Zeszyty Naukowo-Techniczne

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie.

Seria: Materiały Konferencyjne Czasopismo wydawane od 2002 roku jako kontynuacja tytułu Zeszyty Naukowo- Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie wydawanego od 1994 roku

Numer ISSN 1231-9155

Redaktor naczelny

dr inż.]olanta Żurowska (SITK RP Oddział w Krakowie) jmzur@pk.edu.pl

Sekretarz redakcji

mgr inż. Danuta Schwertner (Politechnika Krakowska) danuta.schwertner@sitkrp.org.pl

Rada Naukowo-Programowa 

 • Prof. PK, dr hab. inż. Lidia Żakowska – przewodnicząca (Politechnika Krakowska)
 • Prof. Andrea Benedetto (UniRomaTre, Włochy)
 • Dr Christine Chaloupka (FACTUM, Austria)
 • Assoc. Prof. dr Olja Čokorilo (University of Belgrade, Serbia)
 • Dr inż. Andrzej Gołaszewski (niezależny konsultatnt)
 • Mgr inż.Andrzej Kollbek (GDDKiA Oddział w Krakowie)
 • M.Sc.Eng Yvette Ramos (Swiss Engineering, Szwajcaria)
 • Prof. Ralf Risser (FACTUM, Austria)
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Krawiec (Politechnika Śląska)
 • Assoc. Prof. dr Karel Schmeidler (Brno University of Technology, Czechy)
 • Prof. David Shinar (Ben Gurion University, Izrael)
 • Mgr inż. Mariusz Szałkowski (MPK, Kraków)
 • Prof. dr hab. inż. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska)
 • Prof. Andrew P Tarko (Purdue University, USA)
 • Dr inż. Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa)

Redaktorzy Tematyczni

 • prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska – transport miejski)
 • prof. PK dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika Krakowska – transport kolejowy)
 • prof. PK dr hab. inż. Janusz Chodur (Politechnika Krakowska – transport drogowy)
 • dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin (Politechnika Krakowska – problemy mobilności)

Redaktor językowy

mgr Agata Mierzyńska (Urząd Miasta Krakowa)

Streszczenia w języku angielskim

dr inż. Zofia Bryniarska (Politechnika Krakowska)

Adres Redakcji

ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków

tel./fax 1265893 74

Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków

Deklaracja o wersji pierwotnej czasopisma: Główną wersją czasopisma jest wersja papierowa.

Pełne wersje artykułów są dostępne w wersji elektronicznej na stronie: http://www.sitk.org.pl/zeszyty-naukowo-techniczne/

Bazy indeksujące artykuły

Baza BAZTECH – http://baztech.icm.edu.pl/

Baza Index Copernicus – http//indexcopernicus.com/

Informacje dodatkowe

 • Za wydrukowane artykuły autorzy nie otrzymują honorarium. Za treść i formę ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada.

Materiały konferencyjne

ROK

TYTUŁ

NUMER

2018 Kolejarze polscy dla niepodległej Ojczyzny. 3(117)2018
2018 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Cześć II: Sterowanie ruchem kolejowym, Transport szynowy. 2(116)2018
2018 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Cześć I: Droga kolejowa 1(115)2018

2017

170 lat kolei w Krakowie 3(114)2017

2017

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część II: TRANSPORT SZYNOWY, STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM 2(113)/2017

2017

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część I: DROGA KOLEJOWA 1(112)/2017
2016

Stowarzyszenia i Organizacje NGO dla zrównoważonej mobilności.

4(111)2016
2016

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część I: DROGA KOLEJOWA.

3(110)2016
2016

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część II: TRANSPORT SZYNOWY, STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM.

2(109)2016
2016 140 lat kolei w Nowym Sączu. 1(108)2016

2015

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym Cześć II Sterowanie ruchem kolejowym, Transport szynowy 3(107)2015

2015

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym Cześć I Droga kolejowa 2(106)2015

2015

Polityka parkingowa w miastach 1(105)2015

2014

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym

2(104)2014

2014

Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu

1(103)2014

2013

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym

3(102)2013

2013

Drogi Kolejowe

2(101)2013

2013

Polityka parkingowa w miastach

1(100)2013

2012

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym

3(99)2012

2012

Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu

2(98)2012

2012

Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu

1(97)2012

2011

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym

158

2010

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie

154

2010

Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu

153

2010

Kompleksowe badania ruchu. Teoria i praktyka. Doświadczenia miast polskich

152

2010

Projektowanie rond – doświadczenia i nowe tendencje

151

2009

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie

149

2009

Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu

148

2009

Projektowanie i zarządzanie drogami-zasady, dobre praktyki, efektywność

146

2009

Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym

144

2009

XXII Małopolskie Dni Technika

143

2008

Odwodnienie dróg i ulic a ekologia – prawo, projektowanie, wykonawstwo

141

2008

Problemy transportu związane z organizacją Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012

140

2007

Zarządzanie jakością pasażerskiego transportu zbiorowego

137

2007

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie

136

2007

Technika w transporcie. Historia i zabytki

135

2007

Polityka parkingowa w miastach

134

2007

Inwestycje w drogownictwie – przygotowanie, realizacja i nadzór

133

2006

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie

132

2006

Odwodnienie dróg i ulic a ekologia – prawo, projektowanie, wykonawstwo

131

2006

Dzieje i perspektywy kolei w Nowym Sączu

130

2006

Wybrane problemy funkcjonowania systemów transportowych w rejonie Tarnowa

128

2005

Zabytki transportu – potencjał kulturowy i turystyczny

125

2005

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie

124

2005

XX Małopolskie Dni Technika

123

2005

Zabytkowe obiekty techniki transportowej

122

2005

Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego

121

2005

Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego

120

2005

Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce

119

2004

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie

117

2004

Zarządzanie ruchem na drogach – prawo, projektowanie, wykonawstwo

115

2004

XVIII Dni Technika w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

114

2004

Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce

113

2004

Polski przemysł i zaplecze naprawcze transportu kolejowego w warunkach konkurencji na europejskim rynku kolejowym

111

2004

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

110

2003

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie

109

2003

Regulacje prawne w Unii Europejskiej w zakresie publicznego transportu pasażerskiego

108

2003

Polityka parkingowa w miastach

106

2003

XVII Dni Technika w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

105

2002

Integracja systemów zarządzania przedsiębiorstwami komunikacyjnymi z uwzględnieniem wymogów norm ISO

103

2002

Nowoczesne technologie i systemy usprawniające zarządzanie w transporcie kolejowym

102

2002

Problematyka powodziowa w mostownictwie

101

2002

Historia i ochrona zabytków w transporcie

100

2002

Aktualne osiągnięcia budownictwa mostowego w Polsce

97

2002

XVI Dni Technika w oddziale południowo-Wschodnim GDDP w Krakowie

96

2002

Koordynacja działań różnych służb w sytuacjach nadzwyczajnych zdarzeń na drogach

95

2002

Problemy związane z zarządzaniem pasem drogowym w świetle obowiązujących przepisów prawnych

93

2002

Badania procesów przewozowych wspomagające zarządzanie transportem zbiorowym w miastach

92

2001

Finansowanie drogownictwa i przygotowanie inwestycji

91

2001

Polityka transportowa państwa na lata 2000-2015 dla zrównoważonego rozwoju

90

2001

Projekt połączeń kolejowych Kraków-Muszyna/Zakopane

89

2001

Bezpieczeństwo na drogach

88

2001

Nowoczesne metody zarządzania pasażerskim transportem zbiorowym

86

2000

Miejsce diagnostyki infrastruktury kolejowej w nowej strukturze organizacyjnej kolei

84

2000

Aktualne problemy zarządzania drogami

83

2000

Referaty Kongresu „Transport 2000

81

2000

Metoda budowy baz danych o drogowym ruchu miejskim. Poradnik metodyczny

80

2000

Polityka parkingowa w miastach

79

2000

Problemy ochrony zabytków komunikacyjnych

78

2000

Problemy osuwisk w budownictwie komunikacyjnym

76

2000

Materiały Seminarium Targów Drogownictwa Drogpol’2000

75

1999

Obsługa klientów PKP z wykorzystaniem systemu kierowania przewozami i zarządzania (SKPZ)

74

1999

Kompleksowe Badania Ruchu w Katowicach i Siemianowicach Śl.-synteza wyników

73

1999

Problemy techniczne i jakościowe związane z eksploatacją torów kolejowych

72

1999

Ochrona zabytków i muzealnictwo w komunikacji

69

1999

Informatyka w Przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe

68

1998

Komputerowe systemy kierowania ruchem na sieci kolejowej PKP

65

1998

Nowe technologie w utrzymaniu ulic

63

1997

Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP

57

1997

Konstrukcja i eksploatacja autobusów komunikacji miejskiej zasilanych gazem ziemnym

54

1997

Osiągnięcia i problemy transportu wewnątrzzakładowego

53

1997

Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym

52

1996

Metody oceny i kontroli funkcjonowania komunikacji zbiorowej

50

1996

Rozwój komunikacji a ochrona dziedzictwa kulturowego

48

1996

Utrzymanie komunikacyjnych obiektów inżynierskich

46

1996

Problemy transportowe zwiazane z organizacją zimowych igrzysk olimpijskich w 2006 roku

45

1996

Problemy transportu i inżynierii lądowej w działalności naukowej i technicznej krakowskiego środowiska SITK

43

1995

Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP

41

1995

Polityka transportowa w miastach środkowej i wschodniej Europy w okresie transformacji

35

1994

Współpraca PKP z bocznicami kolejowymi

34

1994

Polityka transportowa w miastach Środkowej i Wschodniej Europy w okresie transformacji

32

1994

Obsługa komunikacyjna w obszarach zurbanizowanych w Polsce

30

Monografie

Rok

Tytuł

Numer

2012

Wybrane zagadnienia historii zabytków transportu

160

2010

Wyniki badań systemów publicznego transportu zbiorowego w wybranych miastach

155

2009

System dopłat do publicznego transportu zbiorowego w komunikacyjnych związkach komunalnych w Polsce-Monografia

147

2006

Od Karpat po Andy – Monografia Oddziału SITK RP w Krakowie 1996-2006

1999

Inżynierowi Ernestowi Malinowskiemu w setną rocznicę śmierci

1996

Mieczysław Barbacki.1000 lat krakowskich dróg – dzieje i uwarunkowania rozwoju systemu komunikacji w Krakowie

43

Wydawnictwa Różne

ROK

TYTUŁ

NUMER

2014

Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK RP w Krakowie w kadencji 2010-2013

158

2011

Na transportowym szlaku – zbiór wybranych tekstów piosenek

157

2010

Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 2006-2009

150

2008

Wiersze Władysława Dobrzańskiego

139

2006

Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 2002-2005

126

2002

Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1998-2001

94

2000

Kolejarz z uśmiechem

85

1999

Na transportowym szlaku II – zbiór wybranych tekstów piosenek

66

1998

Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1994-1997

59

1998

Marian Szeliński. Oddział krakowski Stowarzyszenia inżynierów i techników komunikacji w latach 1946-1995. Zarys działalności

58

Archiwum

Rok

Tytuł

Numer

1994

Współpraca PKP z bocznicami kolejowymi

34

1994

Działalność Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie w atach 1990-1993/sprawozdanie kadencyjne/

33

1994

Polityka transportowa w miastach Środkowej i Wschodniej Europy w okresie transformacji

32

1994

Obsługa komunikacyjna w obszarach zurbanizowanych w Polsce

30

1993

Problemy zarządzania transportem

29

1993

Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym

28

1993

Ochrona zabytków techniki, przemysłu i sztuki inżynierskie

27

1992

Informatyka w kolejnictwie

24

1992

Informatyka w kolejnictwie

23

1992

Transport i budownictwo komunikacyjne w problematyce naukowej i technicznej krakowskiego środowiska SITK część II

22

1992

Transport i budownictwo komunikacyjne w problematyce naukowej i technicznej krakowskiego środowiska SITK

21

1992

Problemy mostownictwa w rejonie krakowskim

20

PROCEDURA RECENZOWANIA PUBLIKACJI

 1. Każda publikacja przesłana do Redakcji drogą elektroniczną lub pocztową podlega procedurze recenzowania (dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki zatrudniającej Autora) i ocenie językowej (redaktor językowy). Recenzentów wyznacza Redaktor Naczelny po zasięgnięciu opinii redaktorów tematycznych.
 2. W przypadku wykorzystywania w publikacji zaawansowanych metod statystycznych publikację ocenia również redaktor statystyczny.
 3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 4. W doborze recenzentów stosuje się model, w którym autor i recenzenci nie znają swo­ich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
 5. W szczególnych przypadkach niemożności dostosowania się do powyższej zasady (wąska problematyka artykułu, brak dużej liczby potencjalnych recenzentów) recenzent pochodzący z tej samej jednostki będzie podpisał deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów będzie się uznawać zachodzące między recen­zentem a autorem:

  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 6. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji bez zmian, dopuszczenia artykułu do publikacji po uwzględnieniu uwag zawartych w recenzji lub jego odrzucenia.
 7. Zasady kwalifikowania publikacji do druku w wyniku recenzji:

  • oryginalność publikacji w zaproponowanej metodzie rozwiązania problemu, w zastoso­waniu nowych ujęć teoretycznych problemu lub w przedstawieniu interesującego syn­tetycznego spojrzenia na pewną dziedzinę badań,
  • poprawność terminologiczna zastosowana w publikacji,
  • poprawność stylistyczna i językowa publikacji,
  • trafny i wystarczający dobór literatury,
  • właściwy dobór materiału ilustracyjnego.
 8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie będą ujawniane w kolejnych numerach czasopisma; lista recenzentów będzie podana do publicznej wiadomości raz w roku.

ZJAWISKO GHOSTWRITING

Zjawisko ghostwriting występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Zjawisko guest authorship (honorary authorship) występuje wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem lub współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting i guest authorship Redakcja Zeszytów Nauko­wo-Technicznych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Krakowie wdraża poniższe rozwiązania:

 1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność będzie ponosić autor zgłaszający opracowanie.
 2. Redakcja, począwszy od numeru 1/2012, wyjaśnia w Informacji dla Autorów, że ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów na­ukowych itp.).
 3. Redakcja wymaga od Autorów informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie in­stytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

PRZYGOTOWANIE TEKSTÓW DO DRUKU

 • Tekst powinien być napisany w edytorze WORD czcionką Times New Roman o roz­miarze 12 pt, odstęp między wierszami pojedynczy, do rozpoczęcia akapitu stosować pojedynczy „Tab”, a nie spacje.
 • Nie należy stosować więcej niż jednej spacji między wyrazami i ręcznego dzielenia wy­razów.
 • Ilustracje należy przesyłać jako oddzielne pliki: *.tif, *.pdf lub *.jpg (rozdzielczość 300dpi), w odpowiednich miejscach w tekście należy zamieścić podpisy.
 • Wzory matematyczne prosimy wykonywać w miarę możliwości w programie „mathtype”.
 • Zamieszczenie materiału ilustracyjnego powinno spełniać wymogi prawa autorskiego (do artykułu należy dołączyć oświadczenie).
 • Wszystkie rysunki, fotografie i tabele powinny mieć numer i odpis.
 • Rysunki, wykresy i tabele powinny być przygotowane w technice czarno-białej.
 • Prosimy Autorów artykułów o podanie stopni i tytułów naukowych, afiliacji (miejsce pracy), adresu pocztowego, telefonu, adresów mailowych.
 • W przypadku, gdy jest więcej niż jeden Autor, w przypisie do polskiego tytułu należy określić procentowy wkład Autorów w publikację.
 • Pełny tekst nie powinien przekroczyć 16 stron wraz z tabelami, zdjęciami i rysunkami.
 • Na końcu artykułu prosimy o zamieszczenie streszczenia artykułu i kilku słów kluczo­wych (minimum trzy) oraz tłumaczeń tytułu artykułu, streszczenia i słów kluczowych na język angielski.
 • Artykuły nie mogą zawierać cech i elementów komercyjnych.
 • Pliki mogą być spakowane przy pomocy programów RAR lub ZIP
 • Tekst proszę dostarczać w postaci pliku na CD lub mailem.

Wykaz Recenzentów: 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci