NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW 2019

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale:

 • Politechniki Krakowskiej:  Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu i Katedra Systemów Transportowych
 • Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie
 • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
 • Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

zaprasza do udziału w Konferencji Naukowo-Technicznej:

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW

Konferencja odbędzie się w dniach 28 marca – 29 marca 2019 roku

w Hotelu Nawigator w Szczawnicy

 • Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury
 • Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski
 • Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
 • Jacek Gryga – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 • Jan Kazior – Rektor Politechniki Krakowskiej
 • Leszek Rafalski – Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

PARTNER

if ( !wp_is_mobile() ) {
/* Display and echo mobile specific stuff here */}
?>

TEMATYKA KONFERENCJI

 1. Problemy projektowania, budowy i eksploatacji dróg i ulic.
 2. Problemy projektowania, budowy i eksploatacji parkingów kubaturowych oraz parkingów P+R.
 3. Problemy projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury rowerowej.
 4. Ocena uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i prawnych w realizacji inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
 5. Miejsce PPP w budownictwie infrastrukturalnym.
 6. Nowe technologie w drogownictwie, w tym BIM.
 7. Zagadnienia transportu drogowego i drogownictwa w kształceniu na uczelniach technicznych.

KOMITET NAUKOWO-PROGRAMOWY

 • prof. PK dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska) – Przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska)
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska)
 • prof. PG dr hab. inż. Kazimierz Jamroz (Politechnika Gdańska)
 • prof. PWr dr hab. inż. Maciej Kruszyna (Politechnika Wrocławska)
 • prof. PW dr hab. inż. Piotr Olszewski (Politechnika Warszawska)
 • prof. PL dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz (Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.)

Streszczenie

Streszczenie należy przesłać w formie pliku tekstowego na adres email sabina.pulawska@sitkrp.org.pl w terminie do 10.11.2018r. Liczba znaków tytułu 100, liczba słów streszczenia 300.

Przygotowanie tekstów do druku

 • Tekst powinien być napisany w edytorze WORD czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 pt, odstęp między wierszami pojedynczy, do rozpoczęcia akapitu stosować pojedynczy „Tab”, a nie spacje.
 • Nie należy stosować więcej niż jednej spacji między wyrazami i ręcznego dzielenia wyrazów.
 • Ilustracje należy przesyłać jako oddzielne pliki: *.tif, *.pdf lub *.jpg (rozdzielczość 300dpi), w odpowiednich miejscach w tekście należy zamieścić podpisy.
 • Wzory matematyczne prosimy wykonywać w miarę możliwości w programie „mathtype”.
 • Zamieszczenie materiału ilustracyjnego powinno spełniać wymogi prawa autorskiego (do artykułu należy dołączyć oświadczenie).
 • Wszystkie rysunki, fotografie i tabele powinny mieć numer i odpis.
 • Rysunki, wykresy i tabele powinny być przygotowane w technice czarno-białej.
 • Prosimy Autorów artykułów o podanie stopni i tytułów naukowych, afiliacji (miejsce pracy), adresu pocztowego, telefonu, adresów mailowych.
 • W przypadku, gdy jest więcej niż jeden Autor, w przypisie do polskiego tytułu należy określić procentowy wkład Autorów w publikację.
 • Pełny tekst nie powinien przekroczyć 16 stron wraz z tabelami, zdjęciami i rysunkami.
 • Na początku artykułu należy zamieścić streszczenie i słowa kluczowe (minimum trzy). Na końcu artykułu  należy podać tytuł artykułu, streszczenie oraz słowa kluczowe w języku angielskim.
 • Artykuły nie mogą zawierać cech i elementów komercyjnych.
 • Pliki mogą być spakowane przy pomocy programów RAR lub ZIP

 Artykuły przygotowane do wygłoszenia na konferencji, po dokonaniu recenzji, zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowo-Technicznych Oddziału SITK RP w Krakowie i wręczone uczestnikom w dniu rozpoczęcia konferencji. Każda publikacja w Zeszycie Naukowo-Technicznym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Krakowie seria: materiały konferencyjne zgodnie z aktualnym wykazem czasopism punktowanych opublikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 23 grudnia 2015 roku (część B) posiada 5 punktów.

Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres e-mail: sabina.pulawska@sitkrp.org.pl

Załącznik: FORMATKA

TERMINARZ

zgłoszenie zamiaru przygotowania artykułów i przesłanie streszczeń

30.11.2018 r.

nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do recenzji dla uzyskania punktów ministerstwa NIEPRZEKRACZALNY

20.12.2018 r.

przekazanie decyzji o wynikach recenzji i wprowadzanie ewentualnych korekt do tekstów

31.01.2019

nadsyłanie pozostałych tekstów artykułów i komunikatów

01.03.2019 r.

zgłoszenie uczestnictwa wraz z wniesieniem obniżonej opłaty konferencyjnej

10.12.2018 r.

zgłoszenie uczestnictwa wraz z wniesieniem pełnej opłaty za udział

28.02.2019 r.

pisemne zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w konferencji

10.03.2019 r.

wysłanie komunikatu nr 2

10.03.2019 r.

Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić z organizatorami.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Odpłatność za udział 1 osoby w konferencji wynosi 1290,00 zł netto + VAT 23%.

W przypadku wniesienia opłaty do 10 grudnia 2018r. przysługuje rabat w wysokości 100,00 zł i obowiązuje opłata obniżona w wysokości 1190 zł + 23% VAT.

Kwota ta obejmuje następujące koszty:

 • wyżywienia (od obiadu 28 marca do obiadu 29 marca),
 • noclegu 28.03/29.03 (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych), istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1 – osobowym za dodatkową opłatą 150 zł netto + VAT 23% /osobę,
 • kolacji uroczystej,
 • wycieczki technicznej,
 • wydania Zeszytu Naukowo – Technicznego zawierającego komplet artykułów.

Konferencja odbędzie się w Hotelu NAWIGATOR ul. Zdrojowa 28, 34-460 Szczawnica. Hotel NAWIGATOR, położony jest na wzgórzu w centrum uzdrowiska. Z pokoi roztacza się malowniczy widok na otaczający hotel park oraz panoramę Pienin.

Do dyspozycji uczestników konferencji bezpłatnie:

 • internet dostępny w każdym pokoju oraz w części konferencyjnej i ogólnodostępnej,
 • przechowalnia sprzętu sportowego,
 • parking

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA (pocztą, faksem, e-mailem lub on-line – karta zgłoszenia na naszej stronie internetowej: http://www.sitk.org.pl) oraz dokonanie wpłaty 1290,00 + VAT 23% za osobę na konto SITK RP Oddział w Krakowie, 30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11, Bank PEKAO S.A. nr 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do 28 luty 2019 roku. Przy wpłacie do 10 grudnia 2018 przysługuje rabat w wysokości 100,00 zł, cena po rabacie 1190,00 zł + VAT 23% za osobę.

Na przelewie prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji lub numer faktury VAT

O ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji prosimy powiadomić Komitet Organizacyjny pisemnie na adres Oddziału do dnia 10.03.2019 r. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwy zwrot kosztów uczestnictwa.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie organizuje w dniach 28 i 29 marca 2019 roku konferencję naukowo-techniczną:

Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów 2019

W związku z powyższym składamy propozycje promocji podczas Konferencji.


SPONSOR GENERALNY

 1. logotyp Sponsora jako Członka Wspierającego SITK umieszczony na stronie Oddziału SITK w Krakowie przez jeden rok
 2. logotyp umieszczony:
 • w materiałach konferencyjnych: ramowy program konferencji, szczegółowy program konferencji, wydawnictwo konferencyjne
 • na stronie konferencji wraz z przekierowaniem do strony Firmy
 • na slajdach prezentacji podczas otwarcia konferencji
 1. wyczytanie sponsora przez prowadzącego
 2. roll-up na sali konferencyjnej
 3. stoisko wystawowe w budynku konferencyjnym
 4. materiały reklamowe dla uczestników
 5. 15 minut czasu promocyjnego na prezentację firmy podczas konferencji
 6. 1 strona B5 reklamy kolorowej w wydawnictwie konferencyjnym
 7. bezpłatny udział 2 przedstawicieli Firmy w konferencji

Koszt pakietu: 12 000 zł + VAT 23%


SPONSOR OFICJALNY

 1. logotyp umieszczony:
 • w materiałach konferencyjnych: ramowy program konferencji, szczegółowy program konferencji, wydawnictwo konferencyjne
 • na stronie konferencji wraz z przekierowaniem do strony Firmy
 • na slajdach prezentacji podczas otwarcia konferencji
 1. roll-up na sali konferencyjnej
 2. stoisko wystawowe w budynku konferencyjnym
 3. materiały reklamowe dla uczestników
 4. 5 minut czasu promocyjnego na prezentację firmy podczas konferencji
 5. bezpłatny udział 1 przedstawicieli Firmy w konferencji

Koszt pakietu: 7 000 zł + VAT 23%


SPONSOR

 1. logotyp umieszczony:
 • w materiałach konferencyjnych: ramowy program konferencji, szczegółowy program konferencji, wydawnictwo konferencyjne
 • na stronie konferencji wraz z przekierowaniem do strony Firmy
 • na slajdach prezentacji podczas otwarcia konferencji
 1. roll-up na sali konferencyjnej
 2. materiały reklamowe dla uczestników

Koszt pakietu: 3 000 zł + VAT 23%

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Janina Mrowińska SITK RP Oddział w Krakowie tel. 12 658 93 74 e-mail: janina.mrowinska@sitkrp.org.pl

Organizatorzy przewidują negocjacje zakresu sponsoringu oraz ceny.

Do pobrania:

Witamy w automatycznym systemie zgłaszania uczestnictwa w konferencji:

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW 2019

Proszę wypełnić wszystkie pola i wysłać formularz

Adres e-mail

Imię i nazwisko

Stanowisko / Tytuł naukowy

Telefon

Numer Ewidencyjny Członka Izby Budowlanej
w przypadku braku wpisz BRAK

Dane Instytucji zatrudniającej
nazwa, adres, telefon

Zgłoszenie referatu na temat (tytuł)

Dane Płatnika (nazwa, adres, nip)

Opłata rejestracyjna za udział w konferencji


Należność za uczestnictwo zobowiązuję się przekazać na konto: SITK RP Oddział w Krakowie, BANK PEKAO S.A. nr rachunku: 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do:Zgoda niezbędna do wysłania formularza

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (SITK RP oddział w Krakowie z siedzibą przy ulicy Siostrzanej 11 w Krakowie)
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Uwagi

captcha Aby przesłać formularz przepisz kod tutaj:

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie

ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków

tel: (12) 658-93-72, fax (12) 659-00-76

e-mail: anna.bujak@sitkrp.org.pl

Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres e-mail: sabina.pulawska@sitkrp.org.pl

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Funkcja

Imię i Nazwisko

Przewodnicząca

Beata Toporska

Zastępca Przewodniczącej

Andrzej Kollbek

Sekretarz organizacyjny

Janina Mrowińska

Członkowie

Anna Bujak

Sabina Puławska-Obiedowska

Anna Reszczyk

Halina Rogowska


Powiazane tresci