Sprawozdanie – Konkurs SITK RP na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia uczelni Krakowa w dziedzinie transportu za rok 2015

dsc06156a_0

Wzorem lat ubiegłych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie zorganizowało 43. już edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową I i II stopnia uczelni Krakowa w dziedzinie transportu za rok 2015.

Sąd Konkursowy obradował w następującym składzie:

Przewodniczący:

Andrzej Kollbek

Wiceprezes SITK RP Oddział w Krakowie,

Zastępca Dyrektora GDDKiA O/Kraków,

Członkowie :

 

Mariusz Szałkowski

Członek Zarządu SITK RP Oddział w Krakowie,

Dyrektor ds. Eksploatacji i Rozwoju MPK S.A. w Krakowie,

Grzegorz Dyrkacz

Dyrektor ds. Zarządzania Przewozami w MPK S.A. w Krakowie,

Grzegorz Obara

Naczelnik Biura Studiów i Analiz  GDDKiA,                               

Jan Macała

Kierownik Działu Technicznego MPK S.A. w Krakowie,

Łukasz Szewczyk

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa,

Paweł Rzucidło

St. Specjalista Wydziału Drogowego GDDKiA,

Stanisław Jurga

Kierownik Sekcji Tramwajowej MPK S.A. w Krakowie.

Do konkursu zgłoszono 25 prac dyplomowych z trzech krakowskich uczelni, w tym 21 prac z Politechniki Krakowskiej, 3 prace z Akademii Górniczo – Hutniczej i 1 praca z Uniwersytetu Ekonomicznego. Wszystkie prace zostały dopuszczone do konkursu. Wykaz prac zgłoszonych do konkursu w kolejności zgłoszeń:                       

Lp.

Autorzy

Tytuł pracy

Promotor

Uczelnia

1

Michał Odrowąż

Obroty podkładów jako efekt nierównomiernego obciążenia szyn

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła

Politechnika Krakowska

2

Mielczarek Justyna

Ocena warunków ruchu na ul. Warszawskiej w Krakowie po wprowadzeniu SHARED SPACE

dr inż. Tomasz Kulpa

Politechnika Krakowska

3

Caroline Kubala

Analiza wpływu rozszerzenia strefy płatnego parkowania w Krakowie na zachowania parkingowe kierowców

dr inż. Tomasz Kulpa

Politechnika Krakowska

4

Michał Szloch

Analiza powiązań pieszych w obrębie Małopolskiego Dworca Autobusowego w Krakowie

dr inż. Tomasz Kulpa

Politechnika Krakowska

5

Paweł Klapa

Koncepcja wspólnej przestrzeni (SHARED SPACE) na Placu Nowym w Krakowie

dr inż. Tomasz Kulpa

Politechnika Krakowska

6

Przemysław Nowak

Identyfikacja struktury i obciążeń pojazdów z wykorzystaniem stacji preselekcji wagonowej pojazdów oraz ocena jej działania

dr inż. Tomasz Kulpa

Politechnika Krakowska

7

Konrad Chwastek

Wpływ zastosowania zaawansowanego systemu informacji podróżnych na parametry ruchu pojazdów oraz środowisko w wybranym obszarze miasta Krakowa

dr inż. Krzysztof Florek

Politechnika Krakowska

8

Piotr Węgrzynowicz

Wpływ inwestycji tramwajowej na strukturę przestrzenną i społeczno-gospodarczą Grenoble

Prof. UEK

dr hab. Bogusław Luchter

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

9

Wojciech Jastrząb

Analiza płynności ruchu komunikacji tramwajowej w Krakowie

dr inż. Zofia Bryniarska

Politechnika Krakowska

10

Paulina Kękuś

Wyniki badań wskaźników jakości publicznego transportu zbiorowego w Krakowie, zgodnie z założeniami systemu statystycznej kontroli usługi transportowej

dr inż. Zofia Bryniarska

Politechnika Krakowska

11

Katarzyna Czekała

Analiza funkcjonowania wybranych węzłów przesiadkowych publicznego transportu zbiorowego w Krakowie

dr inż. Zofia Bryniarska

Politechnika Krakowska

12

Angelika Łastowska

Analiza funkcjonowania bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich w Krakowie

dr inż. Zofia Bryniarska

Politechnika Krakowska

13

Magda Chmielewska

Modelowanie ruchu samochodowego w obszarze miejskim z wykorzystaniem rozszerzonego modelu Nagela-Schreckenberga

dr hab. inż. Jarosław Wąs

Akademia Górniczo-Hutnicza

14

Mateusz Kotlarz

Symulacja ruchu drogowego

dr hab. inż. Jarosław Wąs

Akademia Górniczo-Hutnicza

15

Anna Szczepaniak

Badanie dostępności centrów handlowych na terenie Miasta Krakowa za pomocą miar odległościowych

dr inż. Anton Pashkevich

Politechnika Krakowska

16

Przemysław Grabias

Zastosowanie skaningu laserowego w inwentaryzacji nawierzchni stalowej tunelu tramwaju szybkiego

dr hab. inż. Michał Strach

Akademia Górniczo-Hutnicza

17

Jan

Aleksandrowicz

Porównanie wpływu różnych koncepcji zmian organizacji ruchu w obrębie pierwszej obwodnicy Krakowa na ruch tramwajów w centrum miasta

dr inż. Krzysztof Florek

Politechnika Krakowska

18

Arkadiusz Drabicki

Wpływ efektów zatłoczenia w sieci transportu publicznego na wybór trasy przez pasażera w modelu symulacyjnym

dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK

 

Politechnika Krakowska

19

Piotr Ostaszewski

Analiza ruchu pieszego w węźle przesiadkowym "Warszawa Gdańska" w Warszawie

dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK

 

Politechnika Krakowska

20

Paweł Bal

Systemy poboru opłat za przejazdy autostradami w UE

dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. PK

 

Politechnika Krakowska

21

Anna Mikulska

Analiza preferencji i satysfakcji pasażerów transportu publicznego w Kielcach

dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. PK

 

Politechnika Krakowska

22

Mateusz Pawlikowski, Filip Szepielak

Funkcjonowanie małych rond w stanach zawodności

dr inż. Krzysztof Ostrowski

Politechnika Krakowska

23

Dorota Górecka, Anna Olender

Badania i analizy podstawowych zależności parametrów ruchu na autostradzie A4

dr inż. Krzysztof Ostrowski

Politechnika Krakowska

24

Bożena Tlałka, Mirosław Dojka

Badania przepustowości punktów poboru opłat na autostradzie A4 Kraków – Katowice

dr inż. Krzysztof Ostrowski

Politechnika Krakowska

25

Sylwia Pogodzińska

Ocena funkcjonowania systemu sterowania ruchem w Województwie Małopolskim

dr inż. Mariusz Kieć

Politechnika Krakowska

 

Zgłoszone prace zostały podzielone na grupy tematyczne zgodnie z punktem 5 Regulaminu: do grupy „Infrastruktura Transportu” zaliczono 8 prac, do grupy tematycznej „Środki Transportu” nie zaliczono żadnej pracy, do grupy „Technologia Transportu” zaliczono 17 prac. Prace dyplomowe były oceniane przez specjalistów praktyków z poszczególnych dziedzin wiedzy, których opinie były przedmiotem kwalifikacji do II etapu tj. oceny przez Sąd Konkursowy w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Konkursu. Sąd Konkursowy na posiedzeniu w dniach 09 i 16 maja 2016 r. oraz po analizie opinii specjalistów, opinii promotorów i zapoznaniu się z poszczególnymi pracami, wyłonił laureatów.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów odbyło się w dniu 30 maja 2016r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej. Na spotkanie przybyły 33 osoby: laureaci konkursu, promotorzy prac, zaproszeni goście i przedstawiciele Zarządu Oddziału. W uroczystości uczestniczył JM Rektor PK prof. Kazimierz Furtak; dzięki Jego wsparciu laureaci konkursu mogli odebrać nagrody w tak pięknym miejscu, jakim jest Sala Senacka – „serce uczelni”. W spotkaniu wziął udział również prof. Tadeusz Tatara – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Dziekan Elekt – dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK.

Spotkanie rozpoczęła Prezes Oddziału SITK RP w Krakowie Lidia Żakowska, która przywitała zebranych – przedstawicieli władz uczelni i władz Oddziału SITK, uczestników konkursu i ich rodziny oraz promotorów. W dalszej części spotkania głos zabrał prof. K.Furtak – Rektor Politechniki Krakowskiej, który podkreślił rangę i znaczenie konkursu – laureaci po raz pierwszy odnieśli sukces, który może pomóc im w rozpoczynającej się karierze zawodowej. Zachęcił młodych inżynierów do integracji w swoim środowisku zawodowym, ponieważ aktualne czasy wymagają pracy zespołowej i ciągłej aktualizacji wiedzy. Członkostwo w stowarzyszeniu takim jak SITK może w tym bardzo pomóc.

Następnie głos zabrał prof. T.Tatara – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, który przybliżył znaczenie i rangę kierunku kształcenia Transport na Wydziale Inżynierii Lądowej, podziękował promotorom za ich wkład pracy i starania w przygotowanie przez dyplomantów prac dyplomowych, które często znajdują również uznanie poza uczelnią – to duży sukces. Zachęcił absolwentów do dalszego kształcenia I zdobywania wiedzy na II i III stopniu studiów w Politechnice.

Głos zabrał również prof. Wiesław Starowicz – Prezes Honorowy Oddziału SITK w Krakowie, Prezes Honorowy Stowarzyszenia i profesor Politechniki Krakowskiej. Przypomniał, że w konkursie udział bierze kilka uczelni krakowskich, które pomimo tego, że nie kształcą na kierunkach transportowych, to podejmują taką tematykę i generują prace z tego zakresu. Przybliżył też w kilku słowach cele i zadania Stowarzyszenia, które w tym roku obchodzi Jubileusz 70-lecia. Zachęcił młodych absolwentów do aktywności zawodowej i stowarzyszeniowej.

Dalszą część spotkania prowadził Wiceprezes Oddziału – Andrzej Kollbek, który jest Przewodniczącym Sądu Konkursowego. Przypomniał zasady i regulamin konkursu, odczytał tytuły wszystkich zgłoszonych do konkursu prac podkreślając wagę i znaczenie konkursu. Następnie ogłosił werdykt, podkreślając bardzo wysoki poziom i dużą wartość merytoryczną zgłoszonych prac. A oto nagrodzone prace w grupie tematycznej „Infrastruktura Transportu”:

  • I miejsce – Przemysław Grabias za pracę „Zastosowanie skaningu laserowego w inwentaryzacji nawierzchni stalowej tunelu tramwaju szybkiego”, promotor: dr hab. inż. Michał Strach (AGH),
  • II miejsce – Michał Odrowąż za pracę „Obroty podkładów jako efekt nierównomiernego obciążenia szyn”, promotor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (PK),
  • III miejsce - Piotr Węgrzynowicz    za pracę „Wpływ inwestycji tramwajowej na strukturę przestrzenną i społeczno-gospodarczą Grenoble”, promotor: prof. UEK dr hab. Bogusław Luchter (UEK).

Doceniając wysoki poziom prac, w tej grupie tematycznej przyznano wyróżnienie dla Mateusza Pawlikowskiego i Filipa Szepielaka za pracę „Funkcjonowanie małych rond w stanach zawodności”, promotor: dr inż. Krzysztof Ostrowski (PK).

Nagrodzone prace w grupie tematycznej „Technologia Transportu”:

  • I miejsce – Paweł Klapa za pracę „Koncepcja wspólnej przestrzeni (SHARED SPACE) na Placu Nowym w Krakowie”, promotor: dr inż. Tomasz Kulpa (PK),
  • II miejsce – Piotr Ostaszewski za pracę „Analiza ruchu pieszego w węźle przesiadkowym "Warszawa Gdańska" w Warszawie”, promotor: dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK (PK),
  • III miejsce przyznano równorzędnie dwóm pracom:

    • Jan Aleksandrowicz za pracę „Porównanie wpływu różnych koncepcji zmian organizacji ruchu w obrębie pierwszej obwodnicy Krakowa na ruch tramwajów w centrum miasta”, promotor: dr inż. Krzysztof Florek (PK),

    • Arkadiusz Drabicki za pracę „Wypływ efektów zatłoczenia w sieci transportu publicznego na wybór trasy przez pasażera w modelu symulacyjnym”, promotor: dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK (PK).

W tej grupie prac wyróżnienie otrzymała Anna Szczepaniak za pracę „Badanie dostępności centrów handlowych na terenie Miasta Krakowa za pomocą miar odległościowych”, promotor dr inż. Anton Pashkevich (PK).

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, nagrody, upominki oraz wydawnictwa Oddziału w Krakowie, m.in. jubileuszową monografię pt: Od Karpat po Andy autorstwa L.Mazana, M.Czumy i K.Siwiec. Wszyscy laureaci otrzymali prenumeratę czasopisma „Transport Miejski i Regionalny” lub „Przegląd Komunikacyjny”, a laureaci I i II miejsc –bezpłatny  udział w wybranej konferencji organizowanej przez Oddział z możliwością prezentacji wyników pracy dyplomowej. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i okolicznościowe upominki. 

Promotorzy nagrodzonych prac zostali uhonorowani przez J.M.Rektora Politechniki Krakowskiej okolicznościowymi dyplomami i nagrodami książkowymi.

Na zakończenie spotkania laureaci i promotorzy podzielili się wspomnieniami z okresu pisania prac, następnie wykonano wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Spotkanie przebiegło w miłej, sympatycznej atmosferze.

Zarząd Oddziału wyraża podziękowanie JM Rektorowi PK za umożliwienie zorganizowania uroczystości na Politechnice Krakowskiej.    

 

Opracowanie:
Janina Mrowińska
Sekretarz Oddziału SITK RP w Krakowie

Zdjęcia: Michał Strach (AGH)
Marek Błeszyński (SITK

 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci