NOVDROG’2023 | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

NOVDROG’2023

W dniach 20 – 21 kwietnia 2023 roku w Niepołomicach odbyła się Jubileuszowa V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW NOVDROG’2023, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie we współpracy z Politechniką Krakowską: Katedrą Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu oraz

Katedrą Systemów Transportowych, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Zarządem Dróg Miasta Krakowa i Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego. Obrady konferencji odbywały się w Hotelu Novum w Niepołomicach.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury; Łukasza Kmitę – Wojewodę Małopolskiego; Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego, Mirosława Boryczko – Przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Jacka Paś – Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Tomasza Żuchowskiego – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Andrzeja Białkiewicza† – Rektora Politechniki Krakowskiej,  Mariusza Urbańskiego – Dyrektora Naczelnego Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Patronatem Merytorycznym konferencję objęli: Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Jan Styliński – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Zbigniew Kotlarek – Prezes Polskiego Kongresu Drogowego, Andrzej Wyszyński – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych oraz Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W pracach Komitetu Naukowo-Programowego konferencji uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska) – Przewodniczący, prof. dr hab. inż. Marek Cała (Akademia Górniczo-Hutnicza), prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Piotr Olszewski (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska), prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska), dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK (Politechnika Krakowska), dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG (Politechnika Gdańska), dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK (Politechnika Krakowska), dr hab. inż. Maciej Kruszyna, prof. PWr (Politechnika Wrocławska), dr hab. inż. Michał Strach, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza), dr inż. Piotr Zieliński (Politechnika Krakowska).

Partnerstwo nad wydarzeniem objęło Miasto Kraków. Patronatem Medialnym Konferencję objęli: Drogownictwo, Magazyn Autostrady, Mosty, Drogi Publiczne, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Magazyn BTA, Portal EDROGA, Portal Magiczny Kraków, Przegląd Komunikacyjny oraz Transport Miejski i Regionalny.

Komitet Organizacyjny pracował w składzie Beata Toporska (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego), Anna Reszczyk (Zastępca Przewodniczącej), Janina Mrowińska (Sekretarz Komitetu Organizacyjnego), Piotr Buczek, Robert Jakubiak, Anna Karpierz, Halina Rogowska, Robert Szota i Patryk Zakrzewski.

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

 1. Zmiany legislacyjne w branży drogowej
  • Koniunktura w budownictwie branży drogowej w świetle aktualnej sytuacji geopolitycznej
  • Zmiany w prawie dotyczące dróg publicznych i nowe wytyczne WR-D jako dokumenty promujący „dobrą praktykę”
  • Prawo zamówień publicznych w praktyce
  • Destrukt asfaltowy w świetle Rozporządzenia Ministra Klimatu o utracie przez destrukt statusu odpadu
  • Zmiany legislacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego
 2. Innowacyjności w drogownictwie
  • Stosowanie OZE w drogownictwie wraz z zastosowaniem magazynów energii
  • Rola BIM w procesie projektowania i zarządzania infrastrukturą drogową
  • Cyfryzacja w budowie i zarządzaniu infrastrukturą drogową (BIM, systemy informatyczne, PMS itp.)
  • Systemy cyfrowej inspekcji inwestycji drogowych (np. z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych, sensorów monitorujących zarówno infrastrukturę, jak i pracowników obsługujących inwestycję)
 3. Planowanie i perspektywa realizacji poszczególnych Programów
  • Plany inwestycyjne branży drogowej
  • Realizacja Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021 – 2024
  • Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku
  • Wojewódzki Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Województwa Małopolskiego na lata 2021-2030
  • Doświetlenia przejść dla pieszych w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego jako integralny element programów BRD
  • Generalny Pomiar Ruchu Drogowego i jego zastosowania
 4. Technologie w drogownictwie
  • Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i obiektów drogowych
  • Technologie nawierzchni drogowych
  • Projektowanie, budowa i eksploatacja liniowej i punktowej infrastruktury drogowej w tym tuneli komunikacyjnych i sieci tramwajowych (zintegrowanej z drogami kołowymi)
  • Odwodnienie dróg, ulic, lotnisk, parkingów i placów
  • Ochrona środowiska
 5. Wyzwania w kształceniu kadry drogowej na uczelniach w świetle nowych wytycznych dotyczących zmian w projektowaniu.

Konferencja zgromadziła 155 osób. Uczestnicy konferencji to m.in. przedstawiciele środowiska nauki, jednostek budżetowych, firm projektowych i wykonawczych oraz zajmujących się organizacją i zarządzaniem infrastrukturą drogową.

Swoją obecnością rangę konferencji podkreślili:

Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski, Adam Twardowski – Wiceburmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, Mirosław Boryczko – Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie; Tomasz Pałasiński – Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Katarzyna Węgrzyn-Madeja – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Magdalena Nowak-Obrzut – Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Jan Styliński – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Zbigniew Kotlarek – Prezes Polskiego Kongresu Drogowego, Marek Bauer – Prorektor ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej, prof. Andrzej Szarata –  Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Jacek Paś –  Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Józefa Majerczak – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie.

Uroczystego otwarcia konferencji i powitania gości dokonali Beata Toporska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji i Wiceprezes ds. drogownictwa Oddziału SITK RP w Krakowie wraz z Robertem Jakubiakiem Zastępcą Dyrektora ds. Inwestycji w GDDKiA Oddział w Krakowie. Tegoroczna konferencja miała wyjątkowy charakter, była to jej piąta – jubileuszowa edycja. Organizator konferencji – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Krakowie, z okazji jubileuszu NOVDROG postanowił uhonorować statuetką „Złoty Smok”, zasłużonego dla konferencji współorganizatora i partnera. Nagrodą został uhonorowany Tomasz Pałasiński Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie w podziękowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie za wieloletnie wsparcie merytoryczne i organizacyjne Konferencji.

Artykuły i prezentacje przygotowane na konferencję zostały opublikowane w wydawnictwie książkowym (165 stron) zawierającym 2 artykuły recenzowane oraz 9 referatów i prezentacji i zostały przekazane uczestnikom konferencji. Obrady konferencji toczyły się w pięciu sesjach, wygłoszono 34 referaty. Czwartkowe sesje zakończył panel dyskusyjny „Wyzwania w kształceniu kadry drogowej na uczelniach w świetle nowych wytycznych dotyczących zmian w projektowaniu”.

Sesja I:

Jan Styliński – Prezes Zarządu – Polski Związek Pracodawców Budownictwa – Budownictwo okiem ekonomisty – Sytuacja bieżąca oraz perspektywy na kolejne miesiące

Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu – Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa – Waloryzacja kontraktów drogowych – stan prawny i praktyka

Robert Jakubiak – Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji – GDDKiA Oddział w Krakowie – Realizowane i planowane programy rozbudowy i modernizacji sieci dróg krajowych na terenie województwa małopolskiego

Katarzyna Węgrzyn-Madeja – Dyrektor – ZDW w Krakowie Inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Patryk Zakrzewski – Specjalista ds. Transportu – ZDW w Krakowie – Mobilność jako usługa – funkcja samorządu w tworzeniu i zarządzaniu transportem na przykładzie systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna

Inga Gęsiarz-Nowak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych – ZDW w Krakowie – Nowinki w PZP

Tomasz Krynicki – Zakład Naukowo Badawczy ECO HERA – Utrata statusu odpadu dla destruktu asfaltowego

Sesja II:

Piotr Mazurowski – Menadżer ds. technologii optymalizacji nawierzchni – Tensar Polska Sp. z o.o. – Tensar InterAx – Najnowsza generacja georusztów do stabilizacji kruszywa

Sebastian Przybylski – Technik projektu – Epufloor Sp. z o.o. – Maty wibroizolacyjne w konstrukcji drogi we Wrocławiu

dr inż. Krzysztof Błażejowski – Dyrektor Biura Badań i Rozwoju – Orlen Asfalt Sp. z o.o. – Różne rozwiązania technologiczne w zakresie ekologii i oszczędności energii

Małgorzata Stryczek – Kierownik Projektu – GDDKiA Oddział w Krakowie – Rola BIM w procesie zarządzania projektem infrastrukturalnym

dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK – Politechnika Krakowska – Innowacyjne metody ochrony przed hałasem drogowym – program badawczy RID – II

dr Edyta Majer, Izabela Samel, Malwina Judkowiak, Krzysztof Majer – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy – Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) – cyfrowe dane wspomagające planowanie infrastruktury drogowej

dr hab. inż. Michał Strach, prof. AGH, Patryk Budzyński, Paulina Glanowska – Akademia Górniczo-Hutnicza – Analiza porównawcza wyznaczenia objętości mas ziemnych i materiałów sypkich na potrzeby projektów infrastrukturalnych

Kazimierz Szewczyk – Z-ca Dyrektora d/s Nadzoru Systemu, Piotr Chrobak – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. – Projektowanie zjazdów – połączenie dróg publicznych z otoczeniem

Sesja III

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata – Politechnika Krakowska, Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – Generalny Pomiar Ruchu 2025 – konieczność, czy zbędne działanie?

Katarzyna Dobrzańska-Junco – Sekretarz – Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Wojewódzki Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Województwa Małopolskiego na lata 2021-2030

Marek Dworak – Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Ruchu Rowerowego oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Zmiany legislacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego

Michał Ceremuga – Naczelnik Wydziału BRD i Zarządzania Ruchem – GDDKiA Oddział w  Krakowie – Wieloletnie działania GDDKiA Oddział w Krakowie na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na drogach krajowych województwa małopolskiego

Podinsp. Wojciech Matras – Z-a Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie – Działania Policji na rzecz tworzenia bezpiecznej infrastruktury drogowej w Małopolsce

dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK – Politechnika Krakowska – Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego na podstawie danych z bezałogowych statków latających

dr hab. inż. Michał Strach, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza – Zastosowanie systemu bezzałogowych statków powietrznych i sieci czujników w cyfrowym nadzorze inwestycji drogowych

Sesja IV

Piotr Kijowski – Stowarzyszenie Producentów Cementu – Nawierzchnie betonowe w Polsce

dr hab. inż. Andrzej Więckowski, em. prof. uczelni, dr inż. Piotr Zieliński – Politechnika Krakowska – Doświadczenia i warunki dla betonowych nawierzchni ciągłych

prof. dr hab. inż. Antoni Szydło – Politechnika Wrocławska – Innowacyjne nawierzchnie betonowe na obiektach mostowych

Lech Bokszczanin – Menadżer Produktu – Eurobent Sp. z o.o. – Beton w rolce jakiego nie znacie – innowacyjne, bezpieczne zabezpieczenie skarp, nabrzeży drogowych, kanałów wodnych m.in. w drogownictwie.

prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski – Politechnika Rzeszowska, Promost Consulting Rzeszów – Wykorzystanie recyklatów do budowy obiektów mostowych

Łukasz Szewczyk – Naczelnik Wydziału Technologii (Laboratorium drogowe) – GDDKiA Oddział w  Krakowie – Aspekty technologiczne związane z realizacją nawierzchni asfaltowej w  tunelu S7 odc. Naprawa – Skomielna Biała

Krzysztof Migdał – Członek Zarządu – Trasa Łagiewnicka SA w Krakowie – Trasa Zwierzyniecka i Pychowicka jako Game Changer dla Krakowa – technologia w służbie zmian komunikacyjnych

dr inż. Marcin Grygierek – Politechnika Śląska – Stabilizacja niezwiązanego kruszywa wieloosiowym georusztem o monolitycznych węzłach – wybrane wyniki badań własnych

Sesja V

Prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca – Politechnika Krakowska – Zagospodarowanie wód ze zlewni drogowych – zalecenia WR-D-71-2

dr inż. Krystian Woźniak – Politechnika Krakowska – Projektowanie rond WRD-31-3

prof. dr hab. inż. Piotr Olszewski – Politechnika Warszawska – Zmiany w kształtowaniu geometrycznym dróg wynikające z nowych przepisów i wytycznych

dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK – Politechnika Krakowska – Projektowanie zjazdów – połączenie dróg publicznych z otoczeniem

Konferencja była prezentacją szerokiego spektrum – doświadczeń, poglądów, a przede wszystkim wiedzy w zakresie infrastruktury drogowej. Tematyka obejmowała nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne oraz aspekty formalno-prawne związane z realizacją zadań inżynierskich, jak również zostały poruszone aktualne problemy w branży tj. m.in. waloryzacja wynagrodzenia umownego czy utrata statusu odpadu dla destruktu asfaltowego oraz zostały przedstawione planowane programy rozbudowy i modernizacji sieci dróg, a także poruszono kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym niechronionych jego uczestników.

Podsumowanie zagadnień wygłoszonych w trakcie referatów oraz efektów dyskusji na konferencji „NOVDROG”.

W trakcie Konferencji poruszono wiele zagadnień zarówno naukowo-badawczych jak i praktycznych, a efekty wynikające z tych obrad można przedstawić w następujących grupach tematycznych:

Świadoma konieczność wprowadzania zmian nadążających za sytuacją rynkową branży w szczególności waloryzacji w  umowach na roboty, usługi w tym projektowania dróg i nadzór inwestorski.

 1. Środowiska branży drogowej dostrzegają problemy z jednoznaczną kwalifikacją destruktu pozwalającą na ponowne zastosowanie w tzw. procesie recyklingu. Konieczność dalszego procedowania dalszych zmian przepisów w tym zakresie.
 2. Rozwój i promowanie nowych technologii w zakresie produkcji i wdrażania (stosowania) innowacyjnych materiałów ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę środowiska i oszczędności energii.
 3. Technologia cyfrowa i wprowadzanie szeroko-pojętej infrastruktury elektronicznej umożliwiającej wykorzystanie w procesie inwestycyjnym zasobów wiedzy i zbioru danych. Zauważalne jest podniesienie świadomości środowiska inżynierów w zakresie stosowania cyfryzacji w procesie budowlanym.
 4. Kontynuacja wspólnych działań administracji drogowej, władz samorządowych, KWP w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Dotychczasowe działania zostały potwierdzone w rzeczywistych badaniach.
 5. Dyskusja na temat wytycznych powinna być długoterminowa a aktualizacja winna być ciągła. Świat się zmienia w zakresie technologii, materiałów zatem filozofia wypracowania wzorców i standardów jest taka aby zadbać o to by zgłaszać uwagi wynikające z praktyki.

Dyskusje prowadzono także w kuluarach, na podstawie których można stwierdzić, iż problematyka poruszanych zagadnień była bardzo szeroka i w pełni wpisywała się tematykę konferencji, związaną z nowoczesnymi technologiami i systemami zarządzania w transporcie drogowym.

Konferencja przyczyniła się do nawiązania nowych kontaktów zawodowych jak również do odnowienia kontaktów i wspomnień wspólnie prowadzonych inwestycji oraz wymianę doświadczeń.

Konferencji zgromadziła 5 Partnerów.

Partnerami Oficjalnymi Konferencji były firmy Epufloor Sp. z o.o., Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Tensar Polska Sp. z o. o.,

Pozostali Partnerzy konferencji to Eurobent Sp. z o.o, Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Firmy zaprezentowały swoje osiągnięcia i produkty w formie prelekcji oraz stoisk wystawowych.

Podczas konferencji Organizatorzy ogłosili konkurs na najciekawsze wystąpienie spośród wszystkich uczestników konferencji. Na zakończenie konferencji Kapituła konkursu ogłosiła zwycięzcę, a została nim dr Edyta Majer z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego za prezentację „Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) – cyfrowe dane wspomagające planowanie infrastruktury drogowej” otrzymując nagrodę, roczną prenumeratę czasopisma Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne.

Oprócz części merytorycznej konferencji, organizatorzy zadbali również o wypoczynek uczestników. Pierwszy dzień konferencji zakończył się uroczystą kolacją w hotelu, z Gwiazdą wieczoru kubańską wokalistką Mili Morena. Podczas kolacji kontynuowane były uroczystości jubileuszowe konferencji NOVDROG. Był okazjonalny tort z logo konferencji. Odbyło się także bardzo miłe wydarzenie. Organizatorzy wyróżnili 2 firmy partnerskie, które wspierały konferencję od samego początku tj. Tensar Polska Sp. z o. o. i Stowarzyszenie Producentów Cementu. Wraz z życzeniami wręczono okolicznościowy list gratulacyjny i upominek. Kolejną niezwykle miłą niespodziankę Organizatorzy przygotowali dla profesora Janusza Bohatkiewicza, doceniając Jego wieloletnie wsparcie merytoryczne konferencji. Marek Błeszyński obdarował profesora J.Bohatkiewicza karykaturą własnego autorstwa, co spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony obdarowanego.  W drugim dniu zorganizowano wycieczkę turystyczną do Zamku w Niepołomicach. Uczestnicy zwiedzili Muzeum Niepołomickie znajdujące się w salach Zamku  oraz nowo otwarte niepołomickie Błonia ulokowane na obszarze przylegającym do Zamku.

Opracowali: Janina Mrowińska – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Część merytoryczna – Beata Toporska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji, Halina Rogowska – Członek Komitetu Organizacyjnego

Zdjęcia: Halina Rogowska, Janusz Różycki

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.