Konkurs na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu dla szkół wyższych Krakowa” za rok 2020 rozstrzygnięty! | SITK RP oddział w KRAKOWIE

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu dla szkół wyższych Krakowa” za rok 2020 rozstrzygnięty!

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu dla szkół wyższych Krakowa” za rok 2020 rozstrzygnięty!

Oddział SITK RP w Krakowie po raz 48 zorganizował Konkurs na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu dla szkół wyższych Krakowa. W tej edycji oceniane były prace inżynierskie i magisterskie obronione w roku 2020. Na konkurs zgłoszono 29 prac dyplomowych z dwóch uczelni krakowskich – 6 prac z Akademii Górniczo Hutniczej i 23 prace z Politechniki Krakowskiej. Do Konkursu zakwalifikowano wszystkie zgłoszone prace. Zgodnie z regulaminem Konkursu prace podzielono na prace inżynierskie i prace magisterskie w czterech grupach tematycznych: Infrastruktura Transportu, Procesy Transportowe, Pojazdy samochodowe i szynowe oraz Transport a ochrona środowiska.

Prace zostały ocenione przez specjalistów praktyków z poszczególnych dziedzin w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Konkursu. Kapituła Konkursu pracowała w następującym składzie:

Przewodnicząca: Józefa Majerczak Prezes Zarządu SITK RP O/Kraków

Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach 2011-2015

Członkowie : Grzegorz Dyrkacz Wiceprezes ds. Transportu, I Z-ca Prezesa Zarządu SITK RP O/Kraków

Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Przewozami MPK S.A. w Krakowie

Zbigniew Marzec Wiceprezes ds. Kolejnictwa SITK RP O/Kraków

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.

Anna Reszczyk Wiceprezes ds. Drogownictwa SITK RP O/Kraków

Kierownik Projektu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie w latach 2008 – 2020

Mariusz Szałkowski Członek Zarządu SITK RP O/Kraków

Wiceprezes Zarządu ds. Eksploatacji i Rozwoju MPK S.A. w Krakowie

Beata Toporska Członek Zarządu SITK RP O/Kraków

Dyrektor Zarządzający – Sarivo Infrastruktura Sp. z.o.o.

Andrzej Kollbek Przewodniczący Komisji Rewizyjnej O/Kraków

Z-ca Dyrektora w Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie w latach 2007-2019

Czesław Jarosz Członek Komisji Rewizyjnej SITK RP O/Kraków

Prezes Portów Lotniczych w Krakowie i Radomiu w latach 1991 – 2011

Włodzimierz Zembol Dyrektor w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Wiesław Więckowski Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Krzysztof Drebot Zastępca Dyrektora ds. Technicznych w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Sebastian Motyl Dyrektor ds. Produkcji Robót Nawierzchniowych, Prokurent w Przedsiębiorstwie Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.
Jan Kaczmarek Zastępca Dyrektora w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Maszyn Torowych w Krakowie
Łukasz Franek Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego Krakowie
Grzegorz Kulka Kierownik Projektu w Wydziale Mostów w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Janusz Alberski Naczelnik Działu ds. zaplecza technicznego maszyn, sprzętu i gospodarki samochodowej w Przedsiębiorstwie Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.
Tomasz Lorek Naczelnik Wydziału Przygotowania Dokumentacji Studialnej w Krakowie Departament Strategii i Monitoringu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Jan Mitis Kierownik w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie
Leszek Marynowski Kierownik Produkcji w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie
Stanisław Jurga Kierownik Sekcji Tramwajowej Działu Technicznego w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie
Przemysław Czech Kierownik Działu Uzgodnień w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa
Jacek Żółciński Zastępca Kierownika działu obsługi klienta (Terminal Lotniska Balice od 2006 do nadal)
Oktawian Jarosz Główny Specjalista Kontroli Rejonu Lotniska Balice od 2003 roku do nadal
Barbara Bysiewicz Główny Specjalista w Przedsiębiorstwie Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.
Tomasz Sypniewski Specjalista w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Bartłomiej Lustofin Starszy Specjalista Wydział Prac Studialnych, Departament Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Krzysztof Francuz Specjalista ds. Inżynierii Ruchu w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie
Piotr Toporski Kierownik Zespołu Grunt Budowa Sp. z o.o. Sp.k. do marca 2021

Właściciel BPT INVEST od marca 2021

Kapituła Konkursu, po zapoznaniu się z poszczególnymi pracami oraz po analizie opinii specjalistów i promotorów wyłoniła zwycięzców konkursu.

W grupie prac inżynierskich kategorii Infrastruktura Transportu:

  • I miejsce zajęła praca p. Wiolety Fedko nt.: System radiołączności kolejowej GSM-R jako część składowa europejskiego systemu sterowania ruchem kolejowym ERTMS, (promotor dr inż. Jan Gertz),
  • II miejsce zajęła praca p. Krzysztofa Jarosińskiego nt.: Analiza funkcjonowania wypożyczalni rowerów miejskich „Wavelo” w Krakowie, (promotor dr inż. Zofia Bryniarska),
  • III miejsce zajęła praca p. Karoliny Pajka nt.: Analiza możliwości zwiększenia atrakcyjności tramwajowego węzła przesiadkowego „Dworzec Towarowy” w Krakowie, (promotor dr inż. Marek Bauer).

W grupie prac inżynierskich kategorii Procesy Transportowe:

  • II równorzędne miejsca zajęły prace p. Aleksandry Horowskiej nt.: Analiza konkurencyjności regionalnego transportu kolejowego i drogowego po wybudowaniu linii Podłęże-Piekiełko oraz zmodernizowaniu linii Chabówka – Nowy Sącz oraz praca p. Tomasza Kula nt.: Bezpieczeństwo drogi kolejowej w aspekcie potencjalnych zagrożeń zewnętrznych, (promotor obu prac dr inż. Jan Gertz),
  • III miejsce zajęła praca p. Sabiny Jarnot nt.: Analiza jakości podróży na podstawie punktualności na linii kolejowej Kraków Główny-Miechów, (promotor dr inż. Sabina Puławska – Obiedowska).

W grupie prac inżynierskich w kategorii Pojazdy samochodowe i szynowe wyróżniona została praca p. Aleksandry Saletnik nt.: Wpływ stylu jazdy kierowców zawodowych na zużycie paliwa w pojazdach przedsiębiorstwa transportowego X, (promotor dr inż. Daniel Kubek).

W grupie prac inżynierskich w kategorii Transport a ochrona środowiska wyróżniona została praca p. Karoliny Dębiak nt.: Ocena klimatu akustycznego „Mini” parków miejskich zlokalizowanych przy ulicach w Krakowie, (promotor dr inż. Krystian Woźniak).

W grupie prac magisterskich w kategorii Infrastruktura Transportu:

  • I miejsce zajęła praca p. Szymona Glinki nt.: Geodezyjna obsługa budowy trasy komunikacyjnej w technologii BIM ze wspomaganiem oprogramowania Bentley, (promotor dr hab. inż. Michał Strach, prof. Uczelni),
  • II równorzędne miejsca zajęły prace p. Michała Adamczyka nt.: Wykonanie geodezyjnych pomiarów geometrii toru i badań diagnostycznych wybranych elementów oraz parametrów geometrycznych torów tramwajowych na przykładzie pętli tramwajowej, (promotor dr hab. inż. Michał Strach, prof. Uczelni) oraz praca p. Szymona Potępy nt.: Analiza rysu historycznego wraz z oceną stanu technicznego oraz koncepcją wzmocnienia zabytkowego wiaduktu nad ulicą Grzegórzecką w Krakowie w ciągu linii kolejowej E30 Kraków-Rudzice, (promotor dr inż. Marek Pańtak).

W grupie prac magisterskich w kategorii Procesy Transportowe:

  • I miejsce zajęła praca p. Małgorzaty Stec nt.: Stan obecny i perspektywy rozwoju kolejowych przewozów pasażerskich na Lubelszczyźnie, (promotor dr inż. Jan Gertz),
  • II równorzędne miejsca zajęły prace p. Pauliny Mielnik nt.: Planowanie wielkości przepływów ładunków w sieci logistycznej przedsiębiorstwa XYZ z wykorzystaniem symulacji komputerowej oraz praca p. Joanny Ziaja nt.: Wpływ wybranych metod rozmieszczania towarów oraz planowania tras zbiórki na efektywność procesu kompletowania zleceń w magazynie, (promotor obu prac dr inż. Paweł Więcek).

W grupie prac magisterskich w kategorii Pojazdy samochodowe i szynowe:

  • I miejsce zajęła praca p. Jakuba Wojciecha Lewandowskiego nt.: Planowanie obsługi technicznej obręczy kół wybranych wagonów tramwajowych, (promotor dr inż. Maksymilian Smolnik).

Uroczysta Gala ogłoszenia wyników konkursu i rozdania nagród laureatom odbyła się w dniu 22 czerwca o godz. 16.30 online za pośrednictwem platformy Webex. W spotkaniu udział wzięli autorzy i promotorzy prac, członkowie zarządu Oddziału, członkowie Kapituły a także zaproszeni goście. Swą obecnością uroczystość uświetnili: prof. Andrzej Szarata – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz Członkowie Honorowi SITK RP: Marek Błeszyński i Jerzy Hydzik.

Galę otworzyła Pani Prezes Oddziału Józefa Majerczak, która przedstawiła wszystkie prace zakwalifikowane na konkurs, podkreślając ich bardzo wysoki poziom merytoryczny, a następnie ogłosiła wyniki konkursu gratulując wszystkim laureatom.

Podczas spotkania głos zabrał prof. Andrzej Szarata – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK, który pogratulował zwycięzcom i wyraził zadowolenie, że oprócz prac z Politechniki, w tej edycji konkursu licznie uczestniczyły również prace z AGH podejmujące ważną tematykę i charakteryzujące się wysokim poziomem merytorycznym. Zadeklarował również, że uczelnia jest otwarta na współpracę i docenił fakt, że SITK pielęgnuje tradycję organizowania Konkursu.

W czasie spotkania głos zabrali również promotorzy prac oraz laureaci I miejsc, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami zarówno z procesu pisania prac dyplomowych jak i swoich pierwszych osiągnięć zawodowych.

Zarząd Oddziału SITK RP w Krakowie ufundował dla laureatów konkursu nagrody. Dla zdobywców I miejsc były to szklane statuetki tramwajów MPK w Krakowie wykonane ręcznie w pracowni artystycznej z tabliczką pamiątkową, profesjonalne słuchawki bezprzewodowe, bon na roczną prenumeratę czasopisma: Transport Miejski i Regionalny, bon na udział w konferencji organizowanej przez Oddział ważny przez 1 rok. Laureaci II miejsc otrzymali bon na roczną prenumeratę Transportu Miejskiego i Regionalnego i słuchawki. Laureaci III miejsc otrzymali bon na półroczną prenumeratę Transportu Miejskiego i Regionalnego oraz słuchawki. Wyróżnieni otrzymali głośniki bezprzewodowe.

Oprócz tych nagród laureaci i wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, Monografię Oddziału za lata 2006 – 2016 pod tytułem „Przeszłość dla Przyszłości oraz gadżety firmowe. Poza tym Pani Prezes Oddziału Józefa Majerczak zaoferowała laureatom możliwość zapisania się do SITK i bonus w postaci zwolnienia z opłacania składki członkowskiej przez rok.

Promotorzy zwycięskich prac również zostali docenieni i nagrodzeni: JM Rektor Politechniki Krakowskiej ufundował nagrody książkowe oraz okolicznościowe dyplomy, a władze Oddziału SITK w Krakowie otrzymały informację, że JM Rektor AGH na posiedzeniu Senatu ogłosi wyniki konkursu. Poza tym promotorzy nagrodzonych prac zostali uhonorowani dyplomami Oddziału SITK w Krakowie oraz drobnymi upominkami.

Spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze. Laureaci poinformowani zostali o nagrodach, które zdobyli – wszystkie nagrody oraz okolicznościowe upominki zarówno dla zwycięzców, jak i pozostałych uczestników konkursu zostaną przesłane pocztą kurierską.

Opracowanie: Janina Mrowińska
Sekretarz Oddziału SITK RP w Krakowie

Udostępnij

Powiazane tresci