JUBILEUSZOWA XX KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM NOVKOL’21” POD PATRONATEM NARODOWYM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI | SITK RP oddział w KRAKOWIE

JUBILEUSZOWA XX KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM NOVKOL’21” POD PATRONATEM NARODOWYM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniach 01 ÷ 03 grudnia 2021 roku w Zakopanem odbyła się Jubileuszowa XX Konferencja Naukowo-Techniczna „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM NOVKOL” zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie we współpracy z Politechniką Krakowską – Katedrą Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie oraz Krajową Sekcją Kolejową SITK RP.

Obrady konferencji odbywały się w Hotelu Nosalowy Dwór Resort & Spa.

Konferencja została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury; Łukasza Kmitę – Wojewodę Małopolskiego; Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego; Ignacego Górę – Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego; Ireneusza Merchel – Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; Adama Wielądka – Honorowego Przewodniczącego UIC; Andrzeja  Gołaszewskiego – Prezesa Honorowego SITK RP Seniora; Janusza Dyducha – Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

W pracach Rady Naukowej konferencji uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Danuta Bryja (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Juliusz Engelhardt (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (Politechnika Krakowska), dr inż. Lucjan Janas, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska), prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek (Politechnika Śląska), dr inż. Andrzej Kochan (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. Piotr Kozioł (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Marek Krużyński (Politechnika Wrocławska), dr inż. Andrzej Massel (Instytut Kolejnictwa), prof. dr hab. inż. Waldemar Nowakowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny), prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Marek Sitarz (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej), prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. Paweł Wajda (Adwokat) Of Counsel Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k., prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski (Uniwersytet Zielonogórski, dr inż. Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa).

Patronatem Medialnym Konferencję objęli: Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Przegląd Komunikacyjny, Rynek Kolejowy, Technika Transportu Szynowego, Transport Miejski i Regionalny oraz Transport Publiczny.

Komitet Organizacyjny pracował w następującym składzie:

 • Przewodnicząca – Józefa MAJERCZAK
 • Sekretarz organizacyjny – Janina Mrowińska
 • Członkowie: Beata Blak, Marek Błeszyński, Jerzy Hydzik, Anna Karpierz, Sergiusz Lisowski, Zbigniew Marzec, Karol Nędza, Sabina Puławska-Obiedowska, Michał Patla, Stanisław Waligóra, Józef Wieczorek, Włodzimierz Żmuda

Tematyka poruszana na konferencji obejmowała w szczególności zagadnienia:

Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji infrastruktury szynowej oraz taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy, w tym:

 1. Realizacja Krajowego Programu Kolejowego – perspektywy rozwoju polskiej kolei.
 2. Inwestycje kolejowe w obliczu pandemii i nowej rzeczywistości gospodarczej w Polsce i na świecie.
 3. Doświadczenia z przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych w ostatniej dekadzie i rekomendacje na lata 2021-2027, w tym: efektywność zrealizowanych inwestycji, modyfikacje założeń wynikające ze zmiany otoczenia i nowych prognoz, ocena jakości zastosowanych materiałów i systemów.
 4. Najnowsze modele projektowania, realizacji i zarządzania infrastrukturą, w tym BIM.
 5. Zagadnienia związane z obiektami inżynierskimi w szczególności stosowaniem najnowszych osiągnięć technologicznych i materiałowych przy budowie, rozbudowie, czy też remontach istniejącej infrastruktury kolejowej.
 6. Dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych wynikających z interoperacyjności.
 7. Nowoczesne rozwiązania w konstrukcjach taboru szynowego
 8. Nowa jakość i rozwój procesów utrzymania infrastruktury na zmodernizowanych liniach kolejowych – w szczególności z V=160km/h i więcej, w tym doświadczenia z eksploatacji linii CMK.
 9. Rozwój transportu szynowego w aglomeracjach i poprawa dostępności w regionach, Program Kolej Plus.
 10. Kolej XXI wieku – możliwości finansowania zewnętrznego prac badawczo-rozwojowych i innowacji.
 11. Zagadnienia transportu szynowego w kształceniu na uczelniach technicznych.

Konferencja zgromadziła 560 osób. Uczestnicy konferencji to przedstawiciele: spółek Grupy PKP S.A., uczelni wyższych, Instytutu Kolejnictwa, firm projektowych, produkcyjnych i wykonawczych z Polski, Austrii, Belgii, Francji, Litwy i Niemiec zajmujących się problematyką wdrażania nowych technologii na kolei.

Artykuły zostały wygłoszone w VI sesjach merytorycznych:

 • SESJA I:    INFRASTRUKTURA i TRANSPORT
 • SESJA II:   INFRASTRUKTURA i TECHNOLOGIE
 • SESJA III:  KIEROWANIE i STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM

pod patronatem firm: Rail-Mil Computers Sp. z o.o./ Biuro Projektów „METROPROJEKT” Sp. z o.o.

 • SESJA IV:  NAWIERZCHNIA i PODTORZE
 • SESJA V:   INFRASTRUKTURA STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM, CYFROWA KOLEJ
 • SESJA VI:  ENERGETYKA, POJAZDY SZYNOWE

Artykuły przygotowane na konferencję zostały opublikowane w Zeszytach Naukowo-Technicznych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, seria: Materiały Konferencyjne Nr 2 (123)/2021 (457 stron) zawierający 28 artykułów recenzowanych i 2 artykuły nierecenzowane.

ARTYKUŁY RECENZOWANE

Damian Artyszak

System dynamicznej redukcji obciążenia podstacji trakcyjnej, działający z wykorzystaniem zasobnika dużej mocy

Renata Barcikowska

Możliwości finansowania prac badawczo – rozwojowych w obszarze transportu szynowego na przykładzie projektów realizowanych przez Instytut Kolejnictwa         

Przemysław Brona, Marta Rogowska-Jędra

Analiza wpływu parametrów rozjazdów na przepustowość węzłów torowych i linii kolejowych dużych prędkości na podstawie badań symulacyjnych      

Karol Bryk, Aleksandra Woch, Natalia Stefańska, Mariusz Far, Piotr Tarnawski

Analiza zużycia energii dwuczłonowego pojazdu elektrycznego z zasobnikiem energii podczas symulowanego przejazdu teoretycznego       

Jerzy Cejmer, Adam Dąbrowski, Krzysztof Ochociński

Zapobieganie degradacji nawierzchni kolejowej w rejonie „dzikich przejść” poprzez stabilizację podsypki żywicami           

Remigiusz Duszyński

Zastosowanie georusztów o równomiernej sztywności radialnej w budowie i modernizacji podtorza

Juliusz Engelhardt

Od monopolu do rynku – trzy dekady zmian strukturalnych w polskim sektorze kolejowym      

Jan Gertz

Kształcenie w zakresie transportu kolejowego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Igor Gisterek

Zrównoważone zielone torowiska tramwajowe       

Szymon Glinka, Tomasz Owerko

Otwarte dane przestrzenne jako bazowe źródło informacji w systemach integrujących dane BIM oraz GIS

Paweł Gradowski

Wypełnienie wymagań interoperacyjności sieci kompleksowych   

Iwona Karasiewicz

Bezpieczna integracja w procesie zarządzania ryzykiem z punktu widzenia jednostki inspekcyjnej

Andrzej Kochan

Model infrastruktury cyfrowego bliźniaka aplikacji ETCS 

Barbara Kożuch, Tomasz Skowroński, Krzysztof Sroga

Studium wykonalności linii kolejowej – analiza i propozycja usprawnień  

Robert Kruk, Beata Piwowar, Krzysztof Ochociński

Transport intermodalny jako alternatywa dla przewozów wagonowych rozproszonych   

Maciej Kruszyna, Mariusz Korzeń

Przemyślenia związane z kształceniem na specjalnościach dotyczących transportu szynowego   

Magdalena Kycko, Jacek Kukulski, Marek Pawlik

Wyzwania związane z wprowadzeniem testów kompatybilności RSC i ESC       

Jacek Łukasiak, Tomasz Ogórek, Jan Szczęsny, Roman Węglicki, Jerzy Zariczny

Regulacja osi toru – analiza projektu i przygotowanie do robót na przykładzie Centralnej Magistrali Kolejowej

Jacek Makuch, Igor Gisterek, Adam Hyliński, Piotr Lalewicz, Jędrzej Gonera

Analiza możliwości wykorzystania skanera laserowego do diagnostyki torów tramwajowych     

Andrzej Massel

Wykorzystanie zmodernizowanej infrastruktury kolejowej w Polsce         

Filip Nowak, Piotr Kozioł

Próba oceny konkurencyjności kolei dużych prędkości na podstawie wybranych kryteriów     

Hubert Pietrzkiewicz, Radomir Domagała, Piotr Michalak

Zastosowanie lokomotywy dwunapędowej typu 111DE w transporcie intermodalnym   

Agata Pomykała

Zmiany na rynku transportowym w erze Covid-19. Pierwszy rok pandemii          

Iga Samkowska, Andrzej Kochan

Praktyczne zastosowanie RailML    

Grzegorz Stencel, Ivana Martinčević, Andrzej Gibek

Parametry geometryczne i kinematyczne wybranych rozjazdów stosowanych na liniach dużych prędkości

Małgorzata Urbanek, Mateusz Kozak

Innowacyjna metoda transportu i rozładunku rozjazdów w blokach metodą wzdłużną   

Patryk Urbański, Kuba Mieżowiec, Mariusz Far, Piotr Tarnawski, Dawid Gallas

Nowoczesna konstrukcja lekkiego spalinowo-elektrycznego autobusu szynowego typu 227M    

Paweł Wontorski, Magdalena Dzierżak

Modułowa standardowa architektura systemów kierowania i sterowania ruchem kolejowym – aktualne trendy

 

ARTYKUŁY NIERECENZOWANE

Natalia Maca

Nowoczesne rozwiązania geotechniczne w odpowiedzi na wyzwania budownictwa kolejowego           

Natalia Maca, Jakub Sierant

Samowiercące systemy iniekcyjnych mikropali i gwoździ gruntowych, Wymagania techniczne i normowe dla zbrojenia do zastosowań trwałych

REFERATY NIEPUBLIKOWANE, WYGŁOSZONE NA KONFERENCJI:

Arkadiusz Arciszewski

Pale fundamentowe pod konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej

Marek Białek, Tomasz Drobysz

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.     ETCS – stan wdrożenia, doświadczenia eksploatacyjne, nowe wyzwania

Joseph Bours, Jean Merlo

LEULifeCheck

Rafał Frączek

Rozwój technologii budowy i utrzymania kolei w związku z podnoszeniem prędkości – jakość geometryczna torów oraz planowanie i specyfikacje podbijania

Adrian Furgalski

Nierówności finansowe w traktowaniu rozwoju sieci drogowej i kolejowej

Dobromir Jasinski, Małgorzata Zych

rmRailProtector4.0® – ETCS poziomu L1 z polskim rodowodem

(rmRailProtector4.0® – ETCS L1 made in Poland)

Andrzej Kazimierski

Kolej na … światło

Bernhard Lichtberger

Przyszłość w utrzymaniu torów i nowoczesnych technologiach

(The future in track maintenances and modern technologies)

Ireneusz Merchel

Inwestycje, realizacje oraz plany PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Gunther Siegel, Jair Gonzalez

SCADE & Medini – success developing critical railway software

Zbigniew Szafrański

Czy kolejom w Polsce grozi era Beechinga?

Alain Thuet, Benoit Bégué

Railway cybersecurity

Karol Trzoński

Poważne wypadki kolejowe  zaistniałe w trakcie robót modernizacyjnych

Paweł Wontorski, Paweł Sobótka

System rmCBTC – rozwiązanie dla metra i kolei aglomeracyjnej

(rmCBTC system – solution for subway and agglomeration transport)

Wawrzyniec Wychowański, Nicola Roques, Augusto Missori, Łukasz Majchrzak, Dariusz Sokołowski

Tunel Kolei Dużych Prędkości w Łodzi – prezentacja projektu

(High Speed Line Tunnel in LODZ – project presentation)

Jubileuszowa XX edycja Konferencji Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym „NOVKOL’21”, podobnie jak w latach ubiegłych, była platformą wymiany wiedzy, poglądów oraz doświadczeń związanych z nowoczesnymi technologiami w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, zarządzaniu, diagnostyce oraz eksploatacji infrastruktury szynowej, a także taboru szynowego. Tegoroczna konferencja miała wyjątkowy charakter z dwóch powodów: była to jej dwudziesta – jubileuszowa – edycja, ale również znamienne było to, iż odbyła się w formie stacjonarnej, w trudnym okresie, wciąż panującej epidemii Covid-19. Wart podkreślenia jest fakt, iż poprzednia edycja, ze względu na ograniczenia, była wydarzeniem on-line.

Podobnie jak w latach ubiegłych, konferencja tematycznie zdominowana została przez przedstawicieli branży automatyki i sterowania ruchem kolejowym, ale nie zabrakło wystąpień związanych z nawierzchnią szynową, a także podtorzem. Mocno wybrzmiewały głosy związane z kształceniem w obszarze transportu i infrastruktury szynowej, które wręcz zdominowały jeden z paneli dyskusyjnych. W obecnej edycji, w poruszanych zagadnieniach wyraźniej uwidoczniły się wystąpienia związane z ekologią i zrównoważonym zarządzaniem energią elektryczną. Silną reprezentację stanowili prelegenci związani z taborem szynowym, a w szczególności związani z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi – proekologicznymi – w pojazdach szynowych. Nie zabrakło tematów związanych z aktualnymi technologiami prowadzenia prac budowlanych i utrzymania nawierzchni kolejowej. Swoich reprezentantów miał transport szynowy, którzy poruszali kwestie związane z finansowaniem rynku transportowego w Polsce, mówiono o zmianach strukturalnych w polskim sektorze kolejowym, także poruszano kwestie transportu intermodalnego. Nie mogło również zabraknąć głosu na temat wpływu obecnej pandemii na rynek transportowy, nie tylko kolejowy, ale także w obrębie innych gałęzi. Tematy, które były widoczne na sesjach, to także te, związane z szeroko rozumianą infrastrukturą szynową, jak torowiska tramwajowe, z naciskiem na aspekty ekologiczne, nowoczesne rozwiązania w prowadzeniu regulacji osi toru, czy też zagadnienia związane z pozyskiwaniem danych do systemów BIM oraz GIS, przydatnych w procesach projektowania i zarządzania infrastrukturą. Uczestnikom sesji prezentowano także najnowsze rozwiązania technologiczne w dziedzinie geodezji, takie jak skanery, drony, ale również pokazywano współczesne i przyszłościowe osiągnięcia techniczne w zakresie diagnostyki torów, innowacyjne metody transportu i rozładunku rozjazdów, nowoczesne rozwiązania geotechniczne, a także związane z kierowaniem i sterowaniem ruchem kolejowym. Głos mieli prelegenci, którzy zwracali uwagę na bezpieczeństwo w transporcie szynowym oraz ryzyka w procesach zarządzania. To, co mocno przykuwało uwagę słuchaczy, to jak zwykle był temat wystąpienia Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. związany z inwestycjami, eksploatacją i bezpieczeństwem infrastruktury kolejowej w latach 2014 – 2020, 2021, ale także w dalszej perspektywie. Podczas 18. edycji konferencji, a więc w roku 2019, olbrzymim zainteresowaniem cieszyły się warsztaty firmy Cover na temat innowacyjnej technologii klejenia tłucznia kolejowego, w związku z tym firma w tym roku ponownie zaprosiła uczestników do wzięcia udziału w podobnym wydarzeniu. W zajęciach praktycznych uczestnicy zdobywali wiedzę o tym, na czym polega i jakie korzyści niesie klejenie tłucznia.

Uroczystego otwarcia konferencji i powitania gości dokonała Józefa Majerczak – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji i Prezes SITK RP Oddział w Krakowie. Po przywitaniu gości honorowych oraz wszystkich uczestników, podsumowane zostało 20 lat konferencji, a obecni na sali mieli okazję w prezentacji zobaczyć jak zmieniła się konferencja na przestrzeni dwóch dekad. Podczas otwarcia odbyło się również bardzo miłe wydarzenie, gdyż kilka firm obchodziło swoje jubileusze i tak: 70. Lecie obchodziła firma: Biuro Projektów Metroprojekt, a 30.lecie obchodziły firmy: Graw-Goldschmidt, Zakłady Automatyki Kombud oraz Monat i wraz z życzeniami dalszych sukcesów wręczono okolicznościowe listy gratulacyjne oraz kwiaty prezesom tych firm. Życzenia urodzinowe wraz z kwiatami otrzymał również wieloletni uczestnik i przyjaciel konferencji – minister dr Adam Wielądek.

Otwarcie miało wyjątkowy charakter nie tylko ze względu na jubileusz konferencji, ale również na fakt, iż konferencja została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy „W Stulecie Odzyskania Niepodległości”. Z tej okazji minister Piotr Ćwik – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP odczytał list od Pana Prezydenta oraz uroczyście przekazał patronat honorowy. Swoją obecnością konferencję zaszczycił także Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, który przywitał się z uczestnikami i wspomniał o ważnej współpracy Urzędu Wojewódzkiego z inwestorami i wykonawcami inwestycji kolejowych. Gościem konferencji był również Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, który podczas przywitania także wspomniał o ważnej roli samorządu wojewódzkiego w kształtowaniu transportu szynowego w regionie. Głos zabrał również Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego Kamil Wilde, który odczytał list od Prezesa Urzędu – Ignacego Góry. Z uczestnikami przywitał się Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Tadeusz Ryś, a w imieniu współorganizatorów uczestników przywitali: Mirosław Boryczko – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, profesor Andrzej Szarata – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz profesor Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, który z okazji jubileuszu konferencji przekazał na ręce Prezes krakowskiego Oddziału SITK Józefie Majerczak list w pięknej dębowej oprawie z gratulacjami i podziękowaniami. Organizatorzy odebrali również list z życzeniami od Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, w którym zwrócił uwagę, iż obecnie obchodzimy Europejski Rok Kolei, a nasze wydarzenie sprzyja promocji polskiej kolei w Europie. Ze względów służbowych, w części otwierającej konferencję, nie mógł wziąć udziału Ireneusz Merchel Prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, ale zaszczycił nas swoją obecnością i wystąpieniem w drugiej sesji konferencji.

Pierwszego dnia konferencji dominowała tematyka związana z rynkiem kolejowym w aspekcie finansowania i zarządzania infrastrukturą transportu szynowego oraz nowoczesnymi technologiami utrzymania torów. W sesji pierwszej mieliśmy okazję wysłuchać interesującego wystąpienia profesora Juliusza Engelhardta z Uniwersytetu Szczecińskiego, który przypomniał jak wyglądały zmiany strukturalne w polskim sektorze kolejowym na przestrzeni trzech dekad. W tematykę sesji wpisał się również dr inż. Andrzej Massel z Instytutu Kolejnictwa, który w wystąpieniu dokonał analizy wykorzystania zmodernizowanej infrastruktury kolejowej w Polsce, w szczególności odcinków linii kolejowych objętych finansowaniem w latach 2007-2013. Na temat nierówności w finansowaniu rynku transportowego – drogowego i kolejowego w Polsce – mówił Adrian Furgalski, Prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Kontynuacja tematyki inwestycyjnej miała miejsce w sesji drugiej, w której Prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ireneusz Merchel wzbudził zainteresowanie uczestników ważnymi informacjami związanymi ze stanem realizacji projektów ujętych w Krajowym Programie Kolejowym, wykonanymi zadaniami, podjętymi działaniami, mającymi na celu usprawnienie realizacji inwestycji, ale mowa była także o działaniach związanych z planami na kolejne lata. W tej sesji mieliśmy okazję także wysłuchać wystąpienia wielkiego autorytetu w dziedzinie zaawansowanych technologii utrzymania torów – profesora Bernhardta Lichtbergera z Technicznego Uniwersytetu w Graz, który przedstawił aktualne trendy oraz kierunki rozwoju wysokowydajnych maszyn do regulacji i utrzymania nawierzchni szynowych. W obydwu sesjach środowych okazję do zaprezentowania mieli również partnerzy konferencji, a w szczególności firmy: Rail-Mil Computers, Zakłady Automatyki Kombud, Graw-Goldschmidt, Monat, Cover Technologies, PNUIK, Alstom, które zaprezentowały swoje portfolio oraz kierunki działań i rozwoju, a firma KZN Bieżanów przybliżyła uczestnikom innowacyjną metodę transportu i rozładunku rozjazdów kolejowych. Środowe sesje zakończył panel dyskusyjny i chyba nikt się wcześniej nie spodziewał, że głównym tematem stanie się problematyka kształcenia na specjalnościach dotyczących transportu szynowego, co tylko wskazuje, jak bardzo jest to ważny temat i jak wiele problemów jest do rozwiązania w związku z kształceniem przyszłych kadr na potrzeby transportu szynowego.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się uroczystą kolacją w hotelu, z Gwiazdą wieczoru Zespołem Zakopower. Zespół zaprosiło do nas Biuro Projektów METROPROJEKT, a uczestnicy mieli okazję wysłuchać wspaniałego koncertu. Podczas kolacji kontynuowane były uroczystości jubileuszowe, w tym przede wszystkim 70. Lecie firmy Metroprojekt oraz 20. Lecie konferencji NOVKOL. Był okazjonalny tort i szampan na toast o pomyślność obu Jubilatów. Organizator konferencji – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Krakowie, z okazji jubileuszu NOVKOL postanowił uhonorować zasłużone dla konferencji osoby statuetkami „Złoty Smok”, przyznawanymi za wyróżniającą działalność na rzecz Oddziału SITK i transportu. Otrzymali je: Ireneusz Merchel Prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – w podziękowaniu Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za wieloletnie wsparcie merytoryczne i organizacyjne; Mirosław Boryczko – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w podziękowaniu za wieloletnie wsparcie organizacyjne; dr Adam Wielądek – Honorowy Przewodniczący UIC, w podziękowaniu za wieloletnie wsparcie merytoryczne; prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła z Politechniki Krakowskiej, w podziękowaniu za wieloletnie wsparcie naukowe konferencji.

Drugi dzień konferencji został zdominowany przez tematy związane z kierowaniem i sterowaniem ruchem kolejowym. Przedstawiciele tej branży zarezerwowali aż dwie sesje, ale oczywiście nie zabrakło wystąpień związanych z nawierzchnią, podtorzem i szeroko rozumianą infrastrukturą transportu szynowego. Pierwsza sesja przedpołudniowa została w całości przewidziana na zagadnienia związane z kierowaniem i sterowaniem ruchem kolejowym. Wzięły w niej udział osoby zaproszone przez firmę Rail-Mil Computers, w tym przedstawiciele zagraniczni. W wystąpieniach zagranicznych gości dominowała tematyka związana z bezpieczeństwem, zarówno w aspekcie infrastrukturalnym jak i cyfrowym, a w szczególności mówiono o monitoringu urządzeń sterowania ruchem kolejowym, a także o cyberbezpieczeństwie, w tym, w wykrywaniu zagrożeń oraz sposobów ochrony przed nieuprawnionymi atakami na elementy infrastruktury sterowania ruchem kolejowym. Zaprezentowano także konkretne propozycje rozwiązań w omawianych tematach. Przedstawiciele firmy Rail-Mil Computers zaprezentowali autorskie, a jednocześnie całkowicie polskie rozwiązania dla systemu ERTMS/ETCS-L1, pokazano także system rmCBTC, jako rozwiązanie dla metra oraz kolei aglomeracyjnych, będący systemem automatycznego prowadzenia pociągu. Omówiono aktualne trendy w modułowych architekturach kierowania i sterowania ruchem kolejowym. W ostatnim wystąpieniu reprezentant firmy Metroprojekt przybliżył uczestnikom projekt budowy tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi. W sesji tej okazję zaprezentowania mieli także partnerzy konferencji, firmy: Epufloor, Budokop, PNUIK, które przedstawiły swoje porfolio, SiA Pietrucha, która zaprezentowała innowacyjne technologie i rozwiązania geotechniczne w budownictwie kolejowym oraz Protel, która zaprezentowała system służący poprawie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

Druga sesja przedpołudniowa związana była z tematyką nawierzchni szynowych oraz podtorza. Liczną grupę prelegentów w tej sesji stanowili przedstawiciele Instytutu Kolejnictwa, którzy przybliżyli słuchaczom problematykę związaną z paramentami geometrycznymi i kinematycznymi rozjazdów kolejowych w kontekście poruszania się po nich pociągów dużych prędkości. Omówiono także sposób zapobiegania degradacji nawierzchni kolejowej w obrębie tzw. dzikich przejść poprzez stabilizację podsypki żywicami. Ciekawe wystąpienie w tematyce podtorzowej miał dr inż. Remigiusz Duszyński z Politechniki Gdańskiej, który prezentował badania oraz przykłady wdrożeń georusztów w budowie i utrzymaniu podtorza. Nowoczesne rozwiązania w zakresie regulacji osi torów zaprezentowali przedstawiciele Transprojektu Gdańskiego, którzy pokazali nieco odmienne – niż dotychczas stosowane w Polsce – podejście do projektu i przygotowania procesu regulacji osi torów. Bardzo ciekawe prezentacje związane były z obszarem diagnostyki i geodezji; dr inż. Jacek Makuch omawiał nowoczesne urządzenie skanujące szyny i jednocześnie obrazujące w 3D różne imperfekcje na ich powierzchniach, a jako uzupełnienie jego wystąpienia przedstawiciel firmy Graw-Goldschmidt pokazał szeroką gamę przyrządów do diagnostyki torów. Natomiast w obszarze geodezji, przedstawiciele firmy Geotronics Dystrybucja zaprezentowali najnowsze osiągnięcia techniczne w dziedzinie skanowania laserowego oraz wykorzystania dronów i fotogrametrii na potrzeby pomiarów infrastruktury kolejowej.

Pierwsza z dwóch popołudniowych sesji to kontynuacja tematyki sterowania ruchem kolejowym, związana w szczególności z infrastrukturą oraz z aspektami cyfryzacji zachodzącymi w tym obszarze. Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel Biura Automatyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Tomasz Drobysz, omawiając aktualny stan wdrożenia ETCS, ale mówił także o doświadczeniach eksploatacyjnych i wyzwaniach związanych z wdrażaniem systemu. Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej skupili się na aspektach cyfrowego odwzorowywania rzeczywistej infrastruktury srk, celem wirtualnego prototypowania i symulacji różnych scenariuszy operacyjnych. Natomiast przedstawiciele Instytutu Kolejnictwa mówili o testach zgodności konfiguracji pokładowych ETCS i GSM-R z przytorowymi instalacjami ETCS i GSM-R na liniach kolejowych, zwracając uwagę na wyzwania i ryzyka w tym temacie. Poruszono także problematykę wypełnienia wymagań interoperacyjności sieci kompleksowych. W tej sesji zaprezentowali się również partnerzy konferencji, firmy: Amiblu Poland, Zakłady Automatyki KOMBUD, Hufgard Polska, TITAN Polska oraz PNUIK, przedstawiając swoje produkty oraz rozwiązania technologiczne.

W sesji wieczornej dominującymi zagadnieniami były tematy związane z energetyką oraz pojazdami szynowymi, ze szczególnym akcentem położonym na aspekty ekologiczne. Przedstawiciel Biura Energetyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Andrzej Kazimierski w bardzo ciekawy sposób omówił aktualne prace związane z wdrażaniem energooszczędnych rozwiązań w obszarze oświetlenia infrastruktury kolejowej, zwrócił uwagę na skalę problemu zużycia i potencjalnego oszczędzania energii elektrycznej na kolei, ale zaprezentował także rozwiązania technologiczne, mające na celu optymalne zarządzanie i sterowanie systemami oświetleniowymi, pokazał przykładowe rozwiązania nastawione na produkowanie energii elektrycznej z wykorzystaniem elementów infrastruktury kolejowej, takie jak panele fotowoltaiczne na ekranach akustycznych. W zagadnienia proekologiczne wpisali się także przedstawiciele Instytutu Pojazdów Szynowych „Tabor”, którzy zaprezentowali nowoczesne konstrukcje pojazdów szynowych oraz przeanalizowali możliwości zastosowania pojazdu elektrycznego z zasobnikiem energii. Na tym nie zakończyły się wystąpienia związane z ochroną środowiska, gdyż w swoim wystąpieniu dr inż. Igor Gisterek z Politechniki Wrocławskiej zaprezentował zalety zielonych torowisk tramwajowych, przedstawiając różne dedykowane rozwiązania w tym zakresie. W tej sesji mieliśmy także wystąpienia w obszarze szeroko rozumianej tematyki infrastruktury i transportu szynowego. W szczególności bardzo ciekawe wystąpienie było dziełem przedstawiciela Biura Dróg Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Rafała Frączka, który mówił o rozwoju technologicznym w kontekście budowy i utrzymania torów, a przede wszystkim skupił się na jakości geometrycznej oraz specyfice podbijania. Interesująca prezentacja była autorstwa Zbigniewa Szafrańskiego, który poruszył problematykę finansowania infrastruktury kolejowej w Polsce, a jako odniesienie do omawianego zagadnienia wykorzystał tło historyczne związane z przypadkiem zmian w kolejach brytyjskich w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Również w tej sesji nie zabrakło przedstawicieli Instytutu Kolejnictwa, którzy mówili na temat transportu intermodalnego, mogącego stanowić dobrą alternatywę dla przewozów wagonowych rozproszonych. Jako ostatni prelegent zaprezentował się Szymon Glinka z AGH z ciekawą prezentacją, dotyczącą możliwości wykorzystania ogólnodostępnych danych przestrzennych GIS na potrzeby systemów BIM. Czwartkowy panel dyskusyjny, jak zwykle wzbudził duże zainteresowanie i gdyby nie upływający czas, zapewne potrwałby o wiele dłużej, a tematy jakie na nim były poruszane dotyczyły finansowania prac badawczych i zmian strukturalnych na kolei.

Drugi dzień konferencji zakończył się koleżeńską kolacją w hotelu, a w jej trakcie kontynuowane były obchody jubileuszowe – tym razem firm obchodzących swoje 30. lecie, a więc: Graw-Goldschmidt, Zakładów Automatyki KOMBUD oraz Monat. Motywem przewodnim wieczornych obchodów była „Jubileuszowa kolejowa podróż dookoła Europy”, na którą zaprosili szanowni jubilaci i w trakcie której uczestnicy mieli okazję brać udział w kilku ciekawych zabawach i quizach.

W piątek, czyli w ostatnim dniu konferencji organizatorzy zaplanowali wyjazd do Krakowa na sesję, którą stanowiła wycieczka techniczna, a jej celem było zaprezentowanie uczestnikom sztandarowych inwestycji kolejowych w ścisłym centrum Krakowa, a więc: łącznicy Kraków Zabłocie-Kraków Krzemionki; budowy drugiej pary torów wraz z likwidacją nasypu kolejowego od ul. Kopernika do ul. Miodowej; budowy nowego przystanku Kraków Grzegórzki; budowy trzech nowych mostów kolejowych na Wiśle. Okazja związana z wycieczką techniczną była niebagatelna, gdyż większość z tych inwestycji jest w trakcie realizacji i można było nie tylko zobaczyć postępy prac, ale także usłyszeć od przewodników ciekawe informacje dotyczące stosowanych technologii.

Tradycją tej konferencji stały się konkursy, w tym roku mieliśmy ich dwa, pierwszy dotyczył najbardziej innowacyjnego referatu spośród grupy młodych inżynierów (do 35 roku życia). Kapituła konkursu przyznała dwie równorzędne nagrody, które otrzymali: mgr inż. Mariusz Korzeń z Politechniki Wrocławskiej za prezentację dotyczącą kształcenia na specjalnościach transportu szynowego oraz mgr inż. Szymon Glinka z AGH za wystąpienie dotyczące pozyskiwania danych przestrzennych GIS na potrzeby systemów BIM. Nagrodzeni otrzymali drobne upominki. Drugi konkurs ogłosiło czasopismo Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne na najciekawsze wystąpienie spośród wszystkich uczestników konferencji. W tym wypadku Kapituła konkursu ogłosiła zdecydowanego zwycięzcę, a został nim Rafał Frączek z Biura Dróg Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., otrzymując w nagrodę roczną prenumeratę czasopisma. Oprócz konkursów odbyły się także losowania nagród: firma Graw-Goldschmidt z okazji swojego Jubileuszu 30. lecia  przygotowała upominki dla najbardziej wytrwałych słuchaczy, losując je na zakończenie każdej z VI. sesji spośród uczestników będących na sali obrad. Już tradycyjnie podczas uroczystej kolacji były także losowane upominki w ramach  Mikołajkowej Loterii z Grupą Track-Tec.

Jak to było w poprzednich latach, tak i tego roku dyskusje prowadzono także w kuluarach, na podstawie których można stwierdzić, iż problematyka poruszanych zagadnień była bardzo szeroka i w pełni wpisywała się w tematykę konferencji, związaną z nowoczesnymi technologiami i systemami zarządzania w transporcie szynowym.

Konferencja zgromadziła 32 Partnerów, w tym 1 Generalny, 4 Diamentowych, 6 Złotych, 11 Oficjalnych oraz 10 Partnerów Konferencji. Firmy zaprezentowały swoje osiągnięcia i wyroby w formie prezentacji, filmów oraz stoisk wystawowych.

GENERALNY PARTNER KONFERENCJI:

Rail-Mil Computers Sp. z o.o. Sp.k.

DIAMENTOWI PARTNERZY KONFERENCJI:

Budimex S.A.

P.U.T. GRAW Sp. z o.o. A GOLDSCHMIDT COMPANY

TRACK TEC S.A.

Zakłady Automatyki „KOMBUD” S.A.

ZłOCI PARTNERZY KONFERENCJI:

Alstom

Cover Technologies Sp. z o.o.

Hufgard Polska

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe RAMATECH – INSTAL s.c.

Trakcja S.A.

Wielobranżowa i Projektowa Sp. z o.o. „MONAT”

OFICJALNI PARTNERZY KONFERENCJI:

AMIBLU POLAND Sp. z o.o.

BUDOKOP Wojciech Sukow

Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.

Janaszek Electric Sp. z o.o.

Firma Torowo-Spawalnicza „SPAW – TOR”

Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych i Elektroenergetycznych „PROTEL” Sp. z o.o.

S. i A. Pietrucha Sp. z o.o.

Titan Polska Sp. z o.o.

Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych STRUNBET Sp. z o.o.

SPONSORZY KONFERENCJI:

Aste Sp. z o.o.

ATLAS Poland Sp. z o.o.

COPMA POLSKA Sp. z o.o.

EPUFLOOR Sp. z o.o.

Gawmar Sp. z o.o.

Kolster Spółka Akcyjna

NAKAR Sp. z o.o. Sp.k.

Sekisui Chemicals GMBH

System7 railtechnology GmbH

Tensar Polska Sp. z o.o.

Opracowali:
Sergiusz Lisowski – Sekretarz merytoryczny konferencji
Janina Mrowińska – Sekretarz organizacyjny konferencji

Wnioski z XX Konferencji Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym „NOVKOL” 2021

Komisja wnioskowa w składzie:

dr inż. Andrzej Kochan (Politechnika Warszawska);

mgr inż. Rafał Frączek (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Dróg);

mgr inż. Andrzej Kazimierski (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Energetyki);

mgr inż. Sergiusz Lisowski (Politechnika Krakowska);

mgr inż. Michał Patla (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji);

 1. Dla zagwarantowania równowagi rynku transportowego należy zapewnić stabilne zamówienia i unikać kumulacji środków na inwestycje w krótkich przedziałach czasu.
 2. Dla stabilizacji sektora kolejowego należy określać plany inwestycyjne w perspektywie 10. letniej oraz dążyć do ich konsekwentnej realizacji.
 3. Dla przygotowania kolejnych perspektyw inwestycyjnych należy prowadzić ciągłą dyskusję o potrzebach infrastruktury kolejowej w perspektywie kolejnych 30 i 50 lat z odpowiednio dobranym poziomem szczegółowości.
 4. Postuluje się, aby waloryzacja kontraktów inwestycyjnych była adekwatna do okoliczności. Górny 5 proc. pułap waloryzacji przy obecnej sytuacji rynkowej nie jest wystarczający. Z uwagi na proces wyboru wykonawcy trwający przeciętnie 9-12 miesięcy, waloryzacja powinna być liczona od dnia złożenia oferty. Wnioskuje się opracowanie koszyka waloryzacyjnego dla kolei.
 5. Z uwagi na braki kadrowe, należy dążyć do usprawnienia procesów szkoleniowych dla branż związanych z sektorem kolejowym oraz szerzej korzystać z zasobów zewnętrznych.
 6. Postuluje się, aby w postępowaniach przetargowych zaniechać lub ograniczyć aukcje elektroniczne, które dają często pozorne oszczędności dla zamawiającego, odkładając problemy w czasie.
 7. Wnioskuje się o rozpowszechnianie metody sklejania bankietów podsypki kolejowej w rejonie tzw. dzikich przejść i w strefach progowych przy obiektach inżynierskich. Stabilizacja tłucznia żywicami m. in. przeciwdziała degradacji podsypki w rejonach tzw. dzikich przejść, a jednocześnie zniechęca osoby postronne do przechodzenia przez tory. Przeprowadzone badania wykazały ochronny i prewencyjny charakter stosowanych iniekcji w podsypce kolejowej.
 8. Postuluje się, aby inwestycje w infrastrukturę kolejową oraz prowadzenie jej eksploatacji były planowane w sposób wysoce racjonalny i przemyślany, aby nie doprowadzić do przeinwestowania, szczególnie w inwestycje na liniach kolejowych o mniejszym znaczeniu dla przewozów i niskiej efektywności ekonomicznej (niskie przychody z udostępniania przewoźnikom; przewymiarowane wyposażenie infrastruktury, generujące wysokie koszty utrzymania).
 9. Postuluje się przywrócenie jednolitego systemu kształcenia na studiach wyższych dotyczących specjalności transportu szynowego, co pozwoliłoby wyeliminować m. in. konieczność powtarzania części materiału na II. Stopniu – mającego na celu wyrównanie poziomu wiadomości studentów, a uzyskany czas proponuje się wykorzystać na utworzenie w programach studiów nowych kursów związanych z transportem szynowym. Zachęca się również do zwiększenia zakresu materiału omawianego na kursach specjalistycznych z naciskiem na poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie narzędzi do projektowania.
 10. Należy wdrażać nie tylko pojedyncze narzędzia, ale całe pakiety zabezpieczeń mające na celu ochronę systemów sterowania ruchem kolejowym przed nieautoryzowanym i nieuprawnionym dostępem oraz atakami cybernetycznymi na elementy infrastruktury srk. Należy propagować i rozszerzać zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem kolei.
 11. W kontekście cyberbezpieczeństwa oraz innych aspektów należy wskazać na istotną rolę systemów transmisji danych w systemach srk, sformułować wymagania dotyczące oczekiwanych parametrów urządzeń, parametrów pracy i wdrażać rozwiązania pozwalające na nadzór tych parametrów. Należy przeanalizować potrzebę ich weryfikacji zgodnych z regułami dla certyfikacji zgodności typu.
 12. Należy podejmować inicjatywy mające na celu badania, promowanie oraz wdrażanie procesów modularyzacji i standaryzacji architektury systemów kierowania i sterowania ruchem kolejowym (ksrk). Rozwój techniki komputerowej umożliwił wyodrębnienie funkcji ksrk, przeniesienie większości tych funkcji do oprogramowania, a w konsekwencji bardziej elastyczne kształtowanie cech funkcjonalnych urządzeń i systemów i oderwanie ich od konkretnej fizycznej realizacji. Możliwość standaryzacji całości systemu ksrk stała się coraz bardziej prawdopodobna, dlatego zasadne i zalecane jest prowadzenie dalszych działań w tym kierunku.
 13. Należy rozwijać wiedzę i metody oceny zgodności oprogramowania realizującego funkcje ksrk. Należy rozwijać wymagania dla oprogramowania tego typu. Należy doskonalić metody wykazywania spełnienia przez oprogramowanie wymagań w zakresie RAMS.
 14. Celem zwiększenia nośności podłoża, stabilizacji warstwy ochronnej oraz potencjalnego zmniejszenia grubości kruszywa w nawierzchni kolejowej należy dopuszczać m. in. stosowanie georusztów o równomiernej sztywności radialnej.
 15. Aby zwiększyć żywotność krzyżownic rozjazdowych zaleca się, aby w ramach kontraktów na roboty ujmować także regularne serwisowanie tych elementów a w szczególności szlifowanie. Ważne jest także, aby identyfikować przyczyny ewentualnych uszkodzeń, przewidywać rozwój zużyć oraz właściwie oceniać ryzyko.
 16. Na potrzeby inwentaryzacji infrastruktury kolejowej proponuje się szerzej wykorzystywać nowoczesne technologie geodezyjne oparte o mobilne systemy pomiarowe, takie jak: skanery laserowe 3D na wózkach diagnostycznych oraz dronach, a także rozwiązania fotogrametryczne również oparte o drony, które pozwalają bardzo szybko i w sposób częściowo zautomatyzowany pozyskiwać informacje inwentaryzacyjne oraz wizualizacyjne o infrastrukturze, a także przeprowadzać w czasie rzeczywistym i post-processingu wiele niezbędnych analiz np. dotyczących skrajni.
 17. Proponuje się, aby w uzupełnieniu dotychczas stosowanej formy protokołów w regulacji osi toru, stosować wykres regulacji, który jest czytelnym sposobem prezentacji danych projektowych oraz wyników pomiarów geodezyjnych, a przede wszystkim pozwala łatwo identyfikować kluczowe informacje. Graficzna forma prezentacji może być elementem rozwijania cyfrowej bazy informacji o torze kolejowym oraz wprost umożliwia projektowanie niwelet roboczych w rozumieniu Id-114 m.in. dla prawidłowego podbijania toru według nowych wymagań PKP PLK S.A. dotyczących podbijania i doboru maszyn.
 18. Postuluje się, aby w coraz szerszym zakresie wykorzystywać nowoczesne narzędzia symulacyjne do modelowania rzeczywistych konfiguracji systemu ERTMS/ETCS, które mogą być wykorzystywane na różnych etapach, a wyniki symulacji pozwolą na badanie parametrów ruchowych osiąganych dla różnych konfiguracji urządzeń.
 19. Wskazane jest w coraz większym zakresie wdrażanie oraz wykorzystywanie otwartych danych przestrzennych GIS jako źródła informacji do systemów BIM (integracja GIS i BIM). Dane te są coraz wyższej jakości, posiadają duży potencjał do wykorzystania w procesach inwestycyjnych, a także mogą stanowić wsparcie w procesach zarządczych.
 20. Postuluje się rozpoczęcie prac nad standardami cyfrowego opisu infrastruktury kolejowej i taboru kolejowego celem umożliwienia swobodnej wymiany danych pozwalającej na spełnienie wymagań kompatybilności wszystkich technicznych elementów podsystemów strukturalnych, a w szczególności podsystemu Sterowanie.
 21. Przy nowelizacji przepisów projektowania torowisk tramwajowych należy uwzględnić konstrukcje zielone.
 22. Należy podjąć inicjatywy, zarówno poprzez działania doraźne, jak i inwestycje w każdym obszarze infrastruktury kolejowej w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Należy wdrażać działania zmierzające do ograniczenia mocy, zużycia energii elektrycznej oraz emisyjności CO2. Działania powinny prowadzić nie tylko do stosowania nowoczesnych systemów monitorowania i zarządzania zużyciem, czy też energooszczędnych urządzeń, ale również do wytwarzania energii elektrycznej poprzez stosowanie innowacyjnych rozwiązań OZE, np. w zakresie fotowoltaiki z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury kolejowej np. ekranów akustycznych. Cel to dążenie do zero emisyjności kolei w 2050 r.
 23. Dla wygenerowania wzrostu innowacyjności w sektorze kolejowym wskazane jest zacieśnienia współpracy sektora przedsiębiorstw z placówkami naukowymi i realizowanie prac badawczo-rozwojowych z udziałem środków NCBR.
 24. W projektowaniu układów torowych stacji i posterunków ruchu, dla optymalnego wykorzystania zdolności przepustowej linii kolejowych, należy zadbać o właściwy dobór parametrów rozjazdów i ich rozmieszczenie w głowicy rozjazdowej.
 25. Dla usprawnienia prac przedprojektowych (uniknięcia prac straconych, a tym samym marnotrawienia czasu), wskazana byłaby większa współpraca zamawiającego i wykonawcy, w szczególności na etapie tworzenia macierzy wariantów, omawiania analizy wielokryterialnej i weryfikacji kryteriów.
 26. W ramach zakupów i modernizacji maszyn do regulacji położenia torów tj. podbijarek, stabilizatorów dynamicznych i profilarek podsypki należy preferować maszyny charakteryzujące się wysokim stopniem automatyzacji i monitoringu parametrów obsługi z uwagi na wysoki stopień skomplikowania układów roboczych. Powinno to przyczyniać się istotnie do poprawy jakości wykorzystania maszyn i ułatwień w pozyskiwaniu młodych załóg niezbędnych dla wdrażania nowoczesnych technologii cyfrowych w budownictwie kolejowym.
 27. Do rejestracji geometrii toru uzyskanej w wyniku podbijania powinny być rozpowszechniane urządzenia odwzorowujące nierówności toru bez zniekształceń charakterystycznych w pomiarach cięciwami co wyraża tzw. funkcja przejścia. Oczekiwane odwzorowanie cechuje funkcja przejścia równa 1 i zapewniają to techniki geodezyjne oraz rejestratory inercyjno-nawigacyjne np. zabudowane na podbijarkach.

Zdjęcia: Robert Parma, Tomasz Filiciak

Udostępnij

Powiazane tresci