Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału SITK RP w Krakowie w dniu 20 marca 2023 roku | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału SITK RP w Krakowie w dniu 20 marca 2023 roku

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału SITK RP w Krakowie odbyło się w dniu 20 marca 2023 roku w Domu Kultury Kolejarza ul. Św. Filipa 6 w Krakowie. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 16.10. W zebraniu uczestniczyły łącznie 93 osoby, w tym 81 członków Oddziału i 12 zaproszonych Gości. Rozpoczynając Walne Zebranie Prezes Józefa Majerczak przywitała serdecznie wszystkich przybyłych członków Oddziału i zaproszonych Gości. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością:

 • Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski,
 • Jacek Paś – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej,
 • prof. Wiesław Starowicz – Prezes Honorowy SITK RP,
 • Mariusz Szałkowski – Wiceprezes ds. działalności statutowej SITK RP, Członek Honorowy,
 • Beata Toporska – członek Zarządu Krajowego SITK RP ds. nadzoru nad inwestycjami drogowymi,
 • Członkowie Honorowi SITK: Marek Błeszyński, Jerzy Hydzik, Andrzej Kollbek, Janina Mrowińska, Anna Reszczyk, Mariusz Szałkowski, Kazimierz Żurowski.
 • prof. Kazimierz Flaga – Politechnika Krakowska,
 • prof.  Andrzej Rudnicki – Politechnika Krakowska,
 • prof. Michał Strach – Akademia Górniczo-Hutnicza,
 • Jerzy Jakimowicz – Prezes Oddziału SITK RP w Katowicach,
 • Jan Żakowski – przedstawiciel Przewodniczącego i Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Stanisław Karczmarczyk – Wiceprzewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Andrzej M. Kucharski – Prezes Zarządu Krakowskiej Rady FSNT NOT,
 • Beata Kałkowska – Dyrektor Biura Krakowskiej Rady FSNT NOT,
 • Beata Śliwa – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie,
 • Małgorzata Boryczko – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Powiat Grodzki,
 • Małgorzata Duma-Michalik – Prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Krakowie,
 • Maciej Gruszczyński – Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Małopolski w Krakowie,
 • Marek Kaszyński – Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Krakowie,
 • Mateusz Wanat – Dyrektor Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • Piotr Grawicz – Zastępca Dyrektora Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • Łukasz Kwapień – Dyrektor Projektu Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • Kazimierz Mazur – Komendant Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Krakowie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • Franciszek Florek – Zastępca Komendanta Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Krakowie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • Antoni Szczepka – Wiceprezes Zarządu Zakładów Usługowych Południe Sp. z o.o.

Pani Prezes witając uczestników zebrania szczególnie ciepło powitała Pana Łukasza Kmitę Wojewodę Małopolskiego oraz Prezesa naszego Stowarzyszenia – dr inż. Jacka Pasia, który zaszczycił Walne Zebranie Oddziału swoją obecnością. Powitała również wszystkich obecnych członków i przewodniczących kół, Gości oraz przedstawicieli firm i organizacji, które z nami współpracują, dziękując za ich zaangażowanie i wsparcie. Stwierdziła, że poprzez tę współpracę wzajemnie się budujemy.

Pani Prezes otwierając zebranie, w słowie wstępnym przekazała swoje refleksje na temat mijającego roku, który był bogaty w wydarzenia techniczne, naukowo-techniczne i integracyjne. Podkreśliła, że pojawiające się trudności, przeszkody, takie jak pandemia czy trudna sytuacja spowodowana wojną w Ukrainie nie tylko nie osłabiły działalności Oddziału, ale ją wręcz umocniły. Cały czas szukamy rozwiązań, sposobów na to, by w nowych, czasem trudnych warunkach kontynuować podjęte działania i poszukiwać nowych obszarów, kolejnych wyzwań, z pożytkiem dla członków Stowarzyszenia i naszego środowiska transportowego.

W dalszej części zebrania Pani Prezes poprosiła zebranych o powstanie i uczczenie chwilą ciszy pamięci zmarłego w roku 2022 Kolegi Emila Onderki.

W celu dalszego prowadzenia obrad wybrano Prezydium Zebrania w składzie: Mariusz Szałkowski – Przewodniczący, Marek Błeszyński – Zastępca Przewodniczącego oraz Danuta Schwertner – Sekretarz. Zebranie protokołowane było przez Sekretarza Zebrania kol. Danutę Schwertner, dodatkowo przebieg zebrania protokołowała kol. Joanna Czubasiewicz-Pająk. Po dokonaniu wyboru, prowadzenie zebrania przejął Przewodniczący Prezydium Mariusz Szałkowski, który podziękował za wybór i obiecał sprawną pracę Prezydium. Zebranie w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdziło porządek obrad i regulamin obrad. Przewodniczący poinformował, że w materiałach, które otrzymali uczestnicy Zebrania znajduje się Informator nr 1/2023 (zawierający m.in. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału zawierające sprawozdanie finansowe za rok 2022), porządek obrad i regulamin obrad, a także drobne gadżety i upominki. Dla uczestników przygotowano również najnowsze wydawnictwa Oddziału i ostatnie numery czasopisma Transport Miejski i Regionalny. Obsługę fotograficzną Walnego Zebrania zapewnił kol. Tomasz Filiciak z Koła w PNUIK w Krakowie Sp. z o.o.

W pierwszej części spotkania zasłużeni członkowie Oddziału wyróżnieni zostali odznaczeniami stowarzyszeniowymi.

Złote z Diamentem Honorowe Odznaki SITK otrzymali:

 • Sabina Puławska-Obiedowska – Koło przy Politechnice Krakowskiej,
 • Jan Friedberg – Koło Grodzkie.

Złote Honorowe Odznaki SITK otrzymali:

 • Franciszek Kostrzewa – Krakowskie Koło Kolejarzy,
 • Antoni Szczepka – Krakowskie Koło Kolejarzy.

Uroczystego wręczenia Złotych z Diamentem i Złotych Honorowych Odznak SITK dokonali Prezes SITK RP Jacek Paś wraz z Prezesem Honorowym SITK RP prof. Wiesławem Starowiczem.

Srebrne Honorowe Odznaki SITK otrzymali:

 • Wojciech Długosz – Koło w PNUIK Kraków,
 • Janusz Alberski – Koło w PNUIK Kraków,
 • Anna Rajca – Koło w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie,
 • Katarzyna Trzaska-Rycaj – Koło w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie,
 • Marcin Hałuszczak – Koło w GDDKiA Oddział Kraków,
 • Dawid Siemieński – Koło Grodzkie,
 • Jan Macała – Koło w MPK S.A. w Krakowie,
 • Grażyna Kadula – Koło w ZUE S.A.

Uroczystego wręczenia Srebrnych Honorowych Odznak SITK dokonali Prezes Oddziału Józefa Majerczak oraz Grzegorz Dyrkacz – I Wiceprezes Oddziału SITK RP w Krakowie.

Podczas zebrania wręczono również statuetki „Złoty Smok”, przyznane przez Zarząd Oddziału następującym osobom:

 • Sabina Puławska-Obiedowska – w uznaniu zasług za wzorowe rozwinięcie działalności Koła SITK przy Politechnice Krakowskiej oraz promowanie działalności Stowarzyszenia,
 • prof. Andrzej Rudnicki – za życzliwość oraz wieloletnie wsparcie naukowe wydarzeń organizowanych przez SITK RP Oddział w Krakowie,
 • Mariusz Szałkowski – za zaangażowanie, wieloletnią ofiarną i rzetelną pracę na rzecz Stowarzyszenia i budowania jego rangi w środowisku.

„Złote Smoki” wręczyli Prezes Honorowy prof. Wiesław Starowicz i Prezes Oddziału Józefa Majerczak.

W ostatniej części tego punktu zebrania kol. Marek Błeszyński, już tradycyjnie, wręczył zasłużonym członkom karykatury swojego autorstwa. Obdarowani zostali: Beata Blak, Andrzej Kolbek, Michał Patla i Beata Śliwa.

Prezes Józefa Majerczak wraz z I Zastępcą Grzegorzem Dyrkaczem oraz Wiceprezesem Zbigniewem Marcem wręczyła legitymacje nowo przyjętym do Oddziału, obecnym na zebraniu członkom, życząc im satysfakcji i radości z działalności w Stowarzyszeniu. Nasi nowi członkowie to:

 • Michał Strach – Koło przy Politechnice Krakowskiej,
 • Dariusz Noworyta – Koło przy Politechnice Krakowskiej,
 • Witold Hanasiewicz – Koło w PNUIK,
 • Franciszek Florek – Krakowskie Koło Kolejarzy,
 • Marcin Bołoz – Krakowskie Koło Kolejarzy,
 • Monika Pardela – Krakowskie Koło Kolejarzy,
 • Jacek Kulig – Krakowskie Koło Kolejarzy,
 • Przemysław Nowak – Koło przy Politechnice Krakowskiej,
 • Jakub Polak – Koło przy Politechnice Krakowskiej,
 • Bartłomiej Bańdur – Krakowskie Koło Kolejarzy.

Nowi członkowie otrzymali również Monografię Oddziału za lata 2006-2016 pod tytułem „Przeszłość dla Przyszłości”. Zebrani przyjęli nowych członków Oddziału gromkimi brawami.

Po wręczeniu odznaczeń stowarzyszeniowych i legitymacji nowym członkom, Przewodniczący Zebrania udzielił głosu zaproszonym Gościom, przedstawicielom zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i instytucji. Głos zabrali: Jan Żakowski – przedstawiciel Przewodniczącego i Rady MOIIB w Krakowie, Jacek Paś – Prezes SITK RP, Małgorzata Duma-Michalik – Prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Krakowie oraz Andrzej M. Kucharski – Prezes Zarządu FSNT NOT w Krakowie. Gratulując osiągnięć dokonanych w ubiegłym roku przekazali życzenia owocnych obrad, wielu sukcesów dla Oddziału w przyszłości, a z racji imienin Pani Prezes Józefy Majerczak przekazali Jej serdeczne życzenia wraz z bukietami wiosennych kwiatów. W trakcie wystąpień Gości na zebranie przybył Pan Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski. Pan Wojewoda przekazał Prezes Józefie Majerczak serdeczne życzenia imieninowe życząc wielu powodów do uśmiechu, dobrej współpracy i dużo wsparcia ze strony Koleżanek i Kolegów ze Stowarzyszenia, a także kolejnych udanych konferencji kolejowych. Pan Wojewoda wręczył Pani Prezes bukiet kwiatów, a Jego wystąpienie, podobnie jak wystąpienia poprzednich gości przyjęto gromkimi brawami. W tej części obrad Przewodniczący Prezydium Mariusz Szałkowski, w imieniu Zarządu Oddziału i wszystkich członków przekazał na ręce Pani Prezes Józefy Majerczak podziękowania za całoroczną pracę, trud i zaangażowanie w prowadzeniu naszego Oddziału, następnie złożył serdeczne życzenia imieninowe wręczając bukiet kwiatów. Przy dźwiękach gitary kol. Marka Błeszyńskiego odśpiewano Pani Prezes gromkie „Sto lat”. Piękną różą i życzeniami został również obdarowany obecny na sali solenizant – Józef  Rotter.

W dalszej części zebrania odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda uhonorował odznaczeniami państwowymi zasłużonych członków SITK RP Oddziału w Krakowie. Uroczystego wręczenia odznaczeń w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Pan Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski. Zebrani powstali, a Pan Wojewoda przystąpił do dekoracji. Przewodniczący zebrania odczytał informację, że na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody Małopolskiego odznaczeni zostali:

 • za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej infrastruktury kolejowej, za działalność organizacyjną i społeczną – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – Józefa Majerczak,
 • za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój transportu:
  • Złotym Krzyżem Zasługi – Zbigniew Marzec i Janina Mrowińska,
  • Srebrnym Krzyżem Zasługi – Sergiusz Lisowski.

Pan Wojewoda wręczył odznaczenia i przekazał gratulacje, a zebrani nagrodzili odznaczonych brawami. Wszyscy członkowie uhonorowani odznaczeniami państwowymi i stowarzyszeniowymi zostali obdarowani pięknymi, czerwonymi różami.

W kolejnej części zebrania Prezes Oddziału Józefa Majerczak złożyła Sprawozdanie Zarządu Oddziału SITK RP w Krakowie z działalności w 2022 roku zawierające sprawozdanie finansowe za rok 2022. Przedstawiła je w postaci prezentacji multimedialnej, omawiając realizację zadań Oddziału we wszystkich obszarach jego działalności w roku 2022. Prezes Józefa Majerczak przypomniała, że rok 2022 został w Oddziale ogłoszony Rokiem Prezesa Honorowego Oddziału Mariana Szelińskiego w 100. rocznicę jego urodzin. W ten sposób wyrażamy szacunek dla tych, którzy byli przed nami i budowali znaczenie i rangę Oddziału. Prezentacja Pani Prezes pokazała w przekrojowy sposób wszystkie dokonania Oddziału i jego członków w roku 2022. Dzięki zaangażowaniu i aktywności kół, członków i władz Oddziału udało się sprawnie zorganizować i zrealizować wiele ciekawych i ważnych wydarzeń, pojawiły się również nowe, ciekawe formy aktywności. O randze osiągnięć Oddziału świadczą przyznane w ostatnim roku Oddziałowi, Kołom i członkom najwyższe nagrody w Stowarzyszeniu – statuetki Ernesta oraz odznaczenia. W przedstawionym sprawozdaniu Pani Prezes na wstępie przedstawiła dane dotyczące struktury członków Oddziału w różnych przekrojach, jak też dane dotyczące Kół działających w Oddziale. Poinformowała, że skład osobowy władz Oddziału w roku 2022 nie uległ zmianie. Przedstawiła ważne wydarzenia, jakie zorganizowane zostały w ubiegłym roku, jednym z nich było Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału, na którym wybrano władze Oddziału na kolejną kadencję. Prezentacja zawierała też informacje o odznaczeniach, wyróżnieniach i nagrodach, jakie otrzymali członkowie Oddziału za aktywność, zaangażowanie i osiągnięcia w roku 2022. Wskazane zostały wszystkie rodzaje aktywności Oddziału wykorzystujące kadry i autorytet środowiska krakowskiego, zaprezentowano też działalność ekspercką członków Oddziału. Imponująco prezentowały się dane dotyczące organizowanych konferencji naukowo-technicznych, seminariów, warsztatów i prelekcji, a także działalności publikacyjnej i wydawniczej Oddziału. Ważną sferą działania Oddziału jest również działalność rzeczoznawcza i szkoleniowa. Oddział podejmuje też działania skierowane dla członków – organizowano spotkania, wyjazdy, imprezy integracyjne, bezpłatne udostępnianie literatury fachowej. Oddział stara się pozyskać młodych członków m.in. poprzez organizowanie każdego roku konkursu na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny transportu. Pani Prezes przedstawiła przedsięwzięcia Oddziału mające na celu tworzenie pozytywnego wizerunku Oddziału. Prowadzona jest też działalność dokumentująca wydarzenia organizowane przez koła i Oddział (strona internetowa, Kronika, Informator, Facebook). Oddział włącza się również w działalność charytatywną. Nie zapominamy też o upamiętnieniu naszych członków, którzy już od nas odeszli, dbamy o to, by pamięć o Nich trwała. Pani Prezes podkreśliła też, że w roku 2022 w Oddziale kontynuowano prace inwestycyjne (zainstalowanie fotowoltaiki) oraz remontowo-modernizacyjne w budynku i na posesji Oddziału, podnosząc wartość finansową, techniczną i estetyczną naszej siedziby. Omawiając sprawozdanie z działalności Oddziału Pani Prezes omówiła również działalność finansową w roku 2022. Kondycja finansowa Oddziału jest bardzo dobra, a płynność finansowa zachowana.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił kol. Andrzej Kollbek Przewodniczący Komisji. Odczytał opinię Komisji o działalności statutowo-gospodarczej i wynikach finansowych Oddziału SITK RP w Krakowie w roku 2022. Odczytując opinię Komisji Rewizyjnej kol. A. Kollbek przedstawił zrealizowane przedsięwzięcia w roku 2022 i ocenę wyników finansowych pracy Oddziału. Komisja uznała, że na szczególne podkreślenie zasługują następujące dokonania Oddziału:

 • zorganizowanie 5 konferencji (w tym 4 cyklicznych), 4 seminariów, 10 prelekcji (uczestnictwo ogółem 1346 osób),
 • zorganizowanie 9 wyjazdów techniczno-integracyjnych, 1 kursu, 1 warsztatów i  5 spotkań integracyjnych (uczestnictwo łącznie 243 osoby),
 • bogata działalność wydawnicza: wydanie 3 wydawnictw książkowych (materiały konferencyjne), 1 publikacji z okazji 25-lecia Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu oraz 3 Informatorów o działalności naszego środowiska,
 • zorganizowanie 49. edycji konkursu dla absolwentów Uczelni na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu (o dużym zainteresowaniu konkursem wśród studentów i kadry uczelnianej świadczy zgłoszenie 29 prac),
 • aktywne prowadzenie atrakcyjnej strony internetowej i systematyczne jej aktualizowanie,
 • duże zaangażowanie i wysiłek Oddziału włożone w dokończenie remontu i prac technicznych w budynku siedziby (zainstalowanie paneli fotowoltaicznych, dalsze zagospodarowanie dokupionej działki i całego otoczenia budynku),
 • uzyskanie statuetek ERNESTA 2022 jako miara uznania dla działalności i aktywności członków Oddziału.

Komisja przekazała swoje zalecenia:

 • dalsze podejmowanie wysiłków na rzecz zwiększenia roli i misji zbiorowego eksperta (poprawa efektywności pracy Biura Ekspertów),.
 • praca nad poprawą opłacalności składek – w 2022 r. to 84,28% (spośród 12 kół, cztery wykazały się 100% opłacalnością składek),
 • kontynuowanie organizacji konferencji naukowo-technicznych, szkoleń, kursów i seminariów oraz działalności wydawniczej.

Na zakończenie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywną ocenę pracy Zarządu Oddziału w roku 2022 i stwierdził, że zgodnie ze Statutem SITK RP §54 Komisja Rewizyjna zatwierdza Sprawozdanie z pracy Oddziału w roku 2022 wraz ze sprawozdaniem finansowym. Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Oddziału w roku 2022, w tym Sprawozdania finansowego, przez Walne Zebranie. Przewodniczący Zebrania odczytał Uchwałę nr 1/2023 z dnia 20.03.2023 r. i postawił pod głosowanie jawne zwykłą większością głosów wniosek Komisji Rewizyjnej o zatwierdzenie Sprawozdania Oddziału i Sprawozdania Finansowego za rok 2022. Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, jednomyślnie podjęło ww. Uchwałę.

Proponowane kierunki działania Oddziału na rok 2023, jako tezy do dyskusji przez Walne Zebranie, przedstawił w formie prezentacji multimedialnej w imieniu Zarządu Oddziału  Zbigniew Marzec – Wiceprezes ds. Kolejnictwa. W wystąpieniu stwierdził, że Oddział planuje utrzymać inicjatywy podejmowane do tej pory we wszystkich wcześniej omawianych dziedzinach. I tak w zakresie działalności statutowej planuje się:

 • organizację konferencji naukowo-technicznych,
 • organizację jednodniowych seminariów prezentujących ciekawe rozwiązania, ciekawe firmy lub ciekawych ludzi,
 • organizację cyklicznych jednodniowych prelekcji prezentujących ciekawe tematy i organizację warsztatów,
 • wykonywanie ekspertyz i opinii na zamówienie,
 • popularyzację osiągnięć krakowskiego środowiska w czasopismach SITK,
 • propagowanie w naszym środowisku inicjatyw Zarządu Krajowego SITK i Rady Krajowej oraz innych Oddziałów SITK,
 • wydawanie publikacji książkowych (materiały konferencyjne, wydawnictwa okolicznościowe i inne),
 • współpracę z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa,
 • organizację kursów szkoleniowych i dokształcających,
 • zabezpieczenie środków na działalność Statutową Oddziału (działalność konferencyjna, działalność Biura Ekspertyz, działalność kursowa, sponsoring),
 • tworzenie dobrego wizerunku SITK w mediach,
 • organizację konkursów na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla szkół wyższych Krakowa oraz innych Uczelni, jeśli praca dotyczy tematyki transportowej Miasta Krakowa i Małopolski, a także konkursu dla uczniów szkół podstawowych i klas pierwszych szkół średnich „Makieta kolejowa – Kolej bezpieczna, ekologiczna, komfortowa”.

W zakresie działalności integrującej członków lub dla członków planuje się:

 • regularne uaktualnianie witryny SITK Oddział w Krakowie w Internecie,
 • organizowanie zebrań i spotkań,
 • organizowanie imprez technicznych i nietechnicznych dla członków (wyjazdy techniczne i techniczno-integracyjne, wycieczki integracyjne, imprezy kulturalne),
 • prowadzenie bieżących działań związanych z przynależnością do SITK (porządkowanie członkostwa, porządkowanie struktur podstawowych, zwiększanie opłacania składek).

W zakresie współpracy z przedsiębiorstwami, firmami działającymi w naszym środowisku oraz kontaktów zewnętrznych planuje się:

 • współpracę z oddziałami innych Stowarzyszeń oraz FSNT NOT,
 • współpracę z innymi Oddziałami SITK RP,
 • współpracę z Redakcją czasopisma Transport Miejski i Regionalny,
 • kontakty z samorządami,
 • uczestnictwo w imieniu SITK w pracach Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Krakowskiej Rady FSNT NOT, Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa przy Prezydencie Miasta Krakowa,
 • udział przedstawicieli SITK w Radzie Strategii Rozwoju Krakowa,
 • udział w pracach Zespołu Zadaniowego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością Powietrza w Krakowie,
 • udział w spotkaniach Forum Zintegrowanego Transportu Metropolii Krakowskiej organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.

W zakresie działalności na rzecz społeczności planuje się:

 • udział w akcjach charytatywnych.

Wiceprezes Zbigniew Marzec poinformował, że program działania Oddziału na rok 2023 częściowo został już zrealizowany, przedstawiony plan jest nadal otwarty, należy zgłaszać kolejne propozycje. Przewodniczący Zebrania odczytał Uchwałę nr 2/2023 z dnia 20.03.2023 r. i postawił pod głosowanie jawne zwykłą większością głosów przyjęcie Programu działania Oddziału na rok 2023. Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, jednomyślnie  podjęło ww. Uchwałę.

W dalszej części zebrania dr Kazimierz Mazur – Komendant Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei PKP Polskie Linie kolejowe S.A. przedstawił zebranym prezentację nt.: „Futurystyczny plan na porządek na kolei”.

W ostatniej części zebrania głos zabrała Prezes Józefa Majerczak, która wyraziła podziękowania dla Przewodniczącego Zebrania za sprawne prowadzenie obrad, dla Pana Komendanta Kazimierza Mazura za ciekawą prezentację, a dla członków Oddziału aktywność i duże zaangażowanie w inicjatywy podejmowane przez Oddział w roku 2022, a także za poświęcony czas i udział w Walnym Zebraniu. Szczególne podziękowania Pani Prezes przekazała Prezesowi Honorowemu prof. Wiesławowi Starowiczowi za wielkie zaangażowanie w życie Oddziału i Stowarzyszenia, nieustanne wsparcie i pomoc we wszystkich podejmowanych przez Oddział inicjatywach i przedsięwzięciach. Skierowała też podziękowania dla Biura Oddziału za całoroczną, ogromną pracę wykonywaną z wielkim zaangażowaniem, sumiennością i dbałością o dobro Oddziału i jego członków. Pani Prezes skierowała również podziękowania do wszystkich organów samorządowych, przedstawicieli władz miasta, województwa, uczelni, firm, instytucji i partnerów okazujących naszemu Oddziałowi nieustanne wsparcie i pomoc.

Przewodniczący Prezydium Mariusz Szałkowski podziękował wszystkim za przybycie i uczestniczenie w zebraniu, zamykając tym samym obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Oddziału SITK RP w Krakowie za rok 2022. Na zakończenie wykonano wspólne, pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników zebrania – członków Oddziału oraz zaproszonych gości.

Opracowanie: Danuta Schwertner
Sekretarz Walnego Zebrania


Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.