Protokół nr 4 (42) 2013

z zebrania Zarządu Oddziału w dniu 15 kwietnia 2013r. przy ul. Siostrzanej 11 w Krakowie

I. Obecni wg listy obecności w załączeniu.

II. Program zebrania

PROGRAM

zebrania Zarządu Oddziału

w dniu 15 kwietnia 2013 r.

godz. 17.00 w siedzibie przy ul. Siostrzanej

***

 1. Zebranie Sprawozdawcze Oddziału za rok 2012 – omówienie przebiegu.
 2. Podsumowanie seminarium nt. "Ochrona środowiska przed hałasem komunikacyjnym" zorganizowanego w dniu 27 marca br.
 3. Podsumowanie seminarium "Awarie i uszkodzenia konstrukcji nasypów drogowych, skarp i wykopów oraz zboczy naturalnych z wbudowanymi geosyntetykami w aspekcie błędów projektowych i wykonawczych” zorganizowanego w dniu 11 kwietnia br.
 4. Informacja o plenarnym zebraniu członków Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu, które odbyło się w dniach 21 i 22 marca 2013r we Wrocławiu.
 5. Informacja o plenarnym zebraniu Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu, które odbędzie się w dniach 24 i 25 kwietnia 2013 w Szczecinie.
 6. Informacja o odwołaniu (przełożenie na jesień) wyjazdu do Egeru i Budapesztu.
 7. Informacja o pracach nad nową strona internetową Oddziału.
 8. Sprawa dalszego wydawania czasopisma Transport Miejski i Regionalny.
 9. Przyjęcia: i skreślenia członków:

  1. Przyjęcia

   • Kol. Robert Płonka i Kinga Janosz o przyjęcie do Koła przy GDDKiA Rejon Kraków.
  2. Skreślenia

   • Wniosek Przewodniczącej Koła przy Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych o skreślenie z listy członków kol. Janusza Urbana.
 10. Sprawy różne:

  • Relacja z wizyty u Prezesa Honorowego Oddziału SITK w Krakowie Mariana Szelińskiego.
  • Konkurs prac dyplomowych szkół wyższych – stan zaawansowania prac.
  • Konferencja „Drogi kolejowe 2013” Krynica 23-25 października 2013r., włączenie się Oddziału SITK w Krakowie w organizację konferencji.
  • Oferta zakupu kopii filmu dokumentalnego o kolei transandyjskiej, zbudowanej przez Ernesta Malinowskiego w Peru otrzymana z Oddziału SITK w Poznaniu.
  • Oferta pakietu konferencyjnego Hotelu Dosłońce Conference & Spa położonego w miejscowości Dosłońce w pobliżu Racławic.
  • Zaproszenie na V ogólnopolską konferencję „Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, ekonomicznym i technicznym” organizowaną przez Oddział SITK w Częstochowie w dniach 5-7 czerwca 2013 roku
  • Zaproszenie na Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO” organizowane w dniach 24-27 września 2013 roku w Gdańsku.
 11. Wolne wnioski.
 12. Ustalenie terminu następnego spotkania Zarządu.

III. Przebieg zebrania

Ad. 1
Prezes M.Szałkowski przekazał relację z przebiegu zebrania sprawozdawczego członków Oddziału za rok 2012. W zebraniu uczestniczyło 70 osób, spotkanie przebiegało zgodnie z ustalonym programem. Przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem finansowym. Przedstawiono plan działań Oddziału na rok 2013. W czasie zebrania kol. T.Kulpa wygłosił prelekcję nt. projektu uspokojenia ruchu w centrum Krakowa.

Ad. 2
Kol. A.Reszczyk przekazała informację z przebiegu seminarium nt: „Ochrona środowiska przed hałasem komunikacyjnym", które prowadził J.Bohatkiewicz. W seminarium uczestniczyły 84 osoby, w tym 22 osoby będące członkami MOIIB. Seminarium było bezpłatne. Ze względu na atrakcyjność problematyki zdecydowano o kontynuacji w przyszłości takich seminariów.

Ad. 3
Kol. A.Reszczyk omówiła przebieg seminarium nt: „Awarie i uszkodzenia konstrukcji nasypów drogowych, skarp i wykopów oraz zboczy naturalnych z wbudowanymi geosyntetykami w aspekcie błędów projektowych i wykonawczych”, w którym udział wzięło 115 osób, w tym 40 członków MOIIB. Seminarium było bezpłatne. Obrady prowadził p. Piotr Jermołowicz. W swej prelekcji omawiał zagadnienia związane z błędami projektowymi, zwrócił też uwagę na błędy występujące w literaturze fachowej. Poruszył problem niewłaściwego wykorzystywania materiałów w realizacji inwestycji. Podobnie jak na poprzednim seminarium i w tym przypadku zdecydowano o kontynuacji spotkań związanych z taką tematyką.

Ad. 4
Kol. J.Hydzik przekazał relację ze spotkania członków KKMHiZT, które odbyło się w dniach 21 – 22.03.br. we Wrocławiu. Spotkanie było bardzo dobrze przygotowane,  organizatorzy przygotowali bogaty program techniczno – turystyczny. Członkowie Klubu zwiedzili zabytkową, odnowioną zajezdnię, można było obejrzeć tramwaje firmy Skoda, odwiedzono najwyższy w mieście budynek Sky Tower wybudowany przez Leszka Czarneckiego oraz zakupioną przez niego rzeźbę Salwadora Dali „Profil czasu” znajdującą się przed budynkiem. Uczestnicy spotkania zwiedzili również bardzo interesujące Muzeum Odry.

Ad. 5
Kol. J.Hydzik poinformował o kolejnym spotkaniu KKMHiZT, które zaplanowano w kwietniu w Szczecinie i przedstawił jego program. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Oddziału: J.Hydzik, A.Bryksy, T.Jaszczyszyn, M.Dudek i S.Maniewski.

Ad. 6
Prezes poinformował, że ze względu na małe zainteresowanie, wyjazd na Węgry z red. L.Mazanem przesunięty został na wrzesień br.  

Ad. 7
Sekretarz Oddziału Janina Mrowińska poinformowała o podjętych pracach nad utworzeniem nowej strony internetowej Oddziału, która budowana jest w oparciu o bezpłatny skrypt WordPress. Utworzenie i administracja strony powierzona została Dariuszowi Więchowi, który opiekuje się również sprzętem komputerowym i siecią internetową Biura Oddziału. Strona będzie opracowana w sposób umożliwiający zamieszczanie bieżących informacji przez pracowników Biura. Uruchomiona zostanie również internetowa sprzedaż wydawnictw Oddziału.

Ad. 8.
Prezes poinformował, że zły stan finansów Zarządu Krajowego powoduje, że wydawane przez niego czasopisma: Przegląd Komunikacyjny, Drogownictwo oraz Transport Miejski i Regionalny są niedofinansowane i ich funkcjonowanie jest zagrożone. Oddział we Wrocławiu, w którym  obecnie znajduje  się redakcja Przeglądu Komunikacyjnego wystąpił z inicjatywą przejęcia wydawnictwa od Zarządu Krajowego. W naszym Oddziale mieści się redakcja Transportu Miejskiego i Regionalnego, Oddział może również rozpatrzyć możliwość przejęcia wydawnictwa. Prezesi Oddziałów w Krakowie i Wrocławiu spotkali się z prof. W. Starowiczem  – Redaktorem Naczelnym TMiR; wspólnie dokonali analizy finansowej wyników obu wydawnictw za ostatnie 2 lata oraz opracowali biznes plan na rok 2013. Okazało się, że aktualnie brakuje ok. 10 000 zł miesięcznie dla normalnego funkcjonowania  wydawnictw. Rozpatrzyli oni ewentualność pozyskania sponsora strategicznego lub kilku sponsorów, co pozwoliłoby pozyskać brakujące środki finansowe. Rozpoczęli już rozmowy z potencjalnymi sponsorami. Prezes zaproponował rozważenie próby przejęcia przez Oddział na najbliższy rok lub dwa wydawnictwa TMiR i dalsze prowadzenie jego obsługi w Oddziale. W ten sposób można by było utrzymać wydawnictwo w okresie kryzysowym dla Zarządu Krajowego.

Podczas dyskusji na ten temat, w drodze głosowania jawnego Zarząd jednogłośnie udzielił Prezesowi M.Szałkowskiemu pełnomocnictwa do prowadzenia rozmów z Zarządem Krajowym w tej sprawie.

Ad. 9.
Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził przyjęcie do Oddziału kol. R.Płonki i K.Janosz do Koła w GDDKiA Rejon Kraków.

Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził skreślenie z listy członków Oddziału kol. J.Urbana z Koła przy PRK.

Ad. 10.
Sprawy różne:

 1. Prezes przekazał relację z wizyty u Prezesa Honorowego Mariana Szelińskiego w dniu 21 marca 2013 roku; razem z nim Prezesa odwiedzili: prof. W.Starowicz, A.Bryksy, A.Reszczyk i J.Mrowińska.
 2. Kolejna edycja konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu transportu dla uczelni wyższych Krakowa została rozpoczęta. Zgłoszone prace zostały przekazane ekspertom w poszczególnych kategoriach do oceny.
 3. Konferencja nt: Drogi kolejowe 2013” jest organizowana przez prof. W.Czyczułę z Politechniki Krakowskiej. Oddział włączy się w działania organizacyjne, a zakres prac, które prowadzone będą przez Oddział ustalone zostaną na najbliższym spotkaniu Komitetu Organizacyjnego z przedstawicielami Oddziału.
 4. Zarząd zapoznał się z ofertą zakupu filmu dokumentalnego o kolei transandyjskiej.
 5. Oferta pakietu konferencyjnego Hotelu Dosłońce dostępna jest w Biurze Oddziału.
 6. Informacja o konferencji dostępna jest w Biurze Oddziału.
 7. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, SITK RP jest współorganizatorem Targów TRAKO 2013. W czasie Targów co roku wręczana jest nagroda stowarzyszeniowa im. Prof. Jaworskiego; w tym roku nagrodę będzie wręczał nowy Prezes A.Żurkowski. Podobnie jak w poprzednich latach, Oddział w Krakowie włączy się aktywnie w przygotowanie i obsługę stoiska oraz reprezentowanie SITK na Targach.

Ad. 11.
Wolne wnioski:

 1. Prezes przekazał informację, że Oddział SITK RP w Warszawie organizuje w maju w Krakowie konferencję nt: "Spawalnictwo dróg szynowych – certyfikacja jest gwarancją bezpieczeństwa”. Niestety, nasz Oddział nie został o tym ani poinformowany, ani zaproszony na tę imprezę.
 2. Prezes poinformował, że w związku z pobytem w dniu 21 maja br. w Krakowie Prezesa SITK A.Żurkowskiego, zaproponuje Mu, aby w tym dniu w Krakowie odbyło się posiedzenie wyjazdowe Zarządu Krajowego. W posiedzeniu uczestniczyliby  również członkowie Zarządu Oddziału w Krakowie.
 3. Prezes poinformował, że Prezes SITK A.Żurkowski powołał grupę roboczą, która ma podjąć działania mające na celu opracowanie programu uzdrowienia sytuacji Zarządu Krajowego. Pierwsze spotkanie robocze odbędzie się w dniu 23.04.br. w Krakowie w Hotelu Europejskim.

Ad. 12.
Kolejne spotkanie Zarządu zaplanowano na 6 maja 2013r.

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci