Program działania Oddziału SITK w Krakowie na rok 2013

L.P.

TEMATYKA

TERMIN

PROWADZĄCY

I.

Działalność statutowa

1.

Opinie, ekspertyzy na zamówienie, z własnej inicjatywy

 • Pion kolejowy
 • Pion drogowy
 • Pion przewozów pasażerskich

wg potrzeb

 

 • M. Błeszyński
 • A. Kollbek
 • M. Szałkowski

2.

Popularyzacja osiągnięć krakowskiego środowiska w czasopismach SITK

 • wyszukiwanie problemów (autorów)
 • działania inspiracyjne
 • teksty do Informatora SITK

wg potrzeb

 • wszyscy

3.

Propagowanie w naszym środowisku inicjatyw innych środowisk SITK oraz Zarządu Krajowego SITK i Rady Prezesów w tym m.in.

 • referencje techniczne dla firm
 • wydawnictwa (czasopisma, materiały konferencyjne, informatory)

wg potrzeb

 • Prezes
 • Zarząd

4.

Wydawanie zeszytów naukowo technicznych:

 • materiały konferencyjne „Jakość w miejskim transporcie zbiorowym”
 • materiały konferencyjne „Polityka parkingowa w miastach”
 • materiały konferencyjne „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”.
 • Wydawanie zwartych publikacji (książek)

 

 

W terminach zgodnych z konferencjami

Redaktor Naczelny

 • J. Żurowska

Redaktorzy tematyczni:

 • J. Chodur – transport drogowy
 • W. Czyczuła – transport kolejowy
 • W .Starowicz – transport miejski

Redaktor Statystyczny

 • Z. Bryniarska

Redaktor Językowy

 • A. Mierzyńska
 • Sekretarz Redakcji
 • D. Schwertner
 • + Kom. Organizacyjny

5.

Konferencje naukowo-techniczne

 • „Jakość w miejskim transporcie zbiorowym”,
 • „Polityka parkingowa w miastach”,
 • Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”
 • wrzesień VI edycja Zakopane
 • 16-18 październik XII edycja Zakopane
 • 04-06 grudnia
 • W. Starowicz
 • A. Szarata
 • J. Majerczak

 

6.

Organizacja jednodniowych seminariów prezentujących ciekawe rozwiązania, ciekawe firmy lub ciekawych ludzi,

 • seminarium „Nowoczesne laboratorium drogowe”
 • seminarium „Ochrona środowiska przed hałasem komunikacyjnym”
 • seminarium „Awarie i uszkodzenia konstrukcji i nasypów drogowych, skarp i wykopów oraz zboczy naturalnych z wbudowanymi geosyntetykami w aspekcie błędów projektowych i wykonawczych”
 • seminarium „Materiały i systemy chemii budowlanej do budowy, naprawy, zabezpieczania i wzmacniania konstrukcji”
 • seminarium „Kraków okiem rowerzysty”

I część: „Rozwiązania i korzystanie ze ścieżek rowerowych w Krakowie”

 • seminarium „Bezpieczna droga”
 • seminarium „Zarządzanie projektami”
 • Spotkania „FORUM MOBILNOŚCI”
 • Wieliczka, 27 luty
 • Kraków, 27 marca
 • Kraków, 11 kwietnia
 • Kraków, 19 kwietnia
 • Kraków, 14 maja
 • Kraków, 18 IX Kraków, 16 X
 • 26 marca
 • kwiecień, maj
 • czerwiec, wrzesień,
 • październik,
 • listopad, grudzień
 • A. Reszczyk
 • A. Kollbek
 • D. Opolska
 • B. Toporska
 • M. Szałkowski,

 

Współdziałanie z Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa

 • Na bieżąco
 • R. Żakowski, A. Bryksy
 • J. Hydzik, D. Opolska
 • J. Cieśliński, J. Dziedzic
 • J. Żakowski

8.

Organizacja kursów szkoleniowych, dokształcających:

 • szkolenia dla przewoźników na uzyskanie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • szkolenia tematyczne dla członków SITK i pracowników PKP
 • innych wg pojawiającego się zapotrzebowania.
 • wg potrzeb
 • M. Szałkowski
 • J. Mrowińska
 • Wszyscy

9.

Zabezpieczenie środków na działalność Statutową Oddziału:

 • działalność Ośrodka Rzeczoznawstwa,
 • działalność konferencyjna,
 • działalność kursowa,
 • sponsoring
 • Na bieżąco
 • wszyscy

10.

Tworzenie dobrego wizerunku SITK w mediach

 • wg potrzeb
 • Prezes
 • Zarząd

II.

Działalność integrująca członków lub dla członków

 

 • Regularne uaktualnianie witryny SITK Oddział w Krakowie w internecie
 • propagowanie i rozszerzenie kontaktów poprzez Internet kontakty z Kołami
 • Na bieżąco
 • E. Starowicz
 • J. Mrowińska

2.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową uczelni Krakowa

 • Maj/czerwiec
 •  A. Kollbek

3.

Organizowanie zebrań i spotkań

 • zebrania Sprawozdawczo
 • Zarządu Oddziału w Kołach:
 • Udział członków Zarządu w zebraniach Kół i Klubów
 • obchodów rocznic urodzin Seniorów, zrzeszonych w Oddziałowym Klubie Seniora
 • 25 marzec
 • Wg zgłoszeń
 • listopad
 • J .Mrowińska
 • Zarząd
 • Zarząd Klubu Seniora

4.

Organizacja wieczorów klubowych SITK (wiodący Klub Seniora)

według planu Klubu Seniora

 

 • J. Mrowińska,
 • S. Maniewski

5.

Organizacja imprez technicznych i nietechnicznych dla członków:

Wyjazdy techniczno-integracyjne krajowe:

 • Wyjazd techniczny „Nowoczesne rozwiązania drogowo-mostowe w/c dróg krajowych Małopolski”
 • II część Seminarium „ Kraków okiem rowerzysty”

Wycieczka dla rowerzystów – bezpieczne korzystanie z zastosowanych rozwiązań

 • Wyjazd techniczno-integracyjny „Pożegnanie lata 2013”.

Wyjazdy techniczno-integracyjne zagraniczne

 • Kolejowo-winna wyprawa braterska (Słowacja , Węgry)

Imprezy kulturalne (bale, wyjścia do teatru, kina)

 • 11 czerwca
 • 18 majae
 • 28 sierpnia-1 września
 • 3-5 maja
 • Wg potrzeb

 

 • A. Reszczyk
 • A. Reszczyk
 • G. Sapoń + Koło PK
 • Ł. Franek
 • J. Mrowińska

6.

Bieżące działania formalne związane z przynależnością do SITK:

 • porządkowanie członkostwa
 • porządkowanie struktur podstawowych (Kół Zakładowych)
 • zwiększenie opłacania składek
 • Na bieżąco
 • J. Mrowińska
 • Ł. Franek

III.

Współpraca z przedsiębiorstwami, firmami działającymi w naszym środowisku oraz kontakty „zewnętrzne”

1.

Współpraca z Oddziałami innych Stowarzyszeń FSNT NOT oraz KTT.

 • Wg potrzeb
 • Prezes M Szałkowski
 • A. Kollbek

2.

Współpraca z innymi Oddziałami SITK RP

 

 • Wg potrzeb
 • Prezes
 • wiceprezesi
 • członkowie Zarządu

3.

Współpraca z Redakcją czasopisma wydawanego przez SITK tj. Transport Miejski i Regionalny

 • Na bieżąco
 • Biuro
 • Zarząd

4.

Kontakty z samorządami:

 • Miasta Kraków
 • Województwa Małopolskiego
 • Powiatu Krakowskiego
 • Wg potrzeb
 • Prezes
 • wiceprezesi

5.

Uczestnictwo w imieniu SITK w:

 • Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • Radzie Gospodarczej przy Wojewodzie Małopolskim
 • Prezydium NOT
 • Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,
 • Zespole Zadaniowym UMK ds. ścieżek rowerowych w mieście Krakowie.
 • Wg potrzeb
 • A. Rudnicki
 • J. Dziedzic
 • L. Żakowska
 • R. Żakowski
 • A. Bryksy
 • J. Hydzik
 • J. Cieśliński,
 • D. Opolska
 • J. Żakowski
 • A. Kollbek

6.

Kontakty z zagranicą (w ramach kontaktów SITK) w regionie;

 • Wg potrzeb
 • Zarząd w miarę możliwości

Powiazane tresci