Protokół nr 9 (47) 2013 | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

Protokół nr 9 (47) 2013

z zebrania Zarządu Oddziału w dniu 2 września 2013r. ul. Siostrzana 11

 1. Obecni wg listy obecności w załączeniu.
 1. Program zebrania

PROGRAM

z zebrania Zarządu Oddziału

w dniu 02 września 2013 r.

godz. 17.00 w siedzibie przy ul. Siostrzanej

 1. Informacja o plenarnym zebraniu członków Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu, które odbyło się w dniach 29 i 30 sierpnia 2013 w Jędrzejowie.
 2. Informacja na temat planowanej konferencji „Polityka parkingowa w miastach”, Zakopane 16-18 października – stan przygotowań.
 3. Informacja na temat planowanej konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”, Zakopane 04-06 grudnia – stan przygotowań.
 4. Informacja na temat planowanej konferencji „Drogi Kolejowe 2013” Krynica 23-25 października 2013 – stan przygotowań.
 5. Rozpatrzenie wniosku organizatora wyjazdu o dofinansowanie kolejowo-winnej wyprawy braterskiej na Węgry organizowanej w dniach 6-8 września 2013.
 6. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Koła w Politechnice Krakowskiej o dofinansowanie wyjazdu techniczno-integracyjnego „Pożegnanie lata 2013” organizowanego przez Koło w dniach 28 sierpnia do 01 września 2013 r.
 7. Omówienie sytuacji w Zarządzie Krajowym SITK RP i przygotowań do zbliżającego się Zjazdu.
 8. Przyjęcia, przeniesienia i skreślenia członków:

Przyjęcia

 • Rozpatrzenie wniosku o przyjęcie Kol. Martyny Antas i kol. Konrada Gawłowskiego do Krakowskiego Koła Kolejarzy.
 • Rozpatrzenie wniosku o przyjęcie Kol. Emila Markowiaka do Koła w Politechnice Krakowskiej.

Przeniesienia

 • Wojciech Cichy – przeniesienie z Oddziału w Lublinie, przyjęcie do Krakowskiego Koła Kolejarzy, na własną prośbę, uregulowane składki do końca lipca 2013.

Skreślenia

 1. Wniosek Przewodniczącej Koła przy Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych o skreślenie z listy członków kol. Ewy Rogus.
 2. Wniosek Przewodniczącej Koła przy Mota-Engil Central Europe S.A. o skreślenie z listy członków kol. Kazimierza Szewczyka i kol. Edwarda Stalmacha.
 3. Wniosek Przewodniczącego Krakowskiego Koła Kolejarzy o skreślenie z listy członków: Edwadra Baklarza, Mieczysława Buksik, Czesława Gaudyn, Leszka Gorczyca, Szczepana Guberniaka, Mariana Jamborskiego, Adama janika, Janusza Karkula, Marka Kosior, Franciszka Kostrzewa, Marka Kowalla, Krzysztofa Kowalczyka, Andrzeja Lotosa, Rafała Madeja, Teresy Madej, Józefa Martyńskiego, Kazimierza Mazura, Wiesława Michnika, Jarosława Papierza, Andrzeja Reichel, Marka Słoniowskiego, Mieczysława Strzebońskiego, Stanisława Sularza, Jacka Zadęckiego, Andrzeja Żurka z powodu długotrwałego zalegania z opłacaniem składek członkowskich.
 1. Sprawy różne:
 1. Sprawozdanie Koła SITK przy Mota-Engil Central Europe S.A. z wyjazdu do Zakopanego w dniach 5 – 7 lipca 2013 roku.
 2. Sprawozdanie Koła SITK przy Mota-Engil Central Europe S.A. z wycieczki do Małej Fatry w dniu 20 lipca 2013 roku.
 3. Zaproszenie na konferencję „Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej” organizowanej przez Nowoczesne budownictwo Inżynieryjne w Dębnie Polskim w dniach 11 – 12 grudnia 2013.
 1. Wolne wnioski.

          Złożenie życzeń imieninowych kol. Danusi Schwertner (24.06.br), kol. Annie Bryksy (26.07.br)

 1. Ustalenie terminu następnego spotkania Zarządu.
 1. Przebieg zebrania

Ad. 1

Kol. J.Hydzik omówił przebieg plenarnego spotkania KKMHiZT, które odbyło się w dniach 29 i 30 sierpnia 2013 w Jędrzejowie. W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby z 12 Oddziałów. Spotkanie było połączone z seminarium pt. „Historia Jędrzejowskiej Kolei dojazdowej”. Część merytoryczna spotkania odbyła się w Hotelu Potocki Dwór w Potoku Wielkim. Wygłoszono trzy referaty, tematyka poruszona w referatach została omówiona i podsumowana w dyskusji.  Program turystyczny spotkania był bardzo bogaty, zwiedzono ciekawe miejsca i zabytki ziemi świętokrzyskiej, m.in. Klasztor Cystersów, Muzeum Zegarów, zaplecze kolejki wąskotorowej i przejazd tą kolejką na trasie Jędrzejów Wąskotorowy – Umianowice. Po zakończeniu relacji ze spotkania w Jędrzejowie przez kol. Hydzika, głos zabrał Prezes M.Szałkowski, który poinformował, że planowane we wrześniu br. spotkanie księgowych i sekretarzy oddziałów nie doszło do skutku z powodu małej ilości zgłoszeń. To spotkanie byłoby bardzo potrzebne, ponieważ zbliża się termin Zjazdu SITK i jest wiele spraw do przedyskutowania, niestety – nie odbędzie się.

Ad. 2

Kol. A.Kollbek przekazał informacje na temat postępu prac organizacyjnych konferencji o tematyce parkingowej. Zgłoszono już 27 referatów do wygłoszenia, zostaną one wydane w Zeszycie Naukowo – Technicznym Oddziału. W konferencji uczestniczyć będą goście z zagranicy. Niepokojące jest to, że do tej pory wpłynęła mała ilość płatnych zgłoszeń, może się okazać, że konferencja nie wygeneruje zysku. Prezes M.Szałkowski zaapelował, aby nawet w takiej sytuacji konferencja się odbyła. Oddziałowi zależy na jej wznowieniu i ponownym rozpropagowaniu tematyki parkingowej po kilkuletniej przerwie. Poza tym można spodziewać się dofinansowania z MOIIB dla uczestników – członków SITK,  będących  jednocześnie członkami Izby.

Ad. 3

Kol. J.Mrowińska omówiła stan prac przygotowawczych do konferencji o tematyce kolejowej. Do potencjalnych uczestników rozesłane zostały komunikaty. Kol. Mrowińska poinformowała o wystąpieniach o uzyskanie protektoratu honorowego nad konferencją. Na stronie Oddziału w zakładce Konferencje zamieszczone są szczegółowe informacje o konferencji.

Ad. 4

Kol. J.Mrowińska omówiła stan prac przygotowawczych do konferencji Drogi Kolejowe 2013.  W czerwcu br. wysłano komunikaty. Nadeszło już 17 płatnych zgłoszeń, pozyskano dwóch sponsorów. Prezes M.Szałkowski poinformował Zarząd o Technicznych Dniach Drogowych organizowanych przez Zarząd Krajowy. Zainteresowani udziałem w tej imprezie członkowie Oddziału mogą uzyskać dofinansowanie.  Prezes poinformował również, że w tym czasie, kiedy zaplanowano konferencję kolejową, Zarząd Krajowy organizuje konferencję, w której uczestniczyć będzie cała grupa z UIC – może to kolidować z naszą konferencją.

Ad. 5

Zarząd rozpatrzył wniosek organizatora kolejowo – winnej wyprawy braterskiej na Węgry o dofinansowanie dla członków Oddziału biorących udział w wyprawie (z 38 uczestników, 10 to członkowie Oddziału). Wszystkie te osoby aktywnie działają w Kołach i Oddziale, Zarząd w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjął decyzję o dofinansowaniu 50% kosztów wyjazdu (375 PLN) dla każdego z tych członków.

Ad. 6

Zarząd rozpatrzył wniosek Przewodniczącego Koła w Politechnice Krakowskiej – organizatora wyjazdu techniczno-integracyjnego Pożegnanie Lata 2013, o dofinansowanie dla członków Oddziału biorących udział w wyjeździe. Zarząd w głosowaniu jawnym podjął decyzję o dofinansowaniu dla członków w wysokości uzależnionej od stopnia aktywności.

Ad. 7

Prezes Honorowy SITK prof. W.Starowicz zrelacjonował sytuację w Zarządzie Krajowym SITK. Sytuacja jest zła, nowy Prezes Stowarzyszenia wraz z  Sekretarzem Generalnym oraz Zarząd Krajowy podejmują próby wyjścia z kryzysu. Prezes SITK spotkał się z prezesami najlepiej funkcjonujących Oddziałów i przedstawił im swoją wersję programu naprawy sytuacji, prosząc o wsparcie. Podjęto szereg działań mających poprawić kondycję finansową ZK, jedno z nich to minimalizowanie kosztów funkcjonowania Biura ZK poprzez zmianę warunków płacowych jego pracowników. Niestety, okazało się, że w efekcie wprowadzania zmian pracownicy Biura oddali sprawę do Sądu Pracy, ZK oczekuje na wynik sprawy i postanowienie Sądu w tej kwestii. Zarząd Krajowy organizuje w najbliższym czasie konferencje, które mają przynieść dochód: Techniczne Dni Drogowe w Raszynie k. Warszawy oraz konferencję o tematyce kolejowej pod patronatem UIC. W ramach usprawnienia pracy ZK Prezes Żurkowski podał do dyskusji propozycję, by zawęzić skład ZK do kilku osób, byłaby to „twarz” SITK, reprezentująca Stowarzyszenie. Zawężenie składu ZK skutkowałoby mniejszym kosztem obsługi biurowej. Podjęcie takich działań wymaga zmian w Statucie. Zdania na temat tak radykalnych reform w Stowarzyszeniu są podzielone. Prezesi Oddziałów, którzy spotkali się z Prezesem Żurkowskim będą popierali reformy na zbliżającym się Zjeździe. Prof. Starowicz odniósł się do tych pomysłów i podjętych działań i stwierdził, że sytuacja jest tak zła, że trudno optymistycznie patrzeć w przyszłość. Prawdopodobnie w najbliższym czasie Biuro ZK przestanie być wydolne finansowo. Potrzebne są konkretne, systemowe rozwiązania. Prof. Starowicz poinformował również o sytuacji czasopism wydawanych przez Stowarzyszenie. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Krajowego zapadła decyzja o skupieniu od stycznia 2014 roku całej obsługi administracyjno-finansowej czasopism wydawanych przez SITK w biurze Zarządu Krajowego.

Ad. 8.

Zarząd w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjął do Oddziału kol. Martynę Antas i kol. Konrada Gawłowskiego do Krakowskiego Koła Kolejarzy oraz kol. Emila Markowiaka do Koła w Politechnice Krakowskiej.

Zarząd w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjął decyzję o przeniesieniu kol. Wojciecha Cichego z Oddziału w Lublinie do Krakowskiego Koła Kolejarzy

Zarząd w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjął decyzję o skreśleniu z listy członków Oddziału: kol. Ewy Rogus (z Koła w Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych) oraz kol. Kazimierza Szewczyka i kol. Edwarda Stalmacha (z Koła w Mota-Engil Central Europe S.A.).

Wniosek o dokonanie skreślenia członków zgłoszonych we wniosku Przewodniczącego Krakowskiego Koła Kolejarzy został przeniesiony do rozpatrzenia na kolejne posiedzenie Zarządu Oddziału. Zarząd podejmie próbę skontaktowania się z członkami Koła w celu określenia się przez nich w aspekcie dalszej przynależności do SITK i uregulowania zaległych składek.

Ad. 9. Sprawy różne:

 1. Sprawozdanie Koła SITK przy Mota-Engil Central Europe S.A. z wyjazdu do Zakopanego znajduje się do wglądu w Biurze Oddziału.
 2. Sprawozdanie Koła SITK przy Mota-Engil Central Europe S.A. z wycieczki do Małej Fatry znajduje się do wglądu w Biurze Oddziału.
 3. Zaproszenie na konferencję „Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej” organizowanej przez Nowoczesne budownictwo Inżynieryjne w Dębnie Polskim dostępne jest w Biurze Oddziału.
 4. Prezes M.Szałkowski przypomniał, że w dniu 15 sierpnia br. Prezes Honorowy Oddziału kol. Marian Szeliński obchodził imieniny. W drugiej połowie września delegacja Zarządu Oddziału odwiedzi z tej okazji Prezesa Honorowego.

Ad. 10.

Wolne wnioski:

Członkowie zarządu Oddziału złożyli życzenia imieninowe kol. Danucie Schwertner i kol. Annie Bryksy.

Ad. 11.

Kolejne spotkanie Zarządu zaplanowano na 30 września 2013r.

Przewodniczył:  Mariusz Szałkowski               

Protokołowała:  Danuta Schwertner                  

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.