Sprawozdanie z Konferencji PTZ 2021 | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

Sprawozdanie z Konferencji PTZ 2021

Konferencja naukowo-techniczna nt. Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ 2021 odbyła się w dniu 22 kwietnia 2021 roku. Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie przy udziale: Katedry Systemów Transportowych w Politechnice Krakowskiej oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

W pracach Komitetu Naukowo – Programowego uczestniczyli:

prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska) – Przewodniczący,
dr inż. Aleksandra Ciastoń – Ciulkin (Politechnika Krakowska) – Sekretarz Naukowy,
prof. dr hab. Wojciech Bąkowski (Uniwersytet Szczeciński),
prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska),
prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki (Politechnika Krakowska),
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska),
dr hab. inż. Mariusz Izdebski, Prof. PW (Politechnika Warszawska),
dr hab. Robert Tomanek, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),
dr hab. inż. Renata Żochowska, prof. PŚl (Politechnika Śląska),
dr inż. Mariusz Dudek (Politechnika Krakowska),
dr inż. Andrzej Krych (Politechnika Poznańska).

Przewodniczącym Komitetu organizacyjnego konferencji był I Zastępca Prezesa Oddziału Grzegorz Dyrkacz, Sekretarzem Organizacyjnym – dr inż. Sabina Puławska-Obiedowska, a członkami byli: Krystian Banet, Anna Karpierz i Danuta Schwertner.

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

  • Innowacyjne rozwiązania dla transportu publicznego wspierające integrację, dostępność przestrzenną i jakość obsługi.
  • E-mobilność, energochłonność i bezpieczeństwo.
  • Rola transportu zbiorowego w poprawie jakości życia w miastach.
  • Rola informacji w transporcie zbiorowym.
  • Kobiety w transporcie zbiorowym.

Konferencja odbyła się online na platformie ZOOM w godzinach 09.00 – 16.00, w konferencji uczestniczyło łącznie 212 osób, obrady podzielono na trzy sesje tematyczne. Artykuły przygotowane do wygłoszenia na konferencji zostały opublikowane w czasopiśmie Transport Miejski i Regionalny (numery 2, 3, 4, 5 i 6 z 2020 roku).

Partnerami konferencji były firmy: Stadler Polska Sp. z o.o., Pixel Sp. z o.o. oraz Anco. Patronat medialny sprawowali: Transport Miejski i Regionalny, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne oraz budownictwo inżynieryjne.pl.

Konferencję otworzył Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji Grzegorz Dyrkacz, który serdecznie przywitał wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości. Przypomniał, że konferencja miała odbyć się w roku 2020, wszystko było przygotowane na przyjęcie uczestników i gości, jednak na  kilka dni przed jej terminem, na wskutek pandemii konferencja została odwołana. Ze względu na to, że sytuacja nie uległa poprawie, Komitet Organizacyjny podjął decyzję o realizacji konferencji w roku 2021 w systemie online.

Obrady konferencji swoją obecnością zaszczycili: profesor Wiesław Starowicz – Przewodniczący Komitetu Naukowo – Programowego, Prezes Honorowy SITK RP oraz Prezes Honorowy Oddziału SITK RP w Krakowie, Józefa Majerczak – Prezes Oddziału SITK RP w Krakowie, prof. Andrzej Szarata – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz Mirosław Boryczko – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Zaproszeni goście zostali poproszeni o zabranie głosu.

Pierwszy głos zabrał prof. Wiesław Starowicz, który w krótkich słowach przedstawił cele i misję naszego Stowarzyszenia, następnie wyraził słowa zadowolenia z bardzo dobrej współpracy SITK z Politechniką Krakowską. Podkreślił, że konferencje organizowane przez Odział mają na celu przenoszenie osiągnięć nauki do świata praktyki. Zachęcił uczestników do dzielenia się swoimi osiągnięciami poprzez popularyzowanie ich na łamach miesięcznika SITK Transport Miejski i Regionalny. Prof. Starowicz wyraził nadzieję, że kolejna konferencja o tej tematyce będzie już stacjonarna, co jest najlepszą formą do wymiany doświadczeń.

Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. Andrzej Szarata, który stwierdził, że konferencja o tej tematyce staje się ważnym punktem na mapie konferencji w Polsce. Pogratulował dobrej organizacji wydarzenia życząc pożytku z obrad i dyskusji.

Kolejny głos należał do Pani Prezes Oddziału SITK w Krakowie Józefy Majerczak, która powitała uczestników dziękując za udział w konferencji i życzyła owocnych obrad Poinformowała też o kolejnym wydarzeniu online w naszym Oddziale, jakim będzie Dzień Drogowca i  Transportowca – wydarzenie online zaplanowane w dniu 26 kwietnia br.

Następnie głos zabrał Mirosław Boryczko – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który podkreślił bardzo dobrą, wieloletnią współpracę Izby z Oddziałem. Podkreślił, że jako przedstawiciel Izby zawsze chętnie uczestniczy we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez nasz Oddział. W imieniu Izby złożył uczestnikom i organizatorom życzenia udanych obrad.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęły się obrady toczące się w trzech sesjach. Poniżej tytuły referatów wygłoszonych przez prelegentów.

 

SESJA I. Moderator – prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz
Wojciech Bąkowski: Niedoskonałości współpracy naukowców i praktyków w rozwiązywaniu problemów miejskiego publicznego transportu zbiorowego.
Krzysztof Grzelec: Uwarunkowania organizacyjne rozwoju pasażerskiego transportu miejskiego.
Andrzej Rudnicki: Poziom jakości usług zapewniany transportowi zbiorowemu przez odcinek ulicy według podręcznika HCM-2010.
Grzegorz Krawczyk, Barbara Kos, Robert Tomanek: Kierunki zmian modelu mobilności na podstawie badań zachowań komunikacyjnych klasy kreatywnej w polskich metropoliach.
Maciej Helbin,  Olgierd Wyszomirski: Ewolucja informacji o usługach w zbiorowym transporcie miejskim na przykładzie ZKM w Gdyni.
Andrzej Krych: Konceptualna wizja tramwaju w historycznym procesie rozwoju
Film Stadler Polska Sp. z o.o. – Prezentacja firmy Stadler
Film Pixel Sp. z o.o. – Nowoczesne systemy poboru opłat w transporcie publicznym na przykładzie Smart Taryfy BKM

 

SESJA II. Moderatorka  – dr inż. Sabina Puławska-Obiedowska
Stanisław Jurga, Adam Kaniewski: Tramwaje z zasilaniem autonomicznym w Krakowie.
Wiesław Starowicz, Grzegorz  Dyrkacz: Transport zbiorowy na żądanie na przykładzie Krakowa.
Jan Aleksandrowicz, Wiesław  Starowicz: Automatyczne systemy zliczania pasażerów w miejskim transporcie zbiorowym.
Mariusz Dudek: Problemy obsługi transportem zbiorowym centrum miasta.
Maciej Górowski, Zbigniew Konieczek:  Autonomizacja jazdy tramwajem jako narzędzie wspierające pracę motorniczych.

Film Stadler Polska Sp. z o.o. – Prezentacja firmy Stadler

 

SESJA III. Moderator  – mgr inż. Mariusz Szałkowski
Wojciech Suchorzewski: Rola kobiet w miejskim i aglomeracyjnym transporcie publicznym
Zofia Bryniarska, Sabina  Puławska – Obiedowska: Analiza postrzegania jakości transportu publicznego wśród kobiet i mężczyzn w Krakowie
Piotr Soczówka, Renata Żochowska, Aleksander Sobota, Marcin Jacek Kłos: Wpływ czynników związanych z podróżą na czas dojścia do przystanku publicznego transportu zbiorowego.
Adrian Barchański, Renata Żochowska, Marcin Jacek Kłos, Piotr Soczówka: Klasyfikacja węzłów przesiadkowych na przykładzie obszaru GZM – ujęcie wielokryterialne.
Jacek Oskarbski, Karol Żarski: Uwarunkowania realizacji kontrapasa autobusowego w zmiennokierunkowej organizacji ruchu.
Mariusz Izdebski, Marianna Jacyna, Piotr Kisielewski: Zastosowanie algorytmu mrówkowego do wyznaczania przydziału pojazdów do zadań w miejskim transporcie zbiorowym.

Po każdej sesji uczestnicy wzięli udział w dyskusji prowadzonej na czacie. W przerwach pomiędzy sesjami emitowane były filmy: udostępniony przez firmę MPK S.A. w Krakowie na temat ekologicznych rozwiązań w transporcie zbiorowym pt.: Ekomunikacja oraz udostępnione przez ZTP w Krakowie filmy pt.: Podróżuj bezpiecznie komunikacją miejską w Krakowie oraz Bezpieczeństwo najważniejszym punktem Polityki Transportowej.

Po zakończeniu obrad odbyła się krótka dyskusja na temat wszystkich zaprezentowanych referatów, następnie prof. Wiesław Starowicz dokonał podsumowania konferencji. W wygłoszonych 17 referatach podjęte zostały różne aspekty aktualnych problemów publicznego transportu zbiorowego. Autorzy wystąpień prezentowali środowiska uczelniane – reprezentowane były Politechnika Warszawska, Śląska, Krakowska i Gdańska, a także Uniwersytet Szczeciński, Gdański i Ekonomiczny w Katowicach. Wystąpili również trzej przedstawiciele MPK S.A. w Krakowie, przedstawiciel firmy NEWAG S.A. oraz ZKM w Gdyni. Prof. Starowicz poinformował, że artykuły wygłoszone na konferencji zostały opublikowane w 5 numerach czasopisma Transport Miejski i Regionalny wydanych w 2020 roku.

Po podsumowaniu obrad głos zabrała Prezes Oddziału SITK RP w Krakowie Józefa Majerczak, która podziękowała organizatorom za przygotowanie tak ciekawej konferencji, uczestnikom i gościom za udział w obradach, życząc kolejnych, udanych edycji.

Profesor Wiesław Starowicz przekazał podziękowania członkom Komitetu Naukowo – Programowego za pracę włożoną w przygotowanie konferencji, Komitetowi Organizacyjnemu za pracę i zaangażowanie, a także referentom za przygotowanie ciekawych wystąpień. Zaapelował do przedstawicieli uczelni o promowanie dobrych praktyk i rozwiązań, publikowanie i propagowanie swoich osiągnięć w prasie branżowej. Profesor dziękując uczestnikom, którzy tak licznie wzięli udział w konferencji poinformował, że dużą grupą wśród nich są uczestnicy oraz absolwenci siedmiu edycji studiów podyplomowych z zakresu miejskiego transportu zbiorowego prowadzonych na Politechnice Krakowskiej. Cieszy fakt, że przedstawiciele jednostek transportowych z całego kraju są tak żywo zainteresowani naszą konferencją.

Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Grzegorz Dyrkacz dziękując uczestnikom, prelegentom, moderatorom sesji i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konferencji. Szczególne podziękowania przekazał profesorowi Wiesławowi Starowiczowi za zaangażowanie się w prace Komitetu Naukowo – Programowego i pozyskanie ciekawych artykułów na konferencję. Podziękował też gościom konferencji za liczny udział oraz Pani Prezes Oddziału Józefie Majerczak za tworzenie dobrej atmosfery i aktywizowanie członków Oddziału do dobrych działań.

Przygotowała: Danuta Schwertner

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.