Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału SITK RP w Krakowie za rok 2023 | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału SITK RP w Krakowie za rok 2023

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału SITK RP w Krakowie odbyło się w dniu 25 marca 2024 roku w Domu Kultury Kolejarza przy ul. Św. Filipa 6 w Krakowie o godz. 16.30 (w II terminie). Prezes Oddziału Józefa Majerczak przywitała wszystkich przybyłych członków Oddziału i zaproszonych Gości. Swoją obecnością spotkanie zaszczycili:

 • Pani Elżbieta Achinger - I Wicewojewoda Małopolski,
 • prof. Wiesław Starowicz – Prezes Honorowy SITK RP, Prezes Honorowy Oddziału, Członek Honorowy,
 • Jacek Paś – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Mariusz Szałkowski – Wiceprezes ds. działalności statutowej SITK RP, Członek Honorowy,
 • Beata Toporska – członek Zarządu Krajowego SITK RP ds. nadzoru nad inwestycjami drogowymi,
 • Członkowie Honorowi SITK RP: Marek Błeszyński, Jerzy Hydzik, Andrzej Kollbek, Janina Mrowińska, Anna Reszczyk, Zofia Schumacher, Kazimierz Żurowski,
 • profesorowie: Andrzej Rudnicki, Lidia Żakowska (Politechnika Krakowska), Michał Strach (Akademia Górniczo-Hutnicza),
 • Filip Pachla – Wiceprezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Skarbnik Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Marita Szustak – Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, członek Rady Ekspertów ds. kolejowych w Ministerstwie Infrastruktury,
 • Marek Kaszyński – Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP,
 • Andrzej M. Kucharski – Prezes Zarządu Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,
 • Beata Kałkowska – Dyrektor Biura Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,
 • Ryszard Grochowski – członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Oddział Krakowski,
 • Małgorzata Boryczko – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Powiat Grodzki,
 • Robert Jakubiak – Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie,
 • Agnieszka Wachowska – Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie,
 • Józef Jeżewicz – Krakowskie Koło Kolejarzy,
 • Adam Janik – Dyrektor Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • Mateusz Wanat – Dyrektor Regionu Południowego – Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • Piotr Grawicz – Zastępca Dyrektora Regionu Południowego – Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Włodzimierz Zembol – Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • Włodzimierz Żmuda – Dyrektor Projektu – Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • Łukasz Kwapień – Dyrektor Projektu Regionu Południowego – Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • Franciszek Florek – Zastępca Komendanta Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Krakowie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • Bogdan Kondratowicz – Członek Zarządu PNUIK w Krakowie.

Pani Prezes witając uczestników zebrania szczególnie ciepło powitała Panią Elżbietę Achinger – I Wicewojewodę Małopolski oraz Prezesa Honorowego SITK prof. Wiesława Starowicza, Prezesa naszego Stowarzyszenia dr inż. Jacka Pasia oraz członków Zarządu Krajowego Mariusza Szałkowskiego i Beatę Toporską. Powitała również wszystkich obecnych członków, a w szczególności Członków Honorowych Stowarzyszenia, przewodniczących kół, gości oraz przedstawicieli firm i organizacji, które z nami współpracują.

W zebraniu uczestniczyły łącznie 104 osoby, w tym 96 członków Oddziału z prawem do głosowania oraz 8 zaproszonych Gości. Pani Prezes otwierając zebranie, w słowie wstępnym przekazała swoje refleksje na temat minionego roku, który był bogaty w wydarzenia naukowo-techniczne, techniczne i integracyjne. Następnie poprosiła zebranych o powstanie i uczczenie chwilą ciszy pamięci zmarłych w ubiegłym roku Kolegów: Włodzimierza Czyczuły, Franciszka Kostrzewy, Krzysztofa Królikowskiego, Mariana Palichleba i Stanisława Wacławika.

Zebranie prowadziło Prezydium Obrad powołane jednogłośnie w składzie: Mariusz Szałkowski – Przewodniczący, Marek Błeszyński – Zastępca Przewodniczącego, Danuta Schwertner – Sekretarz. Protokolantem pomocniczym zebrania była kol. Joanna Czubasiewicz-Pająk z Koła Grodzkiego. Walne Zebranie przez aklamację dokonało akceptacji przedstawionego porządku obrad i regulaminu obrad. Wszyscy zebrani otrzymali materiały, w których znajdowało się Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału zawierające sprawozdanie finansowe za rok 2023, dokumenty dotyczące przebiegu zebrania, a także drobne gadżety i upominki. Przed salą obrad wystawiono również wydawnictwa Oddziału i kilka numerów czasopisma Transport Miejski i Regionalny z roku 2023. Obsługę fotograficzną Walnego Zebrania zapewnił kol. Tomasz Filiciak z Koła w PNUIK w Krakowie.

Po otwarciu zebrania i powitaniu uczestników oraz gości odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody Małopolskiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej odznaczeni zostali:

Złotym Krzyżem Zasługi:

 • Wiesława Rudnicka (Sekretarz Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca Koła Grodzkiego),

Srebrnym Krzyżem Zasługi:

 • Halina Rogowska (Przewodnicza Koła GDDKiA Oddział Kraków Rejon Kraków),

Brązowym Krzyżem Zasługi:

 • Grzegorz Dyrkacz (Wiceprezes ds. Transportu, I Zastępca Prezesa),
 • Czesław Jarosz (Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej),
 • Sabina Puławska-Obiedowska (Skarbnik Zarządu Oddziału, Przewodnicząca Koła przy Politechnice Krakowskiej),
 • Danuta Schwertner (Redaktor Wydawnictw Oddziału).

Uroczystego wręczenia odznaczeń w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonała Pani Elżbieta Achinger - I Wicewojewoda Małopolski, a zebrani nagrodzili odznaczonych gromkimi brawami.

Zasłużeni członkowie Oddziału zostali wyróżnieni przez Zarząd Krajowy SITK RP odznaczeniami stowarzyszeniowymi. Złote z Diamentem Honorowe Odznaki SITK otrzymali:

-       Piotr Motyka – Koło przy Mota-Engil Central Europe S.A,

-       Czesław Jarosz i Sergiusz Lisowski – Koło przy Politechnice Krakowskiej,

-       Andrzej Mutka – Krakowskie Koło Kolejarzy.

Złote Honorowe Odznaki SITK otrzymali:

-       Robert Jakubiak, Agnieszka Wachowska, Iwona Wleciał – Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie Rejon Kraków,

-       Adam Janik – Krakowskie Koło Kolejarzy,

-       Marita Szustak – Koło Grodzkie,

-       Piotr Szlagor i Monika Turek – Koło w Mota-Engil Central Europe S.A.,

-       Jacek Kołodziej – Koło w MPK S.A. w Krakowie,

-       Rafał Pietrończyk – Koło w PNUIK Kraków.

Uroczystego wręczenia Złotych z Diamentem i Złotych Honorowych Odznak SITK dokonali Prezes SITK RP Jacek Paś wraz z Prezesem Honorowym SITK RP prof. Wiesławem Starowiczem.

Ponadto Zarząd Oddziału SITK w Krakowie wyróżnił aktywne, zasłużone osoby Srebrną Honorową Odznaką SITK. Byli to:

-       Patryk Cesnyka, Jakub Kowal, Józef Rotter, Katarzyna Strzałba – Koło w PNUIK Kraków,

-       Tomasz Czauderna, Joanna Świt – Koło w MPK S.A. w Krakowie,

-       Agnieszka Filipczyk-Księżyc, Magdalena Ożóg – Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie Rejon Kraków,

-       Ewa Jasica, Urszula Szlegier,  Henryk Szmul – Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie,

-       Emil Markowiak, Michał Strach – Koło przy Politechnice Krakowskiej,

-       Adam Przewor, Barbara Ramos, Marta Ślęczka – Koło w Mota-Engil Central Europe S.A.,

-       Andrzej Tyski – Klub Seniorów.

Srebrne Honorowe Odznaki wręczyła Prezes Oddziału Józefa Majerczak w asyście I Wiceprezesa Grzegorza Dyrkacza.

Szczególnym wyróżnieniem w postaci dyplomów, w dowód uznania za 50-letnią działalność w Stowarzyszeniu uhonorowano Prezesa Honorowego SITK RP, Prezesa Honorowego Oddziału prof. Wiesława Starowicza, Członka Honorowego Zofię Schumacher i kol. Piotra Motykę. Dyplomy wręczył Prezes SITK RP Jacek Paś wraz z Wiceprezesem Mariuszem Szałkowskim.

Podczas zebrania wręczono również wyróżnienia specjalne Prezesa Oddziału – statuetki „Złoty Smok”, przyznane przez Panią Prezes i Zarząd Oddziału następującym osobom:

 • Sergiuszowi Lisowskiemu – za profesjonalizm, serdeczność oraz wieloletnie wsparcie naukowe i organizacyjne wydarzeń organizowanych przez SITK RP Oddział w Krakowie,
 • Wiesławie Rudnickiej – w uznaniu zasług za wzorowe rozwinięcie działalności Koła Grodzkiego oraz promowanie działalności Stowarzyszenia,
 • Maricie Szustak – za wieloletnią współpracę oraz  wsparcie merytoryczne i organizacyjne wydarzeń organizowanych przez SITK RP.

„Złote Smoki” wręczyli Prezes Honorowy prof. Wiesław Starowicz i Prezes Oddziału Józefa Majerczak.

Statuetką „Złotego Smoka” uhonorowano również profesora Kazimierza Flagę – za życzliwość oraz wieloletnie wsparcie naukowe wydarzeń organizowanych przez SITK RP Oddział w Krakowie. Z uwagi na nieobecność Profesora statuetka wręczona będzie w innym terminie.

Prezes Oddziału wręczyła także dyplom okolicznościowy dr inż. Beacie Blak z okazji uzyskania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych.

Wszyscy członkowie uhonorowani odznaczeniami państwowymi i stowarzyszeniowymi, dyplomami i „Złotymi Smokami” zostali obdarowani przez Wiceprezesów Grzegorza Dyrkacza i Zbigniewa Marca pięknymi, czerwonymi różami. W ostatniej części tego punktu zebrania kol. Marek Błeszyński wręczył kol. Edycie Paś z Koła przy Politechnice Krakowskiej karykaturę swojego autorstwa.

Prezes Józefa Majerczak wraz z Wiceprezesem Zbigniewem Marcem dokonała wręczenia legitymacji nowo przyjętym do Oddziału, obecnym na zebraniu członkom, życząc im satysfakcji i radości z działalności w Stowarzyszeniu. W poczet członków Oddziału przyjęci zostali:

 • Marcin Płodowski, Małgorzata Banach, Michał Satoła – Krakowskie Koło Kolejarzy,
 • Tomasz Macała-Panasiewicz – Koło w MPK S.A. w Krakowie,
 • Filip Janowiec, Filip Pachla, Karol Kończak, Jacek Bartusiak, Wiktor Karpała – Koło przy Politechnice Krakowskiej,
 • Adam Migdalski, Bogdan Kondratowicz – Koło w PNUIK w Krakowie,
 • Danuta Leśniak – Koło Grodzkie.

Nowoprzyjęci członkowie otrzymali Monografię Oddziału za lata 2006-2016 pt.: „Przeszłość dla przyszłości”. Zebrani przyjęli nowych członków gromkimi brawami.

W dalszej części spotkania głos zabrali zaproszeni goście. Jako pierwszy głos zabrał Prezes SITK RP Jacek Paś, który podkreślił duże osiągnięcia Oddziału w Krakowie i pogratulował sukcesów, życząc dobrych obrad i powodzenia w przyszłości. Następnie głos zabrał Ryszard Grochowski – przedstawiciel Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział w Krakowie, który dziękując za zaproszenie pogratulował dotychczasowych osiągnięć i życzył realizacji ambitnych zamierzeń i celów. W dowód uznania „za mądrość w działaniu” przekazał Pani Prezes Józefie Majerczak statuetkę sowy. Kolejną osobą, która wystąpiła był Andrzej M. Kucharski – Prezes Zarządu FSNT NOT w Krakowie, który wraz z Beatą Kałkowską – Dyrektor Biura KR FSNT NOT w Krakowie pogratulował władzom Oddziału znakomitych osiągnięć.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału, zawierające sprawozdanie finansowe za rok 2023 złożyła Prezes Oddziału Józefa Majerczak. W prezentacji Pani Prezes na wstępie przedstawiła strukturę członków Oddziału w różnych przekrojach, jak również dane dotyczące Kół działających w Oddziale. Pani Prezes wskazała wszystkie rodzaje aktywności Oddziału, wykorzystujące kadry i autorytet środowiska krakowskiego, zaprezentowała też działalność ekspercką członków Oddziału. Przedstawiła dane dotyczące organizowanych konferencji naukowo-technicznych, seminariów i warsztatów, prelekcji, a także działalność publikacyjną i wydawniczą Oddziału. Ważną sferą działania jest również działalność rzeczoznawcza i szkoleniowa. Oddział podejmuje też działania skierowane dla członków – organizowane były spotkania, wyjazdy, imprezy integracyjne, bezpłatne udostępnianie literatury fachowej. Oddział stara się pozyskać młodych członków m.in. poprzez organizowanie każdego roku konkursu na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny transportu.

Prezentacja pokazała w przekrojowy sposób wszystkie dokonania Oddziału i jego członków w roku 2023. Dzięki zaangażowaniu i aktywności kół, członków i władz Oddziału udało się sprawnie zorganizować i zrealizować wiele ciekawych i ważnych wydarzeń, pojawiły się również kolejne inicjatywy oraz nowe, ciekawe formy aktywności. Łącznie w wydarzeniach udział wzięło około 1500 osób. O randze osiągnięć Oddziału świadczą przyznane w ostatnim roku Oddziałowi, kołom i członkom najwyższe nagrody w Stowarzyszeniu – statuetki Ernesta oraz odznaczenia.

Pani Prezes podkreśliła też, że w roku 2023 Oddział kontynuował liczne prace inwestycyjne oraz remontowo-modernizacyjne w budynku i na posesji Oddziału, podnosząc wartość finansową, techniczną i estetyczną naszej siedziby. Inwestycje w znaczny sposób przyczynią się do ekonomicznej eksploatacji budynku.

Pani Prezes omówiła działalność finansową Oddziału podkreślając, że rok 2023 zamknął się dodatnim wynikiem bilansowym. Kondycja finansowa Oddziału jest bardzo dobra, a płynność finansowa zachowana.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji Andrzej Kollbek, który odczytał opinię Komisji o działalności statutowo-gospodarczej i wynikach finansowych Oddziału SITK RP w Krakowie w roku 2023. Przedstawił zrealizowane w roku 2023 przedsięwzięcia, ocenione zostały tez wyniki finansowe działalności Oddziału. Komisja uznała, że na szczególne podkreślenie zasługują następujące działania Oddziału:

 • Aktywność Oddziału została doceniona na szczeblu krajowym, czego efektem jest przyznanie 5 ERNESTÓW, w tym jeden SUPER ERNEST dla Oddziału Krakowskiego za całokształt działalności.
 • Duży udział członków Oddziału w pracach na szczeblu krajowym  – 38 osób.
 • Aktywność w organizacji imprez stowarzyszeniowych, w tym zorganizowanie 4 konferencji naukowo-technicznych dla 1031 uczestników, seminariów i 9 prelekcji dla 149 osób, Święta Oddziału – VII Pikniku Transportowego dla 130 osób (w tym 50 dzieci), spotkań integracyjnych, warsztatów i wycieczek (uczestniczyło 186 osób).
 • Bogata działalność wydawnicza to m. in: wydanie 3 książek zawierających materiały konferencyjne (880 stron), wydanie 3 Informatorów Oddziałowych (268 stron), przygotowanie do druku 12 numerów czasopisma branżowego „Transport Miejski i Regionalny” (348 stron).
 • Dbałość o majątek trwały – remont i modernizacja siedziby Oddziału oraz jej otoczenia,           co podniosło nie tylko wartość siedziby Oddziału, ale też jakość stanowisk pracy i estetyki   siedziby przy równoczesnym wykorzystaniu rozwiązań ekologicznych do zasilania w prąd i ciepło.
 • Dobrze zorganizowana i aktualna strona internetowa, którą odwiedzano w ciągu roku ponad 132 tys. razy (średnio 504 wizyty każdego dnia roku).

Komisja przekazała również swoje zalecenia:

 • W 2023 roku nastąpił dalszy wzrost ściągalności składek do poziomu 89,22 % (wzrost w porównaniu z rokiem 2022). Mimo zmniejszenia zaległości w opłacaniu składek należy dalej konsekwentnie dążyć do wypełniania przez członków stowarzyszenia zobowiązań organizacyjnych.
 • Biuro Ekspertyz wykonało jedynie 7 opracowań (5 kolejowych i 2 z inżynierii ruchu). Zdaniem Komisji Rewizyjnej potencjał naukowy Oddziału nie jest w tym zakresie w pełni wykorzystany.

Na zakończenie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywną ocenę pracy Zarządu Oddziału w roku 2023 i stwierdził, że zgodnie ze Statutem SITK RP §55 Komisja Rewizyjna zatwierdza Sprawozdanie z pracy Oddziału w roku 2023 wraz ze sprawozdaniem finansowym. Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Oddziału w roku 2023, w tym Sprawozdania finansowego, przez Walne Zebranie.

Uczestnicy zebrania nie zgłosili uwag do przedstawionych sprawozdań. Walne Zebranie w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęło Uchwałę nr 1/2024 o przyjęciu i zatwierdzeniu Sprawozdania Oddziału i Sprawozdania Finansowego za rok 2023.

W tej części obrad Przewodniczący Prezydium Mariusz Szałkowski, w imieniu Zarządu Oddziału i wszystkich członków przekazał na ręce Pani Prezes Józefy Majerczak podziękowania za całoroczną pracę i zaangażowanie w prowadzeniu naszego Oddziału, wręczając Jej bukiet kwiatów.

Proponowane kierunki działania Oddziału na rok 2024 jako tezy do dyskusji przez Walne Zebranie przedstawił w formie prezentacji multimedialnej, w imieniu Zarządu Oddziału I Wiceprezes Grzegorz Dyrkacz. W wystąpieniu kol. Grzegorz Dyrkacz stwierdził, że Oddział planuje utrzymać inicjatywy podejmowane do tej pory we wszystkich wcześniej omawianych dziedzinach. I tak w zakresie działalności statutowej planuje się:

 • organizację cyklicznych konferencji naukowo-technicznych,
 • organizację jednodniowych seminariów prezentujących ciekawe rozwiązania, ciekawe firmy lub interesujących ludzi,
 • organizację jednodniowych prelekcji i warsztatów prezentujących aktualne, ważne  tematy,
 • wykonywanie ekspertyz i opinii na zamówienie,
 • popularyzację osiągnięć krakowskiego środowiska w czasopismach SITK,
 • propagowanie w naszym środowisku inicjatyw Zarządu Krajowego SITK i Rady Krajowej oraz innych Oddziałów SITK,
 • wydawanie publikacji książkowych (materiały konferencyjne, wydawnictwa okolicznościowe i inne),
 • współpracę z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie,
 • organizację kursów szkoleniowych i dokształcających,
 • zabezpieczenie środków na działalność statutową Oddziału (działalność konferencyjna, działalność Biura Ekspertyz, działalność kursowa, sponsoring),
 • tworzenie dobrego wizerunku SITK w mediach,
 • organizację konkursów na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla szkół wyższych Krakowa.

W zakresie działalności dla członków i działalności integrującej członków planuje się:

 • regularne uaktualnianie witryny internetowej SITK Oddział w Krakowie,
 • organizowanie zebrań i spotkań,
 • organizowanie imprez technicznych i nietechnicznych dla członków (wyjazdy techniczne i techniczno-integracyjne, wycieczki integracyjne, imprezy i wyjścia kulturalne),
 • prowadzenie bieżących działań związanych z przynależnością do SITK (porządkowanie członkostwa, porządkowanie struktur podstawowych, zwiększanie opłacalności składek).

W zakresie współpracy z przedsiębiorstwami, firmami działającymi w naszym środowisku oraz kontaktów zewnętrznych planuje się:

 • współpracę z oddziałami innych Stowarzyszeń oraz FSNT NOT,
 • współpracę z innymi Oddziałami SITK RP,
 • współpracę z Redakcją czasopisma Transport Miejski i Regionalny,
 • kontakty z samorządami,
 • uczestnictwo w imieniu SITK w pracach Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Krakowskiej Rady FSNT NOT, Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa przy Prezydencie Miasta Krakowa,
 • udział przedstawicieli SITK w Radzie Strategii Rozwoju Krakowa,
 • udział w pracach Zespołu Zadaniowego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością Powietrza w Krakowie,
 • udział w spotkaniach Forum Zintegrowanego Transportu Metropolii Krakowskiej organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.

W zakresie działalności na rzecz społeczności planuje się udział w akcjach charytatywnych, a także upamiętnianie członków, którzy już odeszli.

Wiceprezes Grzegorz Dyrkacz poinformował, że program działania Oddziału na rok 2024 częściowo został już zrealizowany, plan jest nadal otwarty i można zgłaszać kolejne propozycje.

Podczas dyskusji nad propozycjami kierunków działania Oddziału na rok 2024, głos zabrał prof. Wiesław Starowicz, który przypominając, że w planach Oddziału jest dalsze prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych podkreślił, że w komisjach egzaminu państwowego na uzyskanie certyfikatu pracują nasi dwaj członkowie: Grzegorz Dyrkacz i Krzysztof Francuz. Jest to ważna funkcja, jaką pełnią nasi przedstawiciele. Przypomniał też o przekazaniu przez Zarząd Krajowy do naszego Oddziału wydawnictwa czasopisma SITK „Transport Miejski i Regionalny”, którego jest Redaktorem Naczelnym. Następnie głos zabrała prof. Lidia Żakowska, która zaapelowała o wprowadzenie konferencji organizowanych przez Oddział na arenę międzynarodową.

Po zakończeniu dyskusji Walne Zebranie w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęło Uchwałę nr 2/2024 w sprawie przyjęcia programu działania Oddziału na rok 2024.

W końcowej części zebrania dr inż. Tomasz Czauderna z Koła w MPK S.A. w Krakowie wygłosił prelekcję nt.: „Tramwaj, metro, metro lekkie (premetro) – analizy i porównania na przykładzie niektórych miast”. Referent zapoznał zebranych ze stosowanymi rodzajami transportu w miastach i przedstawił ich charakterystykę zwracając uwagę na ich specyfikę, zastosowanie, parametry techniczne i funkcjonalne. Następnie omówił przykłady zastosowania omawianych środków transportu w różnych miastach, pokazując zastosowane rozwiązania dla obsługi ruchu pasażerskiego. Omówił również zagadnienia związane z rolą kolei w obsłudze miast. Na zakończenie prelekcji przekazał swoje przemyślenia na temat budowy metra w Krakowie oraz kierunku, w jakim taka inwestycja powinna być rozwijana.

W ostatniej części zebrania głos zabrała Prezes Józefa Majerczak, która wyraziła podziękowanie dla Mariusza Szałkowskiego – Przewodniczącego Zebrania za sprawne prowadzenie obrad, a dla kol. Tomasza Czauderny za wygłoszenie ciekawej prezentacji. Przekazała też podziękowania dla członków Oddziału za aktywność i duże zaangażowanie w inicjatywy podejmowane w roku 2023, a także za poświęcony czas i udział w Walnym Zebraniu.

Szczególne podziękowania Pani Prezes skierowała do Sekretarz Oddziału, Dyrektor Biura Janiny Mrowińskiej i pracowników Biura: Anny Karpierz i Marka Błeszyńskiego za całoroczną, ogromną pracę wykonywaną z wielkim zaangażowaniem, sumiennością i dbałością o dobro Oddziału i jego członków.

Pani Prezes skierowała również podziękowania do przedstawicieli wszystkich organów samorządowych, władz miasta, województwa, uczelni, firm, instytucji i partnerów okazujących naszemu Oddziałowi nieustanne wsparcie i pomoc.

Na zakończenie wystąpienia Pani Prezes poinformowała o najbliższych wydarzeniach organizowanych przez Oddział – VI konferencji naukowo-technicznej NOVDROG 2024 (17-19 kwietnia 2024 r.) i I seminarium na temat sztucznej inteligencji (21 maja 2024 r.). Przekazała też wszystkim zebranym serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Przewodniczący Prezydium Mariusz Szałkowski podziękował wszystkim za przybycie i uczestniczenie w zebraniu, zamykając tym samym obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Oddziału SITK RP w Krakowie za rok 2023. Na koniec wykonano wspólne, pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników zebrania – członków Oddziału oraz zaproszonych Gości.

Opracowanie: Danuta Schwertner – Sekretarz Zebrania

Zdjęcie: Tomasz Filiciak

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.