Strona 3 « SPRAWOZDANIE Z VI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ NOVDROG 2024 | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE Z VI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ NOVDROG 2024

W dniach 17-19 kwietnia 2024 roku w Niepołomicach odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW NOVDROG’2024”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie we współpracy z Politechniką Krakowską: Katedrą Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu oraz Katedrą Systemów Transportowych, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Zarządem Dróg Miasta Krakowa i Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego. Obrady konferencji odbywały się w Hotelu Novum w Niepołomicach.

Partnerem Głównym konferencji było Województwo Małopolskie.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Krzysztofa Klęczara – Wojewodę Małopolskiego; Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego, Mirosława Boryczko – Przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Jacka Paś – Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Pawła Woźniaka  – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, prof. Andrzeja Szaratę – Rektora Politechniki Krakowskiej, prof. Janusza Bohatkiewicza  – Dyrektora Naczelnego Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Patronatem Merytorycznym konferencję objęli: Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Jan Styliński – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Zbigniew Kotlarek – Prezes Polskiego Kongresu Drogowego, Ewelina Karp-Kręglicka – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów.

Konferencja została objęta Protektoratem przez Komitet Nauki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

W pracach Komitetu Naukowo-Programowego konferencji uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska) – Przewodniczący, prof. dr hab. inż. Marek Cała (Akademia Górniczo-Hutnicza), prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Piotr Olszewski (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska), prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska), dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK (Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Politechnika Krakowska), dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK (Politechnika Krakowska), dr hab. inż. Maciej Kruszyna, prof. PWr (Politechnika Wrocławska), dr hab. inż. Michał Strach, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza), dr inż. Piotr Zieliński (Politechnika Krakowska).

Partnerstwo nad wydarzeniem objęło Miasto Kraków.

Patronatem Medialnym Konferencję objęli: Drogownictwo, Magazyn Autostrady, Mosty, Drogi Publiczne, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Magazyn BTA, Portal EDROGA, Portal Magiczny Kraków, Przegląd Komunikacyjny oraz Transport Miejski i Regionalny.

Komitet Organizacyjny pracował w składzie Beata Toporska (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego), Anna Reszczyk (Zastępca Przewodniczącej), Janina Mrowińska (Sekretarz Komitetu Organizacyjnego), Piotr Buczek, Robert Jakubiak, Anna Karpierz, Halina Rogowska, Robert Szota, Monika Turek i Janusz Urbaniak.

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

 1. Jak odnieść sukces w branży budowlanej – problemy w kształceniu nowego pokolenia w branży drogowej – debata.
 2. Innowacje technologiczne w branży drogowej w tym OZE i BIM.
 3. Zrównoważone drogi przyszłości: ekologiczne aspekty w projektach drogowych z uwzględnieniem problemu odwodnienia i retencji (zbiorniki infiltracyjne) oraz wymagania zawarte w WIS, dekarbonizacja – proces ograniczenia CO2 w transporcie drogowym.
 4. Bezpieczeństwo na drogach: najnowsze trendy i wyzwania, zmiana przepisów dla uczestników ruchu kierujących pojazdami innymi niż mechaniczne (rowery, hulajnogi).
 5. Rozwój infrastruktury drogowej a rozwój gospodarczy regionów.
 6. Najnowsze zmiany w Prawie Budowlanym 2023 i w warunkach technicznych.

Konferencja zgromadziła 132 osoby. Uczestnicy konferencji to m.in. przedstawiciele środowiska nauki, jednostek budżetowych, firm projektowych i wykonawczych oraz zajmujących się organizacją i zarządzaniem infrastrukturą drogową.

Goście konferencji. Swoją obecnością rangę konferencji podkreślili: Adam Twardowski – Wiceburmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, Mirosław Boryczko – Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Tomasz Pałasiński – Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Katarzyna Węgrzyn-Madeja – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Magdalena Nowak-Obrzut – Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, prof. Janusz Bohatkiewicz – Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Jan Styliński – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, prof. Andrzej Szarata –  Rektor Politechniki Krakowskiej, Jacek Paś –  Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz –  Prezes Honorowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Prezes Honorowy SITK RP Oddział w Krakowie, Józefa Majerczak – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie.

Uroczystego otwarcia konferencji i powitania gości dokonali Beata Toporska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji i Wiceprezes ds. drogownictwa Oddziału SITK RP w Krakowie wraz z Robertem Jakubiakiem Zastępcą Dyrektora ds. Inwestycji w GDDKiA Oddział w Krakowie.

Tegoroczna konferencja miała wyjątkowy charakter, odchodzono ważne jubileusze, w tym przede wszystkim 30. Lecie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa  oraz 25. Lecie Zarządu Dróg Wojewódzkich. Organizator konferencji – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Krakowie, postanowił uhonorować statuetką „Złoty Smok”, zasłużonych partnerów konferencji NOVDROG. Uroczystego wręczenia statuetek dokonała Józefa Majerczak – Prezes Oddziału SITK w Krakowie wraz z Beatą Toporską, Wiceprezes ds. drogownictwa.

Otrzymali je: Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa – w podziękowaniu za wieloletnie wsparcie merytoryczne i organizacyjne organizowanych przez Oddział SITK RP w Krakowie Konferencji Naukowo-Technicznych oraz Katarzyna Węgrzyn-Madeja – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w podziękowaniu za wieloletnie wsparcie merytoryczne i organizacyjne organizowanych przez Oddział SITK RP Konferencji Naukowo-Technicznych. Obie Panie obdarowano również bukietami kwiatów.

Podczas otwarcia odbyło się kolejne bardzo miłe wydarzenie z udziałem Partnera Oficjalnego Konferencji. W bieżącym roku GRUPA GRAND Sp. z o.o. odchodzi jubileusz: 40. Lecia założenia Firmy. Z tej okazji Organizatorzy wręczyli na ręce Pana Wiceprezesa Tomasza Grygiel okolicznościowy list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów.

Artykuły i prezentacje przygotowane na konferencję zostały opublikowane w Wydawnictwie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie (143 strony) zawierającym 3 artykuły recenzowane oraz 10 referatów i prezentacji wygłoszonych na konferencji.

Obrady konferencji toczyły się w sześciu sesjach merytorycznych, wygłoszono 32 referaty. Po sesji II odbyła się debata „Jak odnieść sukces w branży budowlanej – problemy w kształceniu nowego pokolenia w branży drogowej”, która wywołała ożywioną dyskusję.

SESJA I – prowadzący Robert Jakubiak, Beata Toporska

Jan Styliński – Prezes Zarządu – Polski Związek Pracodawców Budownictwa – Kolejne kwartały w budownictwie. Czego możemy się spodziewać.

Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu – Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa – Aktualne wyzwania stojące przed polskim drogownictwem.

Gabriela Przystał – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Prawo budowlane w praktyce.

Michał Pyclik – Zarząd Dróg Miasta Krakowa – Jak komunikować inwestycję, by wzbudzać zainteresowanie mediów i mieszkańców.

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata – Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Agnieszka Generowicz – Politechnika Krakowska, dr hab. inż. Mariusz Kieć prof. PK, Politechnika Krakowska, Henryk Kultys – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie, Marek Kabaciński – Wiceprezes Zarządu Dyrektor Eksploatacyjny – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie, Kazimierz Szewczyk – Z-ca Dyrektora d/s Nadzoru Systemu – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie, Piotr Chrobak – Dział Kontroli Systemu Gospodarki Odpadami – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie - Rozwój infrastruktury drogowej a rozwój gospodarczy regionów. Wpływ postępu na sprawne funkcjonowanie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach, istotnego elementu gospodarki miejskiej.

Film promocyjny firmy P.B.I. Energopol sp. z o.o., Spółki wchodzącej w skład Grupy ZUE. P.B.I. Energopol sp. z o.o. realizuje kompleksowe wykonawstwo inwestycji komunikacyjnych w zakresie budowy i modernizacji dróg, mostów oraz infrastruktury towarzyszącej, a także obiektów budownictwa przemysłowego i specjalistycznego.

SESJA II – prowadzący prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz

Artur Wojciechowski – Regionalny Dyrektor Sprzedaży – ViaCon Polska sp. z o.o. – Konstrukcje współpracujące z zasypką gruntową w inżynierii komunikacyjnej.

Iwo Wituła – Dyrektor Handlowy – Griltex Polska Sp. z o.o. – Nowoczesne rozwiązania firmy Griltex w obszarze Infrastruktury drogowej i inżynierii środowiska / praktycznie przykłady na bazie realizowanych budów ze szczególnym uwzględnieniem geokomozytów GXP5+5 DUO oraz DUO L.

Dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK – Dyrektor IBDiM, Politechnika Krakowska – Dekarbonizacja w budowie i utrzymaniu dróg – możliwości i wyzwania.

Mateusz Kruk – Inżynier ds. BIM – Arkance Systems Poland sp. z o.o. – Projektowanie dróg z użyciem nowoczesnych narzędzi w kontekście obecnych wymagań BIM.

Piotr Mazurowski – Tensar Polska Sp. z o. o. – Applications Technology Manager – Zastosowanie georusztów wielokształtnych do zwiększenia trwałości warstw związanych spoiwem.

Marcin Karkut – Product Manager – GRUPA GRAND Sp. z o.o. – 16 aut na 2 miejscach parkingowych? to możliwe!

DEBATA – Jak odnieść sukces w branży budowlanej – problemy w kształceniu nowego pokolenia w branży drogowej

Moderator: prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

Uczestnicy debaty:

 • dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK, Dyrektor IBDiM
 • Tomasz Pałasiński – Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
 • Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
 • Magdalena Nowak-Obrzut – Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa
 • Maciej Olejarczyk – Dyrektor Biura Projektów w Krakowie – Sweco Polska Sp. z o.o.
 • Bartłomiej Cygan – Członek Zarządu -  Trakcja S.A.

SESJA III – prowadzący dr inż. Krzysztof Błażejowski

Piotr Kijowski – Szef Zespołu Statystyki i Analiz – Stowarzyszenie Producentów Cementu – Przegląd technologii nawierzchni betonowych i kierunki rozwoju.

Mateusz Kopacz – Kierownik Działu Innowacji –Budimex SA. – Bezpieczeństwo na budowach  – innowacyjne rozwiązania w Budimex SA.

Emilia Stańkowska – Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych – Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi, remediacja – nowe przepisy, dobre praktyki.

Dariusz Grabowski – SWECO Polska Sp. z o.o. – Przykłady wykorzystania parametryzacji i sztucznej inteligencji w projektowaniu i optymalizacji obiektów mostowych.

Dr hab. inż. Andrzej Gruchot – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Retencja wód opadowych jako element systemu odwodnienia dróg.

SESJA IV – prowadzący Anna Reszczyk

Katarzyna Dobrzańska-Junco – Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Nowe wyzwania – Polska na tle europejskich oraz światowych wyzwań bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca – Politechnika Krakowska – Pilotażowe wdrażanie niekonwencjonalnego oznakowania i perspektywy jego upowszechnienia – podsumowanie badań na drogach krajowych.

Piotr Urbanowicz –  Prezes Zarządu – Liadur Sp. z o.o. – CityBloc – gwarancja bezpieczeństwa pieszego i rowerzysty w mieście.

Paweł Mucha – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie – Wyzwania i współpraca Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, dr hab. inż. Mariusz Kieć prof. PK – Politechnika Krakowska – Ocena ryzyka na drogach w świetle wymagań nowej dyrektywy w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.

Kom. Łukasz Tomoń, p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie – Bezpieczeństwo na drogach: zmiany przepisów mające na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku na drogach.

SESJA V – prowadzący dr hab. inż. Michał Strach, prof. AGH

Dr inż. Krzysztof Błażejowski, Zbigniew Tabor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach – Zastosowanie mieszanki SMA w nawierzchniach drogowych. Nowe koncepcje.

Prof. dr hab. inż. Antoni Szydło – Politechnika Wrocławska – Nawierzchnie drogowe w tunelach w Polsce.

Dr inż. Piotr Zieliński – Politechnika Krakowska  – Nowoczesne mieszanki mineralno-emulsyjne (MME) do warstw ścieralnych.

Rafał Pławiak – Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Technologii – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie – Infrastruktura drogowa GDDKiA O/Kraków – rozwój i wyzwanie dla Zarządcy w aspekcie cech eksploatacyjnych nawierzchni.

Film promocyjny firmy P.B.I. Energopol sp. z o.o., Spółki wchodzącej w skład Grupy ZUE. P.B.I. Energopol sp. z o.o. realizuje kompleksowe wykonawstwo inwestycji komunikacyjnych w zakresie budowy i modernizacji dróg, mostów oraz infrastruktury towarzyszącej, a także obiektów budownictwa przemysłowego i specjalistycznego.

SESJA VI  – prowadzący Robert Jakubiak, Beata Toporska

Prof. dr hab. inż. Piotr Olszewski – Politechnika Warszawska – Zrównoważona mobilność w miastach – problemy i dylematy.

Dr hab. inż. Maciej Kruszyna prof. PK – Politechnika Wrocławska – O spójności sieci drogowej.

Dr hab. inż. Michał Strach prof. AGH, inż. Karol Pacek, inż. Sebastian Nita – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Automatyzacja w projektowaniu i wizualizacji tras komunikacyjnych ze wspomaganiem oprogramowania komputerowego.

Dariusz Tomaszewski – Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów – ZOPI inicjatorem nowoczesnych technologii i racjonalnych przepisów geodezyjnych w projektowaniu dróg i obiektów inżynierskich.

Jacek Bartusiak – Wydział Inżynierii Ruchu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Rola badań naukowych w inżynierii ruchu drogowego.

Katarzyna Urban-Filip – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Cyfryzacja w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Konferencja była prezentacją szerokiego spektrum – doświadczeń, poglądów, a przede wszystkim wiedzy w zakresie infrastruktury drogowej. Tematyka obejmowała m.in.: nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne w tym BIM oraz dekarbonizację w transporcie drogowym, ekologiczne aspekty w projektach drogowych z uwzględnieniem problemu odwodnienia i retencji, jak również kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym najnowsze trendy i wyzwania oraz zmiany przepisów dla uczestników ruchu.

Poruszone zostały również tematy związane z aktualną sytuacją w branży i wyzwaniami stającym przed polskim drogownictwem oraz co czeka branże w kolejnych kwartałach.

Podczas Konferencji odbyła się również debata poświęcona problemom w kształceniu nowego pokolenia w branży drogowej, moderatorem której był prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata – Rektor Politechniki Krakowskiej.

Dyskusje prowadzono także w kuluarach, na podstawie których można stwierdzić, iż problematyka poruszanych zagadnień była bardzo szeroka i w pełni wpisywała się tematykę konferencji, związaną z nowoczesnymi technologiami i systemami zarządzania w transporcie drogowym.

Konferencja przyczyniła się do nawiązania nowych kontaktów zawodowych jak również do odnowienia kontaktów i wspomnień wspólnie prowadzonych inwestycji oraz wymianę doświadczeń i poglądów.

Wycieczka Techniczna na budowie drogi ekspresowej nr S-52 Północnej Obwodnicy Krakowa. W środę, 17 maja b.r. czyli w pierwszym dniu konferencji organizatorzy zaplanowali wycieczkę techniczną na budowie drogi ekspresowej z tunelami drogowymi o nawierzchni betonowej. W wycieczce uczestniczyła grupa specjalistów z branży drogowej oraz inżynierowie z różnych firm i instytucji zainteresowanych nowymi technologiami zastosowanymi na budowanym odcinku drogi. W trakcie wycieczki uczestnicy mieli okazję zapoznać się z różnymi etapami budowy drogi ekspresowej oraz przede wszystkim tunelami drogowymi. Najbardziej imponującym elementem były tunelowe fragmenty trasy, gdzie użyta została nowoczesna technologia układania nawierzchni z betonu, zapewniająca wytrzymałość i trwałość użytkowania.

Podczas przekazywanych informacji przez przedstawicieli GDDKIA w Krakowie Z-cy Dyrektora Oddziału Pana Roberta Jakubiaka  oraz Pana Kierownika Adama Miziewicza, którzy pełnili rolę przewodników po inwestycji uczestnicy zapoznali się z założeniami projektu, efektywnym wykorzystaniu środków unijnych przeznaczonych na inwestycję. Uczestnicy  przede wszystkim dowiedzieli się o zaletach zastosowania betonu w budownictwie drogowym, takich jak jego wytrzymałość na obciążenia oraz odporność na warunki atmosferyczne. Dodatkowo, omówiono techniki wykorzystywane przy budowie tuneli drogowych, zwracając uwagę na aspekty geologii i bezpieczeństwa wykonania. Dużą część czasu stanowiła dyskusja i wymiana poglądów uczestników na temat technologii drążenia tuneli oraz wykonywania w nich nawierzchni o optymalnych parametrach. Wycieczka była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów pomiędzy specjalistami z branży. Pozwoliła uczestnikom także na lepsze zrozumienie procesów budowy nowoczesnych dróg oraz zastosowanych do ich budowy technologii. Miło było również usłyszeć od uczestników podziękowanie dla organizatorów konferencji NOVDROG 2024 za możliwość wzięcia udziału w tym spotkaniu na budowie trasy S-52, które pozwoliło poszerzyć wiedzę i zainspirować do dalszej pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami w budownictwie drogowym.

Krótka informacja o podstawowych danych technicznych trasy :

 • 19.05.2016r. – Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, powodujące nadanie Północnej Obwodnicy Krakowa kategorii drogi ekspresowej
 • 09.01.2017r. – zawarcie umowy na opracowanie Koncepcji Programowej Północnej obwodnicy Krakowa
 • 15.02.2017r. – przeniesienie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach na GDDKiA
 • 16.11.2017r – uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla rozbudowy węzła Modlnica (brakujący odcinek ok. 400m pomiędzy Północną Obwodnicą Krakowa a istniejącą drogą krajową DK94
 • 23.12.2017r. – ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S52 – Północna Obwodnica Krakowa
 • 13.11.2018r. – zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S52 – Północna Obwodnica Krakowa od km 2+134,50 do km 14+459,93
 • 09.07.2020r. – uzyskanie pierwszej decyzji ZRID dla Trasy Głównej
 • 18.02.2021r. – uzyskanie ostatniej decyzji ZRID dla Trasy Głównej

Odcinek drogi o długości ok. 12,5km od węzła Modlnica do węzła Mistrzejowice 29 obiektów inżynierskich w tym 2 tunele: TS-04 długości 653m i TS-14 długości 496m

Parametry przekroju drogowego:

- Przekrój budowany – 2×3

- Rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna

- Klasa techniczna – S

- Prędkość projektowa Vp – 80 km/h

- Ilość i szerokość pasów ruchu – 2 x 3 x3,5 m

- Pas dzielący wraz z opaskami – 5 m

- Szerokość opaski – 0,5 m

- Pas awaryjny – 2,5 m

- Szerokość pobocza gruntowego – 2,0 M

- Kategoria ruchu – KR7

- Obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś

- Skrajnia pionowa – 5,0 m

- Pochylenie poprzeczne – 2,5 %

Prognoza ruchu:   2023r. 42 100 pojazdów

Prognoza ruchu: 2052r. 69 300 pojazdów

Wartość Kontraktu: 1 427 968 500 zł brutto

Wyposażenie tuneli w instalacje i systemy:

- Instalacje elektryczne zasilania urządzeń tunelowych;

- Oświetlenie w tym system oświetlenia podstawowego oraz system awaryjnego oświetlenia zapasowego i ewakuacyjnego;

- System sterowania tuneli (zawierający system przesyłania danych);

- System wykrywania i sygnalizacji pożarowej;

- System sterowania ruchem w tunelu zawierający wyposażenie techniczno-komunikacyjne;

- System wentylacji wraz system pomiaru CO, NO i widoczności;

- System punktów alarmowych (nisz sygnalizacyjnych) wyposażonych w telefony alarmowe i gaśnice;

- System komunikacji radiowej służb ratowniczych;

- System powiadamiania publicznego zawierający urządzenia nagłaśniające;

- System monitoringu CCTV wraz z videodetekcją;

- System sieci hydrantowej oraz system gaszenia pianą gaśniczą;

- System kanalizacji deszczowej zapobiegającej rozprzestrzenianiu się ognia;

- System Automatycznego Gaszenia pożarów;

- Interfejsy API wraz z dokumentacją do przekazywania danych o alarmach zdarzeń, urządzeniach, ich stanie pracy oraz zbieranych danych w czasie rzeczywistym (kilka sekund opóźnienia) i zarchiwizowanych danych,

- Interfejsy API wraz z dokumentacją umożliwiające wysyłanie żądań i udzielanie odpowiedzi od/dla zewnętrznych systemów chcących skorzystać z urządzeń zarządzania ruchem w tunelu.

Aktualne zaawansowanie robót: 91,04%

Aktualne zaawansowanie finansowe: 83,35%

Aktualne zaawansowanie terminowe: 93%

Zakres robót:

- Wykopy: 2 088 500m3

- Nasypy: 1 337 500m3

- Beton: 325 000m3

- Stal zbrojeniowa: 37 715t

- Bitum: 308 305t

Planowany termin zakończenia Kontraktu: 10.09.2024 r.

Oprócz części merytorycznej konferencji, organizatorzy zadbali również o wypoczynek uczestników. Pierwszy dzień konferencji zakończył się koleżeńską kolacją w hotelu, podczas której uczestnicy dzielili się wrażeniami z wycieczki technicznej. Drugi dzień konferencji zakończył się uroczystą kolacją w hotelu, z Gwiazdą wieczoru zespołem muzycznym Omen Band. Czwartkowy wieczór był pełen wrażeń. Podczas uroczystej kolacji Organizatorzy przygotowali miłą niespodziankę dla trzech Partnerów konferencji doceniając ich wieloletnie wsparcie merytoryczne konferencji. Marek Błeszyński obdarował ich karykaturą własnego autorstwa, co spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony obdarowanych. Obdarowani zostali Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Jan Styliński – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa oraz Krzysztof Błażejowski.

Konferencję wspierało 9 Partnerów.

Partnerem Złotym Konferencji była firma ViaCon Polska Sp. z o.o.

Partnerami Oficjalnymi Konferencji były firmy BUDIMEX SA, Griltex Polska Sp. z o.o., GRUPA GRAND Sp. z o.o. , Stowarzyszenie Producentów Cementu, Tensar Polska Sp. z o. o.

Pozostali Partnerzy konferencji to P.B.I. Energopol Sp. z o.o. Spółka wchodząca w skład Grupy ZUE, LIADUR Sp. z o.o., Grupa NDI.

Firmy zaprezentowały swoje osiągnięcia i produkty w formie prelekcji oraz stoisk wystawowych.

Opracowali:

Janina Mrowińska – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego,
Beata Toporska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji,
Opis wycieczki technicznej: Robert Jakubiak – Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji w GDDKiA Oddział w Krakowie, Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
Zdjęcia: Monika Orłowska-Oleksy

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.