Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 26 marca 2018r.

Pierwsze w kadencji 2018 – 2021 posiedzenie Zarządu Oddziału SITK RP w Krakowie prowadziła wybrana na Walnym Zebraniu Członków w dniu 22 marca 2018 r. Prezes Józefa Majerczak.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 4(104)/2018  z posiedzenia w dniu 12 marca 2018 r. Poinformowano o realizacji postanowień podjętych podczas poprzedniego posiedzenia.
 • Zarząd przyjął protokół z ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący – Andrzej Kollbek, Zastępca Przewodniczącego Zofia Schumacher, Sekretarz – Wiesława Rudnicka, członek – Czesław Jarosz, zastępca członka – Karol Nędza.
 • Zarząd przyjął rezygnację kol. Grzegorza Saponia z funkcji członka Zarządu Oddziału.
 • Zarząd podjął decyzję o powołaniu kol. Beaty Toporskiej (dotychczasowego zastępcy członka) na funkcję członka Zarządu Oddziału.
 • Zarząd ukonstytuował się i będzie w kadencji 2018 – 2021 pracował w składzie: I Zastępca Prezesa, Wiceprezes ds. Transportu – Grzegorz Dyrkacz, Wiceprezes ds. Kolejnictwa – Zbigniew Marzec, Wiceprezes ds. Drogownictwa – Anna Reszczyk, Sekretarz – Janina Mrowińska, Skarbnik – Sabina Puławska – Obiedowska, członkowie: Mariusz Szałkowski, Marek Błeszyński, Beata Toporska, zastępca członka – Sergiusz Lisowski. W pracach Zarządu z prawem głosu uczestniczy Prezes Honorowy Oddziału prof. Wiesław Starowicz.
 • Prezes Józefa Majerczak dokonała podsumowania przebiegu Walnego Zebrania Członków w dniu 22 marca 2018 roku.
 • Zarząd dokonał niezbędnych ustaleń dotyczących uczestnictwa przedstawicieli Oddziału w XXXII Zwyczajnym Zjeździe Delegatów SITK RP w Wielogórze k/Radomia w maju 2018 roku.
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącej Koła w Mota-Engil Central Europe S.A. Beaty Toporskiej o sfinansowanie posiłku dla uczestników dwóch seminariów: „Od koncepcji projektowej do eksploatacji z wykorzystaniem rozwiązań Trimble. Unikalne rozwiązanie BIM w projektach liniowych jako sposób na optymalizacje projektu” (16 kwietnia 2018 w siedzibie GDDKiA Oddział w Krakowie) oraz „Mieszanki mma i asfalty na drogach GDDKiA O/Kraków” (25 kwietnia 2018 r. w Krakowie).
 • Zarząd zapoznał się z ofertą przesłaną przez Zarząd Krajowy dotyczącą zakupu reprintu Albumu „Ernest Malinowski życie i pomniki”.
 • Zarząd po rozpatrzeniu wniosku Przewodniczącej Koła w PNUIK Sp. z o.o. w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o przyjęciu do ww. Koła kol. Macieja Sroki.
 • Prezes Oddziału poinformowała o stanie zaawansowania prac w konkursie na najlepszą pracę dyplomową.
 • Poinformowano o przekazanej przez Prezesa SITK RP prośbie o wsparcie finansowe Fundacji Grupy PKP, która prowadzi szeroką działalność charytatywną.
 • Kol. Beata Toporska poinformowała o rozpoczęciu pracy nad organizacją konferencji o tematyce drogowej. Spotkanie grupy inicjatywnej w tej sprawie odbędzie się w dniu 09.04.2018r. w siedzibie Oddziału o godz. 16.00.
 • Zarząd przedyskutował sprawę wniosków o nagrody NOT z okazji Jubileuszu 140-lecia NOT.
 • Kol. Marek Błeszyński poinformował o organizowanych przez Związek Zawodowy Kolejarzy Małopolskich w Krakowie obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości Polski, Oddział włączy się w tę inicjatywę jako współorganizator.
 • Przedyskutowano podjętą w poprzedniej kadencji inicjatywę pozyskania i wyremontowania przez Oddział zabytkowego parowozu KT48.
 • Kol. Sabina Puławska – Obiedowska poinformowała o rozpoczęciu przygotowań do organizacji przez Oddział IV Rodzinnego Pikniku TranSPORTOWEGO (czerwiec 2018 r.).
 • Kol. Beata Toporska przekazała informację nt. spotkania Rady Programowej Biuletynu MOIIB.
 • Członkowie Zarządu Oddziału złożyli sobie życzenia świąteczne.
   

Powiazane tresci