowy Prezes SITK i Honorowi Prezesi – Seniorzy SITK:

 1. są członkami Rady Prezesów,
 2. mają prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu Krajowego, na równych prawach z jego członkami.

2. Honorowy Prezes SITK:

 1. wspiera władze w działaniach na rzecz rozwoju SITK,
 2. przewodniczy uroczystym spotkaniom w SITK,
 3. występuje jako arbiter w spornych sprawach między członkami Zarządu Krajowego i prezesami oddziałów.

3. Honorowy prezes oddziału:

 1. jest członkiem Rady Prezesów,
 2. ma prawo uczestniczyć w zebraniach zarządu (prezydium) oddziału na równych prawach z jego członkami,
 3. przewodniczy uroczystym spotkaniom w oddziale,
 4. występuje jako arbiter w sprawach spornych pomiędzy członkami zarządu oddziału.

Rozdział IV

WŁADZE SITK

§ 15

Władzami SITK są:

 1. Zjazd Delegatów,
 2. Zarząd Krajowy,
 3. Krajowa Komisja Rewizyjna,
 4. Krajowy Sąd Koleżeński.

Zjazd Delegatów

§ 16

1. Najwyższą władzą SITK jest Zjazd Delegatów, zwoływany przez Zarząd Krajowy.

2. Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

3. Zwyczajny Zjazd Delegatów ma charakter sprawozdawczo-wyborczy i odbywa się co cztery lata.

4. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów może być zwołany z inicjatywy Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej połowy delegatów na Zwyczajny Zjazd Delegatów.

5. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Krajowy w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku; obraduje on nad sprawami, dla których został zwołany.

6. Sposób prowadzenia obrad Zjazdu Delegatów określa regulamin uchwalony przez Zjazd.

§ 17

1. O terminie, miejscu i propozycji porządku obrad Zjazdu Delegatów decyduje Zarząd Krajowy, po zasięgnięciu opinii Rady Prezesów.

2. Zarząd Krajowy zawiadamia zarządy oddziałów o Zjeździe Delegatów, nie później niż 30 dni przed ustalonym terminem Zjazdu.

3. Materiały rozpatrywane na Zjeździe powinny być wysłane jego uczestnikom z głosem decydującym, nie później niż 15 dni przed terminem Zjazdu.

§ 18

W Zjeździe Delegatów biorą udział:

a) z głosem decydującym:

 1. delegaci wybrani przez walne zebrania członków w oddziałach spośród członków zwyczajnych; ich mandaty są ważne przez całą kadencję,
 2. członkowie Rady Prezesów,
 3. członkowie Zarządu Krajowego i ich zastępcy, którzy nie biorą udziału w głosowaniu o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu,
 4. członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej,
 5. przewodniczący Krajowego Sądu Koleżeńskiego,
 6. członkowie honorowi,

b) z głosem doradczym – osoby zaproszone przez Zarząd Krajowy.

§ 19

1. Sposób wyboru na zjazd delegatów i zastępców delegatów w oddziałach jest następujący:

 1. wybierany jest 1 delegat na każde rozpoczynane 150 członków w oddziale, według jego stanu na koniec roku poprzedzającego zjazd,
 2. zastępców delegatów wybiera się w ilości 50% liczby delegatów z oddziału, jednak nie mniej niż 1 zastępca delegata.

2. Zasady odpłatności za udział w zjeździe określa każdorazowo Zarząd Krajowy.

§ 20

Zjazd Delegatów jest władny podejmować uchwały, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim – bez względu na liczbę obecnych.

§ 21

1. Obradami Zjazdu Delegatów kieruje prezydium.

2. W skład prezydium wchodzą: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego oraz dwóch sekretarzy.

§ 22

Do kompetencji Zwyczajnego Zjazdu Delegatów należy:

 1. rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego,
 2. udzielenie, na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu,
 3. wybór prezesa, 8 do 10 członków i 2 zastępców członków Zarządu Krajowego, 5 członków i 2 zastępców członków Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz 5 członków i 2 zastępców członków Krajowego Sądu Koleżeńskiego,
 4. podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
 5. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Krajowego Sądu Koleżeńskiego,
 6. uchwalanie programu działania SITK,
 7. uchwalanie stanowiska i rezolucji w ważnych sprawach dla SITK i transportu,
 8. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
 9. uchwalanie regulaminów: Rady Prezesów, Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego,
 10. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu SITK.

§ 23

1. Między zjazdami działalnością SITK kieruje Zarząd Krajowy i odpowiada za to przed Zjazdem Delegatów.

2. Do kompetencji Zarządu Krajowego należy:

 1. dokonywanie czynności prawnych w imieniu SITK,
 2. reprezentowanie interesów SITK i jego członków na zewnątrz,
 3. opracowywanie planów działania SITK,
 4. powoływanie i likwidacja oddziałów,
 5. dokonywanie okresowej analizy działalności oddziałów,
 6. wnioskowanie do Rady Prezesów o opinie dotyczące ważnych dla SITK zagadnień,
 7. ustalanie minimalnej wysokości składek członkowskich i wpisowego,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach nabywania albo zbywania majątku lub obciążenia majątku nieruchomego, będącego w dyspozycji Zarządu Krajowego,
 9. zarządzanie majątkiem własnym, dysponowanie funduszami SITK oraz zaciąganie w imieniu SITK zobowiązań,
 10. powoływanie i rozwiązywanie krajowych: sekcji (komitetów), komisji i klubów oraz zatwierdzanie ich regulaminów pracy,
 11. udzielanie w ramach własnych środków pożyczek celowych oddziałom,
 12. podejmowanie decyzji o przystąpieniu SITK do krajowych lub międzynarodowych organizacji, o tych samych lub podobnych celach działania i wyznaczanie do ich władz na okres kadencji swoich przedstawicieli,
 13. przygotowanie materiałów na Zjazd Delegatów i opracowanie projektu programu działania na następną kadencję,
 14. powołanie na okres trwania kadencji przewodniczących komisji Zarządu Krajowego, redaktorów naczelnych i redakcji czasopism wydawanych przez Zarząd Krajowy,
 15. rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oddziału o skreślenie członka.

3. Zarząd Krajowy kontroluje zgodność działania wszystkich struktur organizacyjnych ze statutem SITK.

4. Zarząd Krajowy:

 1. może zlikwidować oddział, gdy jego władze zaprzestały działalności lub zebranie członków oddziału o to wystąpiło, bądź z własnej inicjatywy. Dotychczasowe władze oddziału są zobowiązane do uregulowania spraw formalnych i finansowych, wynikających z jego likwidacji,
 2. ze swego grona ustala likwidatora, którego zadaniem jest, między innymi, umożliwienie członkom SITK, wyrażającym wolę dalszego członkostwa, przynależności do sąsiednich oddziałów.

§ 24

1. W skład Zarządu Krajowego wchodzą: prezes, 8 do 10 członków i sekretarz generalny, jeśli został wybrany spoza członków Zarządu Krajowego oraz Prezes SITK, który pełnił swoją funkcje w ciągu 2 ostatnich kadencji i nie jest aktualnie Honorowym Prezesem lub Honorowym Prezesem Seniorem.

2. Zarząd Krajowy wybiera ze swego grona wiceprezesów, określając ich liczbę w zależności od potrzeb oraz zastępcę sekretarza generalnego.

3. Zarząd Krajowy wybiera sekretarza generalnego spośród członków zwyczajnych SITK.

4. Sekretarz Generalny odpowiada za realizację ustaleń i zadań podejmowanych przez Zarząd Krajowy. Sekretarz Generalny zatrudniany jest na warunkach ustalonych w umowie o pracę.

5. Obsługę merytoryczną i organizacyjną Zarządu Krajowego prowadzi Biuro Zarządu Krajowego.

6. Zakres obowiązków sekretarza generalnego i dyrektora Biura ustala Zarząd Krajowy.

§ 25

1. Biuro Zarządu Krajowego prowadzi działalność gospodarczą, a uzyskane z niej środki finansowe przeznaczane są na finansowanie SITK.

2. W finansowaniu działań wspólnych dla całego SITK uczestniczą oddziały.

§ 26

1. Zarząd Krajowy, przy wykonywaniu czynności prawnych i finansowych, reprezentują prezes i sekretarz generalny.

2. W czasie ich nieobecności czynności te wykonują z upoważnienia: jeden z wiceprezesów i zastępca sekretarza generalnego.

3. Posiedzenia Zarządu Krajowego powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu.

§ 27

1. W przypadku ustąpienia Prezesa, w okresie między Zjazdami Delegatów, jego funkcje przejmuje jeden z członków Zarządu Krajowego, wybrany na wspólnym posiedzeniu Rady Prezesów i Zarządu Krajowego.

2. W przypadku ustąpienia członka Zarządu Krajowego w czasie trwania kadencji, Zarząd Krajowy uzupełnia swój skład osobą wybraną na zastępcę członka.

3. Ustępujący Prezes pozostaje do końca kadencji członkiem Zarządu Krajowego.

Krajowa Komisja Rewizyjna

§ 28

Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. prowadzenie kontroli i ocena działalności Zarządu Krajowego,
 2. zgłaszanie na zebraniach Zarządu Krajowego uwag i wniosków w sprawie jego działalności,
 3. zatwierdzanie rocznego sprawozdania i bilansu Zarządu Krajowego,
 4. wnioskowanie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, w przypadku podejmowania przez Zarząd Krajowy uchwał sprzecznych z postanowieniami statutu lub obowiązującymi przepisami.

§ 29

1. Krajowa Komisja Rewizyjna ma prawo zażądać od prezesa SITK zwołania posiedzenia Zarządu Krajowego z podanym przez nią porządkiem dziennym.

2. Posiedzenie Zarządu Krajowego zwołane na żądanie Krajowej Komisji Rewizyjnej powinno się odbyć w ciągu 14 dni.

§ 30

1. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają:

przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

2. W przypadku ustąpienia członka Krajowej Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnia ona swój skład osobą, wybraną na zastępcę członka.

3. Krajowa Komisja Rewizyjna za swoją działalność jest odpowiedzialna przed Zjazdem Delegatów.

4. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach SITK.

5. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Krajowej Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału w posiedzeniach Rady Prezesów, Zarządu Krajowego oraz zespołach roboczych SITK z głosem doradczym.

Krajowy Sąd Koleżeński

§ 31

1. Przedmiotem rozpatrywania Krajowego Sądu Koleżeńskiego są sprawy zaistniałe na tle naruszenia przez członków zwyczajnych SITK statutu Stowarzyszenia i uchwał władz, norm współżycia społecznego lub etyki zawodowej, a także w przypadku skazania członka SITK prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

2. Krajowy Sąd Koleżeński rozpatruje wnioski Zarządu Krajowego dotyczące niezgodności działań struktur organizacyjnych SITK ze statutem.

3. Krajowy Sąd Koleżeński jako pierwsza instancja rozpatruje wnioski dotyczące członków władz SITK.

4. Od orzeczenia Krajowego Sądu Koleżeńskiego jako pierwszej instancji przysługuje odwołanie do Zjazdu Delegatów.

5. Krajowy Sąd Koleżeński jako druga instancja rozpatruje odwołania od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów.

6. Orzeczenia Krajowego Sądu Koleżeńskiego jako drugiej instancji są ostateczne.

§ 32

1. W skład Krajowego Sądu Koleżeńskiego wchodzi 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają:

przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

2. W przypadku ustąpienia członka Krajowego Sądu Koleżeńskiego, w czasie trwania kadencji, uzupełnia on swój skład osobą, wybraną na zastępcę członka.

3. Krajowy Sąd Koleżeński za swoją działalność jest odpowiedzialny przed Zjazdem Delegatów.

4. Członkowie Krajowego Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach SITK, za wyjątkiem członkostwa w Radzie Prezesów.

Rada Prezesów

§ 33

1. Do zadań Rady Prezesów, jako organu doradczego Zarządu Krajowego, należy:

 1. opracowywanie opinii do spraw przedkładanych przez Zarząd Krajowy, odnoszących się do problemów SITK i jego działań kierunkowych,
 2. inspirowanie nowych form działalności SITK,
 3. przekazywanie Zarządowi Krajowemu opinii do spraw wnoszonych do Rady Prezesów przez zarządy oddziałów,
 4. przygotowywanie opinii dotyczących wniosków kierowanych przez Zarząd Krajowy na Zjazd Delegatów.

2. Rada Prezesów opracowując opinie dotyczące tematów problemowych, może w porozumieniu z Zarządem Krajowym, powoływać ze swego grona zespoły. Koszty z tym związane pokrywa Zarząd Krajowy.

§ 34

1. Rada Prezesów składa się z:

 1. Prezesa SITK,
 2. Honorowego Prezesa SITK i Honorowych Prezesów – Seniorów SITK,
 3. prezesów oddziałów,
 4. honorowych prezesów oddziałów.

2. W przypadku niemożliwości uczestniczenia prezesa oddziału w zebraniach Rady Prezesów może go zastępować wiceprezes oddziału.

3. W zebraniach Rady Prezesów z głosem doradczym uczestniczą:

 1. członkowie i zastępcy członków Zarządu Krajowego,
 2. przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej,
 3. przewodniczący krajowych sekcji,
 4. zaproszeni goście (eksperci, doradcy itd.).

4. Rada Prezesów, na pierwszym zebraniu po Zjeździe Delegatów, wybiera ze swego grona na okres 2 lat prezydium w składzie: przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących. W okresie czteroletniej kadencji do prezydium można wybrać członka Rady tylko jeden raz. Do Prezydium Rady nie mogą być wybierani członkowie Rady, którzy są członkami i zastępcami członków Zarządu Krajowego.

5. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Prezesów uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Krajowego z głosem doradczym.

6. Prezydium Rady, w porozumieniu z Prezesem SITK, ustala termin i porządek dzienny zebrania Rady.

7. Zebrania Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

Rozdział V

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁÓW I KLUBÓW (KÓŁ) SITK

§ 35

1. Oddziały są podstawowymi, samodzielnymi jednostkami terenowymi SITK.

2. Oddziały SITK powołuje Zarząd Krajowy, określając ich siedzibę.

3. Zarząd oddziału określa, w porozumieniu z Zarządem Krajowym swoją nazwę, która w pierwszym członie brzmi:

"Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej", a w drugim członie może być związana z terenem, w którym działa – np. "Oddział ……………….. w…………………….". Oddział może używać skrótu: "SITK Oddział w …………………….".

4. Zarządy oddziałów dla realizacji celów statutowych i zaspokojenia zainteresowań członków mogą tworzyć filie (przedstawicielstwa) terenowe, kluby (koła), sekcje i komisje.

§ 36

1. Do utworzenia i działania klubu (koła), wymaganych jest co najmniej 5 członków.

2. Kluby (koła), mogą być terenowe, branżowe, międzybranżowe, międzyzakładowe, zakładowe, seniorów lub inne.

Rozdział VI

WŁADZE ODDZIAŁU

§ 37

Władzami oddziału są:

 1. walne zebranie członków lub delegatów klubów (kół),
 2. zarząd,
 3. komisja rewizyjna,
 4. sąd koleżeński.

Walne zebranie członków

§ 38

1. Najwyższą władzą oddziału jest walne zebranie członków, zwoływane przez zarząd oddziału. Zarząd może decydować o zastąpieniu walnego zebrania członków walnym zebraniem delegatów klubów (kół).

2. Walne zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Nadzwyczajne walne zebranie członków może być zwołane z inicjatywy zarządu, na wniosek komisji rewizyjnej lub co najmniej połowy członków oddziału.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania członków, zarząd zawiadamia nie później niż 14 dni przed terminem zebrania.

5. Wnioski o włączenie do porządku obrad walnego zebrania członków, spraw nie objętych porządkiem ustalonym przez zarząd, powinny być zgłoszone najpóźniej 7 dni przed terminem zebrania.

§ 39

W walnym zebraniu delegatów klubów (kół) oddziału biorą udział:

a) z głosem decydującym:

 1. delegaci klubów (kół) – na zasadach ustalonych przez zarząd,
 2. członkowie zarządu oddziału i ich zastępcy, którzy nie biorą udziału w głosowaniu o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi,
 3. członkowie komisji rewizyjnej,
 4. przewodniczący sądu koleżeńskiego,
 5. członkowie honorowi SITK z terenu działania oddziału,

b) z głosem doradczym: osoby zaproszone przez zarząd.

§ 40

1. Walne zebranie członków (delegatów klubów – kół) jest władne podejmować uchwały w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2. Uchwałę w sprawie wystąpienia do Zarządu Krajowego o rozwiązanie oddziału może podjąć walne zebranie członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków oddziału.

§ 41

1. Obradami walnego zebrania członków kieruje prezydium.

2. W skład prezydium wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz.

§ 42

1. Do kompetencji zwyczajnego walnego zebrania członków należy:

 1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego,
 2. udzielanie, na wniosek komisji rewizyjnej, absolutorium ustępującemu zarządowi,
 3. wybór władz: prezesa, 6 do 15 członków i 2 do 4 zastępców członków zarządu, 3 do 5 członków komisji rewizyjnej i 2 zastępców oraz 3 do 5 członków sądu koleżeńskiego i 2 zastępców,
 4. wybór delegatów i ich zastępców na Zjazd Delegatów SITK,
 5. uchwalanie kierunków działalności merytorycznej oddziału,
 6. uchwalanie regulaminów: zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego.

2. Do kompetencji nadzwyczajnego walnego zebrania członków należy rozpatrywanie spraw, dla których to zebranie zostało zwołane.

§ 43

Sposób prowadzenia obrad walnego zebrania członków określa regulamin uchwalony przez to zebranie.

Zarząd oddziału

§ 44

Do obowiązków i kompetencji zarządu należy:

 1. reprezentowanie interesów swoich członków,
 2. kierowanie działalnością oddziału,
 3. współdziałanie z innymi organizacjami, stowarzyszeniami itp. w tym z samorządem zawodowym i gospodarczym,
 4. współdziałanie z Zarządem Krajowym w kształtowaniu jednolitej polityki SITK,
 5. w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach powoływanie filii (przedstawicielstw) terenowych i określanie ich kompetencji,
 6. powoływanie i likwidacja klubów (kół),
 7. powoływanie na okres trwania kadencji: sekcji, komisji i zespołów roboczych,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich, nie niższych niż przyjęte przez Zarząd Krajowy,
 9. gospodarowanie majątkiem własnym, a także majątkiem SITK w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Krajowy,
 10. przekazywanie Zarządowi Krajowemu informacji ze swojej działalności,
 11. zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków finansowych oddziału i podejmowanie uchwał w sprawie udziału w kosztach działań na rzecz SITK, określonych przez Zarząd Krajowy,
 12. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz jej nadzór i kontrola,
 13. udzielanie pomocy członkom,
 14. składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym zebraniu członków,
 15. wybieranie na okres kadencji przedstawicieli do organizacji naukowo-technicznych i innych,
 16. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do regionalnych organizacji naukowo-technicznych i gospodarczych, o ile jest to zgodne z celami statutowymi i nie zagraża jedności organizacyjnej SITK.

§ 45

1. W skład zarządu wchodzą: prezes oddziału i wybrani członkowie.

2. Zarząd jest odpowiedzialny za swoją działalność przed walnym zebraniem członków oddziału.

§ 46

1. Zarząd może wybrać ze swego grona prezydium. W skład prezydium wchodzą co najmniej: prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik. Zarząd może powołać urzędującego członka prezydium.

2. Prezes, który pełnił swoją funkcje w ciągu 2 ostatnich kadencji i nie jest aktualnie Honorowym Prezesem jest członkiem prezydium (zarządu) oddziału.

3. Prezydium kieruje bieżącą pracą oddziału i za swoją działalność odpowiada przed zarządem.

4. Do kompetencji prezydium należy:

 1. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających SITK,
 2. kontrolowanie opłacania składek; za działanie te odpowiada skarbnik.

5. Prezydium podejmuje decyzje w pilnych sprawach, należących do kompetencji zarządu i przedstawia mu na najbliższym zebraniu do zatwierdzenia.

§ 47

1. Posiedzenia zarządu powinny odbywać się co najmniej 4 razy w roku.

2. Zasady pracy zarządu określa regulamin.

§ 48

1. W przypadku ustąpienia prezesa oddziału, w okresie między walnymi zebraniami członków, jego funkcję przejmuje jeden z członków prezydium (zarządu), wybrany przez zarząd, po konsultacji z prezesami klubów (kół).

Ustępujący prezes oddziału staje się do końca kadencji członkiem prezydium (zarządu).

2. W przypadku ustąpienia członka zarządu w czasie trwania kadencji, zarząd uzupełnia swój skład osobą wybraną na zastępcę członka zarządu.

§ 49

1. Oddział przy wykonywaniu czynności prawnych i finansowych reprezentują: prezes i sekretarz.

2. W czasie ich nieobecności funkcję tę sprawuje wiceprezes i upoważniony członek zarządu.

§ 50

1. Minimum raz w roku, w którym nie odbywa się walne zebranie członków, powinno odbywać się zebranie prezesów klubów (kół) z członkami zarządu oddziału.

2. Na zebraniu prezesów klubów (kół) zarząd oddziału przedstawia sprawozdanie z działalności rocznej.

Komisja rewizyjna oddziału

§ 51

Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 2. występowanie do zarządu z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonej kontroli,
 3. zatwierdzanie rocznego sprawozdania i bilansu zarządu,
 4. przedkładanie nadzwyczajnemu walnemu zebraniu członków (delegatów klubów/kół) umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał zarządu, sprzecznych z postanowieniami statutu lub obowiązującymi przepisami,
 5. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi przez walne zebranie członków (delegatów klubów/kół).

§ 52

1. Komisja rewizyjna ma prawo zażądać od prezesa oddziału zwołania zebrania zarządu z podanym przez nią porządkiem dziennym.

2. Zebranie zarządu zwołane na żądanie komisji rewizyjnej powinno się odbyć w ciągu 14 dni.

§ 53

1. W skład komisji rewizyjnej wchodzi 3 do 5 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego i sekretarza.

2. W przypadku ustąpienia członka komisji rewizyjnej w czasie trwania kadencji uzupełnia ona swój skład osobą wybraną na zastępcę członka.

3. Komisja rewizyjna za swoją działalność jest odpowiedzialna przed walnym zebraniem członków (delegatów klubów/kół).

4. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach oddziału.

5. Przewodniczący komisji rewizyjnej ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu, jego prezydium oraz zespołach roboczych.

Sąd koleżeński oddziału

§ 54

1. Sąd koleżeński powoływany jest do rozstrzygania sporów między członkami oddziału.

2. Przedmiotem rozpatrywania sądu koleżeńskiego oddziału są sprawy zaistniałe na tle naruszenia przez członków zwyczajnych SITK statutu Stowarzyszenia i uchwał władz, norm współżycia społecznego lub etyki zawodowej, a także w przypadku skazania członka SITK prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

3. Od orzeczenia sądu koleżeńskiego przysługuje członkom prawo odwołania się w terminie 30 dni do Krajowego Sądu Koleżeńskiego, którego orzeczenie jest ostateczne.

§ 55

1. W skład sądu koleżeńskiego wchodzi 3 do 5 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego i sekretarza.

2. W przypadku ustąpienia członka sądu koleżeńskiego w czasie trwania kadencji sąd uzupełnia swój skład osobą wybraną na zastępcę.

3. Sąd koleżeński za swoją działalność jest odpowiedzialny przed walnym zebraniem członków oddziału (delegatów klubów/kół).

4. Członkowie sądu koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach oddziału.

Rozdział VII

SEKCJE (KOMITETY)

§ 56

1. Zgodnie z zainteresowaniami członków i celem prowadzenia działalności merytorycznej Zarząd Krajowy powołuje sekcje (komitety) nazywane dalej sekcjami krajowymi, zaś zarządy oddziałów mogą powołać sekcje (komitety) nazywane dalej sekcjami oddziałowymi.

2. Odpowiednio sekcje krajowe i sekcje oddziałowe są zespołami doradczymi Zarządu Krajowego i zarządów oddziałów.

3. Zadaniem sekcji jest prowadzenie działalności naukowo-technicznej i opiniodawczej w reprezentowanym obszarze zainteresowania. W szczególności do zadań sekcji należy:

 1. inicjowanie i udział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów programów dokształcania inżynierów i techników,
 2. organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, itp., stanowiących element dokształcania kadry czynnej zawodowo,
 3. organizowanie wyjazdów techniczno-turystycznych,
 4. przygotowanie programów oraz inicjowanie szkoleń i stażów dla inżynierów, umożliwiających uzyskanie określonych uprawnień.

4. Odpowiednio sekcje krajowe ułatwiają Zarządowi Krajowemu, sekcje oddziałowe – zarządom oddziałów, wypełnianie funkcji zbiorowego eksperta i tworzenie lobbingu środowiska na rzecz transportu.

5. Sekcje krajowe pełnią funkcje wiodące w swoim obszarze zainteresowania i współpracują z odpowiednimi sekcjami oddziałowymi na zasadzie partnerstwa.

6. W SITK może działać Komitet Nauki, jako zaplecze naukowe Stowarzyszenia. Skład i tryb działania Komitetu ustala Zarząd Krajowy.

§ 57

1. Członkami sekcji krajowych są przedstawiciele oddziałów oraz specjaliści z danego obszaru zainteresowania.

2. Przewodniczący sekcji krajowych uczestniczą w posiedzeniach Rady Prezesów z głosem doradczym.

3. Przewodniczący sekcji oddziałowych uczestniczą w posiedzeniach zarządu oddziału z głosem doradczym.

4. Zakres i organizację sekcji określają regulaminy zatwierdzone, odpowiednio przez Zarząd Krajowy i zarządy oddziałów.

Rozdział VIII

WŁADZE KLUBÓW (KÓŁ)

§ 58

Władzami klubów (kół) są:

 1. zebranie członków,
 2. zarząd.

 

§ 59

1. Zebranie członków jest najwyższą władzą klubu (koła).

2. Do kompetencji zebrania członków należy:

 1. uchwalanie kierunków działania,
 2. rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań z działalności zarządu,
 3. wybór członków zarządu,
 4. wybór delegatów na walne zebranie delegatów oddziału.

3. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członka zarządu, zebranie członków wybiera nowego członka zarządu.

§ 60

1. Zebranie członków zwołuje zarząd, zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku zebrania, nie później niż 7 dni przed terminem zebrania.

2. W zebraniu członków z głosem decydującym biorą udział wszyscy członkowie; z głosem doradczym – zaproszeni goście.

§ 61

Zarząd składa się, co najmniej, z prezesa i sekretarza.

§ 62

Do zadań zarządu klubu (koła) należy:

 1. realizowanie statutowych celów SITK oraz zadań określonych przez zarząd oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania etyki zawodowej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz dbanie o rozwój techniki,
 2.  reprezentowanie swoich członków, zgłaszanie wniosków do zarządu oddziału w sprawach przyjmowania i skreślania członków, zbieranie składek członkowskich, inicjowanie form pomocy członkom, składanie sprawozdań z działalności na zebraniach członków i okresowo zarządowi oddziału,
 3. składanie wniosków i postulatów w sprawach naukowo-technicznych transportu oraz działalności stowarzyszeniowej.

Rozdział IX

MAJĄTEK I FUNDUSZE SITK

§ 63

1. Majątek SITK stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Majątek SITK powstaje z:

 1. wpisowego i składek członkowskich,
 2. dochodów z majątku SITK,
 3. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
 4. dochodów z własnej działalności statutowej i gospodarczej,
 5. dywidendy z tytułu uczestnictwa w spółkach,
 6. ofiarności publicznej,
 7. lokat bankowych,
 8. obligacji Skarbu Państwa.

§ 64

SITK może tworzyć spółki na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych – i przystępować do już działających.

§ 65

Dla dokonywania określonych czynności prawnych i finansowych mogą być ustanowieni, odpowiednio przez Zarząd Krajowy i zarządy oddziałów, pełnomocnicy spośród członków ich władz.

Rozdział X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 66

1. W trakcie trwania kadencji członkowie władz krajowych i oddziałów mogą:

 1. złożyć rezygnację z pełnionych funkcji, którą przyjmuje organ w którym działają,
 2. zostać odwołani z ważnych powodów przez organ, w którym zasiadają, przy czym odwołanie może nastąpić po akceptacji minimum 2/3 członków organu odwołującego, w głosowaniu tajnym, po zasięgnięciu opinii odpowiedniego (krajowego lub oddziału) sądu koleżeńskiego.

2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania SITK podejmuje Zjazd Delegatów, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

3. Projekt uchwały o rozwiązaniu SITK musi być przekazany delegatom wraz z zawiadomieniem o Zjeździe Delegatów.

4. W przypadku rozwiązania SITK, likwidacja następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami, a majątek pozostały po uregulowaniu zobowiązań, zostaje przekazany na cele określone uchwałą ostatniego Zjazdu Delegatów.

Rozdział XI

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

§ 67

1. Wprowadzone zmiany w statucie obowiązują od chwili ich podjęcia przez Zjazd Delegatów.

2. Dostosowanie regulaminów, wynikające z przyjętych zmian w statucie SITK, dokonują we własnym zakresie odpowiednio władze krajowe i oddziałowe SITK.

3. Postanowienia dotyczące liczby kadencji (§ 2 p.4) obowiązują od wyboru władz, działających od 2002 r.