Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 09 września 2019r. | SITK RP oddział w KRAKOWIE

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 09 września 2019r.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 5(15)/2019 z posiedzenia w dniu 12 czerwca 2019 r.
 • Kol. Beata Toporska przekazała informacje na temat wyjazdu technicznego pn. „II Wyprawa Transportowców – „Wokół Krakowa”, zorganizowanego przez Koło w Mota – Engil Central Europe S.A. dla wszystkich członków Oddziału w dniu 31 sierpnia 2019 roku.
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Teresy Jaszczyszyn – członkini Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu o oddelegowanie jej do udziału w organizowanym w dniach 03 i 04 września 2019 roku w Zamościu spotkaniu plenarnym Klubu.
 • Zarząd podjął decyzję w sprawie wytypowania kandydatur do Medalu SITK RP imienia Henryka Komorowskiego, stosowny wniosek zostanie przesłany do Zarządu Krajowego.
 • Poinformowano o stanie przygotowań do konferencji organizowanych przez Oddział:

   

  • XVIII konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”, Zakopane 04 – 06 grudnia 2019.
  • II Konferencji nt.: „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG`20, Niepołomice, 27 i 28 lutego 2020 roku.
  • Konferencji nt.: „Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2020”, Kraków 26 i 27 marca 2020 r.
 • Zarząd omówił sprawy związane z dalszym zagospodarowaniem działki siedziby Oddziału.
 • Zarząd zapoznał się z pracami związanymi z aktualizacją kroniki Oddziału.
 • Prezes Józefa Majerczak poinformowała o przebiegu V Pikniku TranSPORTOWEGO i Święta Oddziału zorganizowanego w dniu 15 czerwca 2019 roku dla Członków Oddziału i ich rodzin (impreza odbyła się na boisku TS Tramwaj przy ul. Praskiej 61a w Krakowie).
 • Zarząd omówił i podsumował sprawy finansowe związane z seminariami i wyjazdami technicznymi:

   

  • wycieczki technicznej z cyklu: Bezpieczeństwo chronionych i niechronionych uczestników ruchu drogowego w pobliżu miejsc wypoczynku mieszkańców Krakowa. Spotkanie pierwsze: Okolice Błoń Krakowskich, Parku H. Jordana, Parku Krakowskiego zorganizowanej prze Koło W GDDKiA O/Kraków w dniu 29 czerwca 2019 roku,
  • wycieczki technicznej na budowę Unity CentreSzkieletor” zorganizowanej przez Koło w Mota-Engil Central Europe S.A w dniu 11 lipca 2019 roku,
  • wyjazdu techniczno-integracyjnego trasą projektowanej linii kolejowej: Kraków – Podłęże – Gdów -  Szczyrzyc -  Zakopane – (Nowy Sącz) w 135 rocznicę udzielenia koncesji na budowę tej linii kolejowej zorganizowanego przez Klub Seniora w dniu 13 lipca 2019 roku.
 • Członkowie Zarządu  omówili swoje dokonania w zakresie realizacji przydzielonych zadań.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął do Oddziału kol.  Sebastiana Głogowskiego do Koła Grodzkiego.
 • Zarząd omówił propozycję przygotowania nagród – statuetek przyznawanych przez Oddział.
 • Zarząd podjął decyzję w sprawie zakupu jednego egzemplarza 27 tomu Słownika Biograficznego Techników Polskich wydanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych  NOT.
 • Poinformowano o organizowanych w dniach 24-27.09.2019 r. Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO.
 • Poinformowano o otrzymanej z KR FSNT NOT informacji na temat organizacji warsztatów skierowanych do młodej kadry inżynieryjno-technicznej z branży budownictwa.

 

Udostępnij

Powiazane tresci