Sprawozdanie z konferencji Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach

W dniach 13-14 marca 2019 r. w Krakowie odbyła się konferencja naukowo-techniczna pn.: Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie we współpracy z Katedrą Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej. Obrady konferencji odbywały się w dwóch miejscach: w pierwszym dniu w Hotelu NOVOTEL CITY WEST, w drugim dniu w Zajezdni Autobusowej MPK Wola Duchacka.

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

 • wykorzystanie pojazdów elektrycznych w obsłudze transportowej miast i aglomeracji. e – mobilność, energochłonność i bezpieczeństwo,
 • kształtowanie strategii rozwoju transportu publicznego – aktualizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
 • planowanie, nowe technologie i eksploatacja w systemowym ujęciu różnych komponentów transportu publicznego,
 • wpływ ruchu tramwajowego na otoczenie (hałas, trwałość nawierzchni, problemy z zarządzaniem na styku operator – zarządzający infrastrukturą itp.),
 • problemy konkurencyjności, szybkości i bezpieczeństwa w komunikacji tramwajowej,
 • inteligentne rozwiązania dla transportu publicznego wspierające integrację oraz dostępność przestrzenną i informacyjną.

W konferencji uczestniczyło ponad 70 osób, w tym wybitni naukowcy z różnych ośrodków akademickich w Polsce zajmujących się transportem publicznym, dyrektorzy spółek przewozowych oraz przedstawiciele organizatorów transportu publicznego. Wśród uczestników należy wymienić znamienitych profesorów, którzy zaszczycili konferencję swoją obecnością: profesor Robert Tomanek – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, profesorowie: Elżbieta Załoga, Wojciech Bąkowski i Piotr Niedzielski z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz profesor Wojciech Suchorzewski z Politechniki Warszawskiej. Swoją wiedzą i obecnością uświetnili również konferencję profesorowie z Krakowa: profesor Andrzej Rudnicki oraz przewodniczący Komitetu Naukowo – Programowego profesor Wiesław Starowicz. Warte podkreślenia jest też współautorstwo artykułów i referatów kolejnych dwóch profesorów – Kazimierza Jamroza z Politechniki Gdańskiej i Olgierda Wyszomirskiego z Uniwersytetu Gdańskiego.

Oprócz profesora Wiesława Starowicza w pracach Komitetu Naukowo – Programowego uczestniczyli: prof. Andrzej Szarata, dr inż. Marek Bauer oraz dr inż. Andrzej Krych.

Artykuły przygotowane do wygłoszenia na konferencji zostały opublikowane w różnych numerach czasopisma Transport Miejski i Regionalny i zostały przekazane uczestnikom w materiałach konferencyjnych. Obrady konferencji toczyły się w trzech sesjach, wygłoszono 15 referatów:

Sesja I:

Robert Tomanek: Ryzyka ekskluzywności instrumentów równoważenia mobilności miejskiej (artykuł będzie opublikowany w TMiR 5/2019),

Enter password

Wojciech Bąkowski: Wartość dodana w biznesowej i komunalnej działalności transportu zbiorowego,

Enter password

Wiesław Starowicz: O potrzebie stworzenia Karty praw pasażera miejskiego transportu zbiorowego (artykuł w TMiR 12/2018),

Enter password

Michał Wolański: Zmiany w Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym (artykuł w TMiR 4/2019),

Enter password

Andrzej Rudnicki: Przyczynek do dyskusji nad problemami rozwoju szynowego transportu zbiorowego w dużych miastach – casus Krakowa (artykuł w TMiR 4/2019).

Enter password

Sesja II:

Piotr Niedzielski: Wybrane działania JST w zakresie zwiększenia atrakcyjności szynowego transportu publicznego – studium przypadku Gminy Miasto Szczecin,

Enter password

Kazimierz Jamroz, Jacek Szmagliński, Sławomir Grulkowski, Krystian Birr: Metodyka oceny bezpieczeństwa transportu tramwajowego w Gdańsku (artykuł w TMiR 3/2019),

Enter password

Grzegorz Dyrkacz: Bezpieczeństwo pasażerów w komunikacji tramwajowej w Krakowie (artykuł będzie opublikowany w TMiR 5/2019),

Enter password

Wojciech Szymalski: Zmiany liczby osób podróżujących różnymi środkami transportu w Warszawie podczas awarii Mostu Łazienkowskiego (artykuł w TMiR 3/2019),

Enter password

Rafał Grzegorzewski: Efektywność eksploatacyjna, ruchowa i ekonomiczna wydzielonych pasów dla autobusów (artykuł w TMiR 4/2019),

Aleksandra Ciastoń-Ciulkin: Autobusowe linie dowozowe do stacji kolejowej Wieliczka Rynek Kopalnia w aglomeracji krakowskiej (artykuł w TMiR 2/2018).

Enter password

Sesja III:

Maciej Helbin, Olgierd Wyszomirski: Wykorzystanie nowoczesnych technologii do kontroli usług przewozowych na przykładzie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni (artykuł w TMiR 3/2019),

Enter password

Andrzej Krych: Energochłonność jako kryterium optymalizacji miejskiego transportu publicznego (artykuł będzie opublikowany w TMiR 5/2019),

Enter password

Stanisław Krawiec, Krzysztof Krawiec: Wdrażanie autobusów elektrycznych do publicznego transportu zbiorowego – teoria i praktyka (artykuł w TMiR 3/2019),

Enter password

Mariusz Szałkowski, Ryszard Wróbel: Rozwój elektromobilności w miejskim transporcie zbiorowym w Krakowie (artykuł w TMiR 12/2018).

Enter password

Każda z sesji zakończona była gorącą dyskusją uczestników konferencji, którzy występowali z pytaniami bądź komentarzami do zaprezentowanych przez prelegentów referatów.

Oprócz bardzo ciekawych referatów wygłoszonych podczas sesji tematycznych, wartość merytoryczną konferencji uatrakcyjniła wycieczka techniczna, podczas której uczestnicy mogli zapoznać się z rozwiązaniami z zakresu elektromobilności wdrożonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A w Krakowie. Wieczorem pierwszego dnia konferencji organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na uroczystą kolację, która odbyła się w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, dokąd dowieziono gości zabytkowym autobusem marki Ikarus. Po kolacji uczestnicy wysłuchali pięknego koncertu organowego w kościele św. Piotra i św. Pawła na Wzgórzu Klasztornym Tyńca.

Nad kwestiami organizacyjnymi oraz atrakcjami poza programem merytorycznym czuwał Komitet Organizacyjny reprezentowany przez członków Zarządu Oddziału SITK RP w Krakowie: Grzegorza Dyrkacza (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego) i Sabinę Puławską-Obiedowską (Sekretarz Komitetu Organizacyjnego), wpierany przez Aleksandrę Ciastoń-Ciulkin, Krystiana Baneta, Danutę Schwertner oraz Annę Bujak.

Konferencję zakończyła dyskusja podsumowująca prowadzona przez prof. Wiesława Starowicza. W dyskusji ważnym głosem była wypowiedź prof. Suchorzewskiego, który podziękował za ciekawy program i interesujące wystąpienia, wskazał na zalety konwencji konferencji, będącej połączeniem wiedzy i praktyki, wskazał także ważne kierunki badań w zakresie publicznego transportu zbiorowego i zagadnienia, które powinny być rozwijane bądź podejmowanie w trakcie kolejnych edycji konferencji. Wśród nich wymienił temat eloktromobilności, który stanowi obecnie jedno z największych wyzwań dla rozwoju transportu zbiorowego, a liczba niewiadomych w tym zakresie jest ogromna. Jako dobrą praktykę profesor Suchorzewski wskazał formułę publikacji materiałów konferencyjnych w czasopiśmie Transport Miejski i Regionalny, umożliwiającą dotarcie do większego grona odbiorców. Profesor Suchorzewski wyraził też uznanie dla organizatorów za ulokowanie obrad w Krakowie – miasto to jest wyznacznikiem innowacji w zakresie rozwiązań w zakresie transportu publicznego (np. pierwsza Polityka Transportowa, wdrożenie strefy płatnego parkowania, rozwiązania z zakresu elektromobilności itd.). Jako ważne tematy, które powinny być poruszane w trakcie kolejnych edycji konferencji profesor Suchorzewski wskazał problemy transportu regionalnego oraz obsługi tzw. „białych plam”, a także zagadnienie „Kobieta w transporcie” pod kątem bezpieczeństwa oraz roli kobiet w kształtowaniu systemów transportowych. Konferencja powinna odbywać się cyklicznie, np. co 2 lata, co umożliwiłoby realizację cyklu badawczego, pozyskanie dobrej jakości badań i opracowanie wyników.

Wypowiedź Profesora spotkała się również z akceptacją pani profesor Elżbiety Załogi, która dodatkowo wskazała jako ważne zagadnienia ekonomii współdzielonej oraz nowe technologie w zakresie zrównoważonej mobilności.

W dyskusji głos zabrała również Prezes Oddziału SITK w Krakowie Józefa Majerczak, która zaproponowała, aby konferencja odbywała się cyklicznie każdego roku.

Na zakończenie dyskusji podsumowującej profesor Wiesław Starowicz podziękował uczestnikom za udział w konferencji oraz owocne obrady oraz zadeklarował wolę do kontynuowania organizacji konferencji w kolejnych latach. Przypomniał też tytuły konferencji organizowanych w przeszłości przez środowisko krakowskie:

 1. Tradycja i przyszłość komunikacji  zbiorowej w Polsce. 1995 (z. 8).
 2. Metody oceny i kontroli funkcjonowania komunikacji zbiorowej. 1996  (z. 15).
 3. Zarzadzanie publicznym transportem zbiorowym  w miastach. 1997 (z,16).
 4. Kierunki rozwoju komunikacji tramwajowej w Polsce. 1998 (z.25).
 5. Nowoczesne metody zarzadzania pasażerskim transportem zbiorowym. 2001 (z. 45).
 6. Badania procesów przewozowych wspomagające zarządzanie transportem zbiorowym w miastach.2002 (z. 46).
 7. Zarządzanie jakością pasażerskiego transportu zbiorowego. 2008 (z. 83).
 8. Aktualne problemy  publicznego transportu zbiorowego  w miastach i aglomeracjach . 2019 (TMiR).

Zaproponował, aby kolejne konferencje PTZ były z numerem, przyjmując, ze ta obecna miała numer 8.

Opracowała: dr inż. Sabina Puławska-Obiedowska

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

 


Powiazane tresci