SPRAWOZDANIE – VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu – MODELLING 2022 | SITK RP oddział w KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE – VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu – MODELLING 2022

W dniach 9 – 10 czerwca 2022 roku, w budynku Działowni w kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 odbyła się VII edycja konferencji naukowo-technicznej Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu – MODELLING2022.

Organizatorem konferencji była Katedra Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie oraz Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Partnerami konferencji były firmy: PTV Group Polska (partner generalny konferencji), Centralny Port Komunikacyjny, PBS Sp. z o.o., Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Patronatem medialnym wydarzenie objęły czasopisma: Transport Miejski i Regionalny, Przegląd Komunikacyjny oraz Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne.

Celem Konferencji była prezentacja i wymiana doświadczeń oraz wyników badań w zakresie modelowania podróży i przewozu ładunków dla celów prognozowania ruchu dotyczących: obszarów miejskich, obszarów zamiejskich, transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, korytarzy multimodalnych. Komitet Naukowo-Programowy liczył 29 członków z 9 jednostek naukowych w Polsce. Przewodniczącym Komitetu Naukowo – Programowego był prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata z Politechniki Krakowskiej, przewodniczącym honorowym prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki – Politechnika Krakowska, a wiceprzewodniczącym: dr inż. Jacek Chmielewski – Politechnika Krakowska. Komitet Organizacyjnym składał się z 4 członków będących przedstawicielami Politechniki Krakowskiej oraz SITK Oddział w Krakowie. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była dr inż. Katarzyna Solecka – Politechnika Krakowska, natomiast sekretarzem – mgr inż. Janina Mrowińska – SITK O/Kraków. Organizację konferencji wspierali również studenci z Koła Naukowego TRANSIT Katedry Systemów Transportowych.

W obradach uczestniczyło łącznie ponad 170 osób, które na co dzień zajmują się problematyką modelowania i prognozowania ruchu (reprezentanci 13 jednostek naukowych, 34 instytucji administracyjnych i samorządowych, 12 firm). Konferencja Modelling 2022 została wznowiona po 4 latach przerwy, wymuszonych m. in. stanem pandemii covid-19. Dzięki temu dla wielu osób stanowiła ona cenną platformę wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów i dyskusji z profesjonalistami transportowymi, którzy przyjechali z całej Polski. Warto, zaznaczyć, że 30% uczestników konferencji stanowiły kobiety.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem osób z sektora akademickiego, publicznego i prywatnego zajmujących się szeroko pojętą tematyką transportu. Łącznie odbyło się 10 sesji referatowych, na których wygłoszono w sumie 40 referatów o bogatej treści merytorycznej. W pierwszy dzień konferencji obrady odbywały się w dwóch sesjach równoległych. Zarówno w pierwszy jak i drugi dzień konferencji, obrady rozpoczęły się sesją dyskusyjną (w formie debaty), nt. roli modelowania podróży w kształtowaniu systemu transportowego ( w pierwszy dzień konferencji) oraz współczesnych wyzwań w badaniach podróży (w drugi dzień konferencji). Moderatorem sesji dyskusyjnych był prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata. W debatach uczestniczyli przedstawiciele jednostek naukowych, instytucji administracyjnych i samorządowych oraz przedstawiciele firm.

W wygłaszanych prezentacjach w trakcie sesji referatowych w pierwszym dniu konferencji poruszano tematykę związaną z modelowaniem ruchu w kontekście transportu miejskiego, transportu kolejowego, regionalnego oraz krajowego. Ponadto poruszane były kwestie związane z analizami mikrosymulacyjnymi, mobilnością współczesną oraz planowaniem systemów transportowych. Pierwszy dzień konferencji zakończył się uroczystą kolacją w Hotelu Kazimierz (zorganizowanej dzięki uprzejmości PTV Group Polska). W drugi dzień konferencji dyskutowano na tematy związane ze źródłami danych oraz technik obliczeniowych.

W referatach konferencyjnych przedstawiono postępy naukowe w dziedzinie modelowania podróży, w zakresie m. in. rozwoju nowych form mobilności (podróży współdzielonych), modeli dynamicznych dla dużych sieci transportowych, kwestii algorytmicznych i narzędziowych. Poruszono szereg zagadnień związanych z obróbką dużych zbiorów danych i ich wykorzystaniu w modelach transportowych. Prezentacje konferencyjne oraz towarzyszące im dyskusje ukazały szereg wyzwań stojących przed dalszym rozwojem systemów transportowych na poziomie miejskim, regionalnym i krajowym. Ciekawym elementem programu była debata naukowo-praktyczna w drugim dniu konferencji, gdzie podsumowano aktualny stan wiedzy i doświadczeń w zakresie badań ruchu oraz dyskutowano nad kierunkiem przyszłych badań podróży, w kontekście m. in. pojawiających się możliwości technologicznych, ale także i wyzwań społeczno – ekonomicznych czy następstw pandemii covid-19.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Katarzyna Solecka

Zdjęcia Jan Zych

Udostępnij

Powiazane tresci