Protokół nr 11 (49) 2013

 z zebrania Zarządu Oddziału w dniu 21 października 2013r. ul. Siostrzana 11

 1. Obecni wg listy obecności w załączeniu.
 1. Program zebrania

PROGRAM

zebrania Zarządu Oddziału

w dniu 21 października 2013 r.

godz. 17.00 w siedzibie przy ul. Siostrzanej

 1. Podsumowanie konferencji „Polityka parkingowa w miastach”, zorganizowanej w Zakopanem w dniach 16-18 października.
 2. Informacja na temat planowanej konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”, Zakopane 04-06 grudnia – stan przygotowań.
 3. Informacja na temat planowanej konferencji „Drogi Kolejowe 2013” Krynica 23-25 października 2013 – stan przygotowań.
 4. Rozpatrzenie wniosku Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” o wsparcie finansowe świątecznej akcji charytatywnej – zakup karnetów świątecznych.
 5. Omówienie planu konferencji i seminariów na rok 2014.
 6. Informacja o stanie przygotować do Zjazdu SITK oraz omówienie sytuacji w Zarządzie Krajowym.
 7. Spotkanie gwiazdkowe Zarządu Oddziału z przedstawicielami Kół i zaproszonymi gośćmi (sprawy organizacyjne).
 8. Przyjęcia, przeniesienia i skreślenia członków:

Przyjęcia

 • Rozpatrzenie wniosku o przyjęcie kol. Augustyna Lorenca do Koła w Politechnice Krakowskiej.

Przeniesienia

 • brak

Skreślenia

 • brak
 1. Sprawy różne:
 1. Informacja z zebrania Członków Koła SITK przy Zespole Szkół nr 1 w Krakowie, które odbyło się w dniu 14 października br.
 1. Wolne wnioski.
 2. Ustalenie terminu następnego spotkania Zarządu.

 

III. Przebieg zebrania

Ad. 1

Wiceprezes Oddziału kol. A.Kollbek podsumował organizację i przebieg konferencji „Polityka parkingowa w miastach” (Zakopane, 16-18.10.2013r.). Łącznie z organizatorami i zaproszonymi gośćmi w konferencji uczestniczyło 98 osób, uczestniczyli również goście z zagranicy. W części konferencji uczestniczył przewodniczący Międzynarodowej Organizacji Parkingowej – Nick Lester z Wielkiej Brytanii. Udział Jego osoby bardzo podniósł prestiż konferencji.

Podczas konferencji wygłoszono 26 referatów, które po wcześniejszej recenzji wydane zostały w Zeszycie Naukowo – Technicznych Oddziału nr 1 (100)/2013. Jedna z sesji  prowadzona była w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym. Uczestnicy ocenili konferencję jako udaną, odbyła się ożywiona, ciekawa dyskusja merytoryczna. Prezentowane referaty w większości były natury teoretycznej, mniej było wystąpień poruszających zagadnienia praktyczne; w konferencji uczestniczyła duża grupa osób reprezentujących uczelnie wyższe. Organizatorzy przeprowadzili wśród uczestników ankietę dotyczącą oceny organizacji i przebiegu konferencji oraz ewentualnych życzeń i uwag uczestników; analiza wyników ankiety pozwoli na jeszcze lepszą organizację kolejnych konferencji. Uczestnicy podzielali opinię, że należy zachować 2-letni cykl konferencji.

Wiceprezes Kollbek poinformował też o minusach organizacyjnych: wbrew zapewnieniom hotel nie zapewnił wystarczającej ilości miejsc parkingowych dla uczestników, w jego ocenie opieka nad gośćmi zagranicznymi była niedostatecznie zorganizowana.

Prezes M.Szałkowski poddał pod rozwagę propozycję zorganizowania konferencji parkingowej nie za dwa lata, już za rok. Zaproponował również, by w ramach działań podejmowanych w Zarządzie Krajowym zainicjować powołanie w SITK Sekcji Parkingowej. Kol. A.Szarata podjął się rozpoznania tematu na uczelniach wyższych.

Ad. 2

Kol. J.Mrowińska przekazała informacje na temat spraw związanych z organizacją konferencji kolejowej. Wpłynęło już 70 płatnych zgłoszeń, zadeklarowano przygotowanie 30 referatów, załatwione są sprawy związane z rezerwacją miejsc w hotelu Mercure w Zakopanem. W czasie konferencji Drogi Kolejowe 2013 (Krynica, 23 – 25.10.2013r.) kol. Mrowińska promować będzie konferencję grudniową.

Ad. 3

Kol. J.Mrowińska omówiła stan przygotowań do zbliżającej się konferencji Drogi Kolejowe 2013. W konferencji udział weźmie 150 osób, wygłoszone zostaną 23 referaty, które po zrecenzowaniu wydane zostały w Zeszycie Naukowo – Technicznym Oddziału nr 2 (101)/2013. Ze względu na dużą ilość uczestników, będą oni zakwaterowani w hotelu i dwóch blisko zlokalizowanych pensjonatach. Oprócz programu merytorycznego, organizatorzy zaplanowali dla uczestników dwie kolacje – jedną uroczystą i drugą grillową z udziałem kapeli góralskiej oraz wycieczkę na Górę Parkową.

Ad. 4

Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o udzieleniu wsparcia Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” poprzez zakup karnetów świątecznych za kwotę 100 PLN.

Ad. 5

Zarząd omówił propozycje do planu konferencji i seminariów na rok 2014. W czerwcu planowana jest konferencja na temat modelowania w transporcie, w grudniu planowana jest XIII edycja konferencji kolejowej. Kol. A.Kollbek rozpatrzy możliwość zorganizowania w przyszłym roku konferencji parkingowej. Zaplanowano cztery seminaria o tematyce drogowej, wycieczkę po obiektach drogowo – mostowych oraz seminarium o tematyce rowerowej połączone z wyprawą rowerową. Firma Klotoida planuje zorganizowanie wspólnie z Oddziałem i z udziałem kol. J.Majerczak konferencji  nt. dróg kolejowych. Prezes M.Szałkowski zaapelował o zgłaszanie kolejnych propozycji do planu konferencji i seminariów.

Ad. 6

Prezes poinformował o przygotowaniach do Zjazdu SITK, który odbędzie się w Ostrowie Wlkp. Opracowano już wstępny program Zjazdu. W pierwszym dniu w godzinach przedpołudniowych odbędzie się część  uroczysta Zjazdu oraz dokonany zostanie wybór Prezesa SITK. W części popołudniowej odbędzie się wybór Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego. Odbędzie się dyskusja merytoryczna, omówione zostaną niezbędne zmiany, które należy wprowadzić, aby Stowarzyszenie mogło dalej funkcjonować. Omówione zostaną propozycje zmian w strukturach SITK, które będą też skutkować zmianami w Statucie.

Aktualnie rysuje się perspektywa, że dotychczasowy Prezes SITK Andrzej Żurkowski będzie kandydował na kolejną kadencję, ale jest to uzależnione od tego, czy jego wizja dalszego funkcjonowania i działania Stowarzyszenia uzyska szeroką akceptację środowiska.

Prezes M.Szałkowski omówił aktualną sytuację Zarządu Krajowego, sytuację czasopism wydawanych w SITK, poinformował o planowanych przed Zjazdem spotkaniach międzyoddziałowych, w czasie których przedstawione i przedyskutowane  zostaną propozycje zmian w sposobie funkcjonowania Zarządu Krajowego.

Ad. 7

Prezes poinformował o przygotowaniach do spotkania gwiazdkowego Oddziału, które odbędzie się w dniu 9 grudnia br. w Restauracji Śląskiej. Jednym z prezentów przygotowanych dla uczestników będzie granatowa torba z logo Oddziału, która została zaprezentowana na spotkaniu.

Ad. 8.

Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o przyjęciu do Koła w Politechnice Krakowskiej kol. Augustyna Lorenca.

Ad. 9. Sprawy różne:

 1. Kol. J.Hydzik przekazał informację z zebrania Członków Koła SITK przy Zespole Szkół nr 1 w Krakowie, które odbyło się w dniu 14 października br. W spotkaniu uczestniczyło 18 osób, omówiono bieżące sprawy organizacyjne Koła i plan pracy Koła w dalszej części roku, przekazane zostały również informacje dotyczące sytuacji Zarządu Krajowego.
 2. Kol. J.Hydzik przypomiał o planowanym udziale członków Zarządu w spotkaniach Kół. Prezes Oddziału przypomniał członkom Zarządu harmonogram ich udziału w spotkaniach kół.
 3. Prezes poinformował o konflikcie zaistniałym we władzach Krakowskiej Rady FSNT NOT w Krakowie. Prezes Federacji popadł w konflikt z Dyrektorem Biura, sprawę rozpatrywała Komisja Rewizyjna. Postawiono postulat zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i odwołania Prezesa Miłosza Lambora. Członkowie Krakowskiej Rady FSNT NOT będą informowani o kolejnych postanowieniach w tej sprawie. Członkami Rady z naszego Oddziału są: Prezes M.Szałkowski, L.Żakowska i J.Dziedzic.
 4. Prezes poinformował o planowanym w listopadzie br. spotkaniu z Prezesem Honorowym Oddziału Marianem Szelińskim.

Ad. 10.

Wolne wnioski: brak

Ad. 11.

Kolejne spotkanie Zarządu zaplanowano na 25 listopada 2013r.

Przewodniczył:  Mariusz Szałkowski                  

Protokołowała:  Danuta Schwertner                     


Powiazane tresci