Program działania na rok 2016

L.P.

Tematyka

Termin Prowadzący

I

Działalność statutowa

1

Opinie, ekspertyzy na zamówienie z własnej inicjatywy

 • Pion kolejowy
 • Pion drogowy
 • Pion przewozów pasażerskich
wg potrzeb Z. Marzec, A. Kollbek, M. Szałkowski

2

Popularyzacja osiągnięć krakowskiego środowiska w czasopismach SITK

 • wyszukiwanie problemów (autorów)
 • działania inspiracyjne
 • teksty do Informatora SITK
 • artykuły do czasopism technicznych
wg potrzeb wszyscy

3

Propagowanie w naszym środowisku inicjatyw innych Oddziałów SITK oraz Zarządu Krajowego SITK i Rady Prezesów, w tym m.in.

 • wydawnictwa (czasopisma, materiały konferencyjne, informatory)
 • zebrania Zarządu, Kół i Sekcji
 • uczestnictwo w …
wg potrzeb Prezes, Zarząd

4

Wydawanie zeszytów naukowo technicznych:

 • materiały konferencyjne „Wyzwania rozwojowe transportu miejskiego”,
 • materiały konferencyjne „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”.
 • Wydawanie zwartych publikacji (książek)

w terminach zgodnych z konferencjami

Redaktor Naczelny: J. Żurowska, Redaktorzy tematyczni: J. Chodur – transport drogowy, W. Czyczuła – transport kolejowy, W. Starowicz – transport miejski, Redaktor Statystyczny: Z. Bryniarska, Sekretarz Redakcji: D. Schwertner, Komitet Organizacyjny

5

Konferencje naukowo-techniczne

„Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu” (współorganizacja z PK)

16-17 czerwca Kraków

A. Szarata

„Wyzwania rozwojowe transportu miejskiego”

październik, Kraków L. Żakowska

„Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”

XV edycja, Zakopane, 30 listopada – 02 grudnia

J. Majerczak,

Z. Marzec

Inne wg pojawiających się potrzeb

   
6

Organizacja jednodniowych seminariów prezentujących ciekawe rozwiązania, ciekawe firmy lub ciekawych ludzi

seminarium „Łącznica kolejowa Kraków – Zabłocie – Kraków Krzemionki zadania i wyzwania”

Kraków, 17 marca

M. Błeszyński

seminarium „Zarządzanie projektami”

Kraków, 18 maja

A. Reszczyk

seminarium „Wyzwania dla Stowarzyszeń we współczesnej problematyce transportu miejskiego”

Kraków, 15 września

L. Żakowska

140 lat kolei w Nowym Sączu

Nowy Sącz, październik

M. Błeszyński

Seminarium parkingowe

Kraków, 16-17 września

A.Szarata

Inne wg pojawiających się potrzeb

   
7

Współdziałanie z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa 

na bieżąco

L. Żakowska,

B.Toporska,

R. Żakowski,

A. Bryksy,

J. Hydzik,

D. Opolska

8

Organizacja kursów szkoleniowych, dokształcających:

szkolenia dla przewoźników na uzyskanie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

wg potrzeb

M. Szałkowski,

J. Mrowinska

innych wg pojawiającego się zapotrzebowania

wszyscy

9

Zabezpieczenie środków na działalność Statutową Oddziału:

 • działalność Biura Ekspertyz
 • działalność konferencyjna
 • działalność kursowa
 • sponsoring

na bieżąco

wszyscy

10

Tworzenie dobrego wizerunku SITK w mediach

wg potrzeb

Prezes, Zarząd

11

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową uczelni Krakowa

30 maja 2016

A. Kollbek

L.P. Tematyka Termin Prowadzący
II.

Działalność integrująca członków lub dla członków

1

Regularne uaktualnianie witryny SITK Oddział w Krakowie w internecie,

 • propagowanie i rozszerzenie kontaktów poprzez Internet, kontakty z Kołami

na bieżąco

wszyscy, realizacja J. Mrowińska i Biuro

2

Organizowanie zebrań i spotkań

Zebrania Sprawozdawcze

14 marca

L. Żakowska

Jubileusz 70 lat SITK RP Oddział w Krakowie

15 września

L. Żakowska, Zarząd

Udział członków Zarządu w zebraniach Kół i Klubów

wg zgłoszeń Zarząd

obchodów rocznic urodzin Seniorów zrzeszonych w Oddziałowym Klubie Seniora

25 kwietnia, listopad

Zarząd Oddziału, Zarząd Klubu Seniora

spotkanie „gwiazdkowe” Członków Oddziału

grudzień L. Żakowska
3

Organizacja wieczorów klubowych SITK (wiodący Klub Seniora)

według planu Klubu Seniora

J. Mrowińska, J. Magrysz

4

Konkurs fotograficzny z okazji Jubileuszu 70 lat SITK RP Oddział w Krakowie

termin zgłaszania zdjęć do konkursu upływa 30 czerwca, ogłoszenie wyników podczas Gali Jubileuszowej w dniu 15 września

Zarząd Oddziału

5

 

 

 

 

 

Organizacja imprez technicznych i nietechnicznych dla członków:

 • Wyjazdy techniczno-integracyjne krajowe:

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

23 marca

Z. Porada, Koło przy Zespole Szkół nr 1

Przejazd zmodernizowaną linią kolejową do lotniska w Balicach i zwiedzanie Muzeum 8 Pułku Lotnictwa Transportu

07 kwietnia 

J. Kucharski, Z. Kniszner

Wycieczka techniczna do Zajezdni Autobusowej Wola Duchacka w Krakowie

19 kwietnia

M.Szałkowski, J.Magrysz

Wyjazd techniczny: Rozwiązania poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej DK 94, w drodze powrotnej zwiedzanie Jaskini Nietoperzowej

21 kwietnia

A. Reszczyk

Zwiedzanie fortów Krzesławice, Mistrzejowice, Krzemionki – Fort Św. Benedykta, Swoszowice – Rajsko

maj

J. Bąkowski, S. Wacławik

Wyjazd integracyjny: Pozostałości Pustyni Błędowskiej, obiekty na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

21 maja

M. Dudek, K. Żurowski

Wyjazd techniczno integracyjny: Wrocław – Żmigród – Wolsztyn

10 – 12 czerwca

W. Rudnicka

Pokaz pracy maszyn torowych na budowie

II połowa czerwca

K. Gawłowski, Koło przy PNUIK Sp. z o.o.

Wycieczka techniczna: Salwator – historia prac konserwatorskich i remontów obiektów inżynierskich połączona ze zwiedzaniem i spacerem

18 czerwca

A.Reszczyk

Rodzinny Piknik TranSPORTOWY

25 czerwca

T. Kulpa, Koło PK

Wyjazd techniczno-integracyjny „Pożegnanie lata 2016”

koniec sierpnia

T. Kulpa, Koło PK

Wycieczka techniczna na budowę drogi S7 w Krakowie

termin do ustalenia - (jesień 2016)

T. Kulpa

Wyjazd techniczny: Rejon Automatyki Kolejowej w Woli Rzędzińskiej

termin do ustalenia

K. Nędza

Wyjazd techniczny: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe

termin do ustalenia

K. Królikowski

 • Wyjazdy techniczno-integracyjne zagraniczne

Jubileuszowa Wyprawa Transportowa do Tybetu

18 -27 września

L. Żakowska

 • Prelekcje

Prelekcje „Patrzę i podziwiam” (cyklicznie)

raz w miesiącu

J. Hydzik

Prelekcje „Transport miejski w ………” (cyklicznie)

3 edycje w ciągu roku

T. Kulpa, Koło PK

 • Imprezy kulturalne (bale, wyjścia do teatru, kina)

Wspólne wyjście do teatru na komedię kryminalną „INTRYGA” w Operze Krakowskiej

11 kwietnia

W. Rudnicka

 • Inne do ustalenia – wg potrzeb
6

Bieżące działania formalne związane z przynależnością do SITK:

porządkowanie członkostwa

Na bieżąco

J. Mrowińska

porządkowanie struktur podstawowych (Kół Zakładowych)

zwiększenie opłacania składek

P. Struska
L.P. Tematyka Termin Prowadzący
III.

Współpraca z przedsiębiorstwami, firmami działającymi w naszym środowisku oraz kontakty „zewnętrzne”

1

Współpraca z Oddziałami innych Stowarzyszeń oraz FSNT NOT.

wg potrzeb

Prezes L. Żakowska, A. Kollbek, M. Szałkowski 

2

Współpraca z innymi Oddziałami SITK RP

wg potrzeb

Prezes, wiceprezesi, członkowie Zarządu

3

Współpraca z Redakcją czasopisma wydawanego przez SITK tj. Transport Miejski i Regionalny

na bieżąco

Biuro, Zarząd

4

Kontakty z samorządami:

 • Miasta Kraków
 • Województwa Małopolskiego

wg potrzeb

Prezes, wiceprezesi

5
 • Uczestnictwo w imieniu SITK w:

Prezydium NOT

wg potrzeb

L. Żakowska, M. Szałkowski

Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

L. Żakowska, B. Toporska, R. Żakowski, A. Bryksy, J. Hydzik, D. Opolska, 

Radzie Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa przy Prezydencie Miasta Krakowa

K. Furtak, W. Starowicz, S. Gaca, A. Rudnicki, A. Szarata, M.Tracz

w pracach Zespołu Zadaniowego ds. metra w Krakowie

W. Starowicz, A. Szarata, A. Rudnicki, M. Bauer, J. Friedberg

Udział w pracach Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Haber, R. Żakowski

w pracach Zespołu Zadaniowego ds. Ścieżek Rowerowych w Mieście Krakowie

A. Kollbek, R. Żakowski

6

Uczestnictwo w programach i konkursach rządowych oraz UE

wg potrzeb

Prezes L. Żakowska

7

Kontakty z zagranicą (w ramach kontaktów SITK) w regionie

wg potrzeb

Prezes, Zarząd w miarę możliwości

Współpraca z SWISS ENGINEERING Geneve

Prezes L.Żakowska

oraz innych międzynarodowych stowarzyszeń:

 • INWES,
 • WFEO

 

Powiazane tresci