Walne zebranie sprawozdawcze Członków Oddziału SITK RP w Krakowie za rok 2016

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału w Krakowie odbyło się w dniu 27 marca 2017r. w sali konferencyjnej MPK S.A. w Krakowie o godz. 16.00 (I termin). Ze względu na brak kworum zebranie odbyło się w II terminie o godz. 16.15. W zebraniu uczestniczyli członkowie władz Oddziału – Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński, a także przedstawiciele kół i klubów. W zebraniu udział wzięli również: Prezes Honorowy SITK RP – prof. Wiesław Starowicz oraz Członkowie Honorowi: Anna Bryksy, Jerzy Hydzik, Andrzej Kollbek, Zofia Schumacher, Stanisław Furman, Mariusz Szałkowski i Kazimierz Żurowski.

Na zebranie przybyli również zaproszeni goście: Prezes Oddziału w Rzeszowie – Marian Sulencki,  Wiceprezes Oddziału w Katowicach – Jacek Walczyński, Prezes Zarządu Krakowskiej Rady FSNT NOT – Andrzej M. Kucharski, Członek Zarządu Związku Mostowców RP Oddział w Krakowie – Kazimierz Piwowarczyk oraz Członek Zarządu, Dyrektor ds. Zarządzania Przewozami MPK S.A. w Krakowie – Grzegorz Dyrkacz. Na ręce pani Prezes wpłynęły listy i adresy z życzeniami od Prezesa SITK RP prof. Janusza Dyducha oraz od zaprzyjaźnionych stowarzyszeń.

W walnym zebraniu uczestniczyło ogółem 69 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali przygotowane na zebranie materiały: szczegółowy program spotkania, notesy oraz najnowszy egzemplarz Informatora Oddziału (1/2017), który zawierał Sprawozdanie Oddziału za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem finansowym, protokołem Komisji Rewizyjnej, jak również Plan imprez naukowo technicznych i innych przewidzianych do realizacji przez Oddział w roku 2017. W hallu, dla uczestników wystawione zostały bezpłatne egzemplarze czasopisma  Transport Miejski i Regionalny oraz Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału wydane w roku 2016.

Po rozpoczęciu zebrania Pani Prezes powitała wszystkich uczestników, szczególnie serdecznie witając przybyłych członków władz Oddziału, przedstawicieli kół i Członków Honorowych oraz zaproszonych gości. Następnie poprosiła zebranych o powstanie, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w dniu 10 maja 2016r roku Kolegi  Jana Dziedzica.

Uczestnicy w drodze głosowania wybrali Przewodniczącego Zebrania, został nim kol. Mariusz Szałkowski, który po dokonaniu wyboru przejął prowadzenie obrad. Funkcję Sekretarza Zebrania pełniła kol. Danuta Schwertner.

Przewodniczący zebrania przekazał zebranym wiadomość, że Prezydent RP nadał Prezesowi Honorowemu Oddziału Wiesławowi Starowiczowi tytuł profesora nauk technicznych. Prezes Oddziału Lidia Żakowska i kol. Mariusz Szałkowski złożyli Profesorowi serdeczne gratulacje, wręczając bukiet kwiatów. Gratulacje przekazali Profesorowi również zaproszeni goście. Zebrani oklaskami przyjęli tę wiadomość.

W kolejnej części spotkania Prezes Lidia Żakowska wraz z Wiceprezesem Andrzejem Kollbekiem wręczyła legitymacje przyjętym do Oddziału w ostatnim okresie nowym członkom. Z 16 osób przyjętych do Oddziału, legitymację wręczono obecnym na zebraniu: Patrykowi Cesnyka, Michałowi Franczakowi, Marcinowi Kusiowi, Rafałowi Magierze i Maciejowi Sułowiczowi. Nowi Członkowie zostali obdarowani monografią wydaną z okazji 70-lecia Oddziału pt. Przeszłość dla przyszłości. Zebrani przyjęli do swego grona nowych członków oklaskami.

W dalszej części zebrania Prezes Oddziału wraz z Prezesem Honorowym wręczyli zasłużonym członkom odznaczenia stowarzyszeniowe. Złotą Honorową Odznaką SITK uhonorowany został kol. Czesław Jarosz, a Srebrną Honorową Odznaką SITK kol. Michał Ceremuga.

Ze względu na to, że rok 2016 był Rokiem Jubileuszowym dla Stowarzyszenia i Oddziału, Prezes Oddziału przyznała osobom, które zaangażowały się w przygotowanie wydarzeń jubileuszowych dyplomy z podziękowaniami.

Za udział w merytorycznym opracowaniu Wystawy Jubileuszowej nt.: 70 lat mobilności w Krakowie dyplomami uznania uhonorowani zostali: Tadeusz Trzmiel – Kurator Wystawy (nie był obecny na zebraniu), Marek Błeszyński, Krzysztof Brodacki, Zofia Bryniarska, Marian Dudek, Czesław Jarosz, Andrzej Kollbek, Jacek Kołodziej, Janusz Kucharski. Andrzej Mutka i Michał Pelz. Za graficzne opracowanie wystawy podziękowania otrzymał Maciej Piwowarczyk.

Za pracę przy organizacji Jubileuszowej Konferencji nt. „Stowarzyszenia i Organizacje NGO dla zrównoważonej mobilności” uhonorowano: Aleksandrę Ciastoń – Ciulkin, Dariusza Grzesicę, Łukasza Franka, Antona Pashkevicha i Sabinę Puławską – Obiedowską.

Za pracę przy organizacji seminarium parkingowego dyplomy otrzymali Urszula Duda – Wiertel i Andrzej Szarata.

Za przygotowanie spotów reklamowych dyplomy otrzymali Grzegorz Dyrkacz i Jan H.Aleksandrowicz, a za przygotowanie Gali Jubileuszowej – Paulina Sapoń. Podziękowania otrzymali również członkowie, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie Monografii Jubileuszowej.

Sprawozdanie z działalności Oddziału za rok 2016, przedstawiła Prezes Lidia Żakowska. Rok 2016 był dla Stowarzyszenia i Oddziału Rokiem Jubileuszowym, bogatym w wydarzenia, spotkania, wyjazdy i imprezy integrujące członków. Sprawozdanie zawiera wszystkie dane dotyczące stanu na dzień 31.12.2016r. Prezentacja pozwoliła zebranym zapoznać się z obecną strukturą Oddziału i z jego ubiegłorocznymi osiągnięciami we wszystkich obszarach działalności.

Omawiając sprawozdanie Pani Prezes podkreśliła duży wkład pracy i zaangażowanie członków we wszystkie podejmowane przez Oddział działania, włączenie się dużego grona osób w przygotowanie i przeprowadzenie wydarzeń związanych z Jubileuszem Oddziału. Pani Prezes podziękowała wszystkim za zaangażowanie i pracę na rzecz Oddziału i Stowarzyszenia.

Kolejnym punktem zebrania było odczytanie przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej kol. Zofię Schumacher Protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 03.03.2017r. przeanalizowała dokumenty sprawozdawcze i finansowe Oddziału dotyczące roku 2016 stwierdzając, że działalność statutowa i gospodarcza Oddziału w 2016 roku zakończyła się niewielką stratą.

Komisja przeanalizowała i dokonała oceny działań podejmowanych przez Oddział w roku 2016  podkreślając duże osiągnięcia we wszystkich dziedzinach działalności. Zwróciła uwagę na to, że należy zintensyfikować działania podejmowane przez Biuro Ekspertów. Podkreślono duży wysiłek Oddziału wynikający z organizacji Jubileuszu 70-lecia. W protokole zawarto wnioski wynikające z analizy dokumentów sprawozdawczych.

Komisja Rewizyjna zgodnie ze Statutem SITK RP § 51 zatwierdziła Sprawozdanie Finansowe Oddziału SITK RP w Krakowie za rok 2016 oraz zawnioskowała o przyjęcie przez Walne Zebranie rocznego Sprawozdania z działalności Oddziału.

Następnie kol. Ewa Rechul – Sekretarz Sądu Koleżeńskiego odczytała Protokół z pracy Sądu w 2016 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2016 nie rozpatrywano żadnych spraw, w Oddziale panuje dobra, koleżeńska atmosfera.

Przewodniczący Zebrania kol. Mariusz Szałkowski przedstawił projekt Uchwały i poprosił zebranych o głosowanie w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków Sprawozdania Oddziału z działalności w 2016 roku. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto i zatwierdzono Uchwałę nr 1/2017 z 27 marca 2017r. o przyjęciu i zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków Sprawozdania z działalności Oddziału w 2016 roku, w tym Sprawozdania finansowego. Jednocześnie zebranie zatwierdziło pokrycie straty zyskiem przyszłych okresów.

W kolejnej części zebrania Wiceprezes ds. Kolejnictwa kol. Zbigniew Marzec przedstawił zebranym program działania Oddziału na rok 2017. Oddział zamierza nadal aktywnie utrzymać i prowadzić następujące kierunki działań:

a)      kontynuowanie działalności statutowej Oddziału (m.in. rozwijanie działalności Biura Ekspertyz, popularyzacja osiągnięć krakowskiego środowiska w czasopismach wydawanych przez SITK, promowanie inicjatyw innych Oddziałów, Zarządu Krajowego i Rady Prezesów),

b)      działalność gospodarcza Oddziału, w tym działalność wydawnicza jako ważny element działalności Oddziału,

c)      kontynuowanie działalności konferencyjnej,

d)     organizowanie i promowanie jednodniowych, ogólnie dostępnych, bezpłatnych seminariów i warsztatów,

e)      współdziałanie z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa,

f)       działalność szkoleniowa – organizowanie szkoleń dla przewoźników mających na celu uzyskanie certyfikatu na przewozy w transporcie drogowym oraz innych kursów dokształcających, rozwijanie ośrodka szkoleniowego w Oddziale,

g)      zabezpieczenie pozyskania środków na działalność statutową Oddziału poprzez kontynuowanie działalności Biura Ekspertyz, działalności konferencyjnej, wydawniczej, kursowej, pozyskiwanie sponsorów,

h)      prowadzenie działalności porządkowania spraw członkowskich,

i)        tworzenie dobrego wizerunku Oddziału w mediach,

j)        regularne uaktualnianie witryny SITK Oddział w Krakowie w Internecie,

k)      działalność integracyjna członków, obchody jubileuszów Seniorów, imprezy techniczne i wyjazdy techniczno – integracyjne, prelekcje, imprezy kulturalne, wystawy, itp.,

l)        otwarta, dostępna dla wszystkich członków działalność informacyjna Oddziału (Kroniki Oddziału i kół, strona internetowa, Informator Oddziału, wydawnictwa),

m)    kontynuacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dla szkół wyższych Krakowa,

n)      współpraca z firmami, spokrewnionymi stowarzyszeniami i instytucjami administracyjnymi w Krakowie i w całym kraju, współpraca i kontakty z władzami Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego,

o)      uczestnictwo w programach i konkursach rządowych oraz UE,

p)      nawiązywanie kontaktów zagranicznych.

W dyskusji zgłoszono i omówiono kilka problemów, które w miarę możliwości będą rozwiązywane w ramach działania Oddziału w bieżącym roku. Program działań na rok 2017 jest otwarty, można zgłaszać do niego kolejne propozycje.

Kol. Mariusz Szałkowski przedstawił projekt Uchwały i poprosił zebranych o głosowanie w sprawie przyjęcia przez Walne Zebranie Członków Programu działania Oddziału w 2017 roku.  W głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie Uchwałę nr 2/2017 z 27 marca 2017 r. o przyjęciu przez Walne Zebranie Członków Programu działania Oddziału w 2017 roku.

Zgodnie z tradycją, w czasie Walnego Zebrania Członków zebrani mają okazję wysłuchać prelekcji podejmującej ciekawą tematykę. W tym roku zebrani wysłuchali prelekcji Prezes Oddziału Lidii Żakowskiej nt. Transport na wysokim poziomie” przedstawiającej rozwiązania transportowe Chin i Tybetu, z którymi zapoznali się uczestnicy Wyprawy Jubileuszowej zorganizowanej we wrześniu 2016 roku.

W ostatniej części zebrania Wiceprezes Zbigniew Marzec – Przewodniczący Kapituły Konkursu ogłosił wyniki konkursu fotograficznego zorganizowanego dla uczestników wyprawy jubileuszowej. Laureatom przekazano gratulacje, dyplomy oraz profesjonalne wydruki nagrodzonych fotografii w formacie A4.

W ramach wolnych wniosków kol. Marian Sulencki przedstawił stan prac nad planowanymi zmianami w Statucie SITK RP dostosowującymi go do przepisów nowej ustawy.

Miłym akcentem tegorocznego zebrania było wręczenie przez kol. Marka Błeszyńskiego karykatur własnego autorstwa kol. Sabinie Puławskiej – Obiedowskiej, Annie Bujak, Ryszardowi Wróblowi, Stefanowi Wilkowi oraz Januszowi Magryszowi.

Prezes Lidia Żakowska kończąc Walne Zebranie podziękowała kol. Mariuszowi Szałkowskiemu za prowadzenie obrad, a członkom za liczne przybycie i udział w zebraniu. Jubileuszowy Rok 2016 był rokiem intensywnym, bogatym w wydarzenia, bardzo wiele osób aktywnie pracowało, umacniając stowarzyszeniowe więzi. Prezes podziękowała wszystkim za zaangażowanie i podejmowane inicjatywy, zapraszając do dalszej współpracy.

W szczególny sposób p. Prezes podziękowała Dyrektorowi Biura Oddziału kol. Janinie Mrowińskiej, kol. Markowi Błeszyńskiemu i kol. Annie Bujak z Biura Oddziału za całoroczną pracę, wysiłek i duże zaangażowanie w sprawy Oddziału i Stowarzyszenia.

Galeria – fot. Tomasz Filiciak

      

 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci