Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału SITK RP w Krakowie w dniu 21 marca 2022 roku | SITK RP Oddział w KRAKOWIE

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału SITK RP w Krakowie w dniu 21 marca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału SITK RP w Krakowie odbyło się w dniu 21 marca 2022 roku w Domu Kultury Kolejarza ul. Św. Filipa 6 w Krakowie. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 16.00. Rozpoczynając Walne Zebranie Prezes Józefa Majerczak przywitała serdecznie wszystkich przybyłych członków Oddziału i zaproszonych gości, którzy zaszczycili spotkanie swoją obecnością:

 • Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski,
 • Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,
 • Andrzej Kulig – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa,
 • prof. Wiesław Starowicz – Prezes Honorowy SITK RP,
 • Mariusz Szałkowski – Zastępca Prezesa SITK RP, Członek Honorowy,
 • Jerzy Jakimowicz – Prezes Oddziału SITK RP w Katowicach,
 • prof. Andrzej Szarata – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej,
 • Kazimierz Flaga oraz Andrzej Rudnicki – Profesorowie z Politechniki Krakowskiej,
 • Mirosław Boryczko – Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie,
 • Andrzej M. Kucharski – Prezes Zarządu Krakowskiej Rady FSNT NOT,
 • Mieszko Lambor – Członek Zarządu Krakowskiej Rady FSNT NOT,
 • Marek Kaszyński – Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Krakowie,
 • Małgorzata Duma-Michalik – Prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Krakowie,
 • Małgorzata Boryczko – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Powiat Grodzki,
 • Włodzimierz Zembol – Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • Krzysztof Drebot – Zastępca Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Pani Prezes powitała Członków Honorowych SITK RP uczestniczących w zebraniu: Marka Błeszyńskiego, Annę Bryksy, Jerzego Hydzika, Andrzeja Kollbeka i Kazimierza Żurowskiego.

W zebraniu uczestniczyli również nasi członkowie będący jednocześnie przedstawicielami zaprzyjaźnionych firm, które z nami współpracują, wspierają nas i są naszymi partnerami:

 • Mateusz Wanat – Dyrektor Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • Krystyna Obajtek-Zajdel – Zastępca Dyrektora Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • Piotr Grawicz – Zastępca Dyrektora Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • Kazimierz Mazur – Komendant Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Krakowie.

W zebraniu uczestniczyło łącznie 94 osoby, członkom uprawnionym do głosowania wydano 79 mandatów na 394 uprawnionych członków (co daje 20,05 % członków uprawnionych do głosowania).

Obrady Zebrania prowadziło jednogłośnie wybrane w głosowaniu jawnym (zwykłą większością głosów) Prezydium w składzie: Mariusz Szałkowski – Przewodniczący, Marek Błeszyński – Zastępca Przewodniczącego oraz Danuta Schwertner – Sekretarz. Zebranie protokołowane było przez Sekretarza Zebrania kol. Danutę Schwertner i Protokolantkę kol.  Joannę Czubasiewicz-Pająk. Po dokonaniu wyboru, prowadzenie zebrania przejął Przewodniczący Prezydium Mariusz Szałkowski, który podziękował za wybór i obiecał sprawną pracę Prezydium. Następnie Przewodniczący poprosił zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć Koleżanek i Kolegów zmarłych w okresie ostatniej kadencji, odczytał Ich nazwiska.

Przewodniczący Zebrania poinformował, że w materiałach, które otrzymali uczestnicy zebrania znajduje się Wydawnictwo Kadencyjne Oddziału zawierające m.in. Sprawozdanie z działalności Oddziału w kadencji 2018-2022 oraz Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału zawierające sprawozdanie finansowe za rok 2021.

Poza tym każdy uczestnik Walnego Zebrania otrzymał upominek w postaci drobnych gadżetów (porządek obrad, notatnik, długopis) oraz wielkanocnych czekoladek w personalizowanym opakowaniu. Dla uczestników przygotowano również najnowsze wydawnictwa Oddziału, ostatnie numery czasopisma Transport Miejski i Regionalny, Monografię Jubileuszową „Przeszłość dla przyszłości”, Informatory z okresu kadencji, kalendarze oddziałowe oraz podkładki pod mysz; były one wystawione przed salą obrad. Obsługę fotograficzną Walnego Zebrania zapewnił kol. Tomasz Filiciak z Koła w PNUIK w Krakowie Sp. z o.o.

W dalszej części obrad powołano Komisje: Mandatową, Wyborczą, Wnioskową i Skrutacyjną. Walne Zebranie dokonało wyboru wszystkich Komisji w głosowaniu jawnym mandatami, zwykłą większością głosów głosując osobno na cały skład każdej z Komisji w jednym głosowaniu. Składy wszystkich Komisji zostały zatwierdzone jednogłośnie w głosowaniu jawnym mandatami. Komisje udały się na obrady celem ukonstytuowania się i przygotowania do pracy.

Najaktywniejszym członkom Oddziału, jako wyraz uznania za aktywność, zaangażowanie i pracę na rzecz Oddziału w całej kadencji wręczono odznaki Prezydenta Miasta Krakowa, Odznaki Honorowe NOT, odznaki Honorowe SITK, Statuetki Oddziału w Krakowie oraz wyróżnienia i inne nagrody.

Odznaką Prezydenta Miasta Krakowa „Honoris Gratia” wyróżnieni zostali: Marek Błeszyński, Wanda Grzybowska, Krzysztof Królikowski, Karol Nędza, Marta Niemiec, Józef Wieczorek. Wręczenia odznak dokonał Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Andrzej Kulig w towarzystwie prof. Wiesława Starowicza – Prezesa Honorowego SITK RP.

Złotą Odznakę Honorową NOT otrzymał Jerzy Hydzik, a Srebrne Odznaki Honorowe NOT:    Jerzy Bąkowski, Józefa Majerczak i Janusz Magrysz. Odznaki wręczał Prezes Zarządu FSNT NOT Andrzej M. Kucharski.

Złotą Honorową Odznakę z Diamentem SITK otrzymali: Jerzy Bąkowski, Anna Boruta, Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Grzegorz Dyrkacz, Jan Friedberg, Wanda Grzybowska, Janusz Magrysz, Zbigniew Marzec, Andrzej Mutka, Sabina Puławska-Obiedowska, Halina Rogowska, Andrzej Szarata, Stanisław Waligóra i Ryszard Wróbel.

Złotą Honorową Odznaką SITK wyróżnieni zostali: Joanna Czubasiewicz-Pająk, Urszula Duda-Wiertel, Dorota Gatkowska-Jeleńska, Tomasz Lorek, Zbigniew Porada, Robert Szota oraz Józef Wieczorek. Złote z Diamentem i Złote Honorowe Odznaki SITK wręczyli Prezes Honorowy SITK RP prof. Wiesław Starowicz z Józefą Majerczak – Prezes Oddziału SITK RP w Krakowie.

Zarząd Oddziału SITK w Krakowie wyróżnił następujące osoby Srebrną Honorową Odznaką SITK: Barbara Bysiewicz, Mirosław Czechowski, Łukasz Feil, Tomasz Filiciak, Joanna Gola-Szlachta, Danuta Gorzelak, Grażyna Kadula, Magdalena Karolak, Anna Karpierz, Natalia Klimontowska, Mirosław Koterbicki i Sebastian Motyl. Odznaki wręczyli Prezes Oddziału Józefa Majerczak i I Wiceprezes Grzegorz Dyrkacz.

Podczas zebrania po raz pierwszy wręczono zasłużonym członkom Oddziału nowe wyróżnienie, niedawno ustanowione przez Oddział statuetki o nazwie „Złoty Smok”. Zarząd Oddziału przyznał statuetkę za szczególną aktywność w zakresie propagowania w Stowarzyszeniu historii zabytków transportu kol. Jerzemu Hydzikowi – Przewodniczącemu KKMHiZT w uznaniu za przygotowanie i wygłoszenie w ostatnich latach wielu cykli prelekcji o tematyce kolejowej i mostowej, a także za aktywność w organizowaniu konferencji naukowo – technicznych. „Złotym Smokiem” uhonorowano również przewodniczące trzech kół, które w ostatnim roku wykazały się dużą aktywnością i bogatą działalnością na rzecz Stowarzyszenia i Oddziału. Były to: kol. Anna Reszczyk – Przewodnicząca Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie, Sabina Puławska-Obiedowska – Przewodnicząca Koła przy Politechnice Krakowskiej oraz Beata Toporska – Przewodnicząca Koła w Mota – Engil Central Europe S.A. Koleżanki zostały uhonorowane nagrodą w uznaniu zasług za wzorowe rozwinięcie działalności kół oraz promowanie działalności Stowarzyszenia. „Złote Smoki” wręczyli nagrodzonym Prezes Józefa Majerczak i Prezes Honorowy prof. Wiesław Starowicz.

Dyplomy za długoletnią działalność na rzecz Stowarzyszenia przyznane przez Zarząd Krajowy na wniosek Oddziału otrzymali: Jerzy Fojcik, Jan Friedberg, Wanda Grzybowska, Jerzy Hydzik, Krzysztof Królikowski, Krzysztof Lange, Janina Lorenc, Marta Niemiec, Danuta Opolska, Wiesława Rudnicka, Zofia Schumacher, Tadeusz Trzmiel i Tadeusz Żelazny. Dyplomy wręczył Prezes Honorowy SITK prof. Wiesław Starowicz.

Oprócz odznaczeń stowarzyszeniowych, Prezes Oddziału Józefa Majerczak, która współpracowała przez okres ostatniej kadencji z wieloma osobami, przyznała i wręczyła najaktywniejszym z nich wyróżnienia specjalne – dyplomy:

 • Jerzy Hydzik – w uznaniu szczególnej aktywności w zakresie przygotowywania ciekawych i inspirujących cykli prelekcji „PO KOLEI O KOLEI” i „O MOSTACH PO KOLEI” w kadencji 2018-2022,
 • Tomasz Filiciak – w uznaniu szczególnej aktywności w zakresie profesjonalnej obsługi fotograficznej oddziałowych wydarzeń w kadencji 2018-2022 ,
 • Marek Błeszyński – w uznaniu szczególnej aktywności w zakresie uwieczniania w karykaturze podobizn Członków i Przyjaciół Stowarzyszenia w kadencji 2018-2022,
 • Anna Karpierz – w uznaniu szczególnej aktywności w zakresie prowadzenia Kroniki Oddziału w kadencji 2018-2022,
 • Jolanta Żurowska – w uznaniu szczególnej aktywności w zakresie przygotowywania wydawnictw Oddziału w kadencji 2018-2022,
 • Danuta Schwertner – w uznaniu szczególnej aktywności w zakresie przygotowywania Informatora Oddziału w kadencji 2018-2022,
 • Andrzej Mutka – w uznaniu szczególnej aktywności w zakresie działalności eksperckiej Oddziału w kadencji 2018-2022,
 • Urszula Duda-Wiertel – w uznaniu szczególnej aktywności w zakresie prowadzenia Facebooka Oddziału w kadencji 2018-2022.

Wszyscy nagrodzeni oprócz dyplomów otrzymali dodatkowe prezenty: piękne wiosenne ogródki kwiatowe w ekologicznych skrzynkach.

W ostatniej części tego punktu zebrania kol. Marek Błeszyński, już tradycyjnie, wręczył zasłużonym członkom karykatury swojego autorstwa. Obdarowani zostali: Sebastian Motyl, Mariusz Wanat, Anna Boruta i Tomasz Lorek.

Prezes Józefa Majerczak wręczyła legitymacje nowo przyjętym do Oddziału (w roku 2020, 2021 i 2022), obecnym na zebraniu członkom, życząc im satysfakcji i radości z działalności w Stowarzyszeniu. Legitymacje odebrali: Łukasz Kwapień (Krakowskie Koło Kolejarzy), Kazimierz Mazur (Krakowskie Koło Kolejarzy), Krystyna Obajtek-Zajdel (Krakowskie Koło Kolejarzy), Mateusz Wanat (Krakowskie Koło Kolejarzy), Jan Podkopacz (Koło w MPK S.A. w Krakowie), Agnieszka Tucharz (Koło w MPK S.A. w Krakowie) i Paweł Walasek (Koło w MPK S.A. w Krakowie).

Zebrani nagrodzili wszystkich odznaczonych i nowoprzyjętych członków brawami.

Następnie Przewodniczący Zebrania udzielił głosu zaproszonym gościom z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i instytucji.

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie – p. Mirosław Boryczko. Podsumował dobrą współpracę z p. Prezes Józefą Majerczak i Oddziałem SITK w Krakowie podczas całej kadencji, podkreślił doskonałe relacje łączące Oddział i Izbę. Pogratulował bardzo ambitnego działania podczas okresu pandemii, zacieśniania więzi zawodowych i osobistych między członkami. W imieniu władz MOIIB odczytał list gratulacyjny, który wraz z bukietem kwiatów złożył na ręce Prezes Józefy Majerczak.

Następnie głos zabrała Prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Krakowie – Małgorzata Duma-Michalik, która w swym wystąpieniu podkreśliła więzy łączące nasze stowarzyszenia. Na ręce Pani Prezes przekazała serdeczne życzenia powodzenia i sukcesów wręczając bukiet kwiatów.

Kolejną osobą, która wystąpiła był Prezes Zarządu FSNT NOT w Krakowie Andrzej M. Kucharski. Pogratulował wielkich osiągnięć w czasie kadencji, docenił to, że Oddział nie poddał się w trudnej sytuacji, podkreślił też, że jest zbudowany atmosferą panującą wśród członków SITK. Na ręce pani Prezes przekazał prezent – obraz z motywem kwiatów z gratulacjami i nadzieją na dalszą, owocną współpracę.

Następnie głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich w Krakowie – Marek Kaszyński, który definiując architekturę pokazał, jak ważne jest miejsce komunikacji i jej rozwoju, szczególnie w naszym mieście. Życzył Pani Prezes wielu sukcesów i osiągnięć Oddziału na przyszłość.

W dalszej części trwania obrad podsumowano działalność Oddziału w roku 2021 oraz w minionej kadencji. Po złożeniu przez Panią Prezes Józefę Majerczak sprawozdań z działalności Oddziału SITK RP w Krakowie w roku 2021 oraz w kadencji 2018-2022 i opinii Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący zebrania postawił pod głosowanie jawne wniosek Komisji Rewizyjnej o zatwierdzenie Sprawozdania Oddziału i Sprawozdania Finansowego za rok 2021 oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału. Walne Zebranie jednogłośnie zatwierdziło przedstawione sprawozdania i udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

W imieniu ustępującego Zarządu Oddziału, kol. Mariusz Szałkowski przekazał Prezes Oddziału Józefie Majerczak gratulacje i podziękowania za czteroletnie prowadzenie Oddziału, pracę i zaangażowanie oraz doskonałą współpracę, złożył także Pani Prezes serdeczne życzenia imieninowe wręczając bukiet kwiatów. Pani Prezes otrzymała również życzenia i kwiaty od gości honorowych – Wojewody i Wicemarszałka Województwa Małopolskiego. Wszyscy uczestnicy spotkania przy dźwiękach gitary kol. Marka Błeszyńskiego odśpiewali Pani Prezes „Sto lat”.

W dalszej kolejności przystąpiono do wyboru nowego Prezesa Oddziału, wybory odbyły się przy użyciu urządzeń elektronicznych do głosowania. W wyniku głosowania Prezesem Oddziału na kadencję 2022-2026 została kol. Józefa Majerczak uzyskując 75 głosów na 77 oddanych głosów ważnych. Prezydium zebrania złożyło gratulacje  wybranej na drugą kadencję Prezes Oddziału, a uczestnicy zebrania wyrazili swój aplauz oklaskami. Prezydium Zebrania złożyło kol. Józefie Majerczak serdeczne gratulacje i życzenia owocnej pracy dla Oddziału w następnej kadencji.

Następnie dokonano wyborów członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na XXXIII Zwyczajny Zjazd SITK RP. W głosowaniu na członków Zarządu Oddziału głosowało 76 osób. Wymaganą większość głosów (39 głosów) w I turze głosowania uzyskali zostając członkami i zastępcami członka Zarządu:

 

Janina Mrowińska (62 głosy)-        członek Zarządu,
Marek Błeszyński (55 głosów) -        członek Zarządu,
Anna Reszczyk (53 głosy) -        członek Zarządu,
Mariusz Szałkowski (53 głosy) -        członek Zarządu,
Zbigniew Marzec (51 głosów)-        członek Zarządu,
Grzegorz Dyrkacz (50 głosów)-        członek Zarządu,
Sabina Puławska-Obiedowska (46 głosów)-        członek Zarządu,
Beata Toporska (43 głosy)-        członek Zarządu,
Sergiusz Lisowski (39 głosów)-        zastępca członka Zarządu,
Krzysztof Francuz (38 głosów)-        zastępca członka Zarządu,

W głosowaniu na członków Komisji Rewizyjnej głosowało 75 osób. Wymaganą większość głosów (38 głosów) w I turze głosowania uzyskali:

 

Andrzej Kollbek (64 głosy)-        członek,
Wiesława Rudnicka (54 głosy)-        członek,
Aleksandra Ciastoń – Ciulkin (49 głosów)-        członek,
Czesław Jarosz (49 głosów) -        członek,
Zbigniew Porada (48 głosów)-        zastępca członka.

Na delegatów na XXXIII Zjazd SITK RP głosowało 70 osób. Wymagana liczba głosów to 36. W dwóch turach głosowania wybrano delegatów:

Beata Toporska-        delegat na Zjazd,
Grzegorz Dyrkacz -        delegat na Zjazd,
Zbigniew Marzec-        delegat na Zjazd,
Krzysztof Francuz -        zastępca delegata na Zjazd,
Halina Rogowska-        zastępca delegata na Zjazd,

Przewodniczący pogratulował nowo wybranym władzom Oddziału i delegatom na Zjazd SITK RP przypominając, że nowo wybrane organy władz Oddziału mają 2 tygodnie na ukonstytuowanie się.

Po przeprowadzeniu wyborów do nowych władz Oddziału uczestnicy Walnego Zebrania mieli okazję wysłuchać ciekawej prezentacji nt.: „Inwestycje kolejowe na terenie województwa małopolskiego” przygotowanej przez p. Krystynę Obajtek-Zajdel – Zastępcę Dyrektora Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji w PKP Polskich Liniach Kolejowych. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia, aktualnie na terenie województwa małopolskiego realizowane są ważne i bardzo potrzebne inwestycje kolejowe, które w dużym stopniu przyczynią się do poprawy jakości obsługi transportowej miasta i regionu.

W kolejnym punkcie zebrania kol. Zbigniew Marzec – dotychczasowy Wiceprezes ds. Kolejnictwa, w imieniu ustępującego Zarządu Oddziału przedstawił w formie prezentacji multimedialnej „Proponowane kierunki działania Oddziału na lata 2022-2026” jako tezy do dyskusji przez Walne Zebranie. W swym wystąpieniu kol. Zbigniew Marzec stwierdził, że Oddział planuje utrzymać inicjatywy podejmowane do tej pory we wszystkich wcześniej omawianych dziedzinach. Poinformował też, że do planowanych kierunków działania Oddziału na kolejną kadencję włączone zostaną również zalecenia Komisji Rewizyjnej oraz wnioski pisemne, które zostały zgłoszone przez uczestników zebrania. Nie wniesiono uwag do przedstawionych propozycji.

W ostatniej części obrad wybrana przez Walne Zebranie na drugą kadencję Prezes Józefa Majerczak wyraziła podziękowanie dla wszystkich członków Oddziału za pracę w minionej kadencji, trud i zaangażowanie się w sprawy Oddziału i Stowarzyszenia.

Szczególne podziękowania Pani Prezes przekazała Prezesowi Honorowemu prof. Wiesławowi Starowiczowi za wielkie zaangażowanie w życie Oddziału i Stowarzyszenia, nieustanne wsparcie i pomoc we wszystkich podejmowanych przez Oddział inicjatywach i przedsięwzięciach. Słowa podziękowania skierowała również do wszystkich organów samorządowych, przedstawicieli władz miasta, uczelni, firm, instytucji i partnerów okazujących naszemu Oddziałowi nieustanne wsparcie i pomoc.

Prezes J.Majerczak zadeklarowała swoje dalsze zaangażowanie i pracę dla utrzymania wysokiego poziomu wszystkich obszarów działalności Oddziału. Oddział będzie kontynuował dobrą tradycję organizowania konferencji i seminariów naukowo – technicznych w zakresie transportu zbiorowego, drogowego i kolejowego. Ponadto oprócz kontynuowania wszystkich dotychczasowych kierunków działań, Oddział będzie podejmował nowe wyzwania, kontynuowana będzie działalność ekspercka i gospodarcza.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów zebrania Przewodniczący Prezydium Mariusz Szałkowski podziękował wszystkim za przybycie i uczestniczenie w zebraniu zamykając tym samym obrady.

Opracowanie: Danuta Schwertner – Sekretarz Walnego Zebrania
Zdjęcia: Tomasz Filiciak


Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies oraz Rodo.