Sprawozdanie z Konferencji NOVDROG 2021 | SITK RP oddział w KRAKOWIE

Sprawozdanie z Konferencji NOVDROG 2021

W dniu 11 marca 2021 roku odbyła się trzecia edycja ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW NOVDROG’2021” zorganizowana w formie wydarzenia online na platformie Zoom. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie we współpracy z Politechniką Krakowską: Katedrą Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu oraz Katedrą Systemów Transportowych, Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie i Zarządem  Dróg Miasta Krakowa.

Początkowo konferencja planowana była w Niepołomicach, w dniach 11-12 marca br., jednak z uwagi na pandemię Covid-19 Organizatorzy zrezygnowali z organizacji stacjonarnej dwudniowej konferencji i zaproponowali bezpieczne rozwiązanie umożliwiające spotkanie online z ciekawym programem merytorycznym.

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym, którego udzielili: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Andrzej Białkiewicz – Rektor Politechniki Krakowskiej, Leszek Rafalski – Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Jan Styliński – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

W pracach Komitetu Naukowo-Programowego konferencji uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska) – przewodniczący, prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Piotr Olszewski (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska), prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Marian Tracz (Politechnika Krakowska), dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PL (Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.), dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG (Politechnika Gdańska), dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK (Politechnika Krakowska), dr hab. inż. Maciej Kruszyna, prof. PWr (Politechnika Wrocławska), dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, prof. PK (Politechnika Krakowska), dr inż. Piotr Zieliński (Politechnika Krakowska).

Partnerem wydarzenia było Miasto Kraków.

Patronatem Medialnym Konferencję objęli: Drogownictwo, Magazyn Autostrady, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Portal EDROGA, Portal Magiczny Kraków, Przegląd Komunikacyjny oraz Transport Miejski i Regionalny.

Nad kwestiami organizacyjnymi czuwał Komitet Organizacyjny w składzie Beata Toporska (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego), Anna Reszczyk (Zastępca Przewodniczącej), Janina Mrowińska (Sekretarz Komitetu Organizacyjnego), Piotr Buczek, Robert Jakubiak, Anna Karpierz, Andrzej Kollbek i Robert Szota.

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

 1. Planowanie sieci drogowej – Wybrane zagadnienia studium sieciowego i korytarzowego.
 2. Projektowanie, budowa, eksploatacja dróg i ulic również jako elementu miejskiej przestrzeni publicznej.
 3. Projektowanie, budowa i eksploatacja liniowej i punktowej infrastruktury drogowej.
 4. Nowoczesne technologie we wzmocnieniach podłoża i konstrukcji nawierzchni drogowej.
 5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego i zarządzanie ruchem.
 6. Odwodnienie dróg, ulic, lotnisk, parkingów i placów.
 7. Ochrona środowiska w drogownictwie.

Konferencja zgromadziła 235 osób. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele środowiska nauki, jednostek budżetowych, firm projektowych i wykonawczych oraz zajmujących się organizacją i zarządzaniem infrastrukturą drogową.

Swoją obecnością rangę konferencji podkreślili: Profesor Andrzej Szarata – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Mirosław Boryczko – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Józefa Majerczak – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie.

Artykuły przygotowane na konferencję zostały opublikowane w Zeszytach Naukowo-Technicznych SITK RP Oddział w Krakowie, seria: Materiały Konferencyjne, Zeszyt Nr 1(122)/2021 (167 stron) zawierający 4 artykuły nierecenzowane i 4 prezentacje. Obrady konferencji odbyły się w trzech sesjach, wygłoszono 16 referatów. Dodatkowo, na stronie internetowej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie zostaną opublikowane referaty autorów, którzy wyrazili zgodę na publikacje, dla uczestników Konferencji.

Uroczystego otwarcia konferencji i powitania gości dokonała Beata Toporska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji. Spośród zaproszonych gości jako pierwszy głos zabrał profesor Andrzej Szarata – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, który wyraził zadowolenie, że pomimo trudności obiektywnych Konferencja została zorganizowana, jak również zwrócił uwagę na bogatą i szeroką tematykę Konferencji, co potwierdza liczba uczestników. Swoją obecnością konferencję zaszczycił Pan Mirosław Boryczko – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który w swojej wypowiedzi podkreślił wysoki poziom organizacyjny Konferencji jako wspaniały przykład połączenia nauki prezentowanej przez szerokie grono profesorów, ludzi którzy tworzą czyli wykonawców i projektantów oraz samorządów. W imieniu Zarządu SITK RP Oddział w Krakowie głos zabrała Pani Prezes Józefa Majerczak, która wyraziła swoje uznanie, że Konferencja drogowa na stałe wpisuje się w kalendarz ważnych wydarzeń w Polsce, jako jedna z trzech Konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie.

W trakcie Konferencji prelegenci w swoich wystąpieniach przedstawili szereg zagadnień ważnych dla środowiska drogowego i komunikacyjnego tj.:

 • Branża komunikacyjna nie ucierpiała znacząco w dobie pandemii koronawirusa, tym bardziej wymiana aktualnej wiedzy dla naszego środowiska miała kolosalne znaczenie.
 • W branży drogowej i komunikacyjnej następuje szybki postęp innowacyjny, co niewątpliwie powinno być wykorzystane. W trakcie konferencji zwrócono uwagę na najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie asfaltów modyfikowanych MODBIT i wysokomodyfikowanych HiMA oraz możliwości wykorzystania papy do produkcji lepiszczy asfaltowych w ramach recyklingu. W ramach wzmocnienia nośności nawierzchni mają zastosowanie georuszty i inne produkty na bazie syntetycznej.
 • W zakresie infrastruktury drogowej jest do wyboru szereg produktów o wysokiej jakości i trwałości na które zwracali uwagę prelegenci m.in. odwodnienia liniowe oraz  bariery oddzielające i zabezpieczające.
 • Dla trwałości nawierzchni podstawowe znaczenie ma nośność podłoża oraz dolne warstwy nawierzchni, które zwłaszcza dla ruchu ciężkiego i bardzo ciężkiego decydują o jej bezawaryjnej eksploatacji. Ważne dla uzyskania odpowiednich parametrów i zmniejszenia grubości konstrukcji nawierzchni jest możliwość wzmocnienia podłoża gruntowego i zapewnienie wysokiej szczepności kolejnych warstw bitumicznych.
 • Nawierzchnie, które są niedocenione to nawierzchnie betonowe, a które są mniej podatne na koleinowanie i są preferowane dla odcinków o bardzo dużym natężeniu ruchu pojazdów ciężarowych. Ich ewentualna naprawa jest dziś technologicznie możliwa przy pomocy prefabrykatów.
 • Do redukcji hałasu w otoczeniu drogi zastosowane są w praktyce nie tylko ekrany, ale również „ciche nawierzchnie”, które są w stanie skutecznie obniżyć natężenie hałasu od ruchu pojazdów o 3-4 dB. Zmniejsza to na danym odcinku drogi konieczność stosowania ekranów akustycznych nawet o 80 %.
 • Zapoznaliśmy się z proponowanymi zmianami w wytycznych projektowych dla dróg zamiejskich i węzłów drogowych. Z uwagi na ograniczenia czasowe w prezentacjach zasygnalizowano podstawowe różnice w stosunku do dzisiejszych przepisów.
 • W coraz szerszym stopniu cyfryzacja pozwala na wspomożenie zarządcy drogi  w bieżącej ocenie stanu drogi, jej wyposażenia, organizacji ruchu, urządzeń infrastruktury i zajęcia pasa drogowego. System taki w oparciu o SMARTGEM znalazł już zastosowanie i wciąż jest rozwijany.

Konferencja zgromadziła 9 Partnerów:

Partnerem Oficjalnym Konferencji była firma LOTOS Alfalt Sp. z o.o.

Partnerzy konferencji to: AS PPH Producent Odwodnień Liniowych, Hörmann Polska Sp. z o.o., HAURATON Polska sp. z o.o., OAT Sp. z o.o., ORLEN Asfalt Sp. z o.o., Tensar Polska Sp. z o. o., Stowarzyszenie Producentów Cementu, Zakłady Wapiennicze LHOIST S.A. Firmy zaprezentowały swoje osiągnięcia i wyroby w formie prezentacji i filmów.

Warto dodać, że była to druga w Polsce konferencja online zorganizowana przez środowisko SITK. Organizacja konferencji w obecnej, trudnej sytuacji w tej formie spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, a organizatorzy otrzymali od uczestników konferencji wiele ciepłych słów i przychylnych ocen. Jednak z uwagi na to, że uczestnicy byli rozproszeni i przyłączali się do obrad z różnych miejsc i w różnych okolicznościach, nie obeszło się bez pewnych “smaczków”– oto kilka z nich:

Serdecznie gratuluję organizacji. Pozdrawiam.

Gratulacje! Wszystko wyszło super.

Gratuluje znakomitej konferencji.

Organizacja i prezentacje na najwyższym poziomie.

Organizatorzy konferencji mają jednak nadzieję, że kolejna edycja konferencji NOVDROG odbędzie się stacjonarnie jak mieliśmy okazję uczestniczyć w latach poprzednich.

Opracowanie:

Janina Mrowińska – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Beata Toporska – Przewodnicząca Konferencji

Andrzej Kollbek – Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Udostępnij

Powiazane tresci