UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA PRZEWOŹNIKÓW NA RYNKU USŁUG TRANSPORTU DROGOWEGO – CZĘŚĆ I | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA PRZEWOŹNIKÓW NA RYNKU USŁUG TRANSPORTU DROGOWEGO – CZĘŚĆ I

Praca zbiorowa pod redakcją prof. Wiesława Starowicza

Autorzy monografii: dr inż. Andrzej Chyba, mgr inż. Antoni Nosal, dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. PK, dr inż. Zofia Bryniarska, mgr inż. Mariusz Szałkowski

Monografia wydana przez Wydawnictwo Oddziału SITK RP w Krakowie, KRAKÓW 2014. Monografia liczy 296 stron.

Część I monografii zawiera 7 autonomicznych rozdziałów. Treść każdego z nich jest tak sformułowana, aby można było w dużym stopniu  korzystać z informacji w nich zawartych w sposób niezależny od pozostałych rozdziałów.

Rozdział pierwszy zawiera niezbędną wiedzę na temat podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego, w tym  uzyskiwania licencji i zezwoleń, certyfikacji przewoźników, opłat oraz kontroli przewozów i przedsiębiorstw. Tłem do rozważań są regulacje Unii Europejskiej, a podstawą rozważań regulacje polskie .

W rozdziale drugim przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z wykonywaniem przewozów. W zakresie przewozu osób szczególną uwagę zwrócono na publiczny transport zbiorowy. Omówiono też problemy przewozów okazjonalnych osób poza Unię Europejską regulowanych umową INTERBUS. W przewozie rzeczy uwzględniono specyfikę transportu żywności, zwierząt, materiałów niebezpiecznych i odpadów. Uwzględniono też podstawowe zasady organizacji transportu intermodalnego. Materiał przedstawiono w sposób zwarty, eksponując treści istotne dla funkcjonujących na rynku podmiotów.

Treść rozdziału trzeciego to materiał umożliwiający dopuszczenie pojazdów do ruchu oraz eksploatację pojazdów w zakresie wymaganych standardów technicznych. Sporo uwagi poświęcono urządzeniom rejestrującym pracę pojazdu i kierowców. Ma to w oczywisty sposób wpływ na bezpieczeństwo ruchu. Zwrócono też uwagę na problemy ruchu pojazdów w transporcie międzynarodowym (Konwencje Wiedeńskie).

Rozdział czwarty zawiera encyklopedyczną wiedzę dotyczącą problemów organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem transportowym. Zwrócono uwagę na problemy określania strategii rozwoju przedsiębiorstwa poprzez analizę SWOT. Uwzględniono też problemy zarządzania jakością przedsiębiorstwa i zarządzania jakością przewozów w transporcie zbiorowym eksponując europejską i polską normę jakości.  Materiał zawarty w rozdziale jest szczególnie adresowany do kadry zarządzającej przedsiębiorstwem, chcącej poszerzać swoją wiedzę.

W rozdziale piątym przeprowadzono szczegółową analizę czasu pracy kierowców oraz wymagań wobec kierowców. Treści przedstawione w rozdziale są eksponowane w kontekście obowiązującego w tym zakresie prawa europejskiego i prawa polskiego. Szczegółowo przeanalizowano normy czasu prowadzenia pojazdów przez kierowców oraz odpowiedzialność przedsiębiorstw transportowych za  przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców  oraz prowadzenie ewidencji ich czasu pracy.

W rozdziale szóstym przedstawiono uwarunkowania wynikające z umowy o międzynarodowym przewozie drogowym towarów, umów, konwencji i dyrektyw dotyczących wybranych grup towarów, także towarów wrażliwych, czyli towarów niebezpiecznych według umowy ADR, odpadów niebezpiecznych według konwencji bazylejskiej oraz szybko psujących się artykułów żywnościowych według umowy ATP. Przybliżono też międzynarodowe formuły wykładni terminów handlowych  Incoterms.

Ostatni siódmy rozdział to przegląd zagadnień dotyczących międzynarodowych umów i procedur  celnych oraz przewozów tranzytowych, w tym popularnych konwencji TIR oraz WPT. Omówiono też celne procedury odprawy warunkowej  ATA i  CPD. Zwrócono też uwagę na zasady działania Nowego Skomputeryzowanego Systemu  Tranzytowego (NCTS).

Monografia jest zbiorem niezbędnej wiedzy dla kierownictw firm transportowych w trakcie codziennej pracy oraz dla osób zamierzających utworzyć firmę transportową. Może być też materiałem pomocniczym do wykładów i ćwiczeń prowadzonych na kursach z zakresu krajowych i międzynarodowych przewozów przygotowujących do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowej. Może również służyć do indywidualnego studiowania przez osoby przystępujące do egzaminu w trybie eksternistycznym.

Zakres zagadnień w monografii jest zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009. z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 51) oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 837).

Po każdym rozdziale podana jest literatura uzupełniająca dla osób chcących dotrzeć do źródłowych informacji lub bardziej szczegółowo pogłębić swoją wiedzę

Monografia uwzględnia zmiany w polskim i europejskim prawie około transportowym w ostatnich latach. Wszystkie materiały zawarte w książce opracowano wg stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2014 roku.

Przydatne linki: Spis treści

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.