Strona 2 « SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO – TECHNICZNEJ „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM” | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO – TECHNICZNEJ „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM”

gotowe W dniach 03 ÷ 05 grudnia 2014 roku w Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane odbyła się trzynasta edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie przy udziale: Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP, Politechniki Krakowskiej – Katedry Infrastruktury Transportu Szynowego i  Lotniczego, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli:

Zbigniew Klepacki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Krzysztof Dyl – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Adam Wielądek – Honorowy Przewodniczący UIC

Andrzej Gołaszewski – Prezes Honorowy SITK RP Senior

Remigiusz Paszkiewicz – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego  

Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski                                      

 

Komitet Naukowy konferencji sprawowali:

prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch (Instytut Kolejnictwa)

prof. dr hab. inż. Roman Bogacz (Politechnika Krakowska)

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika Krakowska, SITK O/Kraków)

prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (Politechnika Krakowska, SITK O/Kraków)

prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek (Politechnika Śląska)

prof. dr hab. inż. Marek Krużyński (Politechnika Wrocławska)

prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka (Politechnika Krakowska)

prof. dr hab. inż. Łucjan Siewczyński (Politechnika Poznańska)

prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska, SITK O/Kraków)

prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik (Politechnika Warszawska)

prof. dr hab. inż. Wiesław Zabłocki (Politechnika Warszawska)

dr inż. Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa)

 

Patronat Medialny nad konferencją objęli:

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

KURIER KOLEJOWY

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

DROGI

 

Komitet Organizacyjny pracował w następującym składzie:

Przewodnicząca                         Józefa MAJERCZAK

Sekretarz organizacyjny             Janina MROWIŃSKA

Członkowie                               Marek BŁESZYŃSKI

                                               Jerzy HYDZIK

                                               Teresa JASZCZYSZYN

                                               Sergiusz LISOWSKI

                                               Joanna MITIS

                                               Karol NĘDZA

                                               Stanisław WALIGÓRA

                                               Józef WIECZOREK

                                               Włodzimierz ŻMUDA

                                               

Tematyka konferencji:

1.    Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji infrastruktury kolejowej i taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy.

2.    Nowoczesne modele zarządzania infrastrukturą (aktywami).

3.    Uwarunkowania formalno-prawne, organizacyjne i ekonomiczne dla rozwoju transportu kolejowego, w tym dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych.

4.    Racjonalizacja uregulowań organizacyjnych i prawnych dla usprawnienia realizacji kolejowych projektów inwestycyjnych w nowej perspektywie 2014 – 2020.

 

W konferencji wzięło udział około 380 osób. Uczestnicy konferencji to przedstawiciele: spółek Grupy PKP S.A., Uczelni, Instytutu Kolejnictwa, firm projektowych, produkcyjnych i wykonawczych z Polski, Niemiec, Czech i Austrii zajmujących się problematyką wdrażania nowych technologii na kolei.

 

Swoją obecnością rangę konferencji podkreślili:

Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski

Adam Wielądek – Honorowy Przewodniczący UIC

Remigiusz Paszkiewicz – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Mariusz Szałkowski – Wiceprezes Stowarzyszenia inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Członek Zarządu Stowarzyszenia inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie

 

Na konferencję przygotowano zeszyt naukowo-techniczny nr 2 (104)/2014 (503 strony) zawierający 35 artykułów recenzowanych oraz 3 artykuły nierecenzowane. Artykuły recenzowane drukowane w zeszycie naukowo – technicznym:

Dominik Adamski, Witold Olpiński –  Jednolita metoda badania kompatybilności elektromagnetycznej taboru i urządzeń stwierdzania niezajętości toru

Jan Aleksandrowicz, Konrad Chwastek –  Analiza funkcjonowania systemu sterowania ruchem na ciągu tramwajowym Lipińskiego – Czerwone Maki w Krakowie

Henryk Bałuch, Maria Bałuch, Iwona Nowosińska - Ocena degradacji nawierzchni kolejowej jej spodziewanej intensywności

Tadeusz Basiewicz, Andrzej Gołaszewski, Jacek Kukulski, Kazimierz Towpik –  Podłoże toru na liniach Kolei Dużych Prędkości (KDP)

Mirosława Bazarnik - Potencjał naziemnego skaningu laserowego 3D w inwentaryzacji i monitoringu tuneli kolejowych

Dorota Karolina Błaszkiewicz, Włodzimierz Czyczyła, Małgorzata Urbanek - Konstrukcja nawierzchni kolejowej w łuku o małym promieniu

Roman Bogacz, Kurt Frischmuth - Ważniejsze zjawiska dynamiczne w Kolejach Dużych Prędkości

Sławomir Bukowski, Radosław Mazurkiewicz - Opiniowanie zgodności elementów infrastruktury z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura”

Tomasz Czauderna, Michał Maniowski - Analiza dynamiczna układu napędowego ze sprzęgłami 4-cięgłowymi stosowanego w tramwajach

Juliusz Engelhardt - Finansowanie działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 30 maja 2013 roku

Jan Gertz - Koncepcja laboratorium inżynierii ruchu kolejowego, tworzonego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Radosław Gleba, Sławomir Grulkowski, Jerzy Zariczny - Problem zdolności przepustowej linii kolejowych w obszarze aglomeracji trójmiejskiej

Radosław Gleba, Sławomir Grulkowski, Jerzy Zariczny - Wielowariantowa analiza wpływu modernizacji linii kolejowej nr 201 na dostępność kolejową gdyńskiego portu

Marek Jabłoński, Adam Jabłoński - Prewencyjne zarządzanie utrzymaniem infrastruktury kolejowej a zarządzanie konfiguracją

Kazimierz Kłosek, Janusz Sobolewski, Daniel Konopka - Aktualizacja wymagań EBA (2014) dotycząca badań geosyntetyków dla budownictwa kolejowego w Niemczech

Julian Kominowski, Bogdan Sowiński - Monitorowanie stanu nawierzchni zmodernizowanego toru kolejowego

Paweł Kwaśniewski, Tadeusz Knych, Grzegorz Kiesiewicz, Andrzej Mamala, Wojciech Ściężor, Michał Jabłoński, Artur Kawecki, Radosław Kowal, Paweł Gaś, Adolf Bogacki, Ryszard Greguła, Leszek Błędowski, Artur Rojek, Wiesław Majewski - Nowej generacji elementy połączeń nośnych górnej sieci trakcyjnej

Ewelina Kwiatkowska - Ocena wpływu konstrukcji nawierzchni kolejowej na propagację w podtorzu kolejowym drgań generowanych przez pociąg typu Pendolino ED 250

Marek Łoboda - Rejestracja wyładowań atmosferycznych i wykorzystanie tych danych dla potrzeb transportu kolejowego

Andrzej Massel - Ocena stanu infrastruktury w skali sieci kolejowej

Jacek Paś, Magdalena Kamińska - Nowoczesne technologie logistyki wymiany rozjazdów kolejowych

Marek Patoka, Adam Szeląg - Kolejowe obszary stykowe systemów 25 kV AC i 3 kV DC – wybrane zagadnienia

Jan S. Pietras, Jakub Zięba - Modelowanie programem MIDAS w prognozowaniu poziomu drgań gruntu w sąsiedztwie tras kolejowych

Elżbieta Pilecka, Włodzimierz Matusik - Wykorzystanie modelowania 3D do analizy wpływu podwyższania prędkości eksploatacyjnych na stateczność nasypu kolejowego

Elżbieta Pilecka, Dariusz Szwarkowski - Analiza stateczności nasypu kolejowego z wbudowaną warstwą odpadów

Łucjan Siewczyński, Michał Pawłowski - Projektowanie wzmocnień podtorza z wykorzystaniem wykresów

Krzysztof Stypuła, Krzysztof Kozioł - Projektowanie wibroizolacji nawierzchni szynowej na przykładzie modernizacji stacji Kraków Główny

Andrzej Uznański - Nowoczesne i klasyczne geodezyjne techniki pomiarowe na obszarach kolejowych

Andrzej Uznański  - Praktyka realizacji i opracowania pomiarów satelitarnych punktów kolejowej osnowy geodezyjnej

Jarosław Wołejszo, Bartosz Biernacik - Możliwości zastosowania Platformy Jaśmin w systemie zarządzania transportem szynowym

Wiesław Zabłocki - Zagadnienie sprzeczności i wykluczeń specjalnych w technice srk

Maciej Zalewski, Paweł Wajda - Bezczynność organu oraz przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego, jako bariery dla efektywnego zarządzania pracami rewitalizacyjnymi i inwestycyjnymi w obszarze infrastruktury kolejowej

Andrzej Żurkowski - Ocena porównawcza wykorzystania polskiej infrastruktury kolejowej w przewozach pasażerskich

 

Artykuły nierecenzowane drukowane w zeszycie naukowo – technicznym:

Magdalena Garlikowska - Normy w badaniach naukowych. Teoria i praktyka

Karol Trzoński - Partnerstwo publiczno-prywatne szansą rozwoju kolei

Adam Wielądek - O kolei, a szczególnie infrastrukturze, bez iluzji, ale i uprzedzeń

 

Wystąpienia niepublikowane, wygłoszone na konferencji:

Zbiróg RafałSystemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej

Rafał Frączek Nowelizacja przepisów techniczno-budowlanych kolei -wybrane zagadnienia

Tomasz WarszaInstrumenty wdrażania strategii rozwoju transportu do roku 2020 – kontrakt wieloletni z Zarządcą Infrastruktury

Tomasz Drobysz :

  • Organizacja i centralizacja sterowania i zarządzania ruchem kolejowym na liniach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.                         
  • Zagadnienia wdrażania ERTMS w Polsce. Nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym na przykładzie systemu ETCS

Rafał KrzemieńNowoczesne podejście do kontroli i audytu

Radosław ŻołnierzakOdcinek centralny II linii metra w Warszawie. Zastosowane innowacyjne rozwiązania i technologie

 

Artykuły zostały wygłoszone w VI sesjach merytorycznych, którym przewodniczyli:

prof. dr hab. inż. Roman Bogacz – (Politechnika Warszawska)

dr hab. inż. prof. PW Wiesław Zabłocki (Politechnika Warszawska)

dr hab. inż. prof. nzw. PP Łucjan Siewczyński (Politechnika Poznańska)

dr hab. inż. prof. PK Elżbieta Pilecka (Politechnika Krakowska)    

prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik (Politechnika Warszawska)

dr hab. inż. prof. nzw. PŚ Kazimierz Kłosek (Politechnika Śląska)

 

ZłOTY SPONSOR KONFERENCJI:

Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.

      

OFICJALNI SPONSORZY KONFERENCJI:

Ecco Rail Sp. z o.o.

Firma Towowo-Spawalnicza "SPAW – TOR"

HOBAS System Polska Sp. z o.o.

Keller Polska Sp. z o.o.

Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe RAMATECH – INSTAL s.c.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Techniczne GRAW Sp. z o.o.

Track Tec S.A.

ViaCon Polska Sp. z o.o.

voestalpine Polska Sp. z o.o.

Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych STRUNBET Sp. z o.o.

Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych SANEL Sp. z o.o.

 

SPONSORZY KONFERENCJI:

GEOPLAN

INTERGRAPH POLSKA Spółka z o.o.

MABO Sp. z o.o.

NeoStrain Sp. z o.o.

PKP Utrzymanie Sp. z o.o.

Produkcja Elementów Złącznych "CONNECTOR" Spółka Cywilna

Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA Sp. z o.o.

RAIL TECH PAPLA Sp. z o.o.

TINES SPÓŁKA AKCYJNA

 

W ramach konferencji firmy zaprezentowały swoje osiągnięcia i wyroby w formie prelekcji oraz stoisk wystawowych.

Oprócz części merytorycznej konferencji, organizatorzy zadbali również o wypoczynek uczestników. W pierwszym dniu zorganizowano uroczysty wieczór w restauracji hotelowej a drugiego dnia kolację koleżeńską w regionalnej karczmie Sałasie Holnym.  Organizatorzy zapewnili też uczestnikom wycieczkę turystyczną z przewodnikiem do Doliny Chochołowskiej.

 

Opracowała Janina Mrowińska
Sekretarz Organizacyjny Konferencji

 

Galeria  - fot.  Wojciech Wojas

 

Galeria – fot. Joanna Mitis

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.