TMIR – Październik 2014 | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

TMIR – Październik 2014

Stanisław Majer: 135 lat komunikacji tramwajowej w Szczecinie

Streszczenie: Tramwaje w Szczecinie w ciągu roku przewożą około 65 milionów pasażerów tj. około 45% pasażerów komunikacji miejskiej. W dniu 23 sierpnia 2014 roku minęło 135 lat od uruchomienia pierwszej linii tramwaju konnego o długości ponad 5 kilometrów. Jest to do dobry powód, aby spisać  historię komunikacji tramwajowej w Szczecinie od momentu jej powstania aż do dziś. 

W pierwszej kolejności w artykule przedstawiono okres do roku 1945. Po niespełna 20  latach tramwajów konnych, przystąpiono do elektryfikacji  torowisk, którą zakończono już w 1897 roku. Rozbudowa torowisk w tym okresie trwała do końca lat 20-tych XX wieku, osiągając długość 50,3 kilometra.  W dalszej części przedstawiono  lata powojenne a więc: odbudowę zniszczeń wojennych i rozbudowę sieci tramwajowej. W pierwszym okresie skupiono się przede wszystkim na odbudowie torowisk, następnie rozpoczęto budowę nowych torowisk, w tym pętli tramwajowych. Ostatnią mijankę na przystanku końcowym Gocław, zlikwidowano w roku 1973.

Następnie omówiono inwestycje dotyczące poprawy stanu technicznego torowisk w ostatnich latach. Scharakteryzowano aktualnie wykorzystywany tabor i wielkość zadań przewozowych. Ostatnie inwestycje w tabor przyczyniły się do skrócenia średniego wieku tramwajów użytkowanych przez Tramwaje Szczecińskie z 35 do 20 lat, a podjęte remonty torowisk umożliwiły eksploatacje taboru niskopodłogowego.  W końcowej części przedstawiono inwestycje planowane przez Miasto Szczecin dotyczące infrastruktury i taboru tramwajowego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014 – 2020.


Krystian Pietrzak: Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Streszczenie: Artykuł stanowi kontynuację rozważań nt. możliwości uruchomienia Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którą autor zaprezentował na łamach niniejszego miesięcznika w 2008 roku.1] . W artykule zaprezentowano autorską koncepcję2]  Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, jako elementu systemu transportowego, mogącego stanowić w przyszłości główny element osi transportowej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Podstawowym celem jest przedstawienie założeń kolejnych etapów warunkujących wdrożenie koncepcji, ze wskazaniem na główne przedsięwzięcia każdego z etapów. Aktualność tematu wynika z rozważanego obecnie przez władze województwa, szerszego niż dotychczas, wykorzystania w przyszłości transportu kolejowego do obsługi ruchu regionalnego i podmiejskiego. 

1]Pietrzak K., Analiza i możliwości uruchomienia Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, Transport Miejski i Regionalny 8/2012, Kraków 2012, s. 26 – 29
2]Autorzy koncepcji: Józef Jastrzębski – wiceprezes zarządu  SITK RP o. Szczecin, Krystian Pietrzak – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, prezes Międzyuczelnianego Koła Transportu przy SITK o. Szczecin, Maciej Sochanowski –Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski, wiceprezes zarządu  SITK RP o. Szczecin

 

Sebastian Jan Sołowij:  Szczeciński rower miejski jako funkcja uzupełniająca komunikacji miejskiej

Streszczenie: Zwiększająca się liczba rejestrowanych pojazdów świadczy nie tylko o wzroście zamożności społeczeństwa, ale również o ich preferencjach mobilności. W aglomeracjach miejskich, nie tylko dużych jest to problem jak przygotować obszar miejski do funkcjonowania tych środków transportu. Przy tak dużej, jak dziś, liczbie samochodów poruszających się po drogach, problemem staje się nie tylko kongestia, czyli zatłoczenie na szlakach komunikacyjnych, ale również znalezienie miejsca do zaparkowania . Aby „rozładować” ruch w mieście władze miast w różny sposób szukają sposobów na  taką organizację transportu, aby miasta nie były zatłoczone, oraz by to rozwiązanie odpowiadało wszystkim użytkownikom. W artykule przedstawiono ewolucję środków transportu  jakimi się przemieszczano. Następnie omówiono dostępność do danych środków transportu, a także scharakteryzowano pojęcie dostępności i jej podział. Zaprezentowano prekursorów zajmujących się badaniem dostępności. Dokonano podziału rowerów. Omówiono zmiany w postrzeganiu roweru jako środka transportu. Przedstawiono istotę, zakres działania oraz zasięg funkcjonowania sieci rowerów miejskich. Zaprezentowano plan funkcjonowania, zasięg oraz cennik szczecińskiego roweru miejskiego, jego rolę oraz funkcję uzupełniającą w komunikacji miejskiej. Zamieszczono również zasady korzystania z roweru miejskiego.

Anna Wiktorowska-Jasik: Analiza wybranych elementów systemu system logistycznego Szczecina

Streszczenie: Obserwując funkcjonowanie współczesnych miast, można zauważyć, bardzo wyraźnie zarysowujący się w ich przestrzeni system logistyczny. Wpływa on na organizację i funkcjonowanie miasta i kształtowanie zasad i granic oddziaływania poszczególnych użytkowników przestrzeni miejskiej. Jest postrzegany jako wyznacznik rozwoju. System logistyczny miasta stanowią celowo zorganizowane i zintegrowane w obrębie danego układu przestrzenno-gospodarczego przepływy dóbr materialnych, osób i informacji. Dlatego też istotą sprawnego systemu logistycznego jest umożliwienie zoptymalizowania procesów przepływu strumieni produktów w mieście oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu mobilności mieszkańców. Warunkiem osiągnięcia wysokich wskaźników sprawności systemu logistycznego jest odpowiednia infrastruktura transportowa i efektywne zarządzanie procesami przemieszczania. Niniejszy artykuł przedstawia strukturę i podstawowe elementy składowych systemu logistycznego Szczecina. Przyczyną podjęcia tej problematyki była próba określenia najistotniejszych problemów z zakresu logistyki miejskiej Szczecina. Szczególną uwagę zwrócono na te elementy systemu logistycznego, które warunkują równowagę pomiędzy popytem, a podażą na usługi logistyczne, w tym głównie transportowo-magazynowe. Głównym założeniem było wykonanie charakterystyki wybranych elementów systemu logistycznego Szczecina oraz analiza ich dostosowania do aktualnych potrzeb gospodarki miasta i mieszkańców. W artykule przybliżono infrastrukturę transportową Szczecina, z podziałem na poszczególne gałęzie transportu oraz podsystem komunikacji miejskiej. Przeanalizowano także niektóre z istotnych dla obsługi potoków ładunkowych elementy infrastruktury punktowej, jakimi są punkty przeładunku i magazynowania. Z artykułu wynika, że Szczecin nadal boryka się z problemami w zakresie niedostatecznie rozwiniętej infrastruktury logistycznej. Jednakże obserwowane są pozytywne zmiany, widoczne głównie w aktualnie realizowanych inwestycjach w podsystemie komunikacji miejskiej i zakończonych inwestycjach w infrastrukturę transportowo-magazynową.

Piotr Niedzielski, Małgorzata Skweres-Kuchta, Zuzanna Kłos-Adamkiewicz: Rozwój sektora usług w Szczecinie a zarządzanie mobilnością w ramach generatorów ruchu

Streszczenie: Rozwój sektora usług, który wiąże się z powstaniem nowych powierzchni biurowych niesie za sobą liczne wyzwania związane z mobilnością. Generowanie nowych podróży zarówno przez pracowników zatrudnionych w ramach nowopowstających budynków, jak również ich  klientów powoduje, iż dotychczasowy system transportowy może zostać dodatkowo obciążony. W tym przypadku problem jest wielowymiarowy, gdyż obejmuje nie tylko wzrost kongestii wynikającej ze wzmożonego ruchu samochodów osobowych, ale również braku dopasowania w zakresie komunikacji miejskiej czy też dostępności dla użytkowników rowerów czy innych sposobów przemieszczania się. W artykule opisano problem mobilności wynikający z intensywnie rozwijającego się sektora usług, a w szczególności BPO (Business Process Outsourcing) oraz ITO (Information Technology Outsourcing). Autorzy przedstawiają charakterystykę sektora nowoczesnych usług, koncentrując się przede wszystkim na Szczecinie oraz dostępność poszczególnych środków transportu w ramach obsługi komunikacyjnej wybranych generatorów ruchu w postaci dziesięciu najważniejszych inwestycji biurowych. Analiza obejmująca dostępne w ramach generatorów miejsca parkingowe, infrastrukturę rowerową czy również system informacji w tym zakresie wskazuje, iż zauważalne są braki dotyczące aspektu zarządzania mobilnością i oferowania alternatywy do motoryzacji indywidualnej. Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest tworzenie Planów Mobilności dla poszczególnych generatorów ruchu, co może się przyczynić do bardziej racjonalnego korzystania z różnych środków transportu. Przedstawiony jest też zarys Planów Mobilności i korzyści wynikające z ich wdrożenia.

Oliwia Pietrzak: Analiza stanu organizacji zbiorowych przewozów pasażerskich w województwie zachodniopomorskim

Streszczenie: W artykule zaprezentowano charakterystykę stanu organizacji przewozów w ramach systemu transportu pasażerskiego w województwie zachodniopomorskim. Charakterystyka dokonana została w ujęciu trzech subsystemów przewozów pasażerskich: o zasięgu ponadregionalnym (obejmującym przewozy krajowe – międzywojewódzkie oraz przewozy międzynarodowe), regionalnym (w tym przewozy transgraniczne) oraz lokalnym (obejmującym w szczególności transport miejski). Wskazane zostały podstawowe gałęzie transportu, wykorzystywane do obsługi ruchu pasażerskiego w poszczególnych rodzajach przewozów wraz z kluczowymi relacjami.

Iouri N. Semenov,  Wojciech Ignalewski, Maja Chmielewska – Przybysz – Prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych w przewozach naturalnego gazu ziemnego w postaci sprężonej (CNG) statkiem śródlądowym z terminalu gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu

Streszczenie: W celu zapewnienia ciągłości dostaw gazu do odbiorcy końcowego z terminalu LNG w Świnoujściu, należy rozpatrzyć możliwość zastosowania różnych technik i technologii przewozu i załadunku gazu. Nadwyżki gazu w postaci płynnej (LNG) po przejściu procesu regazyfikacji mogą być skompresowane i w elastycznym łańcuchu dostaw dystrybuowane jako CNG. Wariantem zasługującym na uwagę jest wykorzystanie statku śródlądowego do przewozu gazu ziemnego w postaci sprężonej.  W związku z dynamicznym rozwojem sektora CNG uzasadnionym jest ciągłe podwyższanie bezpieczeństwa i funkcjonalności systemów przewozowych, a w szczególności systemów transportu ładunków niebezpiecznych. Systemy te powinny być zorientowane na terminowe dostawy surowca do odbiorcy końcowego, być ekonomicznie uzasadnione oraz spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.