Sprawozdanie z Konferencji „POLITYKA PARKINGOWA W MIASTACH” | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

Sprawozdanie z Konferencji „POLITYKA PARKINGOWA W MIASTACH”

Konferencja Naukowo – Techniczna "POLITYKA PARKINGOWA W MIASTACH" odbyła się w dniach 16-18 października 2013 roku w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „HYRNY” Zakopane. Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie, Politechnika Krakowska, Katedra Systemów Komunikacyjnych, Zakład Transportu oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Protektorat Honorowy nad konferencją objął JM Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK oraz Prezydent Miasta Krakowa, prof. dr hab. Jacek MAJCHROWSKI.

 Komitet Naukowy pracował w następującym składzie:

Przewodniczący

Dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. Pol. Krakowskiej

Sekretarz  naukowy

Dr inż. Andrzej Szarata – Politechnika Krakowska

Członkowie

 

 

 

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki – Politechnika Krakowska

Dr hab. inż. Kazimierz Jamroz – Politechnika Gdańska

Dr hab. inż. Stanisław Krawiec – prof. Politechniki Śląskiej

Dr hab. inż. Lidia Żakowska – Politechnika Krakowska

Dr Sjoerd Stienstra, Stieverk, Holandia

Dr inż. Janusz Bohatkiewicz – EKKOM, Kraków

Dr inż. Mariusz Dudek, Politechnika Krakowska

Dr inż. Tomasz Dybicz, Politechnika Warszawska

Dr inż. Andrzej Krych, Politechnika Poznańska

Mgr inż. Jan Friedberg, konsultant

Dr inż. Waldemar Parkitny, Politechnika Krakowska

 
Komitet Organizacyjny działał w składzie:

Przewodniczący

Mgr inż. Andrzej Kollbek, Wiceprezes SITK O/Kraków

Sekretarz

Mgr Janina Mrowińska, SITK O/Kraków

Członkowie

 

Anna Bujak, SITK O/Kraków

Mgr inż. Łukasz Franek, Politechnika Krakowska

Dr inż. Tomasz Kulpa, Politechnika Krakowska

Mgr inż. Sabina Puławska, Politechnika Krakowska

Patronat medialny nad konferencją sprawowały Czasopisma „Transport Miejski i Regionalny”, „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”, „Inżynieria Ruchu Drogowego”, „Drogi Budownictwo Infrastrukturalne” oraz Portal Drogowy www.edroga.pl.
 

Celem Konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie uwarunkowań funkcjonalnych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych systemów parkingowych:

 • Nowoczesne systemy zarządzania parkingami
 • Systemy sterowania informacją o dojazdach do miejsc parkingowych
 • Aspekty techniczne parkingów
 • Parkingi kubaturowe (w tym podziemne)  – uwarunkowania lokalizacyjne, techniczne i organizacyjne
 • Projektowanie i organizacja ruchu na parkingach
 • Wpływ parkingów wielkopowierzchniowych na funkcjonowanie obsługującego układu komunikacyjnego
 • Metody wyznaczania potencjałów ruchotwórczych obiektów parkingowych
 • Standardy parkowania
 • Uwarunkowania prawne związane z funkcjonowaniem systemu parkingowego
 • Ocena działania stref płatnego parkowania.
 • Efektywność, organizacja poboru opłat
 • Park & Ride w świetle krajowych i zagranicznych doświadczeń.

W konferencji udział wzięło 98 osób. Uczestnicy konferencji to przedstawiciele instytucji naukowych, jednostek samorządowych, firm zajmujących się projektowaniem, organizacją i zarządzaniem parkingami oraz Strefami Płatnego Parkowania oraz  prasy branżowej. W konferencji uczestniczyli goście zagraniczni z Anglii, Holandii, Austrii, Ukrainy i Węgier, którzy również wygłosili referaty. Na konferencję przygotowano zeszyt naukowo-techniczny nr 1(100)/2013 (316 stron) zawierający 23 artykuły wygłoszone na konferencji. Wydawnictwo można zakupić w Biurze Oddziału SITK w Krakowie, informacje na stronie internetowej http://www.sitk.org.pl

Artykuły wydrukowane w zeszycie oraz wygłoszone na konferencji:

Marek Bauer – Pasy autobusowe, a strefa płatnego parkowania przykrawężnikowego – przypadek krakowski.

Andrzej Brzeziński, Tomasz Dybicz – Problemy funkcjonowania strefy płatnego parkowania w centrum miasta.

Andrzej Brzeziński, Tomasz Dybicz, Karolina Jesionkiewicz – Niedzińska – Znaczenie systemu P+R na liniach kolejowych w aglomeracji warszawskiej.

Piotr Brzyszcz, Wojciech Garczewski, Andrzej Szarata – Analiza projektu rozszerzenia strefy płatnego parkowania w Krakowie.

Mariusz Dudek – Analiza wykorzystania parkingów przy galerii handlowej na przykładzie Krakowa.

Wiesław Dźwigoń – Identyfikacja problemów parkowania w obszarach rekreacyjnych.

Łukasz Franek, Tomasz Kulpa – Wybrane problemy oznakowania stref płatnego parkowania.

Jan Friedberg – Metodyka opracowywania polityki parkingowej.

Jan Gregorowicz, Piotr Trybuś – Uwarunkowania realizacyjne opracowań studialnych, dotyczących płatnego parkowania (obejmującego parkingi powierzchniowe i kubaturowe) realizowanych w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na przykładzie Bielska-Białej.

Petro Horbachov, Vitalii Naumov, Oleksandr Kolii – Badania procesów parkowania w centralnej części miasta Charkowa.

Kazimierz Jamroz, Jacek Oskarbski, Piotr Krukowski – System Informacji Parkingowej w zintegrowanym systemie zarządzania ruchem TRISTAR.

Nick Lester – Parkingi Park & Ride w Wielkiej Brytanii.

Magda Niewęgłowska, Katarzyna Pogłód – Zasadność wyznaczania i zasady organizacji stref ekspresowego parkowania przy portach lotniczych.

Błażej Nitschke, Agnieszka Owczarzak-Trzebiatowska, Sławomir Idziak – Parkingi buforowe w Poznaniu.

Csaba Orosz, Zoltan Soós – Najnowsze wyzwanie parking przy nabrzeżach Dunaju w centralnej części Budapesztu. Realistyczne podejście i rozwiązania w redystrybucji przestrzeni publicznej.

Waldemar Parkitny – Postrzeganie przez kierowców kongestii ruchu w pobliżu dużych parkingów.

Krzysztof Pogłód, Agnieszka Domasiewicz – Organizacja parkingów dla dużych imprez sportowych na przykładzie UEFA EURO w Warszawie.

Sjoerd Stienstra – Parkowanie w dłuższej perspektywie, jak rozwój społeczno-gospodarczy wpływa na parkowanie.

Tina Uhlmann, Reinhard Hössinger – Efektywne zarządzanie parkingami miejskimi w strefie krótkookresowego parkowania.

Jan Sklorz – O strefach płatnego parkowania dobrze i krytycznie – na podstawie wieloletnich doświadczeń ich funkcjonowania, problemów projektowania i wdrażania

– w pytaniach i odpowiedziach.

Paweł Stańczyk, Paweł Pyrek – Parkingi obrotowe szansą dla zatłoczonych miast.

Violetta Wabińska-Chmielewska – Doświadczenia związane z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym w zakresie budowy parkingów.

Michał Mirosław Wikliński – Obsługa stref płatnego parkowania w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Bardzo interesująco przebiegała jedna z sesji, w której dyskusję panelową poprowadził Prof. Wiesław Starowicz. Oprócz panelistów bardzo aktywnie w dyskusję włączali się uczestnicy konferencji, co zaowocowało wielostronnym i wyczerpującym omówieniem zagadnień poruszanych w czasie tej sesji. Z uwagi na sporą grupę gości z zagranicy oraz zgłoszonych przez nich 5 referatów  jedna z sesji poświęcona była właśnie tym referatom i poprowadzona była w języku angielskim. Sesja ta była tłumaczona symultanicznie, co pozwoliło nie tylko na sprawne przekazanie treści referatów, ale również na swobodną dyskusję.Całości obrad pilnie przysłuchiwała się grupa do podsumowania konferencji w składzie dr Marek Bauer, dr Tomasz Dybicz i dr Jacek Oskarbski, którzy na zakończenie przedstawili uczestnikom konferencji projekt wniosków końcowych.

Oficjalnym Sponsorem Konferencji była firma City Parking Group S.A. Pozostali sponsorzy konferencji to Projekt Parking Sp. z o.o., GREEN Parking Polska Sp. z o.o.

Program konferencji obejmował również część rekreacyjno-integracyjną. W pierwszym dniu odbył się wieczór koleżeński z piosenką przygotowany przez firmę „Wimed”. W drugim dniu zaplanowano wycieczkę turystyczną do Doliny Strążyskiej oraz kolację regionalną w Karczmie „Biały Potok”.

WNIOSKI Z KONFERENCJI 

Efektem prowadzonych rozmów i debat, na zakończenie Konferencji sformułowano zestaw wniosków poruszających najważniejsze zagadnienia związane z kwestiami parkingowymi. Podsumowując stawiane tezy i uwagi, można wyodrębnić następujące grupy tematyczne:

Postulowane zmiany legislacyjne:

 • Zniesienie ograniczeń dotyczących ustalania wysokości opłat parkingowych, w tym górnej granicy stawek.
 • Umożliwienie elastycznego różnicowania wysokości opłat w zależności od występującego popytu i podaży w różnych  obszarach miasta.
 • Umożliwienie różnicowania wysokości opłat w zależności od wagi pojazdów i norm emisji spalin służących realizacji polityki transportowej.
 • Zniesienia ograniczenia co do pobierania opłat jedynie w dniach roboczych.
 • Weryfikacja oznakowania poziomego i pionowego w SPP (aktualizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych).
 • Zniesienie konieczności oznakowywania pionowego, znak D-18 przy każdej ulicy w SPP.
 • Konieczność instalowania urządzeń ITS na parkingach strategicznych, które będą umożliwiać przekazywanie informacji o zajętości dla użytkowników poprzez, znaki informacyjne, internet, aplikacje dla na urządzenia mobilna (smartfony).

Kwestie nadzoru stref płatnego parkowania SPP:

 • Wprowadzenie prostych i czytelnych zasad SPP
 • „Zero tolerancji” dla parkowania nieprzepisowego.
 • „Zero tolerancji” dla parkujących bez wykupienia biletów lub przekraczających wykupiony czas parkowania.
 • Wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych umożliwiających sprawniejszą kontrolę wykupionego czasu parkowania i pojazdów  z abonamentami.
 • Dostosowania liczby pracowników prowadzących kontrolę do potrzeb (zwiększenie obsady kadrowej).
 • Zwiększenie liczb odholowywanych pojazdów szczególnie w sytuacji gdy zagrażają one bezpieczeństwu ruchu lub blokują ruch innych pojazdów (szczególnie transportu zbiorowego).

Konieczność dialogu:

 • Weryfikacja/ powiększenie listy celów budowania/rozwijania stref płatnego parkowania, w tym zwrócenie większej uwagi na aspekty środowiskowe.
 • Podjęcie szerokiego profesjonalnego dialogu ze społeczeństwem, popartego badaniami, analizami, symulacjami i wizualizacjami (edukacja społeczeństwa).
 • Prezentowanie rocznych raportów dla mieszkańców/ użytkowników SPP z prezentacją korzyści jakie przynosi SPP w tym dla środowiska i emisji spalin, dla  warunków ruchu, porządkowania przestrzeni publicznej, itp.
 • Utworzenie platformy dialogu środowiska biznesu i samorządów w zakresie realizowania formuły PPP w zakresie budowy parkingów i zarządzania systemami parkingowymi oraz informacyjnymi.

Potrzeba prowadzenia badań i analiz:

 • Monitorowanie korzystania z SPP, prowadzenie cyklicznych badań ankietowych użytkowników.
 • Modele podróży do centrów handlowych oraz dużych ogólnodostępnych parkingów , w tym P+R i parkingów buforowych.
 • Opracowanie bardziej czytelnych i zrozumiałych znaków informacji parkingowej, tym mogących być wykorzystanych do aktualizacji „czerwonej książki”.
 • Dążenie do szerszego wykorzystywania w badaniach narzędzi ICT/ITS  oraz opracowanie procedur i technik umożliwiających sprawne udostępnianie stosowanie danych do celów operacyjnych i planistycznych (systemy detekcji, informacje z telefonów komórkowych, nawigacji).
 • Szukanie standardów dla systemów naprowadzania na wolne miejsca postojowe.

Uwagi o charakterze ogólnym:

 • Zdecydowane ograniczanie parkowania na chodnikach (likwidacja miejsc, ewentualna zamiana z parkowania prostopadłego czy ukośnego na równoległe). Należy pamiętać o kwestiach związanych z mieszkańcami i zapewnieniu przestrzeni parkingowej dla tej grupy użytkowników.
 • Likwidacja miejsc parkingowych przy wydzielonych pasach dla autobusów i niewydzielonych torowiskach tramwajowych, możliwość odstępstwa w uzasadnionych przypadkach.
 • Wdrażanie nowych technologii do informowania o wolnych miejscach parkingowych (w tym: Internetu i urządzeń mobilnych ) oraz systemów naprowadzania na wolne miejsca parkingowe.
 • Rozbudowa przestrzeni parkingowej z uwzględnieniem PPP.
 • Szeroki rozwój systemów multimodalnych: P+R, B+R, K+R jednak z zachowaniem racjonalności kosztów. Jednak z uwagi na stosowany brak odpłatności za korzystanie z tych parkingów / lub opłaty preferencyjne należy mieć na uwadze szukania rozwiązań tanich, które zapewnią niskie koszty utrzymywania.
 • Planowanie lokalizacji, wielkości parkingów z wykorzystaniem analiz i symulacji ruchu.
 • Integrowania systemu zarządzania parkingami w systemie zarządzania transportem.

  

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.