XIV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM

glowne W dniach 09 ÷ 11 grudnia 2015 roku w Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane odbyła się czternasta edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”.

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie przy udziale: Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP, Politechniki Krakowskiej – Katedry Infrastruktury Transportu Szynowego i  Lotniczego, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Wojewody Małopolski, Marszałka Województwa Małopolskiego, Honorowego Przewodniczącego UIC, Prezesa Honorowego SITK RP Seniora, Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W pracach Rady Naukowej konferencji uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch (Instytut Kolejnictwa), prof. dr hab. inż. Roman Bogacz (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek (Politechnika Śląska), prof. dr hab. inż. Władysław Koc (Politechnika Gdańska), prof. dr hab. inż. Marek Krużyński (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Łucjan Siewczyński (Politechnika Poznańska), prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Wiesław Zabłocki (Politechnika Warszawska), dr inż. Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa).


Patronatem Medialnym Konferencji byli: Inżynier Budownictwa, Vademecum Budownictwo Drogowe i Kolejowe, Kurier Kolejowy, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Przegląd Komunikacyjny, Technika Transportu Szynowego, Transport Miejski i Regionalny, Drogi.

Komitet Organizacyjny pracował w następującym składzie:

Przewodnicząca   Józefa MAJERCZAK

Sekretarz organizacyjny  Janina Mrowińska

Członkowie: Marek Błeszyński, Magdalena Boniowska, Jerzy Hydzik, Teresa Jaszczyszyn, Zbigniew Marzec, Sergiusz Lisowski, Karol Nędza, Stanisław Waligóra, Józef Wieczorek, Włodzimierz Żmuda
     
Tematyka poruszana na konferencji obejmowała najważniejsze zagadnienia:
1. Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji infrastruktury kolejowej i taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy
2. Podsumowanie perspektywy 2007 – 2013 i stan zaawansowania prac perspektywy 2014 – 2020
3. Rozwój transportu szynowego w aglomeracjach.
4. Certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych.
5. Nowoczesne modele zarządzania infrastrukturą (asset management)

Konferencja zgromadziła około 380 osób. Uczestnicy konferencji to przedstawiciele: spółek Grupy PKP S.A., Uczelni, Instytutu Kolejnictwa, firm projektowych, produkcyjnych i wykonawczych z Polski, Niemiec, Czech i Litwy zajmujących się problematyką wdrażania nowych technologii na kolei.

Swoją obecnością rangę konferencji podkreślili:

Adam Wielądek – Honorowy Przewodniczący UIC
Piotr Wyborski – Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.- Dyrektor ds. utrzymania infrastruktury
Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Mariusz Szałkowski – Wiceprezes Stowarzyszenia inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Członek Zarządu Stowarzyszenia inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie


Artykuły zostały wygłoszone w VI sesjach merytorycznych:

I. TRANSPORT SZYNOWY
II. NAWIERZCHNIA – dynamika i diagnostyka
III. INFRASTRUKTURA TRANSPORTU SZYNOWEGO
IV. NAWIERZCHNIA – wibroizolacja
V. PROJEKTOWANIE I DIAGNOSTYKA TORU
VI. KIEROWANIE I STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM


Artykuły przygotowane na konferencję zostały opublikowane w dwóch zeszytach naukowo-technicznych Oddziału SITK w Krakowie: nr 2 (106)/2015 (262 strony) Część I Droga Kolejowa zawierający 15 artykułów recenzowanych oraz 2 artykuły nierecenzowane oraz nr 3 (107)/2015 (246 stron) Część II Sterowanie ruchem kolejowym, Transport szynowy zawierający 14 artykułów recenzowanych oraz 4 artykuły nierecenzowane.

Artykuły drukowane w Części I DROGA KOLEJOWA

ARTYKUŁY RECENZOWANE
Henryk Bałuch, Julian Bałuch: Czas pracy szyn pękniętych
Roman Bogacz: Zagadnienia drgań samowzbudnych i wzbudzanych kinematycznie w kolejnictwie
Sławomir Grulkowski, Jerzy Zariczny: Charakterystyka zużyć, wad i uszkodzeń szyn w torach tramwajowych
Lucjan Janas: Badania wibroakustyczne mostu blachownicowego
Zbigniew Kędra: Syntetyczne wskaźniki oceny stanu toru
Władysław Koc, Piotr Chrostowski, Kamila Szwaczkiewicz: Analityczna weryfikacja dokładności komercyjnych programów komputerowych wspomagających projektowanie układów geometrycznych toru
Cezary Kraśkiewicz, Cezary Lipko, Wojciech Oleksiewicz, Artur Zbiciak: Parametry charakteryzujące wibroizolacyjne maty podpłytowe stosowane w konstrukcji dróg szynowych i metody ich badania
Ewelina Kwiatkowska: Wpływ zastosowania wibroizolacji w podrozjazdnicach na rozjazd
Radosław Mazurkiewicz: Certyfikowanie rozjazdów kolejowych w świetle nowych TSI Infrastruktura
Marek Nowak, Igor Lyasota, Józef Gawlik, Mariusz Hebda: Wykorzystanie metody emisji akustycznej w badaniach węzła stalowego mostu kolejowego
Łucjan Siewczyński, Michał Pawłowski: Granice przydatności stosowania modułów odkształcenia w procesie przebudowy podtorza
Juliusz Sołkowski: Efektywność wibroizolacji nawierzchni kolejowej w ujęciu analitycznym
Krzysztof Stypuła, Barbara Kożuch: Interpretacja wyników pomiarów w budynkach drgań wywołanych przejazdami pociągów metra na odcinku „bielańskim”
Kazimierz Towpik: Nawierzchnie dróg kolejowych dużych prędkości. Problemy wyboru konstrukcji
Andrzej Uznański: Przyjmowanie do zasobu Kolejowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej operatów z pomiarów satelitarnych


REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJI
Izabella Wałkowska, Tomasz Felcyn: Rozwój systemu mocowania sprężystego typu SB na przykładzie prac rozwojowych firmy PLASTWIL
Krzysztof Włodarz: Skuteczne rozwiązanie problemu samoczynnego luzowania połączeń śrubowych

Artykuły drukowane w Części II STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM, TRANSPORT SZYNOWY

ARTYKUŁY RECENZOWANE
Renata Barcikowska, Andrzej Żurkowski: Innowacyjność w transporcie szynowym – szanse i zagrożenia
Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Anton Pashkevich: Znaczenie oferty przewozowej w kształtowaniu ruchu pasażerskiego na przykładzie kolejowej linii aglomeracyjnej na trasie Kraków Główny – Wieliczka Rynek Kopalnia
Tomasz Czauderna, Michał Maniowski: Optymalizacja właściwości dynamicznych układu napędowego ze sprzęgłami 4-cięgłowymi w tramwaju niskopodłogowym
Janusz Dyduch, Roman Pniewski: Badania eksploatacyjne a bezpieczeństwo systemów sterowania ruchem kolejowym
Magdalena Garlikowska, Piotr Gondek: Metody zapobiegania przechodzeniu przez tory w miejscach niedozwolonych
Jan Gertz, Paweł Okrzesik: Wyposażenie pracowni laboratorium inżynierii ruchu kolejowego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
Juliusz Karolak, Marek Wilga: Propozycja zastosowania na sieci PKP przedwskaźnika informującego o zwiększeniu prędkości jazdy z uwzględnieniem systemu ETCS
Andrzej Kochan: System pokładowy w modelu warstwowym systemu kierowania i sterowania ruchem kolejowym
Zbigniew Leszczewicz, Agnieszka Warda, Sławomir Mikrut, Krystian Pyka, Regina Tokarczyk: Wdrożenie systemu do pomiaru skrajni linii kolejowych oraz systemu zarządzania kodyfikacją linii kolejowych
Andrzej Massel: Ewolucja czasów przejazdu w relacjach międzyaglomeracyjnych w Polsce
Witold Olpiński: Znaczenie niezawodności człowieka dla zapewnienia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych
Michał Urbaniak, Roksana Licow: Wybrane aspekty wpływu modernizacji i rewitalizacji infrastruktury kolejowej na środowisko
Wiesław Zabłocki: Wybrane zagadnienia formalizacji systemów srk
Iwona Zwierzyk-Klimek, Anna Romanowicz, Paweł Obrzut: Wybrane aspekty rozwoju regionalnego transportu kolejowego na przykładzie Województwa Małopolskiego


REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJI
Włodzimierz Czyczuła, Adam Wielądek: Adama Doświadczyńskiego przypadki z suplementem
Kamil Hajduk: Niskie ekrany – nowe perspektywy dla ochrony przed hałasem w transporcie kolejowym
Aleksander Ostenda, Karol Trzoński: Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych w Lokalnych Centrach Sterowania
Wojciech Ulatowski, Michał Bigus: Wykrywanie usterek i tolerowalny poziom intensywności zagrożeń na przykładzie systemu UniAC


Konferencja zgromadziła 24 sponsorów, w tym 3 Złotych, 6 Oficjalnych oraz 15 Sponsorów Konferencji. Firmy zaprezentowały swoje osiągnięcia i wyroby w formie prelekcji oraz stoisk wystawowych.


ZłOCI SPONSORZY KONFERENCJI:

Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe RAMATECH – INSTAL s.c.
Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Sp. z o.o.

      
OFICJALNI SPONSORZY KONFERENCJI:
 Firma Towowo-Spawalnicza "SPAW – TOR"
 Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.
 HEICO Poland Sp. z o.o.
 Przedsiębiorstwo Usługowo – Techniczne GRAW Sp. z o.o.
 Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych STRUNBET Sp. z o.o.
 Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych SANEL Sp. z o.o.

SPONSORZY KONFERENCJI:
 ASTE Sp. z o.o.
 Atlas Poland Sp. z o.o.
 BAHATI RAIL Sp. z o.o.
 Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
 "EFEKT-AUTOMATYKA" Sp. z o.o.
 GEOPLAN
 INFRACERT TSI Sp. z o.o.
 Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 INTERGRAPH POLSKA Spółka z o.o.
 Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o.
 Lifton Polska sp.j.
 NeoStrain Sp. z o.o.
 PLASTWIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j.
 TINES SPÓŁKA AKCYJNA
 Zollner Signal GmbH


Oprócz części merytorycznej konferencji, organizatorzy zadbali również o wypoczynek uczestników. W pierwszym dniu zorganizowano uroczysty wieczór w restauracji hotelowej a drugiego dnia kolację koleżeńską w regionalnej karczmie Sałasie Holnym.  Organizatorzy zapewnili też uczestnikom wycieczkę turystyczną z przewodnikiem na Rusinową Polanę.


Opracowała Janina Mrowińska
Sekretarz Organizacyjny Konferencji

————————————————————————————————–
————————————————————————————————–
Komisja wnioskowa pracowała w składzie:

Kazimierz Kłosek, Radosław Żołnierzak, Helmut Klabis, Witold Olpiński, Ewa Świniarska, Stanisław Waligóra

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”

Na podstawie referatów oraz dyskusji konferencja rekomenduje następujące wnioski

1 Dla zachowania ciągłości wiedzy, dotyczącej poszczególnych zagadnień transportu szynowego, uznaje się za celowe wykorzystywanie wcześniejszych doświadczeń w nowych opracowaniach, projektach, analizach.
2 Dla bieżącego utrzymania nawierzchni kolejowej należy wprowadzać nowoczesne systemy diagnozowania jakości toru. Będzie to skutkować ograniczeniem powstawania potencjalnych zagrożeń i podniesieniem poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
3 Uznaje się za celowe wprowadzenie kryterium jakości przy realizacji prac inwestycyjnych i utrzymaniowych linii kolejowych.
4 Za istotne i niezbędne uznaje się dalsze działania zmierzające do pokonywania barier prawnych i administracyjnych opóźniających modernizację infrastruktury kolejowej.
5 Koniecznym jest dążenie do innowacyjności w transporcie szynowym co skutkować będzie poprawą jakości urządzeń poprzez zastosowanie nowych rozwiązań i produktów.
6 Wyprzedająca (antycypacyjna) organizacja ruchu powinna być determinantą oferty przewozowej. Ma to szczególne znaczenie wobec dużego wolumenu środków przeznaczonych na remonty i przebudowę.
7 Wynikiem inwestowania w transport szynowy powinno być wykreowanie popytu, zamiast wyłącznie zaspokojenia bieżących potrzeb.
8 Należy dążyć do tego, aby analizy wibroakustyczne stalowych mostów i wiaduktów kolejowych były standardowym elementem ich procesu projektowania i budowy.
9 Uznaje się za konieczne systematyczne szlifowanie szyn, stosowane zarówno dla zachowania poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, jak i wydłużenia „życia eksploatacyjnego” nawierzchni.
Ponadto niektórzy uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na:
1) Potrzebę analizy czynników bezpieczeństwa na kolei w odniesieniu do zagrożeń terrorystycznych.
2) Celowość odbudowy zawodowego szkolnictwa kolejowego na poziomie średnim. Rozwój specjalności kolejowych na kierunku TRANSPORT – praktyki, stypendia, ułatwienia dla pracowników kolejowych realizujących studia niestacjonarne.
W ostatniej fazie konferencji złożono kilka bardzo szczegółowych wniosków, które zostaną przeanalizowane i syntetycznie sformułowane w okresie późniejszym.
1. Podjęcie tematu: przewozy intermodalne, masowe i rozproszone a transport drogowy i kolejowy w celu maksymalnego wykorzystania ruchu kolejowego przygotowanego odpowiednio w czasie po rewitalizacji (inwestycje). Sprawa być może przekracza kompetencje konferencji bez udziału w niej przedstawicieli władz ustawodawczych kraju.
2. Zachęcenie kompetentnych przedstawicieli Centrali PKP PLK S.A. do udziału w konferencji w wszystkich niemalże branżach w celu dążenia do rozwiązywania problemów nie tylko technicznych ale i prawnych w celu wdrażania innowacji oraz ułatwienia i uproszczenia zadań związanych z modernizacją i rewitalizacją linii kolejowych. Takie są oczekiwania rynku jak i ośrodków badawczych i certyfikujących.
3. Zdjęcia orto o wysokiej rozdzielczości (ortofotomapy) dają wielowątkowy obraz sytuacji na danym obiekcie kolejowym. Ich wykorzystanie w procesie przygotowania, realizacji i rozliczenia budowy pozwala na:
- zwiększeni rzetelności wyceny oferentów,
- przyspieszenie prac projektowych i weryfikację opracowań geodezyjnych,
- transparentność działań uczestników procesu budowlanego i uniknięcie nieporozumień.
Koszt wdrożenia tej technologii jest relatywnie niski w stosunku do korzyści.
4. Na bazie badań i analiz (z nich wynikających) kolejowych obiektów inżynieryjnych opracować metodologię dla określenia przybliżonej żywotności obiektów istniejących w założonych warunkach eksploatacji linii kolejowej. Opracowanie oparte winno być na normie PN-EN 15528 Kolejnictwo – klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastruktury.

Dostosowanie ustawy o zamówieniach publicznych do realiów procesu inwestycyjnego, minimalizacja wymagań biurokratycznych.
 Uwzględniono w punkcie 4.

Podjęcie próby rozwiązania wątpliwości prawnych w zakresie stosowania prawa budowlanego w odniesieniu do urządzeń sterowania ruchu kolejowego a szczególnie poprzez określenie co nie podlega pod prawo budowlane, co podlega pod zgłoszenie a co pod pozwolenie budowlane. Oczekiwania rynku (to na pewno) jak i Zarządcy Infrastruktury (? Nie wiem) polegają na maksymalnym ograniczeniu stosowania prawa budowlanego dla systemów srk, które podlegają pod inny organ jakim jest Urząd Transportu Kolejowego Brak jednoznacznego i czytelnego stanowiska w tej sprawie utrudnia a nawet zniechęca do prowadzenia spraw związanych z prowadzeniem inwestycji, rewitalizacji oraz remontów. Należy nadmienić iż nie ma obecnie specjalizacji uprawnień budowlanych w specjalności zabezpieczenie i sterowanie ruchem kolejowym (i może słusznie – nowelizacja z 2014 r wprowadzona w 2015). W/w tematyka poruszana była w referatach konferencji w 2013 roku (przedstawiciel IK Zbigniew Szafrański oraz przedstawiciel AGH – Arkadiusz Kampczyk). Podobny problem w zakresie geodezji, gdzie stanowisko komórki krajowej nie obliguje do komórki podległej w zakresie przydzielonych  kompetencji opiniotwórczych.
 Uwzględniono w punkcie 4.

Celowe jest kontynuowanie Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie” jako formy wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów dotyczących szerokiego spektrum bieżącej problematyki w transporcie kolejowym.

Galeria – fot. Adam Bąkowski

 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci