Spotkanie Międzyoddziałowe w Krakowie | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

Spotkanie Międzyoddziałowe w Krakowie

Spotkania Międzyoddziałowe to wieloletnia tradycja naszego Stowarzyszenia, były organizowane od 1994 roku i stanowiły doskonałą platformę do wymiany doświadczeń i dyskutowania ważnych zagadnień merytorycznych związanych z funkcjonowaniem Oddziałów i całego Stowarzyszenia, jak również były okazją do lepszej integracji  naszego środowiska.

Ostatnie takie spotkanie (po kilkuletniej przerwie) odbyło się w maju 2015 roku, a jego organizatorem był Oddział w Krakowie. Była to inicjatywa umożliwiająca powrót do dobrej praktyki spotkań przedstawicieli Oddziałów i dzielenia się swoimi doświadczeniami – osiągnięciami, ale też kłopotami i trudnościami. Po kolejnej kilkuletniej przerwie, spowodowanej m.in. pandemią, nasz Oddział podjął się zorganizowania takiego wydarzenia i odbyło się ono w dniach 10 – 11 września 2021 r. W spotkaniu uczestniczyły ogółem 23 osoby. Gościliśmy przedstawicieli z 9 Oddziałów tj. z Białegostoku, Bydgoszczy, Katowic, Łodzi, Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania, Słupska i Warszawy. Zarząd Krajowy reprezentowała kol. Hanna Kwiatkowska – Dyrektor Biura.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Oddziału w Krakowie: Józefa Majerczak – Prezes Oddziału; prof. Wiesław Starowicz – Prezes Honorowy SITK, Prezes Honorowy Oddziału; Mariusz Szałkowski – Wiceprezes Zarządu Krajowego SITK, Członek Zarządu Oddziału w Krakowie, Członek Honorowy SITK; Anna Reszczyk – Wiceprezes ds. Drogownictwa; Członkowie Zarządu Marek Błeszyński i Beata Toporska; Sekretarz Oddziału Janina Mrowińska; kol. Krzysztof Francuz – Wiceprezes Koła w Politechnice Krakowskiej oraz Redaktor Informatora Oddziału – Danuta Schwertner. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Tadeusz Trzmiel – Prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego, Członek Honorowy SITK, Członkowie Honorowi Anna Bryksy, Jerzy Hydzik i Kazimierz Żurowski.

Miejscem spotkania był Dom Kultury „Kolejarza” przy ul. Św. Filipa 6 w Krakowie. Obrady otwarła Prezes Józefa Majerczak, która serdecznie powitała miłych Gości wyrażając zadowolenie z faktu, że wreszcie można się normalnie spotkać, Pani Prezes przekazała życzenia owocnych obrad i ciekawej dyskusji.

Następnie głos zabrał prof. Wiesław Starowicz, który przypomniał, że spotkania międzyoddziałowe zainicjował w roku 1994 kol. Andrzej Koper. Ze spotkań początkowo regularnych, cyklicznych, stały się one z czasem spotkaniami organizowanymi incydentalnie. Profesor życząc owocnych obrad wyraził nadzieję, że sytuacja się zmieni i spotkania będą się odbywać regularnie. Kol. Hanna Kwiatkowska z Zarządu Krajowego przekazała zebranym pozdrowienia i życzenia od Prezesa i Sekretarza Generalnego SITK.

Uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne, a wśród nich: program spotkania, najnowszy numer miesięcznika Transport Miejski i Regionalny, Monografię Oddziału – Przeszłość dla Przyszłości wydaną z okazji Jubileuszu 70-lecia, notesy, pendrive z tekstami ostatnich numerów Informatora Oddziału, śpiewniki i poduszko-koce z polaru. W recepcji spotkania wystawione były dla uczestników wydawnictwa Oddziału: Zeszyty Naukowo – Techniczne Oddziału – wydawnictwa konferencyjne wydane w roku 2020 i 2021. W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się także z ostatnimi rocznikami Kroniki Oddziału w Krakowie prowadzonej przez Kol. Annę Karpierz.

Pierwszym punktem obrad merytorycznych, które toczyły się w dwu sesjach, była autoprezentacja Oddziałów uczestniczących w spotkaniu, omawiano specyfikę pracy i działania Oddziałów, sukcesy i porażki oraz to, jak sobie Oddziały poradziły w trudnym czasie pandemii. Kolejne tematy podejmowane w dyskusji to zagadnienia nurtujące całe nasze Stowarzyszenie: jak dbać o podnoszenie prestiżu Oddziałów i Stowarzyszenia oraz jak zachęcać młodych do wstąpienia i pracy w Stowarzyszeniu.

Jako pierwszy zaprezentował się Oddział w Krakowie będący gospodarzem spotkania. Prezes Józefa Majerczak przedstawiła prezentację zawierającą dane o działalności Oddziału w latach 2020 i 2021, a więc w warunkach pandemii. Oddział szybko dostosował się do nowej, trudnej sytuacji – dostosowano przepisy w celu utrzymania ciągłości pracy Oddziału, zmodernizowano pracę Biura dla zapewnienia warunków bezpieczeństwa, wykorzystano platformy do spotkań online – począwszy od spotkań zarządu, komitetów organizacyjnych konferencji, spotkań okazjonalnych, aż po profesjonalnie zorganizowane seminaria i konferencje online czy walne zebrania członków. Oddział nie spoczął na laurach. Pomimo trudnej, niepewnej sytuacji udało się zorganizować bardzo dużo wydarzeń, Zarząd i członkowie aktywnie pracowali, ale wymagało to dużego wysiłku i zaangażowania. Udało się też utrzymać dobrą kondycję finansową Oddziału.

W następnej kolejności Prezes Jerzy Jakimowicz przedstawił działalność Oddziału w Katowicach. Oddział liczy 139 członków zrzeszonych w 9 kołach, posiada dwóch Członków Wspierających (Alstom i Koleje Śląskie), którzy wspomagają finansowo działalność Oddziału. Przedstawił też skład członków działających w Sekcjach Krajowych. Oddział ma na swoim koncie liczne sukcesy – m.in. powołano nowe Koło nr 26 w Kolejach Śląskich Katowice, powiększono liczebność koła w Alstom, członkowie Oddziału otrzymali wysokie odznaczenia – Medal im. H. Komorowskiego, Odznaki NOT, poza tym nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Kolei Wąskotorowej w Bytomiu.

Prezes przedstawił też problemy, na jakie napotyka Oddział w swej działalności, m.in. odwołanie konferencji naukowo-technicznej nt. „Modernizacja Taboru Szynowego” w Tarnowskich Górach, problemy z pozyskaniem finansów, „zamrożenie” działalności w okresie pandemii, brak Koła Seniorów w Oddziale.

Następnie głos zabrał kol. Edward Kasierski – Prezes Oddziału w Słupsku. Oddział liczy 73 członków zrzeszonych w 2 sekcjach i 3 kołach. Oddział upatruje przyszłość w drogownictwie, koło w Bytowie jest najbardziej prężne. Z okazji Jubileuszu 150-lecia Kolei w Słupsku zorganizowano uroczystą konferencję w Urzędzie Miasta, wydano okazjonalny medal, poza tym aktywnie uczestniczono w wydarzeniu „Noc Muzeów”, zorganizowano Piknik pod nazwą „Imieniny ulicy Kolejowej w Słupsku”, zawody strzeleckie, konkurs „Rzutu klockiem hamulcowym o puchar Dyrektora Zakładu Przewozów Regionalnych w Gdyni” itd. Staraniem Oddziału rondo u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Sobieskiego otrzymało nazwę Ronda „Kolejarzy Słupskich”. Izba Historii Kolei w Słupsku powstała z inicjatywy Stowarzyszenia. Pan Prezes przedstawił wiele inicjatyw i działań podejmowanych przez Oddział, działalność jest bardzo ciekawa, innowacyjna i różnorodna. Uczestnicy spotkania byli pod dużym wrażeniem tego, jak działa Oddział w Słupsku. Prezes Józefa Majerczak pogratulowała tak szerokiej, ciekawej działalności.

Ostatnią prezentacją w I sesji obrad była Prezentacja Prezesa Oddziału w Warszawie kol. Ireneusza Jasińskiego, który objął Oddział bardzo niedawno – w czerwcu 2021 roku po śmierci poprzedniego Prezesa Kolegi Stefana Sarny. Oddział zrzesza 322 członków i posiada 11 kół, a aktywnie działający Klub Seniora skupia aż 81 osób. Oddział nawiązał współpracę z Izbą Inżynierów Budownictwa i z władzami miasta. Prowadzone są rozmowy z kilkoma firmami o współpracę i wsparcie finansowe, władze Oddziału mają również plany prowadzenia szkoleń. Prezes podzielił się informacjami na temat osiągnięć Oddziału, ale nie brak też problemów, m.in. Oddział płaci warszawskiemu NOT bardzo wysoki czynsz za biuro, ponadto niewystarczająca jest współpraca z uczelniami warszawskimi.

Po zakończeniu I części obrad i po obiedzie uczestnicy udali się spacerem w kierunku Rynku Głównego, gdzie przy ul. Św. Jana 19 znajduje się Muzeum Książąt Czartoryskich. Tu wraz z miłą Panią Przewodnik uczestnicy mogli zapoznać się ze wspaniałymi zbiorami Muzeum. Znajduje się tu najcenniejsza w Polsce i jedna z najcenniejszych kolekcji w Europie. Początki Muzeum sięgają roku 1801 i zbiorów księżnej Izabeli Czartoryskiej, prezentowanych w jej puławskim muzeum.

Uczestnicy mieli okazję obejrzeć bogate zbiory – arcydzieła z dziedziny malarstwa, rzeźby, rzemiosła, militariów i sztuki użytkowej. Już samo wejście na terem Muzeum robi ogromne wrażenie – piękny dziedziniec Pałacu został pokryty szklanym dachem. Z tego miejsca zwiedzający, którzy weszli wprost z ruchliwych, często zatłoczonych uliczek Starego Miasta, wyciszają się i wyruszają w historyczną podróż w czasie.

Najbardziej znane i cenne eksponaty to Dama z gronostajem Leonarda da Vinci oraz Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta von Rijna. Zbiory zgromadzono w 26 salach ekspozycyjnych na dwóch piętrach wspaniale wyremontowanego Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich.

Po zakończeniu zwiedzania uczestnicy udali się na II część obrad. Kontynuując prezentację Oddziałów, głos zabrał kol. Karol Pytel – Prezes Oddziału w Bydgoszczy. Oddział liczy 170 członków zrzeszonych w 10 kołach. Aktualnie Oddział realizuje  działania podjęte dla polepszenia sytuacji finansowej. Pozyskano zlecenia z zakresu projektowania w branży srk i linii kolejowych, dochody przynosi także działalność rzeczoznawcza, dzięki czemu sytuacja finansowa Oddziału z roku na rok się poprawia. Oddział prowadzi również działalność konferencyjną, współpracuje także z Bydgoskim Oddziałem NOT, wspólnie wydano monografię pt.: „100 – lecie działalności inżynierów i techników w Bydgoszczy” – pięknie wydany egzemplarz monografii Prezes Karol Pytel wręczył jako prezent dla Oddziału w Krakowie na ręce pani Prezes Majerczak.

Kolejną osobą, która zabrała głos, był Kolega Kazimierz Gabryś – Prezes Honorowy Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim. Oddział liczy ok. 300 członków skupionych w 10 kołach. Ciekawostką jest, że największe koło bardzo aktywnie działające, to zrzeszające około 100 osób Koło Seniorów! W siedzibie Oddziału zlokalizowanej w Technikum Kolejowym znajduje się Izba Pamięci, działa Klub Brydżowy, Oddział posiada także własną lokomotywę i makietę kolejową cieszącą się od lat dużym zainteresowaniem. W Oddziale działa Ośrodek Szkolenia Maszynistów Kolejowych, poza tym Oddział bierze udział w konkursach na pozyskanie grantów z miasta. Obecnie czynione są starania dla odtworzenia i reaktywowania zabytkowej kolejki wąskotorowej. Oddział co roku organizuje dużą imprezę z wieloma bardzo ciekawymi atrakcjami i niespodziankami dla dorosłych i dla dzieci – są to Dni Techniki Kolejowej. Poza tym organizowanych jest szereg imprez kulturalnych, technicznych i integracyjnych.

Oddział w Łodzi został zaprezentowany przez Prezesa Janusza Andrzejewskiego, który opowiedział o trudnych chwilach, jakie spotkały Oddział i sposobach wychodzenia z tej sytuacji. Władze Oddziału musiały całkowicie zmienić filozofię myślenia i pracy, postawiono na nowoczesność i młodzież, co dało konkretne, pozytywne efekty. Aktualnie Oddział jest w dobrej sytuacji finansowej, przyciągnął do swoich szeregów wielu ludzi młodych. Ciekawą, nowatorską działalnością jest wykonywanie przez Oddział czynności „biura podróży” w działalności technicznej. Oddział nie ma pracowników biurowych, w ramach obniżania kosztów i wychodzenia na prostą przedstawiciele władz Oddziału w osobach Prezesa i Sekretarza sami wykonują wszelkie prace biurowe i organizacyjne, a pomieszczenie biurowe jest współdzielone z inną firmą. Oddział aktualnie liczy 290 członków, którzy skupieni są w 8 kołach. W Oddziale jest wielu młodych członków, seniorzy znajdują również duże wsparcie u władz Oddziału, są zwolnieni ze składek. Pan Prezes Andrzejewski wymienił z zebranymi uwagi i doświadczenia w zakresie uregulowań związanych z reprezentacją Oddziału i Regulaminem Pracy Zarządu Oddziału. Oddział od lat uczestniczy w Targach TRAKO, a w tegorocznej edycji Targów organizuje ciekawe wydarzenie – rejs wyczarterowanym statkiem Pirat po Zatoce Gdańskiej z szantami i poczęstunkiem. Pan Prezes serdecznie zaprosił zebranych na tę imprezę rozdając bilety i prosząc o potwierdzenie udziału osób zainteresowanych. Tym miłym akcentem zakończył swoje wystąpienie.

Ostatnie wystąpienie należało do kolegi Bartosza Ignatowskiego reprezentującego Oddział w Białymstoku, zrzeszający 402 osoby w 12 kołach. Oddział prowadzi działalność szkoleniową, organizuje cykliczne warsztaty drogowe dla studentów, organizuje również konkurs na najlepsze prace dyplomowe. Oddział organizuje seminaria tematyczne, prowadzi też szeroką i różnorodną działalność kulturalno – integracyjną (spotkania, koncerty muzyczne, turnieje sportowe z różnych dziedzin i wiele innych imprez), wspiera młodych, udziela pomocy koleżeńskiej swoim członkom.

W następnej części spotkania, dotyczącej pozyskiwania młodych członków do Stowarzyszenia uczestnicy wysłuchali dwóch wystąpień: koleżanki Beaty Toporskiej i kolegi Krzysztofa Francuza z Oddziału w Krakowie. Oboje są przedstawicielami młodego pokolenia, działają w Oddziale już wiele lat i osiągnęli bardzo wiele zarówno na gruncie zawodowym jak i stowarzyszeniowym. W swoich prezentacjach chcieli pokazać działalność swoich kół, a także podać przykłady takiej działalności, która przyciąga innych młodych i pozwala im się realizować i zdobywać wiedzę oraz doświadczenie, ale też dobrze się bawić i integrować w gronie zarówno młodszych jak i starszych koleżanek i kolegów ze Stowarzyszenia. Dobrze i z pomysłem prowadzona działalność wśród młodych członków pozwala im na realizację własnych, często bardzo ciekawych i nowatorskich pomysłów,  rozwój zawodowy, zdobywanie nowych doświadczeń i uczestniczenie w procesie samokształcenia zawodowego. Bardzo ważnym elementem pracy kół jest tworzenie takiej atmosfery, aby młodzi czuli się dobrze, swobodnie w środowisku branżowym, nawiązywali kontakty i relacje zawodowe i koleżeńskie.

Obie prezentacje krok po kroku pokazały jakie działania są podejmowane w Kole Mota – Engil Central Europe S.A., którego Prezesem jest kol. Beata Toporska i w Kole w Politechnice Krakowskiej, którego Wiceprezesem jest kol. Krzysztof Francuz. Każde koło ma własną specyfikę, więc działania są różne, dostosowane do potrzeb i oczekiwań członków. Oprócz wszystkich działań zawodowych, bardzo ważna jest działalność integrująca, tworzą się więzy koleżeńskie i przyjacielskie na długie lata, ludzie stają się dla siebie ważni.

Obydwie prezentacje spotkały się z zainteresowaniem uczestnikom, zadawano pytania prelegentom, wywiązała się dyskusja. Prezentacje zostaną udostępnione uczestnikom Spotkania Międzyoddziałowego – bardzo nas cieszy, że Koleżanki i Koledzy chcą się z nimi zapoznać, może nawet poszukać inspiracji i nowych pomysłów do działań we własnych Oddziałach. Wymiana doświadczeń jest bardzo ważna i korzystna dla każdej ze stron.

Na zakończenie obrad merytorycznych Prezes Józefa Majerczak podziękowała zebranym za wystąpienia i ciekawą, ożywioną dyskusję zapraszając na wspólną, koleżeńską kolację. Przy suto zastawionym stole uczestnicy spotkania rozmawiali, dyskutowali jeszcze na gorąco o tematach poruszanych wcześniej, wymieniano się doświadczeniami. W czasie kolacji głos zabrała koleżanka Hanna Kwiatkowska – Dyrektor Biura Zarządu Krajowego SITK RP, która przekazała szereg ważnych informacji dotyczących prac nad poprawkami do Statutu SITK oraz o przygotowaniach organizacyjnych i merytorycznych do Zjazdu Stowarzyszenia.

Kolacja przebiegała w miłej, koleżeńskiej atmosferze. Uczestnicy otrzymali śpiewniki wydane przez Oddział w Krakowie, więc przy dźwiękach gitary kol. Marka Błeszyńskiego śpiewano i bawiono się znakomicie.

W drugim dniu Spotkania Międzyoddziałowego uczestnicy zostali zaproszeni na wycieczkę techniczną po najnowszych inwestycjach realizowanych w Krakowie. Inwestycje te znacznie przyczynią się do poprawy jakości transportu zbiorowego w naszym mieście. W urocze i słoneczne sobotnie przedpołudnie rozpoczęli podróż zabytkowym autobusem San udostępnionym przez MPK S.A. w Krakowie. Głównym organizatorem tej atrakcji był Mariusz Szałkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Eksploatacji i Rozwoju Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie, wielki pasjonat i miłośnik transportu. Aby uatrakcyjnić przejazd pełnił on również rolę przewodnika, przybliżając historię miejsc i obiektów znajdujących się na trasie przejazdu, przekazując jednocześnie szczegółowe informacje o dynamicznym rozwoju transportu zbiorowego w Krakowie. Podzielił się też informacjami o dalszych planach i zamierzeniach na przyszłość w zakresie rozwoju transportu zbiorowego w Krakowie.

Trasa przebiegała zabytkowymi ulicami Krakowa, wyruszono z Placu Matejki mijając po drodze Dworzec Główny PKP/PKS, biurowiec Unity Tower i Rondo Mogilskie. Dalsza droga wiodła w kierunku Ronda Grzegórzeckiego i Hali Targowej, tu autobus zatrzymał się przed XIX – wiecznym wiaduktem kolejowym – jednym z najcenniejszych zabytków Krakowa, dawniej mostem nad rzeką Wisłą. Uczestnicy zostali zaproszeni na krótki spacer w celu zwiedzenia nowo budowanej estakady kolejowej w ścisłym centrum Krakowa, pomiędzy ulicami Kopernika i Miodową. Estakada zastąpiła wysoki nasyp kolejowy, który przez dziesiątki lat przedzielał tę część Krakowa. Po inwestycji oprowadzał Marcin Szablowski – Dyrektor Projektu w PKP Polskie Linie kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji. Zapoznał uczestników z budową estakady a także przebudową zabytkowego wiaduktu kolejowego nad ul. Grzegórzecką w Krakowie, który po przebudowie zachowa swój historyczny charakter. Na estakadzie i wiadukcie będą zlokalizowane cztery tory, co ułatwi przejazdy pociągów dalekobieżnych i aglomeracyjnych między stacjami  Kraków Główny i Kraków Płaszów. Budowa nowego układu torów jest inwestycją oczekiwaną w Krakowie od dziesiątków lat. W sąsiedztwie wiaduktu nad ul. Grzegórzecką, powstanie dla kolei aglomeracyjnej nowy przystanek Kraków Grzegórzki. Jest to dodatkowa korzyść dla mieszkańców miasta, gdyż jest on zlokalizowany w samym sercu miasta. Na terenach pod estakadą, odzyskanych po likwidacji nasypu kolejowego, planowana jest m.in. ścieżka edukacyjna o tematyce kolejowej, place zabaw a także nasadzenia roślin preferujących miejsca zacienione.

Następnie udano się w kierunku Ronda Matecznego po drodze mijając nowo wybudowany most nad rzeką Wisłą M1 i mosty M2 i M3, które są w trakcie budowy.  Mosty budowane są w ramach realizowanego kontraktu „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice”.

Kolejnym punktem zwiedzania była budowa Trasy Łagiewnickiej. Uczestników przywitał Wiceprezes Zarządu Spółki Trasy Łagiewnickiej S.A. Pan Krzysztof Migdał, który przedstawił zakres robót oraz omówił zakres prac jaki pozostał do wykonania. Inwestycja zlokalizowana jest w południowej części miasta i będzie stanowić fragment trzeciej obwodnicy Krakowa. Punktem wycieczki była wizyta na IV etapie zadania na tzw. „Białych Morzach”, znajdującym się pomiędzy Sanktuariami Bożego Miłosierdzia i Jana Pawła II, gdzie będzie zlokalizowany tunel wraz z torami tramwajowymi.

Trasa Łagiewnicka przebiega od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ul. Witosa, Halszki i Beskidzkiej, o długości ok. 3,5 km. Trasa ma mieć po dwa główne pasy ruchu w każdym kierunku. W tunelach zaplanowano jednak dodatkowe, trzecie pasy dla autobusów komunikacji zbiorowej, a na węzłach będą dochodzić jeszcze pasy do wyjazdu z trasy i wjazdu na nią. W ramach inwestycji powstanie m.in. kilka obiektów tunelowych, linia tramwajowa, dwa mosty, kładki dla pieszych czy zintegrowany przystanek kolejowo-tramwajowo-autobusowy. Przechodząc po placu budowy p. Migdał opowiadał o najciekawszych i najtrudniejszych – z punktu widzenia realizacji – wyzwaniach, z którymi przyszło się zmierzyć.

Następnie udano się do Zajezdni Tramwajowej w Nowej Hucie mijając po drodze łącznicę kolejową Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki. Inwestycja miała na celu umożliwienie bezpośredniego połączenia stacji Kraków Główny z kierunkiem na Zakopane, Skawinę i Oświęcim, co daje efekt skrócenia podróży pociągiem o ok. 15 minut. Dotychczas takie jazdy odbywały się przez stację Kraków Płaszów wraz ze zmianą kierunku jazdy. Łącznica zlokalizowana jest między przystankiem osobowym Kraków Zabłocie położonym na linii nr 91 Kraków Główny – Medyka, a przystankiem osobowym Kraków Krzemionki położonym na linii nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim. Przystanki zostały zmodernizowane, uzyskały nowe perony, przebudowano układ drogowy w ich sąsiedztwie. Z peronu na Krzemionkach widać wspaniałą panoramę miasta.

Po zakończonej podróży goście zostali zaproszeni do Zajezdni Tramwajowej MPK S.A., gdzie po poczęstunku kawą i ciasteczkami mieli okazję zapoznać się z budową nowej Zajezdni Tramwajowej, która budowana jest od nowa na starym miejscu.

Następnie udano się w drogę powrotną do Domu Kultury Kolejarza z okien autobusu oglądając budowę inwestycji S7.

Po powrocie z wycieczki uczestnicy udali się na wspólny posiłek, przy którym dzielono się wrażeniami z wyjazdu. Organizatorzy spotkania podsumowali kończące się spotkanie dziękując wszystkim za przybycie i udział, za wymianę doświadczeń i ciekawe dyskusje oraz wzajemne inspirowanie się. Uczestnicy również podziękowali za reaktywowanie spotkań międzyoddziałowych, bardzo chcieliby, aby te spotkania były kontynuowane w kolejnych latach. Kończąc spotkanie gospodarze pożegnali miłych Gości, którzy udali się w podróż do swoich miast bogatsi o nowe doświadczenia nie tylko merytoryczne, ale też techniczne i kulturalne.

Opracowanie:

Danuta Schwertner – Redaktor Informatora

Janina Mrowińska – Sekretarz Oddziału

Zdjęcia: Kazimierz Gabryś, Edward Kasierski, Marek Błeszyński

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.