Sprawozdanie ze Spotkania Międzyoddziałowego w Krakowie w dniach 15 – 16 maja 2015r. | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

Sprawozdanie ze Spotkania Międzyoddziałowego w Krakowie w dniach 15 – 16 maja 2015r.

dsc_0022 W dniach 15 – 16 maja 2015r. odbyło się Spotkanie Międzyoddziałowe, którego organizatorem był Oddział SITK RP w Krakowie. Ostatnie takie spotkanie odbyło się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w 2009 roku, organizatorem był Oddział w Lublinie. Spotkanie w Krakowie to pierwsze po tak długiej przerwie spotkanie, które ma zainicjować powrót do dobrej praktyki spotkań przedstawicieli Oddziałów. Jest to doskonała platforma do przedyskutowania ważnych zagadnień merytorycznych związanych z funkcjonowaniem Oddziałów i Zarządu Krajowego, jak również okazja do lepszej integracji naszego środowiska.

W spotkaniu uczestniczyły łącznie 34 osoby, w tym 17 przedstawicieli z Oddziałów: Ciechanów, Częstochowa, Kielce, Lublin, Szczecin, Białystok, Wrocław, Rzeszów oraz z Zarządu Krajowego. Oddział w Krakowie reprezentowany był przez 17 osób. Wśród nich obecny był Prezes Honorowy SITK prof. Wiesław Starowicz, Członek Honorowy, Wiceprezes SITK Mariusz Szałkowski, Członkowie Honorowi: Anna Bryksy i Jerzy Hydzik (Przewodniczący KKMHiZT), członkowie Zarządu Oddziału, przedstawiciele kół zakładowych oraz koleżanki z Biura Oddziału.
Miejscem zakwaterowania uczestników był hotel Alef na krakowskim Kazimierzu. W pierwszym dniu spotkania uczestnicy spotkali się w Bibliotece Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, gdzie powitani zostali przez Lidię Żakowską – Prezesa Oddziału w Krakowie. Pani Prezes podziękowała wszystkim za przybycie, wyrażając zadowolenie z przywrócenia tradycji spotkań międzyoddziałowych, przekazała też życzenia owocnych obrad i miłego pobytu w Krakowie. 
Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Inżynierii Miejskiej z przewodnikiem. W zabytkowej hali zajezdni tramwajowej przy ul. Św. Wawrzyńca uczestnicy mogli zobaczyć odrestaurowane historyczne wozy tramwajowe.  Wszystkie wozy są sprawne technicznie i okazjonalnie wyjeżdżają z Muzeum obsługując Krakowską Linię Tramwajową. Najcenniejsze wozy to m.in. jeden z pierwszych wagonów silnikowych normalnotorowych z lat 1912 – 1914, wagon  SN2 z 1939r. oraz wagony typu N z lat 1949 – 1988, a także pierwszy wagon przegubowy 102N z 1969 roku.
Uczestnicy zwiedzili również wystawę „Z dziejów polskiej motoryzacji”, na której prezentowane są samochody i motocykle produkowane w Polsce na licencjach zagranicznych lub będące rodzimymi projektami. Znajdują się tu warszawy, syreny, fiaty z różnych lat oraz unikatowe obiekty – prototypy pojazdów, które nigdy nie weszły do produkcji seryjnej. Ekspozycję dopełniają pojazdy związane z początkami krakowskiej komunikacji miejskiej: współczesna rekonstrukcja omnibusu konnego, wagon letni tramwaju konnego, a także autobus Rugby L kursujący na pierwszej krakowskiej linii autobusowej w latach 1929 – 1932. Uczestnicy z zainteresowaniem zwiedzili Muzeum, mieli również okazję wsiąść do zabytkowych tramwajów. Pani przewodnik przekazała wiele interesujących szczegółów i historii dotyczących oglądanych eksponatów.
Po zakończeniu zwiedzania rozpoczęła się pierwsza sesja obrad merytorycznych, którą prowadziła Prezes L. Żakowska. W prezentacji multimedialnej przedstawiła charakterystykę Oddziału w Krakowie i wszystkie obszary jego działalności. Poprzez pokazanie struktury Oddziału w różnych przekrojach, charakterystyki całego szeregu przedsięwzięć i inicjatyw, które Oddział podejmuje, przybliżyła uczestnikom spotkania nasz Oddział – jego codzienną pracę oraz działalność.
Następnie wszyscy uczestnicy spotkania zostali poproszeni o przedstawienie się i krótkie scharakteryzowanie swojej funkcji pełnionej we własnych Oddziałach. W dalszej części obrad merytorycznych kol. Paulina Struska (członek Zarządu Oddziału) w prezentacji multimedialnej przedstawiła kolejny temat zaplanowany do dyskusji: „Działania i inicjatywy skierowane do młodych”. W wygłoszonej prelekcji kol. P. Struska szczegółowo przedstawiła inicjatywy i działania podejmowane przez młodych członków Oddziału w Krakowie, w szczególności pokazała dokonania i sukcesy dwóch najbardziej aktywnych kół – Koła w Mota-Engil Central Europe S.A. i Koła w Politechnice Krakowskiej. Zarządy i członkowie obu kół działają aktywnie od wielu lat, angażują się w organizowanie konferencji i seminariów, wyjazdów technicznych, imprez kulturalnych oraz turystyczno – integracyjnych (coroczna impreza pt. Pożegnanie Lata), angażują się również w działalność publikacyjną, przygotowują i wygłaszają referaty na konferencjach. Młodzi członkowie z Koła w Politechnice Krakowskiej zainicjowali i prowadzili spotkania w ramach Forum Mobilności, rozpoczęli również cykl spotkań pt: Transport Miejski w…., planują zorganizowanie Pikniku Transportowego – imprezy dla członków Oddziału i ich rodzin. Uczestnicząc czynnie w wielu pracach Biura Ekspertyz młodzi członkowie zdobywają cenne doświadczenia zawodowe łącząc to z zarabianiem pieniędzy. Zaangażowali się w utworzenie nowej strony internetowej Oddziału, prowadzą profil Facebook, angażują się też w działalność charytatywną. Ogromna praca, zaangażowanie i aktywność młodych członków obu kół została doceniona poprzez przyznanie nominacji i statuetek w konkursie Ernesta w kolejnych latach.
Na zakończenie prezentacji kol. P. Struska przedstawiła uczestnikom spotkania z różnych Oddziałów propozycje działań, które pomogą przyciągnąć ludzi młodych do Stowarzyszenia i wyzwolić w nich aktywność i zaangażowanie. Te propozycje to m.in. organizowanie dla młodych spotkań i prezentowanie im działań podejmowanych w Oddziałach, zachęcanie do udziału w pracach eksperckich, angażowanie w prace komitetów organizacyjnych konferencji i innych imprez, umożliwianie udziału w konferencjach poprzez wsparcie finansowe, angażowanie ich w tworzenie wizerunku Oddziału, merytoryczne i finansowe wspieranie ich inicjatyw, nawet tych niekonwencjonalnych, włączanie młodych osób do władz Oddziału, by mogli współuczestniczyć w decydowaniu i zarządzaniu Oddziałem. Przede wszystkim jednak trzeba umieć młodym ludziom odpowiedzieć na ważne, zasadnicze pytanie: Po co należeć do SITK?
Po zakończeniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja, której moderatorem był kol. Łukasz Franek – członek Koła w Politechnice Krakowskiej, pracownik naukowy. Pierwszą wypowiedzią na temat: co daje przynależność do SITK była wypowiedź kol. Struskiej, która stwierdziła, że jej osobiście przynależność do Stowarzyszenia pozwoliła na rozwój osobisty, zdobycie cennego doświadczenia w pracy w dziedzinie transportu, pobudziła aktywność i zaangażowanie, pozwoliła na nawiązanie więzi koleżeńskich z innymi młodymi osobami w Oddziale.
W czasie ożywionej dyskusji rozmawiano o tym, jak Stowarzyszenie może być postrzegane przez młode osoby z zewnątrz, jakie są bariery – czy nie jesteśmy środowiskiem hermetycznym, jak to zmienić, czy dajemy klarowny przekaz, po co należeć do SITK. Należy dostosować się do aktualnych czasów, w których postępująca informatyzacja ułatwia dostęp do wiedzy, Stowarzyszenie nie jest już takim atrakcyjnym jej źródłem, jak kiedyś. Pojawia się coraz więcej organizacji i stowarzyszeń, trzeba się przebić z konkretnymi propozycjami i wiążącymi się z przynależnością korzyściami dla młodych. Zastanawiano się, jak dotrzeć do młodych osób znajdujących się w firmach wykonawczych, jak organizować spotkania i wydarzenia ponad podziałami, jakie często występują w środowisku.
Przedstawiciele Oddziałów uczestniczący w spotkaniu dzielili się informacjami, jak w ich Oddziałach pracuje się z młodzieżą, jakie formy współpracy i zachęty są stosowane dla ich pozyskania (seminaria, szkolenia, spotkania). Zastanawiano się, czy młodzi czują potrzebę przynależności do Stowarzyszenia. Na pewno w Oddziałach potrzebni są liderzy, którzy zgromadzą wokół siebie młodych, aktywnych członków.
Prof. W.Starowicz w swej wypowiedzi stwierdził, że temat młodych członków w SITK dyskutowany jest od lat. Ludzie młodzi chcą się angażować w taką działalność dopiero po osiągnięciu stabilizacji rodzinnej i zawodowej, a więc w wieku ok. 35 – 40 lat.
Zarządy Oddziałów muszą pracować, poprzez swą działalność i zaangażowanie dawać przykład, bo to przyciąga. W zarządach Oddziałów i zarządach kół powinna być część ludzi młodych, którzy mogą współdecydować, bo ci młodzi przyciągną w naturalny sposób następnych.  W czasie dyskusji proponowano również, aby zastanowić się nad stworzeniem platformy dla spotkań i działania młodych w całym Stowarzyszeniu.
Po zakończeniu pierwszej części uczestnicy udali się na obiad do restauracji Spiżarnia mieszczącej się nieopodal Muzeum na krakowskim Kazimierzu. Tu przy posiłku dalej toczyły się rozmowy i dyskusje kuluarowe.
Druga część obrad odbyła się w godzinach popołudniowych, przewodniczył jej Sekretarz Generalny Waldemar Fabirkiewicz. Tematem tej części obrad był „Wizerunek SITK w działaniach krajowych i regionalnych”. W pierwszej części Sekretarz Generalny poinformował o pracy i przedsięwzięciach podejmowanych przez Zarząd Krajowy, przedstawił realizację uchwały programowej Zjazdu, sytuację w sekcjach krajowych, przedstawił również wyniki finansowe za rok 2014 i prognozy finansowe na rok 2015. Sytuacja w Zarządzie Krajowym cały czas się poprawia, rok 2014 zamknął się bilansem dodatnim. Omówił plany pozyskania środków w ramach współpracy Zarządu Krajowego z Oddziałami w pozyskiwaniu środków pomocowych w projektach ogólnopolskich NCBiR.
Sekretarz Generalny omówił również rolę i znaczenie członków wspierających Oddziały, apelując o zainteresowanie się tym obszarem. Poruszył również kwestię rzeczoznawców i ich udziału w przetargach apelując o to, by szanować tytuł rzeczoznawcy, nie pracować za zaniżone stawki. Poinformował również, że przy Zarządzie Krajowym powstał Centralny Ośrodek Szkolenia, zachęcając Oddziały do tworzenia takich jednostek.
Sekretarz poruszył również temat zbliżających się Jubileuszy: Zarządu Krajowego i części Oddziałów, które powstawały w różnych latach, proponując zorganizowanie częściowo wspólnych obchodów poprzez zorganizowanie Gali SITK.  Sekretarz poinformował również o kondycji czasopism stowarzyszeniowych, które aktualnie są przedsięwzięciami samofinansującymi się. Komitet Nauki SITK podjął starania o doprowadzenie do zwiększenia punktacji przyznanej czasopismom przez MNiSW, zwiększyłoby to ich prestiż i popularność. Podkreślił wagę publikowania i przekazywania najnowszej wiedzy, apelując o publikowanie w naszych wydawnictwach referatów z konferencji. Przy tematyce konferencji Sekretarz zaapelował o ostrożność i rozwagę przy udzielaniu patronatów honorowych, mając na celu dobro SITK i Oddziałów.
 Sekretarz Generalny poruszył również kwestię kondycji finansowej najsłabszych Oddziałów, zaapelował, by zrobić wszystko, by ich nie likwidować. Zarząd Krajowy będzie wdrażał plan pomocy takim Oddziałom.
W sprawie wizerunku SITK Sekretarz Generalny przedstawił wdrożony przez Zarząd Krajowy proces jego ujednolicania, opracowano przejrzysty system tworzenia domen stron internetowych, adresów mailowych, dokumentów firmowych. Niestety, proces ten przebiega powoli i z pewnymi oporami, nie wszystkie Oddziały dostosowały się do nowych wymogów. Ujednolicenie wizerunku to w dzisiejszych czasach sprawa oczywista, nie podlegająca dyskusji. Jesteśmy jedną organizacja i tak musimy być postrzegani.
Po zakończeniu wystąpienia Sekretarza Generalnego prowadzenie obrad przejęła Prezes Lidia Żakowska. Poprosiła uczestników o podsumowanie dyskusji prowadzonej przez Sekretarza w krótkich wnioskach, wśród których znalazły się następujące:

  •  prośba do Sekretarza Generalnego o przesłanie do Oddziałów wzoru umowy z członkami wspierającymi,
  •  dążenie i doprowadzenie do wprowadzenia  jednolitego i jasnego wizerunku SITK,
  •  rozwiązanie problemu Oddziałów, które nie są zinformatyzowane,
  •  prośba o przesyłanie ewentualnych uwag i poprawek oraz pomysłów zapisów  do Statutu, by kolejny Zjazd mógł go zmienić i znowelizować dostosowując do dzisiejszych realiów,
  •  przypomnienie o nowej numeracji PKD i dostosowanie jej do zmian wprowadzanych w Statucie,
  •  wykorzystywanie roli Stowarzyszenia jako eksperta, wykonywanie zadań eksperckich.

Miłym akcentem tej części obrad, w której uczestniczył Sekretarz Generalny, było złożenie Mu życzeń imieninowych. Życzenia w imieniu zebranych przekazali: Prezes L. Żakowska i Prezes Honorowy W. Starowicz, do życzeń dołączono prezenty w postaci książek.
 Pierwszy dzień spotkania i obrad zakończył się wspólną, koleżeńską kolacją w restauracji Vidok na szczycie budynku Jubilat, skąd roztacza się piękny widok na panoramę Krakowa – Wawel, Wisłę i Stare Miasto. Po kolacji uczestnicy udali się na nocne zwiedzanie krakowskiego Kazimierza, który ożywa nocą za sprawą niezliczonej ilości kafejek i pubów.

W drugim dniu spotkania uczestnicy zostali zaproszeni na wycieczkę techniczno- krajoznawczą po najnowszych inwestycjach realizowanych w Krakowie. W urocze i słoneczne sobotnie przedpołudnie rozpoczęli podróż nowym tramwajem z przystanku Stradom. Głównym organizator tej atrakcji był Mariusz Szałkowski – Członek Zarządu Oddziału w Krakowie, jednocześnie Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie i  Dyrektor ds. Eksploatacji i Rozwoju. Aby uatrakcyjnić przejazd pełnił on również rolę przewodnika, przybliżając historię miejsc i obiektów znajdujących się na trasie przejazdu.
Trasa przebiegała zabytkowymi ulicami Krakowa, mijając po drodze Wawel, Planty, a następnie najważniejszy węzeł komunikacyjny w Śródmieściu – Dworzec Główny. W tym miejscu uczestnicy zostali zaproszeni na krótki spacer, w celu zwiedzenia Nowego Dworca Kolejowego, tunelu i przystanku przy Politechnice Krakowskiej, skąd udali się w dalszą podróż w kierunku dwupoziomowego węzła komunikacyjnego Ronda Mogilskiego.  Górna część ronda przeznaczona jest dla samochodów, a dolna dla pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji zbiorowej. Następnie przejechano w kierunku Ronda Grzegórzeckiego, jedynego skrzyżowania w Krakowie które ma sześć relacji w ruchu tramwajowym, a dalej trasą szybkiego tramwaju ulicami: Kotlarską, Most Kotlarski, Klimeckiego, Kuklińskiego, Lipską przejeżdżając koło największej inwestycji w Krakowie, budowy linii szybkiego tramwaju. Estakada ta połączy ul. Lipską z ul. Wielicką, po której będzie odbywał się ruch tramwajowy, pieszych i rowerzystów. Planowane oddanie do użytku przewidziane jest na wrzesień bieżącego roku. 
Następnie przejechano do Pętli Mały Płaszów i z powrotem do Ronda Grzegórzeckiego, a dalej w kierunku Nowej Huty, mijając kolejno Halę Widowiskową, Ogród Doświadczeń, Centrum Handlowe, Dworzec Autobusowy w Czyżynach, Nowy Campus Politechniki Krakowskiej z charakterystycznym punktem odniesienia – tramwajem pełniącym funkcję kawiarenki, Muzeum Lotnictwa, Młyny i budynek Policji. Dalsza trasa przebiegła przez Rondo Mogilskie, w kierunku Ronda Grzegórzeckiego, potem przejazd koło Hali Targowej, pod wiaduktem  – jednym z najcenniejszych zabytków Krakowa, dawniej mostem nad rzeką Wisłą, ulicą Starowiślną w kierunku Dzielnicy Kazimierz aby zakończyć podróż na ul. Wawrzyńca.
Po zakończonej podróży goście zostali zaproszeni na poczęstunek do siedziby MPK S.A. na ul. Św. Wawrzyńca, gdzie po poczęstunku kawą i domowym ciastem mieli okazję zapoznać się z pracą Głównej Dyspozytorni Ruchu MPK. Uczestników oprowadzał Grzegorz Dyrkacz – Członek Koła w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, który w MPK S.A. pełni funkcję  Członka Zarządu i Dyrektora ds. Zarządzania Przewozami. Dyspozytornia to centrum dowodzenia, gdzie znajduje się całodobowy nadzór ruchu. System rejestruje każdy ruch pojazdu, zatrzymanie, korek itp. Dyspozytor Nadzoru Ruchu ma możliwość szybkiego wglądu w zarejestrowany materiał, co w sytuacjach problemowych ułatwia wyjaśnienie incydentu na miejscu zdarzenia. Autobusy i tramwaje  są wyposażone w monitoring i różnego rodzaju systemy, które umożliwiają kontrolowanie wnętrza pojazdu. Dyspozytor ma możliwość szybkiego wglądu w pojazd i odpowiedniej interwencji. Dla zobrazowania działania systemu powiadamiania Kolega Dyrkacz zainicjował symulacje napadu.
Uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznać się z rodzajem usługi transportowej „tele-bus”, którą MPK Kraków wprowadziło w rejonie Rybitw i Podwierzbia, obszarów o słabo rozwiniętej siatce połączeń komunikacyjnych. Dzięki usłudze „tele-bus” pasażer ma możliwość ustalenia z przewoźnikiem czasu rozpoczęcia lub zakończenia podróży, ma dowolność wyboru przystanku początkowego i końcowego w obszarze obsługiwanym przez tą usługę. Obowiązują te same rodzaje biletów, co w regularnym transporcie miejskim. Zamówienie na autobus można składać telefonicznie na dowolny dzień w bieżącym tygodniu oraz na dni w kolejnych tygodniach, jednak najpóźniej 30 minut przed planowanym rozpoczęciem podróży.
Po zakończeniu zwiedzania goście zostali zaproszeni na obiad do restauracji „Dawno temu na Kazimierzu” na ul. Szeroką 1, gdzie mieli okazję degustować tradycyjną kuchnię żydowską, barszcz czerwony z kołdunami i czulent, z trzech rodzajów fasoli, kaszy, wołowiny i warzyw. Po obiedzie organizatorzy pożegnali uczestników spotkania, którzy udali się w powrotną drogę do swoich miast snując plany na kolejne spotkanie w gronie stowarzyszeniowych przyjaciół. Dla chętnych, którzy przedłużyli pobyt do niedzieli, zaproponowano dodatkową atrakcję na wieczór – występ Kabaretu Piwnica Pod Baranami.

 

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.