Strona 2 « Sprawozdanie z Konferencji Aktualne problemy transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2022 | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

Sprawozdanie z Konferencji Aktualne problemy transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2022

III Konferencja naukowo-techniczna nt.: Aktualne problemy transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2022 odbyła się w dniach 8-9 września 2022 roku. Organizatorami wydarzenia było SITK RP Oddział w Krakowie przy udziale Katedry Systemów Transportowych z Politechniki Krakowskiej oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Miejscem konferencji był Hotel Ibis Styles Kraków East zlokalizowany w Krakowie Nowej Hucie przy ul. Bulwarowej 35a.

Pracami Komitetu Naukowo-Programowego kierował prof. Wiesław Starowicz, a Sekretarzem Naukowym była Aleksandra Ciastoń-Ciulkin. Członkami Komitetu byli:

 • prof. dr hab. Wojciech Bąkowski (Uniwersytet Szczeciński),
 • dr inż. Mariusz Dudek (Politechnika Krakowska),
 • prof. PW dr hab. inż. Mariusz Izdebski (Politechnika Warszawska),
 • dr inż. Andrzej Krych (Politechnika Poznańska),
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki (Politechnika Krakowska),
 • prof. PŚl. dr hab. inż. Aleksander Sobota (Politechnika Śląska),
 • prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska),
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska),
 • prof. UE. dr hab. Robert Tomanek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),
 • prof. PŚl. dr hab. inż. Renata Żochowska (Politechnika Śląska).

Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył I Wiceprezes Oddziału SITK RP w Krakowie Grzegorz Dyrkacz, a rolę Sekretarza Organizacyjnego pełniła dr inż. Sabina Puławska-Obiedowska. Członkami Komitetu byli: Krzysztof Francuz, Anna Karpierz, Janina Mrowińska i Danuta Schwertner.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, a Partnerem Konferencji było Miasto Kraków. Patronat medialny sprawowały czasopisma Transport Miejski i Regionalny i Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne oraz portale kraków.pl i budownictwo.inzynieryjne.pl. Oficjalnymi Partnerami konferencji były firmy: Pixel i Anco.

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

 • Innowacyjne rozwiązania dla transportu publicznego wspierające integrację, dostępność przestrzenną i jakość obsługi.
 • Wykorzystanie pojazdów elektrycznych w obsłudze transportowej miast i aglomeracji: e-mobilność, energochłonność i bezpieczeństwo.
 • Transport zbiorowy w małych i średnich gminach.
 • Rola transportu zbiorowego w poprawie jakości życia w miastach.
 • Rola informacji w transporcie zbiorowym.
 • Transport publiczny w aspekcie nowej rzeczywistości gospodarczej

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 60 osób, przedstawicieli uczelni wyższych, samorządów, zarządów transportu i przedsiębiorstw komunikacyjnych. Konferencję otworzył Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Grzegorz Dyrkacz. Rozpoczynając konferencję Przewodniczący przywitał serdecznie wszystkich przybyłych uczestników oraz zaproszonych gości, którzy zaszczycili konferencję swoją obecnością: prof. Dariusza Bogdała – Prorektora Politechniki Krakowskiej ds. Nauki,  prof. Andrzeja Szaratę – Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej, prof. Wiesława Starowicza – Prezesa Honorowego SITK RP i Oddziału w Krakowie, Józefę Majerczak – Prezes Oddziału SITK RP w Krakowie, Tadeusza Trzmiela – Prezesa Krakowskiego Holdingu Komunalnego, Artura Paszko – Prezesa Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., Mirosława Boryczkę – Przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Małgorzatę Gutowską – Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach.

Przewodniczący oddał głos zaproszonym gościom, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali wagę tematów i problemów przygotowanych na konferencję, gratulowali organizacji wydarzenia zajmującego się tak ważną tematyką, życzyli też owocnych obrad i twórczych dyskusji.

W pierwszym dniu obrady merytoryczne toczyły się w dwóch sesjach tematycznych prowadzonych przez prof. Wiesława Starowicza i prof. Roberta Tomanka. Wygłoszono następujące referaty:

Sesja I

 • Tadeusz Trzmiel: Koncepcja pozyskiwania wodoru na potrzeby transportu zbiorowego w Krakowie,
 • Artur Paszko: Projekt Nowa Huta Przyszłości ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z transportem publicznym,
 • Małgorzata Gutowska: Wielowymiarowość aspektów finansowych w organizacji transportu publicznego na obszarach metropolitalnych,
 • Robert Tomanek: Instrumenty dekarbonizacji mobilności miejskiej,
 • Mariusz Dudek, Arkadiusz Drabicki, Konrad Chwastek: Znaczenie transportu zbiorowego w perspektywicznej obsłudze Krakowa.

Sesja II

 • Wojciech Bąkowski: Perspektywy rozwoju transportu publicznego na tle obecnych uwarunkowań ekonomicznych.
 • Krystian Banet: Informacja pasażerska w Komunikacji Miejskiej w Krakowie – ocena stanu istniejącego i kierunki działań,
 • Piotr Kisielewski, Jacek Kołaczek, Mariusz Dańda: Synchroniczny versus asynchroniczny model planowania transportu w relacji organizator – operator transportu publicznego,
 • Tomasz Moździerz: Wieloletnie doświadczenia w eksploatacji autobusów elektrycznych,
 • Dominik Szymczyszyn: Doświadczenia z eksploatacji autobusów elektrycznych w MZK Zielona Góra na przestrzeni czterech lat,
 • Marek Adamski, Marcin Tucharz: Infrastruktura przystankowa i informacja pasażerska na przykładzie wybranych miast.

W drugim dniu obrady również toczyły się w dwóch sesjach prowadzonych przez prof. Wojciecha Bąkowskiego i dr inż. Aleksandrę Ciastoń-Ciulkin. Wygłoszono następujące referaty:

Sesja III

 • Mariusz Soboń: Możliwości przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu na przykładzie powiatu gorlickiego,
 • Aleksandra Ciaston-Ciulkin, Filip Bejmert: Integracja w zakresie systemu kolei aglomeracyjnej na przykładzie ŁKA,
 • Maciej Kaczorek, Sabina Puławska-Obiedowska: Ewaluacja metodyki studiów planistyczno-prognostycznych w ramach programu Kolej+,
 • Arkadiusz Stąporek: Co lepsze? Agloexpres czy meandrująca linia aglomeracyjna?

Sesja IV

 • Michał Wójtowicz: Organizacja transportu zbiorowego na potrzeby obsługi uchodźców z Ukrainy,
 • Magdalena Drobniak-Salitra: Doświadczenia Krakowa w pozyskaniu pojazdu autonomicznego do obsługi pasażerów,
 • Krzysztof Krawiec: Możliwości zastosowania obliczeń kwantowych w modelowaniu systemów i procesów transportowych.

Każda z sesji zakończyła się dyskusją, a dyskusja końcowa, podsumowująca obrady odbyła się po ostatniej sesji i prowadził ją prof. Wiesław Starowicz. W czasie dyskusji końcowej uczestnicy konferencji podzielili się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami. Zwrócono uwagę na szczególną rolę publicznego transportu zbiorowego w kształtowaniu zrównoważonych zachowań transportowych, ale podkreślano przede wszystkim wyzwania jakie przed nim stoją. Jednym z nich jest niewątpliwie występujący w gospodarce kryzys energetyczny, który z jednej strony może przyczynić się do spadku zainteresowania motoryzacją indywidualną, a tym samym wzrostu zainteresowania transportem publicznym. Z drugiej jednak strony ten sam kryzys stawia również trudności przed operatorami w zakresie zapewnienia ciągłości świadczonych usług przewozowych przy niezmienionych cenach. Obecna sytuacja społeczno-gospodarcza może mieć wpływ na podejmowane decyzje chociażby w zakresie zakupu taboru w kontekście jego zasilania energią. W dyskusji podsumowującej zwrócono również uwagę na inne wyzwania, jakie stoją przed publicznym transportem zbiorowym, m.in. dostosowanie jakości usług do potrzeb z jednej strony starzejącego się społeczeństwa, a z drugiej strony społeczeństwa funkcjonującego w erze nowych technologii. Podkreślono, iż transport publiczny nie może być bierny w kontekście postępującego rozwoju technologii, a jej implementowanie w publicznym transporcie zbiorowym powinno być szeroko stosowane i prezentowane między innymi podczas takich spotkań, jak odbywająca się konferencja. Uczestnicy konferencji uznali, iż wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie różnych obszarów rozwoju publicznego transportu zbiorowego, jaka miała miejsce na konferencji, jest niezwykle cenna i ważna i należy ją praktykować. W tym kontekście zapowiedziano organizację kolejnej konferencji z cyklu „PTZ – Publiczny Transport Zbiorowy”. Referaty wygłoszone na konferencji zostaną opublikowane w czasopiśmie „Transport Miejski i Regionalny”.

Oprócz bogatego i ciekawego programu merytorycznego, poruszającego najbardziej aktualne problemy i wyzwania stojące przez publicznym transportem zbiorowym, organizatorzy przygotowali ciekawy, niebanalny program techniczno-integracyjny. Program ten wiązał się z miejscem, gdzie odbywały się obrady konferencji – z Nową Hutą. To bardzo ciekawe miejsce na mapie Krakowa, zarówno pod względem historycznym, architektonicznym, jak i społecznym.

W pierwszym dniu konferencji, pod Hotel Ibis Styles, gdzie odbywały się obrady, podjechał nowoczesny autobus floty MPK S.A. w Krakowie o napędzie wodorowym. Autobus eksploatowany jest na sieci krakowskiego MPK. Uczestnicy mieli okazję wsiąść do pojazdu, dokładnie obejrzeć jego urządzenia, zapoznać się z najnowocześniejszą technologią. Atrakcja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników.

Tego samego dnia po zakończeniu obrad uczestnicy wyruszyli w podróż po Nowej Hucie zabytkowym czerwonym autobusem „Ogórkiem”. Wsiadając do autobusu wszyscy otrzymali czerwone krawaty – symbolizujące epokę, w które powstawała Nowa Huta, zaprojektowana jako miasto robotnicze.

Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Zajezdni Tramwajowej Nowa Huta mieszczącej się przy ul. Ujastek. Po zajezdni oprowadzał jej Kierownik p. Rafał Walaszek. Uczestnicy odbyli kurs na terenie Zajezdni zabytkowym tramwajem, odwiedzając po kolei wszystkie hale i miejsca, gdzie prowadzone są czynności związane z obsługą i przygotowaniem do ruchu tramwajów. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć całkiem nowe tramwaje Lajkonik II przygotowywane do eksploatacji. Zaprezentowana została nowoczesna hala napraw przystosowana do wszystkich typów pojazdów szynowych, począwszy od najdłuższych w Polsce Krakowiaków o długości przekraczającej 43 m i najnowszych Lajkoników. Na dachu zamontowano panele fotowoltaiczne, a całoroczna myjnia tramwajów działa w każdej pogodzie. Zastosowano w niej zamknięty obieg wody i system gromadzenia deszczówki. Kolejny zaprezentowany obiekt to hala tokarki podtorowej, a także bardzo ciekawy, nowoczesny, skomputeryzowany magazyn mobilny. Uczestnicy odwiedzili również dyspozytornię dla  motorniczych z Zajezdni.

Zwiedzanie Zajezdni Tramwajowej było bardzo ciekawym doświadczeniem, można było usłyszeć mnóstwo ciekawych informacji technicznych, technologicznych, ale też i historycznych. Warto dodać, że zarówno teren jak i budynki Zajezdni utrzymane są w wielkiej czystości. Widać ogromny ład i porządek oraz dbałość gospodarzy obiektu o jego stan i wygląd.

Kolejnym punktem programu turystycznego był spacer z przewodnikiem po centrum Nowej Huty. Przewodnik zapoznał uczestników z historią powstania tej dzielnicy Krakowa, jej ciekawą architekturą oraz najważniejszymi wydarzeniami, które tu miały miejsce. Uczestnicy przejechali obok bramy głównej Huty im. Sendzimira oglądając z okien „Ogórka” charakterystyczne budynki administracyjne zwane Pałacem Dożów, następnie przeszli spacerem po Placu Centralnym im. Ronalda Reagana zapoznając się z zabytkowymi obiektami i budowlami tej części Huty. Odwiedzili też charakterystyczne wewnętrzne podwórka pomiędzy kamienicami, a spacer zakończył się w miejscu, gdzie kiedyś stał pomnik Lenina. Tu znajduje się kultowa Restauracja „Stylowa”, która działa niezmiennie od wielu lat utrzymując swój wystrój i charakter. Zakończeniem dnia była uroczysta kolacja w klimacie PRL w tej właśnie restauracji, gdzie uczestnicy mogli odpocząć po intensywnym dniu ciesząc się smaczną kolacją oraz możliwością spotkania i rozmowy. Podczas kolacji wyświetlana była prezentacja z historycznymi zdjęciami Nowej Huty.

Opracowanie:

mgr inż. Danuta Schwertner – Redaktor Informatora
dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin – Sekretarz Naukowy Konferencji
Zdjęcia: Danuta Schwetner

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.