Strona 3 « Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej NOVDROG 2020 | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej NOVDROG 2020

W dniach 27 – 28 lutego 2020 roku w Niepołomicach odbyła się II Ogólnopolska Konferencji Naukowo-Techniczna „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW NOVDROG’2020”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie we współpracy z Politechniką Krakowską: Katedrą Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu oraz Katedrą Systemów Transportowych, Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie i Zarządem  Dróg Miasta Krakowa. Obrady konferencji odbywały się w Hotelu Novum w Niepołomicach.

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym, który objęli: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury; Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski; Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Jan Kazior – Rektor Politechniki Krakowskiej, Leszek Rafalski – Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Jan Styliński – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

W pracach Komitetu Naukowo-Programowego konferencji uczestniczyli: dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK (Politechnika Krakowska) – przewodniczący, prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska), prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Marian Tracz (Politechnika Krakowska), dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PL (Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.), dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG (Politechnika Gdańska), dr hab. inż. Maciej Kruszyna, prof. PWr (Politechnika Wrocławska), dr hab. inż. Piotr Olszewski, prof. PW (Politechnika Warszawska).

 

Partnerem wydarzenia było Miasto Kraków.

Patronatem Medialnym Konferencję objęli: Drogownictwo, Gazeta Niepołomice, Magazyn Autostrady, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Portal EDROGA, Portal Magiczny Kraków, Przegląd Komunikacyjny oraz Transport Miejski i Regionalny.

Nad kwestiami organizacyjnymi czuwał Komitet Organizacyjny w składzie Beata Toporska (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego), Andrzej Kollbek (Zastępca Przewodniczącej), Janina Mrowińska (Sekretarz Komitetu Organizacyjnego), Piotr Buczek, Anna Karpierz, Anna Reszczyk i Robert Szota.                

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

 1. Wybrane zagadnienia studium sieciowego, korytarzowego oraz projektowania, budowy, eksploatacji dróg i ulic także jako elementu przestrzeni publicznej.
 2. Projektowanie, budowa i eksploatacja liniowej i punktowej infrastruktury drogowej.
 3. Ocena uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i prawnych w realizacji inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
 4. Asset management – zarządzanie majątkiem drogowym.
 5. Nowoczesne rozwiązania i zarządzanie w procesie inwentaryzacji infrastruktury drogowej, w tym BIM.
 6. Ochrona środowiska w drogownictwie.

Konferencja zgromadziła 112 osób. Uczestnicy konferencji to przedstawiciele środowiska nauki, jednostek budżetowych, firm projektowych i wykonawczych oraz zajmujących się organizacją i zarządzaniem infrastrukturą drogową.

Swoją obecnością rangę konferencji podkreślili:

 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara – Prorektor ds. Nauki.
 • Tomasz Pałasiński – Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
 • Mirosław Boryczko – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie
 • Prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz – Prezes Honorowy Stowarzyszenia inżynierów i Techników Komunikacji RP
 • Mariusz Szałkowski – Wiceprezes Stowarzyszenia inżynierów i Techników Komunikacji RP
 • Józefa Majerczak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie
 • Jan Styliński – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Artykuły przygotowane na konferencję zostały opublikowane w Zeszycie Naukowo-Technicznym Oddziału SITK RP w Krakowie: nr 1 (120)/2020 (244 strony) zawierającym 5 artykułów recenzowanych, 2 artykuły nierecenzowane oraz 7 prezentacji i zostały przekazane uczestnikom konferencji. Obrady konferencji toczyły się w sześciu sesjach, wygłoszono 28 referatów.

Sesja I:

dr hab. inż. prof. PK Andrzej Szarata, Politechnika Krakowska

Wysokiej jakości dane cyfrowe jako narzędzie wspomagające proces zarządzania infrastrukturą drogową

dr hab. inż. prof. PL Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Lubelska

Czy BIM spowoduje zmiany w kształceniu drogowców?

dr hab. inż., prof. PW Maciej Kruszyna, Politechnika Wrocławska

Pojazdy autonomiczne a polityka mobilności – aspekt infrastruktury drogowej

prof. dr hab. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska

Ulice jako element kształtowania przestrzeni publicznej – nowe trendy w projektowaniu

Tomasz Tosza, Zastępca Dyrektora, MZDiM Jaworzno

Ewolucja nie chciała byśmy prowadzili pojazdy. Jak metodami inżynierskimi naprawić to zaniechanie?

 

Sesja II:

Michał Hebdaś, Menadżer Biznesu Projektów Infrastrukturalnych, Cemex Infrastruktura Sp. z o.o.

Nowoczesne nawierzchnie betonowe – multifunkcjonalne i dekoracyjne. Beton wałowany i betony z eksponowanym kruszywem

Krzysztof Błażejowski, Dyrektor Biura Badań i Rozwoju, Orlen Asfalt Sp. z o.o.

Inne czynniki wpływające na trwałość nawierzchni

Piotr Kijowski, Szef Doradztwa Technicznego, Stowarzyszenie Producentów Cementu

Aspekty techniczno-ekonomiczne w budowie nawierzchni drogowych

Piotr Heinrich, Prezes Zarządu, OAT Sp. z o.o.

Zastosowania w praktyce technologii betonów szybkosprawnych oraz płyt prefabrykowanych w nawierzchni o zwiększonym natężeniu ruchu

                

Sesja III

Dominik Małasiewicz, Projekt Manager, Zakłady Wapiennicze LHOIST  S.A.

Jak usprawnić, przyspieszyć remont oraz budowę drogi stosując zabezpieczenie warstwy sczepnej

Marek Fecko, Specjalista ds. technologii w Biurze Technologii i Ochrony Środowiska, LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Nowoczesne i ekologiczne asfalty produkcji LOTOS Asfalt

Michał Gołos, Business Development Manager, Tensar Polska Sp. z o. o.

Zastosowanie kompozytów w postaci monolitycznego rusztu i włókniny do zbrojenia warstw asfaltowych oraz ich wpływ na wzrost trwałości zmęczeniowej nawierzchni drogowych

Remigiusz Duszyński, Menedżer ds. Rozwoju, Maccaferri Polska Sp. z o.o

Geokompozyty drenażowe do ochrony przed wysadzinami w nawierzchniach drogowych

Jarosław Schabowski, Pełnomocnik Zarządu – Dyrektor ds. BRD i Rozwoju Kompozytów, ALUMAST S.A.

Korzyści stosowania nowoczesnych technologii kompozytowych w projektowaniu, budowie i utrzymaniu bezpiecznej infrastruktury drogowej

 

Sesja IV

prof. dr hab. Stanisław Gaca, dr inż. Mariusz Kieć, Politechnika Krakowska

Nowe elementy w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych dla dróg publicznych

Bartosz Marszałek, Projektant Drogowy, GPDT Sp. z o.o.

Projektowanie konstrukcji nawierzchni

prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska

Krzysztof Czarnik, Kierownik Zespołu Projektowego Promost Consulting Rzeszów

Projektowanie tuneli drogowych w ciągu drogi ekspresowej S-19 na Podkarpaciu

Krzysztof Migdał, Członek Zarządu – Inżynier Kontraktu, Trasa Łagiewnicka S.A.

Projekty, które zmieniają zasady gry – budowa trzeciej obwodnicy Krakowa, największej samorządowej inwestycji w Polsce

dr hab. inż. prof. PL Janusz Bohatkiewicz, Maciej Hałucha, Michał Jukowski, Marcin Dębiński, Politechnika Lubelska

Problemy hałasu generowanego przez dylatacje mostowe – studium przypadku

 

Sesja V

Dominik Małasiewicz, Projekt Manager, Zakłady Wapiennicze LHOIST  S.A.

Uzdatnianie i stabilizacja gruntów spoistych, czy wiemy już wszystko?

Jerzy Stępniak, URZĄD M.ST. WARSZAWY

Andrzej Marecki, URZĄD M.ST. WARSZAWY 

Wielokryterialna koordynacja inwestycji i remontów w pasie drogowym aglomeracji warszawskiej

Michał Zawodny, Politechnika Wrocławska

Sposoby komunikacji pojazdów autonomicznych z infrastrukturą drogową

Beata Toporska, Dyrektor Zarządzający, Sarivo Infrastruktura Sp. z o.o.

Dawid Frączek, Kierownik Budowy, Sarivo Infrastruktura Sp. z o.o

ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ  „okiem” wykonawcy robót budowlanych

Andrzej Grabka, Naczelnik Wydziału Inwestycji Drogowo-Mostowych, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

System "zaprojektuj i wybuduj" czy "wybuduj"? Oto jest pytanie. Dotychczasowe doświadczenia ZDW w realizacji inwestycji w oparciu o oba systemy

 

Sesja VI

Bartosz Czerw, Kierownik Działu – Projektant, MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.

Nasuwanie podłużne konstrukcji obiektów mostowych

Adam Miziewicz, Kierownik Projektu, GDDKiA Oddział Kraków

Zabezpieczenie drogi krajowej nr 75 na obszarze osuwiska w m. Tęgoborze

Andrzej Szalbót, Kierownik Robót, "IMB-Podbeskidzie" Spółka z o.o.

Przebudowa DK81 w ciągu ul. Kościuszki w Katowicach. Zabezpieczenie zbiornika retencyjnego w technologii CSM

dr inż. Lesław Bichajło, Politechnika Rzeszowska

Zapotrzebowanie uwagi wzrokowej kierowców w wybranych sytuacjach na drodze

 

Konferencji była prezentacją szerokiego spektrum – doświadczeń, poglądów, a przede wszystkim wiedzy w zakresie infrastruktury drogowej. Tematyka obejmowała nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne oraz aspekty formalno-prawne związane z realizacją zadań inżynierskich.

Podsumowanie zagadnień wygłoszonych w trakcie referatów oraz efektów dyskusji na konferencji "NOVDROG".

W trakcie Konferencji poruszono wiele zagadnień zarówno naukowo-badawczych jak i praktycznych, a efekty wynikające z tych obrad można przedstawić w następujących grupach tematycznych:

1. W zarządzaniu infrastrukturą drogową powinno się korzystać z najnowszych technik, w tym skaning laserowy, fotograficzne bazy danych, techniki BIM itp. – co zapewnia większą efektywność wykonywanych projektów oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i jakości dróg, a także infrastruktury około drogowej wraz z jej otoczeniem.

2. Powinno się dążyć do zmiany schematycznego myślenia i stosować nowe technologie, nowoczesne rozwiązania organizacyjne oraz wdrażać wyniki prac badawczych na większą skalę.

3. W zakresie bezpieczeństwa ruchu większy nacisk należy stawiać na funkcje społeczne drogi oraz najnowsze technologie mające wpływ na bezpieczeństwo poprzez uspokojenie ruchu, inżynierię postrzegania sygnałów drogowych oraz kompozyty zamiast materiałów sztywnych.

4. W większym stopniu należy stosować wiedzę z zakresu technologii nawierzchni zarówno betonowych jak i bitumicznych w tym: beton wałowany oraz warstwy sczepne w nawierzchniach asfaltowych. Niezwykle ważne jest traktowanie górnej warstwy podbudowy jako tej, która ma największy wpływ na trwałość zmęczeniową nawierzchni, co przy odpowiedniej jakości tej warstwy znacząco przedłuża możliwość bezusterkowego jej użytkowania.

5. Dla trwałości konstrukcji nawierzchni największą rolę destrukcyjną posiadają samochody ciężarowe.  W efekcie należy bardzo wnikliwie obliczać konstrukcję nawierzchni z uwzględnieniem faktycznych parametrów prędkości, nacisku osi na nawierzchnie oraz skutków zmiennej prędkości.

6. Inwestycje drogowe w systemie zaprojektuj i zbuduj są  sprawdzone i mimo wielu zalet, powinniśmy analizować wszystkie za i przeciw przed podjęciem decyzji o realizacji inwestycji w tym systemie, biorąc pod uwagę priorytety jakościowe i inżynierię wartości w długookresowym utrzymaniu zakończonej inwestycji.

 

Dyskusje prowadzono także w kuluarach, na podstawie których można stwierdzić, iż problematyka poruszanych zagadnień była bardzo szeroka i w pełni wpisywała się tematykę konferencji, związaną z nowoczesnymi technologiami i systemami zarządzania w transporcie drogowym.

Konferencja przyczyniła się do nawiązania nowych kontaktów zawodowych jak również do odnowienia kontaktów i wspomnień wspólnie prowadzonych inwestycji oraz wymianę doświadczeń.

 

Konferencji zgromadziła 11 Partnerów.

Partnerem Złotym Konferencji była firma Cemex Infrastruktura Sp. z o.o.

Partnerami Oficjalnymi Konferencji były firmy LOTOS Alfalt Sp. z o.o., ORLEN Asfalt Sp. z o.o., Tensar Polska Sp. z o. o., Zakłady Wapiennicze LHOIST S.A.

Pozostali Partnerzy konferencji to ALUMAST S.A., AS Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Andrzej Zygmunt Sobiesiak, Geobrugg AG, Maccaferri Polska Sp. z o.o, OAT Sp. z o.o., Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Firmy zaprezentowały swoje osiągnięcia i produkty w formie prelekcji oraz stoisk wystawowych.

 

Oprócz części merytorycznej konferencji, organizatorzy zadbali również o wypoczynek uczestników. W pierwszym dniu zorganizowano uroczystą kolację koleżeńską w sali bankietowej, a w drugim  dniu wycieczkę do Zamku Królewskiego w Niepołomicach.

 

Opracowali:

Janina Mrowińska, Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Andrzej Kollbek, Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego

Zdjęcia: Andrzej Kollbek, Janusz Różycki

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.